Katolický týdeník: Hřeb jako kotva upevňující víru

V samém závěru uplynulého roku představili archeologové a strahovští premonstráti unikátní nález relikvií v Milevsku. O významu objevu, jenž vzbudil nemalou pozornost, jsme hovořili se strahovským opatem Danielem Janáčkem.
Publikováno: 5. 1. 2021 21:45

Co archeologové našli?

V severní zdi kostela sv. Jiljí objevili, zdokumentovali a vyzdvihli trosky dřevěné schrány, původně zdobené zlatými a stříbrnými křížky, rybičkami a dalšími geometrickými ozdobami. Na masivním zlatém plechu, který původně zdobil víko schrány, je vytepán kříž a dvě písmena „IR“. Písmena lze v daném kontextu číst jako zkratku pro latinské „Iesus Rex“, tedy Ježíš Král. Uvnitř dřevěných trosek se skrýval přibližně 6 cm dlouhý kus železného hřebu. První analýzy prokázaly, že se jedná o odseknutou část kovaného železného hřebu, na němž je vytvořena zlatá značka v podobě křížku. Křížek je podle první materiálové analýzy z 21karátového zlata, které má podle složení původ na Blízkém východě. Dendrologický průzkum dřeva pak ukázal, že dřevěné trosky schrány tvoří dva druhy dřeva – modřínové a dubové. Modřínové dřevo je radiokarbonovou metodou datováno do období 1290–1394 našeho letopočtu a dřevo dubové do období 260–416.

Je důvodné se domnívat, že kus hřebu ukrytý a nalezený v Milevsku je skutečně tím, kterým byl ke dřevu kříže přibit Ježíš Kristus?

To samozřejmě nevíme. A nejsem si ani jist, zda by se to vůbec dalo dokázat. Samotný hřeb ale nebyl předmětem zkoumání. Na druhé straně dřevo ze zhruba 4. století mluví samo za sebe. Co víme, je, že císařovna Helena byla velká ctitelka Ježíše Krista, navštívila Jeruzalém, podle tradice nalezla svatý kříž a mnohé relikvie rozdělila svým oblíbeným městům, jako byly Konstantinopol, Řím a Trevír. Jistými cestami se taková relikvie dostala až do Milevska.
Podstatné však je, že tyto relikvie jsou především „svědky víry“ lidí, jako byli sv. Helena a ostatní křesťané, kteří žili dávno před námi. Odkazují na Boha a vytvářejí duchovní a emocionální spojení s Ježíšem.

Jaký je náboženský význam tohoto nálezu? Proč je předmětem úcty a co to vlastně znamená?

Relikvie (z latinského „relinquere“ – „ponechat, zanechat“ – tedy „to, co zůstalo“) rozdělujeme do několika tříd. Do 1. třídy patří těla svatých nebo jejich části. 2. třída zahrnuje předměty, kterých se svatí dotýkali, používali je nebo jimi byli mučeni. Náš hřeb by tedy spadal do této kategorie. Do 3. třídy pak řadíme tzv. relikvie přikládané, dotykové, tedy předměty, jež se dotkly relikvií 1. třídy.
Relikvie jsou otázkou „živosti“, vztahu a víry. Svatí zemřeli, a přece zůstávají živí. Tam, kde si k nim člověk vytvoří vztah a roste tím jeho víra ve vzkříšení, zůstává přítomno celé velikonoční poselství Ježíše Krista. Tedy i skrze malý hřeb si mohu vybudovat vztah k Ježíši, protože mi může připomenout ohromnou Boží lásku a já k ní mohu přistoupit blíž. Tím hřebem proto nemáme a nechceme něco dokazovat. Je to spíše kotva, která je schopna upevnit naši víru ve zmrtvýchvstání a prohloubit naše spojení s Ježíšem Kristem.
Relikvie jsou i důsledkem Vánoc. Ježíš Kristus přijal naše tělo a materii. Spása není jenom čistě duchovní záležitostí, jinak by se věčné Logos (Slovo) nepotřebovalo stát tělem. Ale ono se tělem stalo a nechalo se přibít na kříž. Tento hřeb mi tuto skutečnost může připomínat a chce i mne pevněji připojit ke Kristu a dát mi naději, že také mé utrpení, bolesti a hříchy byly s Kristem přibity na dřevo kříže.

Pokračování lze nalézt spolu s dalšími texty na www.katyd.cz, kde je v době pandemie ke čtení celé vydání.

Další krok k blahořečení P. Kajpra

Zapečetěné krabice s dokumenty k blahořečení P. Adolfa Kajpra SJ, kazatele exercitátora, publicisty, vydavatele a vězně nacismu i komunismu, bude moci přezkoumat vatikánská Kongregace pro svatořečení. 

Téma: Věda a víra

Dva světy, které jsou zdánlivě ve střetu.  Stojí ale skutečně víra a věda proti sobě? O tom, že tomu tak není, se vyjadřuje řada duchovních i vědců.  

Odvaha nazaretského tesaře

Papež zvláštním dekretem vyhlásil Rok sv. Josefa a odpustky, které jsou spojeny. Zároveň adresuje církvi apoštolský list Patris corde (Otcovským srdcem), v němž představuje sv. Josefa jako vzor otce.

Doma: Svoboda v manželství

Vstupem do manželství se muž a žena nezříkají své osobní svobody. Kde jsou její hranice? 

 

Připravujeme: MODLITBY ZA JEDNOTU

Navzdory lidské svářlivosti sám Kristus vyzýval své následovníky aby „všichni jedno byli“. Jaké překážky jednoty nejvíce leží na srdci Tomáši Holubovi, biskupu pro ekumenismus? 

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Papežský telegram Bidenovi: Usilujte o autentickou spravedlnost a svobodu

Papež František napsal zvláštní poselství u příležitosti dnešního nástupu 46. prezidenta USA do úřadu. Ctihodný Joseph R. Biden, prezident Spojených států amerických, Bílý dům, Washington DC, stojí v hlavičce textu, který citujeme v plném znění.
20.01.2021

125. plenární zasedání ČBK proběhlo opět částečně online

Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali v rámci 125. plenárního zasedání 19. - 20. ledna 2021 v Praze na Arcibiskupství pražském. Z důvodu protipandemických opatření ze strany Vlády ČR se část biskupů setkala osobně a část se připojila na jednání formou online konference stejně jako na podzimním jednání loni. Hlavním tématem tohoto plenárního zasedání byly ekonomické záležitosti, jejichž schválení bylo nezbytné pro další chod církevních institucí v roce 2021.
20.01.2021

Papež František: Jednota je dar, o nějž je třeba prosit modlitbou

Dopoledne pronesl Petrův nástupce v přímém přenosu z knihovny Apoštolského paláce pravidelnou katechezi. Jako každý rok zaměřil papež pozornost na probíhající Týden modliteb za jednotu křesťanů (18. - 25. ledna), což dobře zapadlo do cyklu, ve kterém již od 6. května loňského roku pojednává o modlitbě. Ve své katechezi připomněl, že jednoty je dosaženo pouze s Boží milostí, a ne naší vlastní silou vůle.
20.01.2021

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ schválila Vláda ČR

Vláda ČR na svém zasedání 11. ledna 2021 schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ pro roky 2021 a 2022, na jehož tvorbě se podíleli i zástupci České biskupské konference.
20.01.2021

Katolický týdeník: Sociální izolace drtí vztahy

Za poslední rok jsme to slyšeli bezpočtukrát: buďte doma, s nikým se nepotkávejte. Zvláště jste-li vyššího věku, nemocní nebo s někým takovým žijete.
20.01.2021