banner sekce
Sekce

Školství

Církevní střední zdravotnická škola JANA PAVLA II. - Praha 2

Kód v katalogu:

4.04

Adresa:

Ječná 33, PRAHA 2, 120 00

Kontakt:

E-mail.: skolajecna@skolajecna.cz
Www: https://cszs.skolajecna.cz/

IČ:

638714

Číslo účtu:

100286704/0300

Ředitel:

Mgr. Marie Šiková Tel.: 224 941 578
E-mail.: sikova.marie@skolajecna.cz

Zástupce ředitele:

Hospodářka: 224 942 179

Kategorie zařízení:

Střední školy římskokatolické církve

Typ:

střední zdravotnická škola, obor zdravotnický asistent (53-41-M/01)

Rok zahájení provozu:

1990

Spirituál / duchovní služba:

Charakteristika zařízení:

Absolventům základních škol nabízíme studijní obor: zdravotnický asistent. Jde o čtyřleté denní studium pro absolventy základních škol ukončené maturitní zkouškou. Výuka probíhá podle ŠVP „Praktická sestra“. Absolvent získává kompetence k výkonu zdravotnického povolání, je plnohodnotným členem zdravotnického týmu v lůžkových i ambulantních zařízeních. Absolventi mohou též pokračovat ve studiu na vyšší či vysoké škole. Do učebního plánu je zařazena křesťanská etika. Cíleně se věnujeme studentům se zvláštními vzdělávacími potřebami, sociálním znevýhodněním i studentům nadaným. Výchovné působení školy, kterému věnujeme velkou pozornost, je směrováno ke křesťanským myšlenkám a jejich tradičním hodnotám. Vedeme žáky ke vzájemné toleranci a přátelství, k odpovědnosti k sobě samým i bližním. Od roku 2010 nabízí pestrou škálu mimovyučovacích a vzdělávacích aktivit Dům dětí a mládeže při CSZŠ. Studenti mají možnost navštěvovat duchovní aktivity a cvičení, pěvecký sbor, výtvarný kroužek, seminář z psychologie, přípravné kurzy českého jazyka a cizích jazyků ke státní maturitě a na VŠ, znakový jazyk. Nově nabízíme zejména studentům 1. ročníků řízené samostudium – pomoc se školní přípravou pod vedením speciálního pedagoga. Od příštího školního roku možnost dálkového studia v následujících oborech: Sociální činnost (75-41-M/01) 5-leté pro uchazeče s ukončeným základním vzděláním. Zdravotnický asistent (53-41-M/01) 2-leté zkrácené pro uchazeče s maturitou v jiném oboru.

Zřizovatel:

Arcibiskupství pražské
Hradčanské náměstí 16, 119 02 Praha 1

Ubytování:

Katolický domov studujících, Praha 1, Černá 14, KDM u sv. Ludmily, 120 00 Praha 2, Francouzská 1

Počet pedagogů:

21 stálých pedagogů / 3 externí pedagogové

Počet studentů / Počet tříd:

92 / 4