Papež František: Buďme muži a ženami pokoje

06. 06. 2018 téma: Středeční audience Rubrika: Papež František
Při středeční audienci pokračoval papež František v cyklu katechezí věnovaných svátosti biřmování. Ve své promluvě se zaměřil na to, jaké účinky má přijetí daru Ducha Svatého u biřmovanců, neboť tento dar nedostáváme sami pro sebe, ale pro službu druhým. Pozdravení pokoje, kterým zdraví zmrtvýchvstalý Ježíš své učedníky a kterým zdraví biskup biřmovance, vyjadřuje naše přičlenění k církvi a má být také znamením, které máme přinášet druhým. V závěru audience papež připomněl páteční Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova a vybídl k modlitbám během celého měsíce června za kněze, aby byli obrazem láskyplného a milosrdného srdce Ježíšova.

Foto: Daniel Ibáñez/CNA

Duch Svatý je dar, který dostáváme, abychom se stávali darem pro druhé

Biřmováním se silněji přičleňujeme k mystickému Tělu církve, proto účinek přijetí daru Ducha Svatého vede biřmovance k tomu, aby se stali darem pro druhé. „Je to právě Duch Svatý, který nás vyvádí z našeho ´já´ a otevírá nás k ´nám´ křesťanské komunity, pro dobro společnosti, ve které žijeme… Boží milosti se přijímají, aby se mohly darovat dál,“ zdůraznil na začátku své katecheze papež František.

V církvi nejsou žádní páni a dělníci – církev jsme my

„Někdo si myslí, že v církvi jsou páni a potom dělníci, ale církev tvoříme my všichni. Všichni máme zodpovědnost posvěcovat se navzájem a starat se o druhé, každý zde má svoji roli,“ vysvětlil římský biskup živý organismus církve.

V čele církve stojí biskup, nástupce apoštolů, proto i jemu je svěřeno udílení svátosti biřmování. „Skutečnost, že oni udělují tuto svátost, ozřejmuje, že jejím účinkem je mnohem těsnější spojení těch, kteří ji přijímají, s církví, s jejími apoštolskými počátky a s jejím posláním vydávat svědectví o Kristu,“ citoval papež František Katechismus katolické církve (KKC 1313).

Buďme muži a ženami pokoje

Toto přičlenění k církvi je vyjádřeno pozdravením pokoje, které uzavírá obřad udílení svátosti biřmování. V úvodním evangeliu zaznělo: „Ježíš jim znovu řekl: ´Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás. ´ Po těch slovech na ně dechl a řekl jim: ´Přijměte Ducha svatého. ´“ (J 20,21-22)

Proto „Políbení pokoje, kterým končí obřad svátosti, znamená a vyjadřuje církevní společenství s biskupem a se všemi věřícími,“ citoval dále papež František Katechismus (KKC 1301) a pokračoval: „Pokud jsme přijali v síle Ducha Svatého znamení pokoje, musíme se stát muži a ženami pokoje, neničit jazykem pokoj, který nám dal Duch Svatý.“

Přestaňme pomlouvat!

„Chudák Duch Svatý, jakou má s námi práci, s tím naším zlozvykem pomlouvat! Zamyslete se dobře: pomlouvání není dílem Ducha Svatého, není dílem jednotné církve. Pomluvy ničí Boží dílo. Tak prosím, přestaňme pomlouvat,“ apeloval papež František na přítomné.

Svátost biřmování přijímáme pouze jednou, ale duchovní dynamika svatého pomazání je trvalá v čase, proto nikdy nesmíme přestat šířit „vůni svatého života“, inspirovaného jednoduchostí evangelia.

Ducha Svatého nelze zavřít do klece

„Nikdo nedostává biřmování jen sám pro sebe, ale proto, aby se podílel na duchovním růstu druhých. Když dostáváme dar od Boha, musíme ho darovat dál – je to dar, který má být darován, aby se stal plodným a nikoliv zahrabaným kvůli sobeckému strachu,“ zdůraznil v závěru své katecheze papež František a vyzval všechny biřmovance, aby „nezavírali Ducha Svatého do klece“, aby se nebránili vanutí Ducha Svatého, který je směruje k cestě ve svobodě, a aby nedusili spalující oheň lásky, který je vede k životu pro Boha a druhé.

V síle Ducha Svatého se máme stát apoštoly evangelia, slovy i skutky na našich cestách, slovy které neničí, ale které jsou konstruktivní.

„Prosím vás, až budete vycházet z kostela, myslete na to, že pokoj, který jste obdrželi, máte přinášet druhým a ne, abyste ho zničili pomluvami. Nezapomínejte na to,“ uzavřel římský biskup svoji středeční promluvu.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku: Radka Blajdová