banner sekce
Sekce

Odbor analýz církevních dat

Medailonky panelistů

P. James Mallon, farnost Panny Marie Guadalupské v Dartmouthu v Novém Skotsku v Kanadě, zakladatel hnutí Divine Renovation.

Je autorem bestselleru Proměna farnosti: z udržovacího režimu k misijnímu zápalu (Divine Renovation: From A Maintenance to a Missional Parish), poutavého průvodce pro farnosti, které se snaží rozvíjet živá a dynamická společenství věřících zaměřená na misionářské učednictví. V roce 2016 napsal pokračování Proměna farnosti: Příručka, což je vlastně podrobnější praktický návod, jak krok za krokem farnost proměnit. Nejnovější kniha otce Jamese Beyond the Parish vydaná v dubnu 2020 nabízí podnětnou analýzu výzev, kterým církev čelí, spolu s praktickými nástroji, které podporují vedoucí farností a diecézí při uskutečňování obnovy farností.

Hnutí Divine Renovation rezonuje v srdcích desítek tisíc kněží i laiků po celém světě. Inspirovalo je a motivovalo k jednání a hledání pomoci při proměně vlastního společenství věřících. Otec Mallon žije v současné době žije v Halifaxu v Novém Skotsku. Kromě své služby má rád fotbal, filmy, fotografování, psy, vše od Applu a dobrou jednosladovou skotskou 😊.


Mons. Jindřich Bartoš                  

Dlouholetý farář ve farnosti Znojmo a děkan znojemského děkanství. Daří se mu rozvíjet živé farní společenství, kde mají všechny věkové i společenské skupiny farníků své místo.

Kostely jako prostředek evangelizace

Kostely (zvláště městské kostely, poutní místa, turisticky navštěvovaná místa) samy přitahují lidi a jde o to, s čím se tam setkají – mnozí se spíš děsí toho, že budou hned polapeni… Je potřeba nejen jak se říká "vyjít z kostelů a ze zákristií k lidu". Otevřený kostel je znamení otevřené církve, přirozený pramen pro osobní duchovní setkání, jedinečné tiché místo, vyhledávané anonymními křesťany, bohužel většinou nedostupné. Je to nevyužitý potenciál církve. Na malých vesnicích je to i poslední místo společného setkávání při rušení škol, obchodů a společenských domů.P. Petr Bulvas 

Biskupský delegát pro pastoraci Arcidiecéze olomoucké. 

P. Vojtěch Koukal    

Kněz z komunity Blahoslavenství, farnost Dolany u Olomouce. Referent Farních evangelizačních buněk pro ČR. Leží mu na srdci evangelizace a důležitost zdravé vize pro církev dnes a s tím související formace kněží a laiků.  

Pastorační ekosystém

Dnes existuje mnoho návrhů, jak proměnit farnost v živé společenství. Pastorační ekosystém staví na biblickém přesvědčení, že farnost je jako úrodné pole.  Vše zde může růst a rozvíjet se. Inspiruje se Ježíšovým způsobem jednání, které je viditelné na jeho osobním vztahu k učedníkům. Jim nabízí misionářskou formaci. Pastorační ekosystém nabízí 6 principů, které jsou velmi dobrým základem pro rozvoj evangelizačního a pastoračního působení ve farnosti i v jiných prostředích života církve. 

     Zkušenost ze Synody farnosti 2019

Vycházejíc z rozvoje života v naší farnosti v Dolanech u Olomouce, díky Kurzům Alfa, Farním evangelizačním buňkám, jsme se rozhodli s týmem asi 40 laiků inspirováni P. Jamesem Mallonem v jeho knize Proměna farnosti, uskutečnit Synodu naší farnosti, ve které jsme si kladli mimo jiné otázku: Jakou farností chceme být? Chci se podělit o to, jak si nás Duch svatý vedl zcela neočekávaně během této synody v roce 2019.

Diac. Elva Frouz

Zakladatel Komunity Noe - společenství lidí, kteří vnímají faru v Holostřevech jako svůj domov, zázemí pro osobní a duchovní růst, místo pro setkávání a službu druhým.

Kontemplace, akce, otevřenost – areál venkovské barokní fary jako zázemí a ohnisko setkání

Komunita Noe je společenstvím lidí, kteří vnímají faru v západočeské obci Holostřevy jako svůj domov, zázemí pro osobní a duchovní růst, místo pro setkávání a službu druhým. Styl či spiritualita komunity vychází z kontemplace jako postoje láskyplné pozornosti vůči Bohu, lidem a celému stvoření. V tomto duchu komunita vědomě pěstuje a podporuje různorodost spolu s hledáním a nalézáním toho, co nás jako lidské bytosti navzájem propojuje. Služba komunity spočívá zejména v pořádání duchovních cvičení, sebepoznávacích pobytů, vzdělávacích a uměleckých akcí, setkání na podporu občanské společnosti apod. Těch, kteří využívají této nabídky, jsou dnes již stovky – pocházejí z různých názorových prostředí, míst i generací.

P. Rafał Piotr Kaca                         

Ředitel DCM, farář ve Velešíně a připojených farnostech

Vzájemná pomoc: mládež a senioři

Půjde o svědectví polského kněze o práci mezi mládeží. Pomoc seniorům nabídla sama mládež. A co na to říkají senioři, farnost i sám kněz?

P. Vlastimil Kadlec OMI

Zástupce komunity misionářů oblátů v Plasech. Pracují ve farní pastoraci, pastoraci mládeže a pořádají různé přednášky a duchovní cvičení.

Pokus o komunitní pastoraci misijního území (v západních Čechách)

V době poznamenané rozbitými vztahy a rozdělením může křesťanství nabídnout obnovený komunitní rozměr života a společné práce. Život a pastorace na misijních územích s roztroušenými malými skupinkami věřících a nedostatkem duchovních se může paradoxně stát příležitostí k návratu k podstatě toho, co znamená věřit v Trojjediného Boha a tuto víru projevovat ve všednosti obyčejných dnů. Jedním z rozhodujících aspektů takové obnovy je společenství jako "locus theologicus", jako prostor živé Boží přítomnosti, a tedy zároveň jako prostor navýsost evangelizační.  

P. Michael Martinek SDB                           

Vězeňský kaplan ve věznici Teplice, z komunity salesiánů v Teplicích, která spravuje 7 farností a provozuje dům dětí a mládeže.

Komplexní městská pastorace

V rámci středně velkého města žije mnoho specifických skupin, na které lze zaměřit pastorační intervenci: praktikující katolíci, děti a mládež nejen z věřících rodin, sociálně slabé vrstvy, Romové, senioři, vězni a jejich rodiny, pacienti v nemocnici, lidé hledající duchovní orientaci atd. Lze vytvořit funkční pastorační systém, který by obsáhl všechny nebo většinu těchto skupin? Zkušenosti ze salesiánské pastorace v Teplicích.

P. Kamil Obr     

Farář ve farnosti svatého Filipa a Jakuba Zlín, děkan zlínského děkanátu.

Farní evangelizační buňky

Živé organismy jsou tvořeny buňkami. Živým organismem je i farnost. Má-li být farnost životaschopnou je nutné, aby v ní fungovala malá společenství (buňky), jejíž členové budou mít živou zkušenost s Bohem, se službou a evangelizačním zápalem. Farní evangelizační buňky nabízí jednu z forem, jak naše farnosti oživit v samotném základu.

P. Josef Ptáček                

Okrskový vikář z Prahy, jeho farnost postavila nový kostel na sídlišti Barrandov.

Sídliště v srdci Evropy aneb na Barrandově bylo dobře, ale něco zde chybělo…

Farnost na pražském Barrandově je místem, kde se prolíná tradiční komunita a noví obyvatelé stále rostoucího sídliště. Na tomto sídlišti nejdříve vznikla ze stavebních buněk misijní stanice a následně farnost začala chystat stavbu nového komplexu, který zahrnuje kostel, komunitní centrum a kavárnu. Tato stavba byla slavnostně zasvěcena Kristu Králi 22. 11. 2020. Jak se stalo, že místní obyvatelé podpořili na demonstraci farnost, aby jí radnice prodala vhodný pozemek? Kde farnost sehnala na stavbu 200 mil. Kč? Co bylo nejdůležitější na celém procesu plánování a stavby? Jak farní společenství využívá nové možnosti?

P. Vítězslav Řehulka                     

Iniciátor stavby kostela a pastoračního centra v Ostravě-Zábřehu, který je spádovou oblastí pro asi 70.000 lidí žijících na sídlišti územní části Ostrava-Jih, jako farář tam působí dodnes.

Nový kostel jako srdce sídliště

V roce 2002 mělo 70-tisícové sídliště jeden malý kostel a jednu kapli bez pastoračního zázemí. Svátostná pastorace a anonymita. Samotná stavba se stala velkým pastoračním plánem. Také začaly společné akce duchovní, kulturní, sportovní… Před stavbou modlitba faráře: „Bože, nejsem stavař, prosím dej mi lidi, co tomu rozumí a trochu peněz…” Po vysvěcení kostela: „Bože, dej, ať jsem alespoň trochu dobrý pastýř…”

P. Martin Sklenář                           

Duchovní správce farnosti Český Brod, spravuje 10 kostelů a neustále zkouší nové projekty.

Iniciační proces

Cílem iniciace křesťanů není jen přijetí tří svátostí. Je to pozvání člověka k intenzivnímu vztahu s Bohem a v životu v církvi. Iniciační proces se tedy nemusí týkat jen tří známých svátostí, a přípravy na jejich přijetí, ale může být příležitostí pro aktivizaci rodin, jednotlivých věřících. 

Mons. Josef Suchár    

Iniciátor tzv. neratovského zázraku. Opuštěné poutní místo a vysídlenou vesnici vzkřísil k životu. 

Okno do nebe v pohraničí

Vybudoval jsem s Boží pomocí tzv. Neratovský zázrak. Původně opuštěné poutní místo s vyhořelým a zdevastovaným kostelem jen o vlásek uniklo demolici. Obnovený chrám se skleněnou střechou je stále otevřený a stal se populární duchovně-turistickou destinací. Vysídlená vesnice byla vzkříšena k životu. Kromě ubytovacích a stravovacích služeb pro návštěvníky včetně pivovaru s vynikajícím pivem obsahujícím zázračnou vodu, poskytujeme  ve sdružení Neratov práci a chráněné bydlení stovkám handicapovaných a ohrožených lidí, provozujeme denní stacionář a speciální základní školu.

P. Jan Uhlíř                       

Duchovní správce kostela svatého Jakuba v Kutné hoře, iniciátor farního společenství s mnoha aktivitami, včetně provozování církevní mateřské školy a správy chrámu svaté Barbory, což je jedna z nejvýznamnějších gotických památek v České republice.

Památky přitahují, kurzy Alfa proměňují

Do Kutné Hory přijíždí mnoho lidí za krásou místních historických památek, mezi nimiž jsou i naše chrámy. Snažíme se tuto jejich atraktivitu využívat k preevangelizaci: pořádáme různé koncerty, výstavy, prohlídky atd. kde návštěvníci mohou čerpat z duchovního bohatství křesťanské tradice. Aktivity využíváme k neformálnímu navázání vztahů, které mohou lidem pomoci překonat některé předsudky o církvi a křesťanské víře. Pro některé jsou prvním krokem k upevnění důvěry a touhy seznámit se s křesťanstvím hlouběji. Před deseti lety jsme začali každoročně organizovat kurz Alfa, do kterého řadu těchto lidí následně zveme. Někteří z nich se jeho prostřednictvím vrátili do církve, ke svátostnému životu. Většina takto pozvaných hostů navázala hezký vztah s farností, do které se příležitostně vracejí. Kurz se stal také místem formace a růstu pro samotné farníky. Troufám si říci, že se tak obohacuje jejich vlastní život s Bohem v církvi a že se díky této zkušenosti rozšiřují jejich obzory a naše farnost se stává otevřenějším společenstvím.

Autor článku:
Jan Spousta

Další aktuality

Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy

Karmelitánské nakladatelství ve spolupráci s Komisí pro nauku víry České biskupské konference vydalo v češtině již druhou publikaci Národní služby pro ochranu nezletilých Italské biskupské konference nazvanou Prevence a ochrana nezletilých ve farnosti: osvědčené postupy.
20.05.2022

Drtinová/Hošek, nejen o Dívčí katolické střední škole

O Dívčí katolické střední škole Praze, a nejen o ní, hovoří v rozhovoru s Danielou Drtivou pro DVTV bývalý ředitel této školy Luboš Hošek.
20.05.2022

8 milionů od českých křesťanů zvyšuje soběstačnost potřebných na Blízkém východě

Oblast Blízkého východu se dlouhodobě potýká s ozbrojenými konflikty, humanitární a uprchlickou krizí. Díky finanční podpoře od českých věřících pomáhá Charita Česká republika lidem v Iráku a Libanonu zajistit zdroj obživy a uživit sebe i svoje rodiny. Desítky žen rozjely vlastní podnikání, desítky farmářů získaly znalosti a vybavení, a dokáží tak hospodařit i s rostoucím nedostatkem vody. Desítky mladých lidí mohou díky příspěvkům na školné a dopravu pokračovat ve studiu. V Libanonu prostředky pomohou s obnovou infrastruktury. Letošní kostelní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí proběhne už tuto neděli 22. května.
18.05.2022

Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí již tuto neděli

Již na tuto neděli (22. května) připadá Den modliteb za pronásledované křesťany a i letos proběhne kostelní sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům a dalším potřebným v zahraničí. Její výtěžek pomůže opět těm, kteří to nejvíce potřebují, v oblasti Blízkého východu.
17.05.2022

Červená středa se bude letos konat 23. listopadu

Více než 60 % lidí žije v zemích, kde není dodržováno jedno ze základních lidských práv - svoboda vyznání. Téměř 300 milionů věřících zažívá podle papežské nadace Církev v nouzi každodenní pronásledování. U příležitosti Dne modliteb za pronásledované křesťany, který se koná vždy na 6. neděli velikonoční (ta letos připadá na 22. května), zveřejňujeme i datum příští Červené středy, která se letos uskuteční 23. listopadu.
17.05.2022