Poznámka ČBK k majetkovému narovnání s církvemi

Poznámka České biskupské konference mapuje vývoj majetkového vypořádání fyzických a právnických osob se státem po roce 1989 a mj. dokládá, že zákon o majetkovém narovnání vztahů s církvemi, který by se měl v nejbližší době projednávat v Poslanecké sněmovně PČR, je zcela v dikci ostatních zákonů o restitucích majetku.
Publikováno: 3. 9. 2012 15:29

Změna společenského systému v roce 1989 otevřela možnost vypořádat se s křivdami komunistického režimu. Zásadním motivem nemateriálních i materiálních náprav byla touha nového demokratického státu po aktech spravedlnosti.  Proto byl nejprve zlomen monopol jediné ideologické pravdy a s ní spojené brutální moci, poté následovaly akty rehabilitací uvozené morálním odsouzením zločinného a nelegitimního komunistického režimu (mimo jiné také zlodějského) a teprve poté byly přijaty restituční zákony. Za hlavní metodu restitučního procesu byl zvolen naturální princip.

Hodnotově vyjádřeno byl nejrozsáhlejším zemědělský majetek zahrnující zemědělskou půdu /z.p./ v rozsahu přes 1,5 mil. ha (přičemž k dalšímu téměř 1 mil. ha byla navrácena skutečná vlastnická práva), lesní půdu s porosty přes 0,5 mil. ha, sady, vinice, chmelnice, dále vodní plochy, zemědělské usedlosti s příslušenstvími (cca 30.000 souborů) (přičemž cca 60.000 budov bylo zničeno a zohledněno v náhradních restitucích), dobytek, stroje osiva atd. V cenách roku 2010 zhruba za 1,5 bil. Kč.

Druhý nejrozsáhlejší zpětný transfer majetků byl uskutečněn v oblasti rodinných a činžovních domů, zastavěných a přináležejících parcel a příslušenství. Téměř 100.000 jednotek v hodnotě cca 60% z hodnoty zemědělských restitucí.

Ještě menší rozsah představovaly restituce řemesel a podniků zbylých po znárodnění mezi roky 1945-8. Cca 10% z rozsahu zemědělských restitucí.

Postupně byly restituovány také právnické osoby – obce, Červený kříž, Svaz turistů, Sokol atd.

Nebyly restituovány jen právnické osoby kolektivních korporací – družstva, s.r.o., a.s., protože podíly v těchto institucích (akcie, obligace …) měly svým charakterem už blíže k hotovým penězům a jejich restituci, např. z měnové reformy z r. 1953, jsme se rozhodli pro praktickou neproveditelnost vyhnout.

Zákon o majetkovém vyrovnání s  církvemi a náboženskými společnostmi je zcela v dikci i principu všech dosavadních restitučních zákonů. Jak z hlediska objemu naturálně restituovaného majetku (48 tis ha zemědělské půdy a 150 tis ha lesní půdy – údaje PF ČR a Lesů ČR s.p.), tak i z hlediska finanční náhrady (59 mld. Kč) se jedná pouze o zlomek (řádově několik procent) dříve provedených restitucí. Postup při naturální restituci je zcela shodný s postupy uplatněnými ve výše uvedených restitučních krocích. Také v nich např. nebyla nikdy použita výčtová metoda. Důležitá je i ta skutečnost, že počet „oprávněných osob“ činí dle registru ministerstva kultury cca 5 000 subjektů.

Obavy o prolomení magického data 25.2.1948 jsou zcela neodůvodněné. Souvislosti s majetky odsunutých Němců postrádají, kromě hrubého populizmu, jakoukoliv logiku.

Výraz zmírnění následků některých křivd je odpůrci restitucí vykládán zcela chybně a svévolně. V autentickém významu vyjádřeném vůlí zákonodárce – tak jak je použit např. v zákoně 229/91 Sb. – znamená dosažitelnou míru spravedlnosti, kde vedle nemateriálních náprav spočíval naturální princip restituce v úplném fyzickém vrácení bez ohledu na stav, ztráty příležitostí i užitků za období od jeho odebrání.

Vášnivá záliba v návrzích na „fondové hospodaření“ pramení z bazální nedůvěry ke každému nestátnímu vlastnictví a z přímo  neřestné vášně „spravovat“ majetky bez vlastnické odpovědnosti. Principy nezodpovědnosti přebujelých států vedoucí k dnešní evropské krizi se zde doporučují jako řešení.

V rozsahu a rychlosti nikdy předtím neuskutečněný transfer majetku zpět k původním vlastníkům nepřinesl žádný hospodářský pokles ani chaos. Naopak desetiletí 1990 – 2000 bylo čistě ekonomicky cestou mezi světovou elitu (OECD) na zhruba 35. místo mezi 200 státy ze 49 místa v r. 1989.      

Související články

Další aktuality

Papež František: Bible je místo, kde se Bůh setkává s člověkem

Při pravidelné středeční audienci, vysílané z knihovny Apoštolského paláce, pokračoval papež František v cyklu katechezí o modlitbě. Tentokrát zaměřil svou promluvu na důležitost Písma svatého v životě modlitby.
27.01.2021

Byla zveřejněna hymna Světových dnů mládeže v Lisabonu 2023

U příležitosti druhého výročí od závěrečné mše 34. světového dne mládeže, které se konaly v Panamě, představili organizátoři oficiální hymnu příštího setkání, které by se mělo uskutečnit v roce 2023 v portugalském Lisabonu.
27.01.2021

Katolický týdeník: Řeholníci a řeholnice ukazují směr

O svátku Uvedení Páně do chrámu 2. února si připomeneme Den zasvěcených osob. Tedy těch, kdo zaslechli Boží hlas a neváhali jej následovat. Jejich kroky prošlapávají cestu i nám, ukazují směr našeho pozemského putování.
27.01.2021

25. světový den zasvěcených osob

Na svátek Uvedení Páně do chrámu (lidově Hromnice), který připadá na 2. února, slavíme Světový den zasvěcených osob. Papež Jan Pavel II. v roce 1997 spojil tento liturgický svátek, který připomíná Ježíšovo zasvěcení, s připomínkou těch, kdo v církvi zasvěcují svůj život celoživotní službě Bohu i lidstvu. U příležitosti 25. výročí toho svátku přinášíme pracovní překlad dopisu Kongregace pro společnosti zasvěceného života a společnosti apoštolského života určený všem zasvěceným osobám.
27.01.2021

Audiokniha Christus Vivit

Vznikla audioverze populární apoštolské exhortace Christus Vivit.
26.01.2021