Poznámka ČBK k majetkovému narovnání s církvemi

Poznámka České biskupské konference mapuje vývoj majetkového vypořádání fyzických a právnických osob se státem po roce 1989 a mj. dokládá, že zákon o majetkovém narovnání vztahů s církvemi, který by se měl v nejbližší době projednávat v Poslanecké sněmovně PČR, je zcela v dikci ostatních zákonů o restitucích majetku.
Publikováno: 3. 9. 2012 15:29

Změna společenského systému v roce 1989 otevřela možnost vypořádat se s křivdami komunistického režimu. Zásadním motivem nemateriálních i materiálních náprav byla touha nového demokratického státu po aktech spravedlnosti.  Proto byl nejprve zlomen monopol jediné ideologické pravdy a s ní spojené brutální moci, poté následovaly akty rehabilitací uvozené morálním odsouzením zločinného a nelegitimního komunistického režimu (mimo jiné také zlodějského) a teprve poté byly přijaty restituční zákony. Za hlavní metodu restitučního procesu byl zvolen naturální princip.

Hodnotově vyjádřeno byl nejrozsáhlejším zemědělský majetek zahrnující zemědělskou půdu /z.p./ v rozsahu přes 1,5 mil. ha (přičemž k dalšímu téměř 1 mil. ha byla navrácena skutečná vlastnická práva), lesní půdu s porosty přes 0,5 mil. ha, sady, vinice, chmelnice, dále vodní plochy, zemědělské usedlosti s příslušenstvími (cca 30.000 souborů) (přičemž cca 60.000 budov bylo zničeno a zohledněno v náhradních restitucích), dobytek, stroje osiva atd. V cenách roku 2010 zhruba za 1,5 bil. Kč.

Druhý nejrozsáhlejší zpětný transfer majetků byl uskutečněn v oblasti rodinných a činžovních domů, zastavěných a přináležejících parcel a příslušenství. Téměř 100.000 jednotek v hodnotě cca 60% z hodnoty zemědělských restitucí.

Ještě menší rozsah představovaly restituce řemesel a podniků zbylých po znárodnění mezi roky 1945-8. Cca 10% z rozsahu zemědělských restitucí.

Postupně byly restituovány také právnické osoby – obce, Červený kříž, Svaz turistů, Sokol atd.

Nebyly restituovány jen právnické osoby kolektivních korporací – družstva, s.r.o., a.s., protože podíly v těchto institucích (akcie, obligace …) měly svým charakterem už blíže k hotovým penězům a jejich restituci, např. z měnové reformy z r. 1953, jsme se rozhodli pro praktickou neproveditelnost vyhnout.

Zákon o majetkovém vyrovnání s  církvemi a náboženskými společnostmi je zcela v dikci i principu všech dosavadních restitučních zákonů. Jak z hlediska objemu naturálně restituovaného majetku (48 tis ha zemědělské půdy a 150 tis ha lesní půdy – údaje PF ČR a Lesů ČR s.p.), tak i z hlediska finanční náhrady (59 mld. Kč) se jedná pouze o zlomek (řádově několik procent) dříve provedených restitucí. Postup při naturální restituci je zcela shodný s postupy uplatněnými ve výše uvedených restitučních krocích. Také v nich např. nebyla nikdy použita výčtová metoda. Důležitá je i ta skutečnost, že počet „oprávněných osob“ činí dle registru ministerstva kultury cca 5 000 subjektů.

Obavy o prolomení magického data 25.2.1948 jsou zcela neodůvodněné. Souvislosti s majetky odsunutých Němců postrádají, kromě hrubého populizmu, jakoukoliv logiku.

Výraz zmírnění následků některých křivd je odpůrci restitucí vykládán zcela chybně a svévolně. V autentickém významu vyjádřeném vůlí zákonodárce – tak jak je použit např. v zákoně 229/91 Sb. – znamená dosažitelnou míru spravedlnosti, kde vedle nemateriálních náprav spočíval naturální princip restituce v úplném fyzickém vrácení bez ohledu na stav, ztráty příležitostí i užitků za období od jeho odebrání.

Vášnivá záliba v návrzích na „fondové hospodaření“ pramení z bazální nedůvěry ke každému nestátnímu vlastnictví a z přímo  neřestné vášně „spravovat“ majetky bez vlastnické odpovědnosti. Principy nezodpovědnosti přebujelých států vedoucí k dnešní evropské krizi se zde doporučují jako řešení.

V rozsahu a rychlosti nikdy předtím neuskutečněný transfer majetku zpět k původním vlastníkům nepřinesl žádný hospodářský pokles ani chaos. Naopak desetiletí 1990 – 2000 bylo čistě ekonomicky cestou mezi světovou elitu (OECD) na zhruba 35. místo mezi 200 státy ze 49 místa v r. 1989.      

Související články

Další aktuality

V Římě zemřel slovenský kardinál Jozef Tomko

V pondělí 8.8. 2022 v brzkých ranních v Římě zemřel kard. Jozef Tomko, emeritní prefekt Kongregace pro evangelizaci národů.
09.08.2022

Mše svatá za oběti sexuálního zneužívání v církvi

25. srpna od 18.00 hodin se v klášteře dominikánů v Olomouci uskuteční mše svatá, při které se budeme modlit za všechny oběti sexuálních deliktů (nejen) v katolické církvi. Mše je součástí programu konference na téma Šetření sexuálních deliktů v katolické církvi, která proběhne od 25. – 26. srpna v Olomouci, ale na bohoslužbu je zvána široká veřejnost. Koncelebrovat budou také biskupové Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský a Josef Nuzík, administrátor Arcidiecéze olomoucké.
05.08.2022

Charita Česká republika bude opět pomáhat lidem s exekucemi v rámci Milostivého léta II

Celkem 66 charitních poraden rozesetých na území Česka je připraveno od 1. září do 30. listopadu letošního roku pomáhat dlužníkům veřejnoprávních institucí, státních a polostátních firem umořit vysoké úroky, penále a náklady na exekuce, které mnohdy několikanásobně přesahují samotnou výši dluhu a pro dlužníky a jejich rodiny jsou ekonomicky likvidační. Dlužníci, kteří se chtějí zbavit svých dluhů, mají příležitost využít mimořádnou „dluhovou amnestii“ v rámci Milostivého léta II.
04.08.2022

Konference na téma šetření sexuálních deliktů v církvi se uskuteční v Olomouci

Cyrilometodějská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci společně s Českou biskupskou konferencí pořádá od 25. – 26. srpna konferenci na téma Šetření sexuálních deliktů v katolické církvi. Cílem konference je prohloubení teoretických a praktických dovedností při šetření těchto činů v katolické církvi.
02.08.2022

Text národní syntézy Synody o synodalitě

Na Velehradě se 6. července 2022 uskutečnilo Národní synodální setkání, kterým vyvrcholila národní fáze synodálního procesu Synody o synodalitě: Společenství, spoluúčast, poslání. Přinášíme finální text národní syntézy, do kterého byly zapracovány rovněž připomínky vzešlé z tohoto velehradského setkání.
22.07.2022