Papež František zahájil synodu o mladých lidech: Ať nám Duch Svatý dává schopnost snít a doufat

Úvodní mší svatou začala dnes ve Vatikánu Synoda o mladých lidech. Papež František se ve své homilii zaměřil na to, aby se synodní otcové nechali vést Duchem Svatým a připomněl také související výzvy Druhého vatikánského koncilu.
Publikováno: 3. 10. 2018 17:45

Foto: Jan Vlnas

Začněme znovu snít a doufat

V evangeliu zahajovací mše svaté zazněla slova z Janova evangelia: „Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.“ (J 14,26) A papež František na to navázal: „Tímto jednoduchým způsobem Ježíš nabízí svým učedníkům záruku, že je bude doprovázet v jejich veškeré misionářské práci, která jim bude svěřena: Duch Svatý bude tím prvním, kdo bude v srdcích učedníků uchovávat stále živou vzpomínku na Mistra. Je to on, kdo vytváří, aby bohatství a krása evangelia byly stále zdrojem radosti a neustálé obnovy."

„Na začátku tohoto okamžiku milosti pro celou církev, v souladu s Božím slovem, prosme naléhavě Ducha Svatého, aby nám pomohl rozpomenout se na slova Pána, která zapalovala naše srdce," pokračoval dále papež František ve své homilii, neboť tato paměť v nás může znovu probudit a obnovit schopnost snít a doufat." 

„Víme, že naši mladí budou schopni proroctví a vizí do té míry, v jaké my, nyní dospělí nebo již starší, dokážeme snít a tak je nakazit a sdílet s nimi své sny a naděje, které máme na srdci," pokračoval dále Svatý otec.

Buďme synodálními otci pomazanými darem snů a naděje

„Nechť nám Duch dává milost být synodálními otci pomazanými darem snů a naděje, abychom my mohli pomazat naše mladé darem proroctví a vize. Ať nám Duch dá milost být živou, efektivní a účinnou pamětí, která se z generace na generaci nenechá udusit a rozdrtit od proroků pohrom a neštěstí, ani našimi vlastními hranicemi, chybami a hříchy. Ať nám Duch pomůže najít prostor k zapálení srdce a rozlišování jeho cest," vysvětlil papež František svůj postoj na začátku synody, se kterým chce, aby se naslouchalo hlasu Ducha Svatého, který shromádil v těchto dnech do Vatikánu zástupce církve z celého světa.

Na synodě poprvé biskupové z kontinentální Číny

S velkým pohnutím přivítal papež František také dva biskupy z kontinentální Číny, kteří se zasedání synody účastní úplně po prvé v celé historii: „Celý episkopát s nástupcem svatého Petra je nyní ještě více viditelný díky jejich přítomnosti."

Dívejme se mladým přímo do očí

„Tato naděje...nás vyzývá, abychom vstali a dívali se zpříma do tváří mladých i na situace, ve kterých se nacházejí," řekl dále papež František, který chce pracovat na tom, aby byly zvráceny nejistoty, exkluze a násilí, kterému je naše mládež vystavena. Mladí žádají od církve kreativní oddanost, dynamiku plnou nadšení a naděje, aby nezůstali opuštěni v rukou obchodníků se smrtí, jež utiskují jejich život a zatemňují jejich vidění.

Nehleďme na svůj prospěch, ale na prospěch druhých

Abychom mohli společně snít, vyžaduje, abychom nehleděli na vlastní prospěch, ale na prospěch druhých, jak zaznělo v prvním čtení z Listu Filipským (Flp 2,4). A abychom dokonce z pokory každý pokládal druhého za lepšího„A v tomto duchu se budeme snažit naslouchat jeden druhému, abychom společně rozlišili to, co Pán žádá po své církvi," pokračoval papež František s výzvou, aby se při jednáních neztratilo ze zřetele poslání, ke kterému jsou účastníci synody povoláni, aby vždy zaměřili na větší dobro, které prospěje všem.

Naslouchejme s upřímností

Dále papež František zdůraznil, že když budou otcové naslouchat upřímně a v modlitbě, budou moci vstoupit do různých situací, které Boží lid prožívá. Naslouchat Bohu, abychom spolu s Ním zaslechli volání lidí; naslouchat lidu, abychom spolu s ním mohli dýchat vůli, ke které nás volá Bůh," řekl dále papež, který čas synody svěřil do mateřské ochrany Panny Marie, aby nás doprovázela při „rozpoznávání znamení Ducha, abychom tak s opatrností uprostřed snů a nadějí doprovázeli mladé lidi, aby nepřestali prorokovat."

Připomeňme si poselství otců Druhého vatikánského koncilu

Poté se obrátil papež František především ke starším synodním otcům, kteří své první krůčky v životě víry dělali právě v době, kdy končil Druhý vatikánský koncil. Právě jim bylo adresováno poselství koncilních otců. Tudíž „to, co jsme slyšeli jako mladí, bude dobré si znovu připomenout slovy básníka Friedricha Hölderlina: ´Člověk ať dodrží, co jako dítě slíbil´," pokračoval dále papež ve své homilii. 

„Koncilní otcové k nám promlouvali takto," citoval dále papež František: „Církev čtyři roky pracovala na omlazení svojí tváře, aby lépe odpovídala obrazu svého Zakladatele, Živého a věčně mladého Krista. A na závěr této velkolepé ´revize života´ se obrací k vám. Pro vás mladí, především pro vás svým koncilem rozžala světlo, ozařující budoucnost, vaši budoucnost. Církev si přeje, aby společnost, kterou hodláte budovat, respektovala důstojnost, svobodu a právo lidí: a těmi lidmi jste vy... Církev má důvěru, že budete umět potvrzovat svoji víru v život a jistotu existence spravedlivého a dobrého Boha, kterádává životu smysl."

Rozšiřme svá srdce

V závěru vybídl papež František, aby synodní otcové rozšířili svá srdce na dimenzi celého světa, aby porozuměli výzvám svých bratří a aby směle dávali svoji mladickou energii do jejich služeb. Bojujte proti každému sobectví. Odmítejte dávat průchod násilnickým a nenávistným instinktům, které plodí války doprovázené smutným utrpením. Buďte velkodušní, čistí, uctiví a upřímní. A s nadšením budujte lepší svět než ten nynější! Synodní otcové, církev na vás hledí s důvěrou a láskou,“ zakončil papež František svoji homilii k zahájení synody o mládeži.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce, Vatican News)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Pastýřský list biskupa Vlastimila Kročila

Pastýřský list diecézního biskupa českobudějovického k 24.neděli v mezidobí.
15.09.2019

Papež František svolává summit o globální výchově

Papež František zveřejnil poselství s výzvou k vytvoření globálního výchovného spojenectví. Pozval nejen všechny veřejné činitele z výchovně-vzdělávacího sektoru celého světa do Říma, aby se společně zamýšleli nad tím, jak na to, ale obrací se i na každého člověku a na všechny lidi společně. Za tím účelem vydal písemné poselství a jeho stručnější video verzi.
13.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 38. týden 2019

V týdnu od 16. září najdete v programu Proglasu například pořad věnovaný blahořečení pallotina P. Richarda Henkese nebo rozhovor s kardinálem Blasem Cupichem z amerického Chicaga v pořadu Všimli jsme si.
13.09.2019

Papež František navštíví v listopadu Thajsko a Japonsko

Na pozvání thajské vlády a tamějších biskupů navštíví papež František ve dnech 20. – 23. listopadu Thajsko. Posléze se pak na pozvání japonské vlády a tamějšího episkopátu ve dnech 23. – 26. listopadu vydá do Japonska, kde navštíví Tokio, Nagasaki a Hirošimu.
13.09.2019

Roadshow ,,Představení Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027”

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR pořádá dne 14. října 2019 roadshow, na kterém představí Integrovaný regionální operační program po roce 2021.
13.09.2019