Diecézní setkání mládeže 2010

Diecézní setkání mládeže s biskupy se již tradičně konají v sobotu před Květnou nedělí (v některých diecézích o týden dříve) v rámci oslavy Světového dne mládeže.
Publikováno: 29. 3. 2010 21:15

Praha: Tradici slavit Světový den mládeže na Květnou neděli zahájil v roce 1985 papež Jan Pavel II. Pro letošní jubilejní 25. ročník bylo vybráno motto z Markova evangelia: "Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal život věčný?" (Mk 10,17).

 

V ostravsko-opavské diecézi proběhlo setkání mládeže s biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem – neboli BISCUP – již o týden dříve. Do města Kravaře se sjelo více než 800 mladých z jedenácti děkanátů celé diecéze společně s 20 kněžími. Celý den byl propojen mottem a hlavním tématem, kterým byla svátost smíření. Dopolední program vyplnila hra, při které dvanáctičlenné skupinky nacházely symbolické ztvárnění sedmi hlavních hříchů a sedmi ctností. Překvapením setkání byla scénka kaplanů pro mládež, kde hrál i generální vikář otec Martin a otec biskup František Václav. Katechezi na téma svátost smíření vystřídaly workshopy. Celý den jsme ukončili mši svatou, po níž každý účastník obdržel dárek v podobě CD s nahraným Novým Zákonem.

Také v pražské arcidiecézi se setkání mládeže konalo již o týden dříve tj. 20.3. V salesiánském divadle v Kobylisích se sešlo na 400 mladých, kteří si nechtěli nechat ujít dopolední scénku, modlitbu, katechezi otce biskupa Karla Herbsta, skupiny na duchovní témata, oběd, odpolední diskusní skupinky včetně skupinky, kterou vedl otec kardinál Miloslav Vlk a týkala se jeho končící služby sídelního biskupa v pražské arcidiecézi. Odpoledne proběhlo fotbalové utkání pražských farností proti mimopražským. Na závěr slavili účastníci mši svatou spolu s pražským emeritním arcibiskupem Miloslavem kardinálem Vlkem a po ní mu děkovali za všechno to dobré, co jako pražský arcibiskup pro mládež vykonal.

V plzeňské diecézi bylo setkání již tradičně zahájeno páteční křížovou cestou. Vyvrcholením bylo krátké slovo otce biskupa Františka Radkovského o turínském plátně, jehož kopie byla na setkání do katedrály zapůjčena. V sobotu se sešlo na 200 mladých, aby si vyslechli hlavní přednášku k tématu Světového dne mládeže od známého českého přírodovědce a teologa Marka Orko Váchy. Během mše svaté byl v obětním průvodu přinesen také relikviář a kalich sv. Jana Maria Vianneye. Na konci setkání obdržel každý účastník setkání dárek – CD s nahrávkou Nového zákona ve formátu MP3 a knihu promluv papeže Benedikta XVI. pro mládež.

Diecézní setkání mládeže v královéhradecké diecézi se neslo ve znamení loučení se s otcem arcibiskupem Dominikem, který během Kulatého stolu velmi pěkně a otevřeně odpovídal na kladené otázky. A tak se mohlo 850 účastníků dovědět, že nebezpečí pro dnešního mladého člověka vidí otec biskup v tom, že před ním stojí nepřeberné množství možností, ale přitom není možné mít všechno. Je potřeba respektovat přirozené limity. Radil mladým posluchačům, aby se včas rozhodli, kterou nabídku přijmou, jinak jim "ujede vlak!" Také vyzval mladé, aby se poctivě modlili za budoucího diecézního biskupa a uvědomovali si, že jde o to, abychom všichni vytvářeli církev společně." Jako dárek na rozloučenou dostal otec arcibiskup "výbavu" do Prahy – mapu Prahy, přestupní jízdenku MHD, dárkový poukaz do knihkupectví k Paulínkám, makové koláčky a také turistickou známku s hradeckou katedrálou. To proto, aby nezapomněl občas přijet do Hradce Králové. Se slovy: "Drahý otče Dominiku, kéž byste měl vždycky kliku! Jako když jste s námi chodil, víru v srdcích našich budil. Ať se Vám vždy dobře daří, důvěřujte Hospodáři! Láska Boží ať Vás chrání, to je naše vroucí přání, Vaši mladí!" napsanými na velikém koláči, který upekl jeden z účastníků setkání, se mládež královéhradecké diecéze s otcem arcibiskupem Dominikem rozloučila. Každý účastník setkání dostal polotovar klíče (bez zoubků) s visačkou "od Božího království" jako připomínku toho, že křtem jsme všichni získali klíč do Božího království, ale svým životem ještě musíme vybrousit ty zoubky tak, aby jednou dobře "pasovaly" k tomu nejdůležitějšímu zámku života…

V Litoměřicích začalo setkání mládeže již v pátek Křížovou cestou, díky nepřízni počasí v prostorách diecézního domu. Hlavní myšlenka programu měla dvě nosné linie: za prvé hledání odpovědi na otázku "Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?" a za druhé mapování prostoru od povolání až k plnosti kněžství (Co pro vás znamená jít po cestě kněžství?) Hlavní myšlenka byla realizována formou hry s názvem Sedmá cesta neboli Cesta za věčným životem. Při hře se házelo kostkou, která symbolizovala přirozené rozhodování a jeho možnosti. Kostkou házeli kněží (průvodci na cestě!) a jejich rozhodnutí (hod kostkou = lidské možnosti kněze v kombinaci s vedením Ducha Svatého) posouvalo poutníky na cestě. Samozřejmě cestou číhaly různé překážky a Pokušitelka doprovázená svým mazlíčkem – zlatým teletem – nabízela snazší cestu. Ta však ve skutečnosti není cestou, protože nikam nevede… Způsob, jak překonat překážky vybírali mladí v sále. Na konci hry moderátoři doputovali k nebeské bráně. Nebyl tam ale žádný kněz, aby hodil kostkou a posunul moderátory ve hře. Musela padnout sedmička, která na kostce nebyla. Sedmička je symbolem věčného života, který dává Ježíš. Hlavním hostem celého setkání byl P. Vojtěch Kodet, který také promluvil na téma letošního setkání. Završením byla mše svatá, kterou sloužil otec biskup Jan Baxant.

Diecézního setkání v Českých Budějovicích se zúčastnili oba biskupové Jiří Paďour i Pavel Posád. Setkání začalo také již v pátek, a to rockovými pašijemi v podání plzeňské skupiny. V sobotu shlédlo 180 účastníků poetické pásmo s pohybem a slovem inspirované mottem setkání. V nabídce dopoledních tematických skupin byla mimo jiné také skupinka na téma Jaký je náš Bůh, kterou vedl otec biskup Jiří. Mluvil mimo jiné i o své duchovní cestě. Z dalších tematických skupin vybíráme tu o důležitých pilířích partnerského vztahu, anebo skupinku s názvem "Je pro muže dobré, aby se ženy nedotýkal (srov. 1Kor 7,1)". Vyvrcholením setkání byla mše svatá.

V olomoucké arcidiecézi se koná společné diecézní setkání jednou za dva roky. Letos proběhla (a v některých děkanátech ještě proběhnou) děkanátní setkání mládeže. Některá z nich navštívil otec arcibiskup Jan Graubner nebo otec biskup Josef Hrdlička.

V brněnské diecézi se konalo již 20. diecézní setkání, proto organizátoři připravili pro účastníky během oběda překvapení, a to koncert skupiny Šatlava. Z programu byla velmi působivá Křížová cesta o pěti speciálních zastaveních nebo otázky, na které odpovídal otec biskup Vojtěch Cikrle. Jak se žije v hospici? Umíte se správně rozhodnout? Mistře dobrý, co mám dělat, abych dosáhl věčného života? Na tyto a mnoho dalších otázek mohli účastníci setkání najít odpovědi i v jednotlivých skupinkách na daná témata. Na závěr setkání byla slavena spolu s otcem biskupem Vojtěchem mše svatá. 

Související články

Další aktuality

Úmysl Apoštolátu modlitby na měsíc říjen 2022

Modleme se, aby církev, věrná evangeliu a odvážná při jeho ohlašování, byla místem solidarity, bratrství a otevřenosti a stále více žila v atmosféře synodality.
03.10.2022

Homilie arcibiskupa Jana Graubnera z poutní mše svaté ve Staré Boleslavi

Přinášíme homilii pražského arcibiskupa a předsedy ČBK Mons. Jana Graubnera, kterou pronesl 28. září při příležitosti svátku svatého Václava během poutní mše svaté ve Staré Boleslavi.
29.09.2022

Ve Staré Boleslavi si lidé připomněli poutní mší svatého Václava

Ve Staré Boleslavi na Mariánském náměstí si dnes lidé poutní mší, kterou vyvrcholila Národní svatováclavská pouť, připomněli odkaz českého patrona svatého Václava. Nedaleko kostela, kde byl před 1087 lety kníže zavražděn, se mše v silném vytrvalém dešti účastnily stovky lidí schovaných pod deštníky a v pláštěnkách. Bohoslužbu sloužil pražský arcibiskup Jan Graubner, koncelebrovali apoštolský nuncius arcibiskup Jude Thaddeus Okolo, čeští a moravští biskupové a řada kněží.
29.09.2022

Červená středa 2022 – postavme se za svou víru!

Budovy nasvícené na červeno, lidé se svíčkami v ulicích, všichni propojení modlitbou či jinou připomínkou za ty, kteří trpí ve světě pro svou víru. Více než 130 farností, sborů a synagog se v loňském roce zapojilo k mezinárodní iniciativě Červená středa, která se v České republice letos pořádá již pátým rokem, a to 23. listopadu 2022.
28.09.2022

Před 13 lety navštívil Českou republiku Benedikt XVI.

Ve dnech 26. - 28. září 2009 navštívil Českou republiku papež Benedikt XVI. při své 13. apoštolské cestě. Zavítal sem jako teprve druhý papež v historii.
27.09.2022