Školství

Konkurzní řízení na místo ředitele/ky v Opavě

12. 12. 2018
Bailiva Čechy, Morava a Slezsko - familiáři Německého řádu, vyhlašuje konkurzní řízení na funkci ředitele/ředitelky Církevní konzervatoře Německého řádu, Beethovenova 1, 746 01 Opava. Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh v uzavřené obálce doplněné heslem „NEOTVÍRAT“ musí být doručeny do 15. 2. 2019.

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ped. pracovnících“):

- odborná kvalifikace dle zákona o ped. pracovnících,

- příslušná praxe dle zákona o ped. pracovnících, 

- plná způsobilost k právním úkonům,

- bezúhonnost,

- zdravotní způsobilost,

- znalost českého jazyka.

Požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:

- znalost školských právních předpisů a školské problematiky,

- znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a dalších pracovně právních předpisů,

- základní ekonomické znalosti,

- organizační a řídící schopnosti.

Obsahové náležitosti přihlášky:

- jméno, příjmení a titul uchazeče,

- pozice, na kterou se uchazeč hlásí,

- datum a podpis uchazeče.

K přihlášce přiložte:

- ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,

- doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o ped. pracovnících,

- strukturovaný životopis nejlépe doplněný fotografií,

- koncepci dalšího rozvoje školy či školského zařízení (v rozsahu max. 5 stran strojopisu) včetně souhlasu se zveřejněním předložené koncepce,

- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),

- lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti pedagogického pracovníka (ne starší než 2 měsíce),

- souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely konkurzu.


Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit kterékoliv konkurzní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu. Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh v uzavřené obálce doplněné heslem „NEOTVÍRAT“ musí být doručeny do 15. 2. 2019 do 14 hodin na sekretariát školy.

Soubory ke stažení

výběrové řízení Opava.pdf velikost: 217,8 KB Stáhnout
Autor článku: Mgr. Marta Vacušková