CCEE: Bůh volá každého člověka

05. 03. 2018 téma: Synoda o mladých lidech Rubrika: Zahraniční
Bůh má životní projekt pro každého člověka! Včera i dnes, Kristus vyzývá muže a ženy, aby odpověděli na své osobní "povolání od Boha". V albánské Tiraně se sešlo zhruba padesát delegátů ze sedmnácti biskupských konferencí, aby zde diskutovali o kráse křesťanského povolání. Českou republiku zastupoval biskup Pavel Konzbul.

Foto: James Emery/CC BY 2.0

Při debatách na plenárních zasedáních a v pracovních skupinách bylo možné vidět bohatství zkušeností, které zakoušejí různé církevní instituce, aby mohly lépe přizpůsobit pastorační péči povolání výzvám neustále se proměňujícího světa. Vedle tradičních pastoračních forem (modlitební setkání, eucharistická adorace, školní tábory nebo dobrovolnická služba) vznikají nové přístupy (video projekce, kampaně na sociálních sítích), které také svědčí o kráse povolání kněžství nebo zasvěcený život.

Biskup ze sekce pro mládež CCEE Oscar Cantoni řekl, že „co se týče povolání nezačínáme od nuly, protože máme bohaté pastorační zkušenosti získané přímo v terénu v různých evropských zemích a také díky významnému dokumentu Ve Verbo tuo, který slaví dvacáté výročí“.

Na základě tohoto vatikánského dokumentu navrhl Amedeo Cencini, profesor na Salesiánské univerzitě a Institutu psychologie gregoriánské univerzity v Římě, analýzu stavu povolání v Evropě. Čísla ukazují, že není přesné mluvit o krizi povolání v Evropě. Ve skutečnosti to lze vztáhnout jen na povolání, které lze považovat za tradiční (kněžská, řeholnická). Existují ale náznaky, které ukazují jak trvalý přínos těchto povolání, tak přítomnost nových druhů povolání zasvěceného života, které rozšiřují tradiční pojetí povolání, zasvěcení a výzvy. Cencini připomíná, že povolání je v podstatě "kerigma", protože je to tajemství volajícího Boha a volajícího, který odpovídá na Jeho lásku.

Navíc z účastnických zpráv bylo zjevné, že existuje jasná tendence stále více propojovat péči o povolání s jinou pastorační péčí, zejména s péčí o mládež. To také zdůraznil salesián Fabio Attard, který prezentoval výsledky průzkumu pěti biskupských konferencí v souvislosti s přípravou příští synody. Kromě toho bylo ze zpráv účastníků zjevné, že pastorační péče o povolání je odpovědností celé křesťanské obce. Z toho důvodu zde existuje mnoho aktivit, které zahrnují také další pastorační oblasti, především péči o rodinu.

Během setkání se také delegáti vydali na poutní cestu do Národní svatyně Panny Marie (patronka Albánie) ve městě Scutari, kde také navštívili muzeum - bývalé vězení albánské tajné policie Sigurimi. Životní příběhy 38 albánských mučedníků, kteří byli zabiti za svou víru, jsou obrazem povolání, které bylo prožito naplno a stále svědčí o duchovní bohatství církve v zemi, kterou chtěl totalitní režim změnit v ateistický národ.

(Zdroj: Tisková zpráva CCEE)

Autor článku: Tomáš Tetiva