List papeže Františka kardinálu Dukovi k 1700. výročí narození sv. Martina

Přinášíme český překlad listu, který zaslal papež František kardinálu Dominiku Dukovi u příležitosti 1700. výročí narození sv. Martina z Tours. Oslavy, na které byl pražský arcibiskup jmenován jako papežův zvláštní vyslanec, proběhnou 9. července 2016 v maďarském Szombathely.
Publikováno: 8. 7. 2016 12:45

Jak uvedlo Tiskové středisko Svatého stolce, součástní papežské mise, která bude při oslavách doprovázet kardinála Dominika Duku OP, je Mons. Gábor Mohos, generální sekretář Maďarské biskupské konference, a P. Balász Levente Martos z diecéze Szombathely, člen Papežské biblické komise a vyučující biblické teologie v semináři v Győru.

List papeže Františka zvláštnímu vyslanci na eucharistickou slavnost v Szombathely u příležitosti 1700. výročí narození sv. Martina z Tours:

Našemu ctihodnému bratru

Dominiku kard. Dukovi, O.P.

arcibiskupu a metropolitovi pražskému

Svatý Martin z Tours je právem nazýván otcem chudých, neboť ještě dřív, než se znovu narodil v Kristu, jako kandidát křtu konal dobré skutky: pomáhal těm, kdo těžce pracují, přinášel pomoc ubohým, živil nuzné, oblékal nahé,  z vojenského platu si neponechával víc, než potřeboval pro každodenní život: již tehdy nebyl hluchý k výzvám evangelia a nic nemyslel na zítřek (Sulpicius Severus, Vita s. Martini 2,8).

Když tedy uprostřed zimy v bráně města Amiens spatřil nahého člověka, smiloval se nad ním a oblékl ho do poloviny svého pláště, sám Ježíš před anděly pochválil jeho nezměrnou lásku (tamtéž 3, 1-4).

Ale to byla jenom malá předehra k jeho každodenní tak plodné apoštolské službě, kterou tento neúnavný voják Kristův vykonal v mnoha oblastech Evropy. Měl podivuhodný vnitřní život, zrak duše stále upíral k nebesům, každodenně se vytrvale a s umírněností oddával zdrženlivosti a postům, s velkou účinností pak bdění a modlitbám (tamtéž 27,2), v jeho ústech byl vždy přítomen Kristus, v jeho srdci zbožná láska, pokoj a milosrdenství (srv. tamtéž 27,2).

Není tedy divu, že Bůh tomuto biskupovi poskytl velikou duševní sílu, s níž ustavičně vyháněl démony a konal četné zázraky, mnohé národy pak přiváděl ke katolické víře.

Proto jsme jistě s velkou radostí před nedávnem přijali zprávu, že v diecézi Szombathely, kde se tento světec narodil, u příležitosti výročí 1700 let od jeho narození, pastýři i křesťanský lid v tomto Roce milosrdenství dne 9. července konají slavnostní bohoslužbu ke cti svatého Martina.

Tato událost může, jako i sám sv. Martin, velmi přispět k růstu lásky vůči chudým a potřebným, k posílení katolické víry a probuzení nové evangelizace v Evropě.

Protože my toužíme také přispět ke kráse této oslavy a zároveň posílit osvědčenou víru národa této země, kterou on kdysi s apoštolskou horlivostí rozšiřoval, bez váhání jsme přijali žádost, kterou podepsali náš ctihodný bratr Petr kard. Erdö, arcibiskup metropolita ostřihomsko-budapešťský,  primas maďarský a předseda Rady evropských biskupských konferencí, spolu s ctihodným bratrem Andreasem Veres, biskupem v Szombathely a předsedou Konference biskupů v Maďarsku. Tito nás laskavě požádali, abychom k nim poslali otce kardinála, který by uvedené oslavě důstojně předsedal a jedinečnou velikost tohoto pastýře vhodně vyzdvihl.

Obracíme se s důvěrou na tebe, ctihodný náš bratře, který sám jsi laskavým a pečlivým pastýřem svého stádce a svou činností pro celou církev ses osvědčil jako vynikající spolupracovník římského pontifika. Proto tě tímto listem ustanovujeme naším mimořádným vyslancem, abys dne 9. července splnil výše uvedené poslání, totiž abys naším jménem předsedal slavnostní liturgické oslavě v Szombathely a všem účastníků předal náš srdečný pozdrav.

Lid povzbuď ke stálé úctě vůči sv. Martinovi; kéž jim on sám od Hospodina vyprošuje četné milosti, jako je správný život, nezměrná láska, odpuštění všech nespravedlností a neohrožená důvěra v Krista, našeho Pána.

Konečně na mocnou přímluvu sv. Martina z Tours udělujeme s nesmírnou láskou své apoštolské požehnání tobě, náš ctihodný bratře, milovaným pastýřům a věřícím diecéze Szombathely, představitelům státní správy a všem účastníkům této velké oslavy a zároveň je prosíme o modlitby, abych věrně konal svou nejvyšší službu v církvi.

Dáno ve Vatikánu dne 27. května 2016, ve Svatém roce milosrdenství, ve čtvrtém roce našeho pontifikátu.

FRANCISCUS

František

(publikováno v Bollettino della Santa Sede, český překlad: PhDr. Markéta Koronthályová)

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

Katoličtí skauti se setkají s papežem

Ve dnech 27. července až 3. srpna bude Itálie hostit Euromoot, setkání skautů patřících do Mezinárodní unie evropských skautů UIGSE. Na pět tisíc skautek a skautů z této větve katolicky inspirovaného skautingu se na zakončení týdenního programu setká s papežem Františkem.
19.07.2019

Programové tipy Radia Proglas na 30. týden 2019

V týdnu od 22. července se můžete těšit na dva tematické pořady o svatojakubském putování, Čtení na pokračování z knihy Pekařský učedník ze Znojma a hudební pořad Slyšte, lidé! s názvem Marian Friedl, beskydský chameleon.
19.07.2019

Papežská nadace Kirche in Not vyzývá k solidaritě se syrskými křesťany

Válka v Sýrii neskončila, zdůrazňuje ředitel papežské nadace Kirche in Not, Alessandro Monteduro. Od začátku války v roce 2011 věnovala nadace místním církvím zhruba 30 milionů 400 tisíc euro a nyní se rozhodla zahájit dva nové projekty.
19.07.2019

Změny ve vedení vatikánských médií

Papež František jmenoval Mattea Bruniho novým ředitelem Vatikánského tiskového střediska. Alessandro Gisotti, který působí jako dočasný ředitel vatikánského tiskového oddělení, a Sergio Centofanti byli jmenováni Svatým otcem zástupci ředitele vatikánského dikasteria pro komunikaci. Tyto změny jsou platné od 22. července 2019.
18.07.2019

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019