Jak se slavil Rok kněží

V katolické církvi končí Rok kněží, vyhlášený na období 19. 6. 2009 – 19. 6. 2010 a věnovaný kněžské službě a spiritualitě. Patronem roku byl sv. Jan Maria Vianney, farář z francouzského Arsu, mottem pak výzva poukazující na souvislost kněžství s osobou Ježíše Krista: Věrnost Kristova, věrnost kněze.
Publikováno: 8. 6. 2010 16:30

Praha: Vyvrcholením Roku kněží je setkání s papežem Benediktem XVI. během Světového setkání kněží, které proběhne v Římě ve dnech 9. – 11. června 2010 a kterého se zúčastní i řada kněží z České republiky. V rámci Roku kněží bylo možné získat plnomocné odpustky – v den zahájení a zakončení Roku kněží (19. června 2009 a 19. června 2010), v den 150. výročí odchodu sv. Jana Maria Vianneye (4. srpna 2009), dále pak vždy první čtvrtek v měsíci po dobu trvání Roku kněží. České a moravské diecéze prožívaly Rok kněží při různých událostech.

Rok kněží byl v brněnské diecézi zahájen 16. června 2009 setkáním kněží brněnské diecéze s biskupem Vojtěchem Cikrlem při oslavě Dne za posvěcení kněží v Tasovicích, rodišti sv. Klementa Marie Hofbauera. Dále se promítal do hlavních poutí konaných v letech 2009 – 2010 (kněžská pouť v Kostelním Vydří, Diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou, oslava Dne za posvěcení kněží), byl častým námětem přednášek, rekolekcí a homilií. Diecézní katechetické centrum vydalo tématickou brožura Věrnost Kristova, věrnost kněze - Praktické podněty k Roku kněží a tématu kněžství, která se stala vyhledávanou pomůckou pro kněze i laiky. V brněnské diecézi ukončí biskup Vojtěch Cikrle Rok kněží pontifikální bohoslužbou v katedrále sv. Petra a Pavla v den slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 11. června 2010.

Během roku kněží byl v českobudějovické diecézi každý měsíc této tématice věnován diecézní postgraduál určený nejen mladým kněžím diecéze. Dále byly Roku kněží věnovány dva kněžské dny, kde přednášel Mons. Karel Skalický. Biskupové Mons. Jiří Paďour OFMCap. a Mons. Pavel Posád, generální vikář P. Adolf Pintíř a zástupci kněží konají v těchto dnech (8. – 12. června 2010) pouť do Říma, kde se budou účastnit slavnostního ukončení roku kněží se Svatým otcem. V českobudějovické diecézi rok kněží vyvrcholí 19. června 2010 diecézní poutí k sv. Janu Nepomuku Neumannovi, biskupovi Filadelfskému, prachatickému rodákovi, jehož 150. výročí smrti si letos připomínáme.

V královéhradecké diecézi bylo asi nejvýraznějším momentem Roku kněží sepětí s 60. výročím tzv. číhošťského zázraku a následné mučednické smrti faráře Josefa Toufara, který se stal diecézním spolupatronem Roku kněží. Číhošť pak byla hlavním poutním místem, kam mířili kněží a věřící jak o velkých výročích 11. prosince 2009 a 25. února 2010, tak každý měsíc o malých poutích jednotlivých vikariátů. V průběhu roku se konal každoroční celodiecézní kněžský den (23. listopadu 2009), kněží se sešli v mimořádném počtu na velikonoční Misse chrismatis (30. března 2010), která byla jejich rozloučením s biskupem Dominikem Dukou, kterého povolal papež Benedikt XVI. do úřadu v Praze,  a proběhly také kněžské exercicie s prof. Petrem Piťhou (26. dubna – 1. května 2010). Mnozí věřící se celý rok modlí zvláštní modlitbu za kněze a využívají také příležitosti k získání plnomocných odpustků. Řada kněží se chystá na slavnostní celosvětové zakončení Roku kněží v Římě při setkání se Svatým otcem (9. – 11. června 2010).

Rok kněží si farnosti litoměřické diecéze připomínaly rozmanitými aktivitami. Konaly se mše svaté za posvěcení kněží, kněžská povolání, zesnulé kněze, kapitulu, diecézního biskupa, kněžský dorost v diecézi apod. Farní zpravodaje informovaly o významných kněžích diecéze a celé církve. Probíhaly také přednášky na téma Kněz – světec (P. Pio, Don Bosco, farář Arský atd.). Jednou z pravidelných akcí byla modlitba ke cti sv. Jana Maria Vianneye s možností získání odpustků nebo zvláštní přímluva při každé nedělní bohoslužbě. Ojedinělou akcí byla farní pouť do Francie, mimo jiné do Arsu. V listopadu loňského roku proběhl v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích kněžský den. V závěru Roku kněží v litoměřické diecézi se v Mezinárodním centru duchovní obnovy v Hejnicích dne 17. června 2010 uskuteční kněžský den s kardinálem Joachimem Meisnerem, arcibiskupem v Kolíně nad Rýnem.

V olomoucké arcidiecézi se již před oficiálním zahájením Roku kněží konala 16. června 2009 Pouť kněží za vlastní posvěcení na Svatý Hostýn, které se zúčastnili i arcibiskup Jan Graubner a biskup Josef Hrdlička. V průběhu roku se mimo jiné arcibiskup Jan Graubner pravidelně setkával ke společné modlitbě s kněžími ze všech 21 děkanátů arcidiecéze olomoucké. V rámci diecézní pouti ke sv. Janu Sarkandrovi, knězi a mučedníkovi diecéze, předává arcibiskup vyznamenání zasloužilým farníkům a letos, v rámci Roku kněží, byla ocenění rozdána do řad zasloužilých kněží arcidiecéze. Arcibiskup Jan Graubner vydal během Roku kněží  také knihu s názvem Kněžské osobnosti – Medailony kněží arcidiecéze olomoucké ve 20. století. Tato kniha představuje osudy 48 kněží, mezi které patří světci a kandidáti na svatořečení, mučedníci a svědci víry, politici i vědci světového formátu a mnoho dalších zajímavých osobností. Zároveň se od 9. června do 30. září  2010 v kryptě olomoucké katedrály sv. Václava koná výstava pod názvem Kněžské osobnosti, která rovněž  tyto mimořádné osobnosti arcidiecéze olomoucké přibližuje. V rámci Roku kněží se konala také pouť kněží z arcidiecéze do Arsu za účasti arcibiskupa Jana Graubnera a 8. června k zakončení Roku kněží další Pouť kněží za vlastní posvěcení na Svatý Hostýn, opět za účasti obou biskupů.

Rok kněží prožívaly farnosti ostravsko-opavské diecéze společně se svatým Janem Maria Vianneyem. Během roku putovaly po farnostech jedenácti děkanátů ostatky patrona kněží a jejich uvítání bylo pro každý děkanát vždy velkou slavností. Téma roku kněží se objevovalo během celého roku i ve výzdobě interiérů chrámů. Poutní místo u hrobu světce přímo v Arsu se stalo cílem řady farních i soukromých zájezdů. V únoru se v tomto malém francouzském městečku zastavili mladí při své cestě do Taizé. Téma roku kněží se odrazilo i při oslavě 25. Světového dne mládeže během diecézního setkání mladých s biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem v Kravařích a bylo i tématem diecézní pouti kněží s otcem biskupem na poutní místo Maria Hilf u Zlatých Hor v květnu 2010. Závěr Roku kněží prožívá společně s papežem Benediktem XVI. v Římě i skupina kněží z ostravsko-opavské diecéze za doprovodu svého biskupa i generálního vikáře.

Rok kněží byl v plzeňské diecézi zahájen 19. června 2009 společným slavením eucharistie v katedrále sv. Bartoloměje, při kterém všichni zúčastnění společně s biskupem Františkem Radkovským svěřili své kněžství pod ochranu Madony plzeňské. Z dalších akcí v rámci Roku kněží lze uvést např. setkání s biskupem Joachimem Wankem 9. února 2010 nebo společnou pouť všech kněží do trapistického kláštera v Novém Dvoře 7. dubna. V Roce kněží probíhal také interdiecézní projekt na pořízení kněžských zvonů z osobních kněžských darů do poutního kostela sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku u Plzně. Na zakončení Roku kněží se vydali duchovní z plzeňské diecéze v čele s biskupem Radkovským na Mezinárodní setkání kněží v Římě, které probíhá ve dnech 9. – 11. června 2010.

V arcidiecézi pražské zahájil Rok kněží kardinál Miloslav Vlk v Den modliteb za posvěcení kněží na slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova 19. června 2009 mší svatou v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha a následující den v sobotu 20. června u příležitosti udělování kněžského svěcení. V rámci Roku kněží  proběhla na podzim 2009 setkání kněží na Svaté Hoře a kněží vykonali nekolik poutí ke hrobu světce do francouzského Arsu. Také kněžské dny byly zaměřeny k tomuto tématu.  Rok kněží v pražské arcidiecézi však v katedrále při slavení eucharistie v den titulární slavnosti – svatovítské pouti – dne 15. června 2010 slavnostně zakončí již nový pražský arcibiskup Dominik Duka OP.  

Související články

Další aktuality

Výzva IROP - knihovny

První výzvou, kterou vyhlásil Integrovaný regionální operační program v novém programovém období, je výzva zaměřená na revitalizaci, odbornou infrastrukturu a vybavení pro činnost knihoven. Nově mohou dotace čerpat i zřizovatelé základních knihoven se specializovaným knihovním fondem, kterých je řada i církevních.
15.08.2022

Výzva k tiché adoraci za mír na Ukrajině

Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící k tiché adoraci za mír na Ukrajině v den svátku Povýšení svatého Kříže.
15.08.2022

Fotogalerie: Celostátní setkání mládeže, 6. den

V neděli 14. srpna se v rámci Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové uskutečnilo setkání po diecézích. Mši svatou v neděli sloužil královehradecký biskup Mons. Jan Vokál, kázal ostravsko-opavský biskup Martin David a koncelebrovali i další čeští a moravští biskupové. Podívejte se na fotografie spolku Člověk a Víra.
14.08.2022

Fotogalerie: Celostátní setkání mládeže - Den pro rodinu, 5. den

V sobotu 13. srpna se v rámci Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové uskutečnil Den pro rodiny, pro které byl připraven speciální program jako žonglování, loutkové divadlo, katecheze, dizkuze, hry pro děti nebo koncert SBM. Mši svatou v sobotu sloužil českobudějovický biskup Mons. Vlastimil Kročil, kázal kardinál Dominik Duka a koncelebrovali i další čeští a moravští biskupové. Podívejte se na fotografie spolku Člověk a Víra.
14.08.2022

Velké náměstí v Hradci Králové zaplnili mladí křesťané

Již od čtvrtečního rána byly na Velkém náměstí v Hradci Králové slyšet kladiva, která stavěla podium na páteční večer. Už jenom poloha tohoto koncertu vybízela k poslechu a podívané osoby věřící i nevěřící. Do univerzitního města přijel slovenský projekt Godzone společně s kapelou Espé, která funguje již od roku 2003 a má za cíl evangelizovat pomocí hudby. V sobotu pokračovalo Celostátní setkání mládeže tzv. Dnem pro rodinu.
13.08.2022