banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Centrum sociálních služeb Žižkova

Díky realizaci projektu financovaného z Integrovaného regionálního operačního programu vzniklo nové zázemí pro činnost Charity Jihlava – Centrum sociálních služeb Žižkova, ve kterém je poskytováno 5 sociálních služeb.
Publikováno: 24. 4. 2020 14:16

Jedná se o:

  • sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Klubíčko,
  • nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Erko,
  • Terénní programy SOVY,
  • Následná péče Jihlava,
  • Azylové ubytování Jihlava - službu neprovozuje žadatel, ale Středisko křesťanské pomoci, jehož služba je v budově v nájmu.

Samotný záměr tohoto projektu sahá již do roku 2013, kdy byla podána žádost do Integrovaného operačního programu na  pořízení této budovy a souvisejících pozemků v blízkosti sociálně vyloučené romské lokality Havaj a rekonstrukci této budovy pro potřeby sociálních služeb OCH Jihlava. Projekt by úspěšný, ale vlivem nízké alokace v programu nebyl nakonec finančně podpořen. Organizace s menšími úpravami (jiné služby, jiná dispozice místností) podala v roce 2017 žádost o podporu projektu do navazujícího programu – IROP.  

Projekt byl zahájen 9. ledna 2017 a ukončen 31. srpna 2019.

Jeho samotná fyzická realizace začala v únoru 2018, kdy organizace odkoupila od Statutárního města Jihlava budovy s přilehlými pozemky. Následně byla vyhlášena veřejná zakázka na rekonstrukci budovy a venkovních úprav. Vítězná firma zahájila stavební úpravy v srpnu 2018 a hotovou stavbu předala v květnu 2019.

Původní budova měla jen 3 patra a rozsáhlou půdu. Rekonstrukcí budovy vznikla 4 patra a 5. patro mezonetové.

V prvním patře své zázemí našly služby Terénní programy SOVY a  Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Klubíčko, celé druhé patro patří nízkoprahovému zařízení pro děti a mládež Erko, třetí patro využívá Azylové ubytování se 6 byty a ve 4. a 5. patře našla své zázemí Následná péče se 7 byty pro klienty. Součástí veřejné zakázky byla úprava venkovních ploch, kdy dominantním se stává sportovní hřiště určené především pro klienty Erka pro hraní fotbalu. V druhé části venkovní ploch je prostor pro vznik dětského hřiště s herními prvky a pískovištěm. Zároveň bylo vybudováno parkovací stání a bezbariérový vchod do budovy. Budova je bezbariérová, disponuje výtahem na čip, bezbariérovými byty.

Návazným krokem rekonstrukce budovy se stalo její kompletní vybavení potřebným kancelářským vybavením a technickým zprovozněním budovy. Součástí projektu IROP byla také veřejná zakázka na IT vybavení, kuchyňských linek a kancelářského vybavení.

Jednotlivé sociální služby umístěné v novém centru:
Terénní programy SOVY
Posláním je poskytování pomoci a podpory rodinám i jednotlivcům starším 15ti let, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením. Touto službou usilujeme o snižování rizik a zmírnění/odstranění nepříznivých sociálních situací uživatelů. Službu poskytujeme bezplatně, anonymně a v přirozeném prostředí uživatelů.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Klubíčko
Poskytují bezplatnou pomoc a podporu rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, s cílem zmírnit tyto dopady a zvýšit jejich možnosti na uplatnění/zapojení se ve společnosti. Služba je poskytována ambulantní formou v podobě předškolního klubu pro děti a terénní formou práce v rodině v Jihlavě a blízkém okolí.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Erko
Podporuje při začleňování dětí a mládeže, především z romské etnické menšiny, které jsou ohroženy společensky nežádoucími jevy, do většinové společnosti.

Následná péče
Dokončení procesu terapie započatého během předchozí léčby, rozvoj a upevnění pozitivních změn, ale také schopnost tyto změny udržet a i nadále samostatně abstinovat, tvoří hlavní cíle služby Následné péče. Klíčové aktivity jsou zaměřeny na podporu klienta v jeho plné soběstačnosti a směřují ho k plnému začlenění do běžného života bez závislosti.

Azylové ubytování
Posláním služby je hledání společně s klienty cestu k bydlení a naději, že mohou žít běžným životem a podpora klientů v jejich snaze a v rozvoji jejich schopností a odpovědnosti.

 Projekt byl financován prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. Na pokrytí části vlastních zdrojů poskytly dotaci Kraj Vysočina a Statutární město Jihlava.

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Integrovaný regionální operační program 2021 - 2027 je schválen

Dne 1. 7. 2022 byl Evropskou komisí schválen Programový dokument IROP 2021–2027. Monitorovací výbor schválil kritéria hodnocení projektů v jednotlivých podporovaných aktivitách, systém hodnocení projektů IROP a harmonogram výzev pro rok 2022. Nic tedy nebrání vyhlašování výzev, kdy první lze očekávat již koncem července 2022.
18.07.2022

Dotace na budování ubytovacích kapacit pro uprchlíky i pro církve

Ministerstvo pro místní rozvoj rozšířilo stávající program na pomoc s rekonstrukcemi bytů pro nouzové ubytování uprchlíků z Ukrajiny. Mezi oprávněné žadatele o dotaci jsou nově zahrnuty i církevní organizace.
30.06.2022

Energetické úspory – nutnost a obrovská příležitost i pro církev

Úspory, finanční i environmentální, optimalizace chodu budov, bezpečnost, inovace, chytré řízení. To je jen základní výčet toho, jak se dnes skloňují energetické úspory, resp. energetická účinnost. Dnešní doba posouvá renovaci budov kupředu, a to díky novým technologiím, digitalizaci, systémům komunikace a ovládání. Nejde tedy již jen o stavební opatření, ale o celý systém integrující infrastrukturu, komunikaci a řízení. Stejně tak je zde příležitost budovy směřovat k vyšší soběstačnosti a odolnosti, i díky výrobě energie z obnovitelných zdrojů.
01.04.2022

Energetické úspory veřejných budov - výzva MŽP

Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo dotační výzvu na energetické úspory veřejných budov, která je určena i pro církevní vlastníky. Prostředky jsou určeny vlastníkům veřejných budov na provedení energeticky úsporné renovace pomocí kombinace zateplení obálky budovy, včetně výměny oken, řízeného větrání se zpětným získáváním tepla, vnějších pohyblivých stínících prvků a účinných technologií snižujících spotřebu energie či zajišťujících efektivní výrobu elektřiny a tepla, primárně s využitím obnovitelných zdrojů energie.
22.11.2021

Informační systém projektových záměrů

Ministerstvo pro místní rozvoj spouští Informační systém projektových záměrů (ISPZ), a to na stránkách www.projektovezamery.cz. Systém by měl sloužit jako databáze projektových záměrů, která bude sloužit např. k mapování absorpční kapacity, nastavení dotační politiky, tvorbě analýz a strategií.
22.07.2021