Vzpomínání na kardinála Miloslava Vlka

V souvislosti s prvním výročím úmrtí kardinála Miloslava Vlka nabízí redakce časopisu Nové město speciální jemu věnované číslo, které vyšlo v květnu 2017 při příležitosti jeho nedožitých 85. narozenin.
Publikováno: 13. 3. 2018 13:00

Ob­sa­hu­je vzpo­mín­ky jeho pří­buz­ných, přá­tel, spo­lu­pra­cov­ní­ků, lidí, kte­ří se s ním po­tká­va­li pra­cov­ně i sou­kro­mě, čle­nů církví, ná­bo­žen­ských sku­pin a mno­ha dal­ších, a to z České re­publi­ky i ze za­hra­ni­čí.

V tex­tech se re­dak­ce sna­ži­la na­chá­zet spo­leč­ný jme­no­va­tel, jímž je úsi­lí o re­a­li­za­ci bis­kup­ské­ho hes­la kar­di­ná­la Vlka „aby všich­ni byli jed­no“, a tedy před­sta­vit kně­ze, děl­ní­ka, fo­ko­larí­na, bis­ku­pa, ar­ci­bis­ku­pa, kar­di­ná­la Vlka jako člo­vě­ka pev­né víry, kte­rý na­va­zo­val a udr­žo­val mno­ho vzta­hů a žil pro ně.

Časopis je barevný, 56 stran.

Objednávky pro jednotlivce i farnosti: Nové měs­to - ča­so­pis, Lon­dýn­ská 44, 120 00 Pra­ha 2, tel.: 733 798 155, mail: novmesto@volny.cz.

Do­po­ru­če­ná cena: 75 Kč + poš­tov­né. Množ­stev­ní sle­va mož­ná.

(Text připravila Ludmila Šturmová)

Autor článku:
Nela Fabiánová

Související články

Další aktuality

Programové tipy Radia Proglas na 43. týden 2019

V týdnu od 21. října se můžete těšit na pořad věnovaný poutnímu místu Zlatice v Podkrkonoší nebo rozhovor s novinářem Josefem Pazderkou.
18.10.2019

Apoštolský vikář Aleppa: Turci napadli region s mučednickou minulostí

Mučednickou minulost regionu na turecko-syrské hranici připomíná také apoštolský vikář Aleppa Georges Abou Kazen. Jak říká v rozhovoru pro Vatican News, Kurdové nejsou jedinou obětí tureckého útoku.
18.10.2019

John Henry Newman: Světec pro dnešní dobu

Papež František v neděli 13. října v Římě svatořečil Johna Henryho Newmana (1801–1890). Nový světec prožil téměř celé 19. století, první polovinu svého života jako anglikán a druhou polovinu jako katolík. Byl knězem, oblíbeným kazatelem, spisovatelem a význačným teologem obou církví. Ačkoli žil už před delší dobou, stále má dnešním lidem co říct, jak to dosvědčuje také následujících devět oblastí, které nastínil Jack Valero, koordinátor Výboru pro Newmanovu kanonizaci zodpovědný za tisk a média.
18.10.2019

Beatifikační proces Chiary Lubichové postupuje do Vatikánu

Beatifikační proces zakladatelky hnutí fokokoláre Chiary Lubichové vstupuje do druhého stupně. V neděli 10. listopadu bude v katedrále sv. Petra ve Frascati u Říma zakončena diecézní fáze procesu. Pokračovat bude ve Vatikánu, na Kongregaci pro svatořečení.
17.10.2019

Justitia et Pax: Žít společně v Evropě - poučení ze Slovenska

Zveřejňujeme text závěrečného prohlášení mezinárodní Konference evropských komisí pro spravedlnost a mír, které se konalo 11. – 14. října 2019 v Bratislavě.
17.10.2019