Papež František zahájil synodu o mladých lidech: Ať nám Duch Svatý dává schopnost snít a doufat

Úvodní mší svatou začala dnes ve Vatikánu Synoda o mladých lidech. Papež František se ve své homilii zaměřil na to, aby se synodní otcové nechali vést Duchem Svatým a připomněl také související výzvy Druhého vatikánského koncilu.
Publikováno: 3. 10. 2018 17:45

Foto: Jan Vlnas

Začněme znovu snít a doufat

V evangeliu zahajovací mše svaté zazněla slova z Janova evangelia: „Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.“ (J 14,26) A papež František na to navázal: „Tímto jednoduchým způsobem Ježíš nabízí svým učedníkům záruku, že je bude doprovázet v jejich veškeré misionářské práci, která jim bude svěřena: Duch Svatý bude tím prvním, kdo bude v srdcích učedníků uchovávat stále živou vzpomínku na Mistra. Je to on, kdo vytváří, aby bohatství a krása evangelia byly stále zdrojem radosti a neustálé obnovy."

„Na začátku tohoto okamžiku milosti pro celou církev, v souladu s Božím slovem, prosme naléhavě Ducha Svatého, aby nám pomohl rozpomenout se na slova Pána, která zapalovala naše srdce," pokračoval dále papež František ve své homilii, neboť tato paměť v nás může znovu probudit a obnovit schopnost snít a doufat." 

„Víme, že naši mladí budou schopni proroctví a vizí do té míry, v jaké my, nyní dospělí nebo již starší, dokážeme snít a tak je nakazit a sdílet s nimi své sny a naděje, které máme na srdci," pokračoval dále Svatý otec.

Buďme synodálními otci pomazanými darem snů a naděje

„Nechť nám Duch dává milost být synodálními otci pomazanými darem snů a naděje, abychom my mohli pomazat naše mladé darem proroctví a vize. Ať nám Duch dá milost být živou, efektivní a účinnou pamětí, která se z generace na generaci nenechá udusit a rozdrtit od proroků pohrom a neštěstí, ani našimi vlastními hranicemi, chybami a hříchy. Ať nám Duch pomůže najít prostor k zapálení srdce a rozlišování jeho cest," vysvětlil papež František svůj postoj na začátku synody, se kterým chce, aby se naslouchalo hlasu Ducha Svatého, který shromádil v těchto dnech do Vatikánu zástupce církve z celého světa.

Na synodě poprvé biskupové z kontinentální Číny

S velkým pohnutím přivítal papež František také dva biskupy z kontinentální Číny, kteří se zasedání synody účastní úplně po prvé v celé historii: „Celý episkopát s nástupcem svatého Petra je nyní ještě více viditelný díky jejich přítomnosti."

Dívejme se mladým přímo do očí

„Tato naděje...nás vyzývá, abychom vstali a dívali se zpříma do tváří mladých i na situace, ve kterých se nacházejí," řekl dále papež František, který chce pracovat na tom, aby byly zvráceny nejistoty, exkluze a násilí, kterému je naše mládež vystavena. Mladí žádají od církve kreativní oddanost, dynamiku plnou nadšení a naděje, aby nezůstali opuštěni v rukou obchodníků se smrtí, jež utiskují jejich život a zatemňují jejich vidění.

Nehleďme na svůj prospěch, ale na prospěch druhých

Abychom mohli společně snít, vyžaduje, abychom nehleděli na vlastní prospěch, ale na prospěch druhých, jak zaznělo v prvním čtení z Listu Filipským (Flp 2,4). A abychom dokonce z pokory každý pokládal druhého za lepšího„A v tomto duchu se budeme snažit naslouchat jeden druhému, abychom společně rozlišili to, co Pán žádá po své církvi," pokračoval papež František s výzvou, aby se při jednáních neztratilo ze zřetele poslání, ke kterému jsou účastníci synody povoláni, aby vždy zaměřili na větší dobro, které prospěje všem.

Naslouchejme s upřímností

Dále papež František zdůraznil, že když budou otcové naslouchat upřímně a v modlitbě, budou moci vstoupit do různých situací, které Boží lid prožívá. Naslouchat Bohu, abychom spolu s Ním zaslechli volání lidí; naslouchat lidu, abychom spolu s ním mohli dýchat vůli, ke které nás volá Bůh," řekl dále papež, který čas synody svěřil do mateřské ochrany Panny Marie, aby nás doprovázela při „rozpoznávání znamení Ducha, abychom tak s opatrností uprostřed snů a nadějí doprovázeli mladé lidi, aby nepřestali prorokovat."

Připomeňme si poselství otců Druhého vatikánského koncilu

Poté se obrátil papež František především ke starším synodním otcům, kteří své první krůčky v životě víry dělali právě v době, kdy končil Druhý vatikánský koncil. Právě jim bylo adresováno poselství koncilních otců. Tudíž „to, co jsme slyšeli jako mladí, bude dobré si znovu připomenout slovy básníka Friedricha Hölderlina: ´Člověk ať dodrží, co jako dítě slíbil´," pokračoval dále papež ve své homilii. 

„Koncilní otcové k nám promlouvali takto," citoval dále papež František: „Církev čtyři roky pracovala na omlazení svojí tváře, aby lépe odpovídala obrazu svého Zakladatele, Živého a věčně mladého Krista. A na závěr této velkolepé ´revize života´ se obrací k vám. Pro vás mladí, především pro vás svým koncilem rozžala světlo, ozařující budoucnost, vaši budoucnost. Církev si přeje, aby společnost, kterou hodláte budovat, respektovala důstojnost, svobodu a právo lidí: a těmi lidmi jste vy... Církev má důvěru, že budete umět potvrzovat svoji víru v život a jistotu existence spravedlivého a dobrého Boha, kterádává životu smysl."

Rozšiřme svá srdce

V závěru vybídl papež František, aby synodní otcové rozšířili svá srdce na dimenzi celého světa, aby porozuměli výzvám svých bratří a aby směle dávali svoji mladickou energii do jejich služeb. Bojujte proti každému sobectví. Odmítejte dávat průchod násilnickým a nenávistným instinktům, které plodí války doprovázené smutným utrpením. Buďte velkodušní, čistí, uctiví a upřímní. A s nadšením budujte lepší svět než ten nynější! Synodní otcové, církev na vás hledí s důvěrou a láskou,“ zakončil papež František svoji homilii k zahájení synody o mládeži.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce, Vatican News)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Katoličtí skauti se setkají s papežem

Ve dnech 27. července až 3. srpna bude Itálie hostit Euromoot, setkání skautů patřících do Mezinárodní unie evropských skautů UIGSE. Na pět tisíc skautek a skautů z této větve katolicky inspirovaného skautingu se na zakončení týdenního programu setká s papežem Františkem.
19.07.2019

Programové tipy Radia Proglas na 30. týden 2019

V týdnu od 22. července se můžete těšit na dva tematické pořady o svatojakubském putování, Čtení na pokračování z knihy Pekařský učedník ze Znojma a hudební pořad Slyšte, lidé! s názvem Marian Friedl, beskydský chameleon.
19.07.2019

Papežská nadace Kirche in Not vyzývá k solidaritě se syrskými křesťany

Válka v Sýrii neskončila, zdůrazňuje ředitel papežské nadace Kirche in Not, Alessandro Monteduro. Od začátku války v roce 2011 věnovala nadace místním církvím zhruba 30 milionů 400 tisíc euro a nyní se rozhodla zahájit dva nové projekty.
19.07.2019

Změny ve vedení vatikánských médií

Papež František jmenoval Mattea Bruniho novým ředitelem Vatikánského tiskového střediska. Alessandro Gisotti, který působí jako dočasný ředitel vatikánského tiskového oddělení, a Sergio Centofanti byli jmenováni Svatým otcem zástupci ředitele vatikánského dikasteria pro komunikaci. Tyto změny jsou platné od 22. července 2019.
18.07.2019

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 000 EUR). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019