Vzpomínání na kardinála Miloslava Vlka

V souvislosti s prvním výročím úmrtí kardinála Miloslava Vlka nabízí redakce časopisu Nové město speciální jemu věnované číslo, které vyšlo v květnu 2017 při příležitosti jeho nedožitých 85. narozenin.
Publikováno: 13. 3. 2018 13:00

Ob­sa­hu­je vzpo­mín­ky jeho pří­buz­ných, přá­tel, spo­lu­pra­cov­ní­ků, lidí, kte­ří se s ním po­tká­va­li pra­cov­ně i sou­kro­mě, čle­nů církví, ná­bo­žen­ských sku­pin a mno­ha dal­ších, a to z České re­publi­ky i ze za­hra­ni­čí.

V tex­tech se re­dak­ce sna­ži­la na­chá­zet spo­leč­ný jme­no­va­tel, jímž je úsi­lí o re­a­li­za­ci bis­kup­ské­ho hes­la kar­di­ná­la Vlka „aby všich­ni byli jed­no“, a tedy před­sta­vit kně­ze, děl­ní­ka, fo­ko­larí­na, bis­ku­pa, ar­ci­bis­ku­pa, kar­di­ná­la Vlka jako člo­vě­ka pev­né víry, kte­rý na­va­zo­val a udr­žo­val mno­ho vzta­hů a žil pro ně.

Časopis je barevný, 56 stran.

Objednávky pro jednotlivce i farnosti: Nové měs­to - ča­so­pis, Lon­dýn­ská 44, 120 00 Pra­ha 2, tel.: 733 798 155, mail: novmesto@volny.cz.

Do­po­ru­če­ná cena: 75 Kč + poš­tov­né. Množ­stev­ní sle­va mož­ná.

(Text připravila Ludmila Šturmová)

Autor článku:
Nela Fabiánová

Související články

Další aktuality

Změny ve vedení vatikánských médií

Papež František jmenoval Mattea Bruniho novým ředitel Vatikánského tiskového střediska. Alessandro Gisotti, který působí jako dočasný ředitel vatikánského tiskového oddělení, a Sergio Centofanti byli jmenováni Svatým otcem zástupci ředitele vatikánského dikasteria pro komunikaci. Tyto změny jsou platné od 22. července 2019.
18.07.2019

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019

Sant' Egidio: 1000 mladých Evropanů v Osvětimi

Po 80 letech od vypuknutí druhé světové války se tisíc mladých lidí z 16 evropských zemí sejde v Krakově, od 19. do 21. července, aby se zúčastnili setkání "A Global Friendship to live Together in Peace".
17.07.2019

Katolický týdeník: Křesťanská inspirace

Zatímco křesťanů v Evropě ubývá, v jiných koutech světa se děje opak – zejména právě v Jižní Koreji, kde ještě před 150 lety byla křesťanů jen hrstka a nyní tvoří třetinu populace.
17.07.2019

Papež František navštíví diecézi Albano

Biskup suburbikální diecéze Albano Laziale, mons. Marcello Semeraro, při nedělních bohoslužbách ohlásil papežovu návštěvu, která připadne na sobotu 21. září. Jedná se o datum s dvojím významem – jednak osobní papežovu připomínku dne, kdy se v roce 1953 zrodilo jeho duchovní povolání, jednak diecézní slavnost dedikace nového katedrálního oltáře, který před jedenácti lety požehnal Benedikt XVI.
17.07.2019