Informace ze 40. plenárního zasedání ČBK

Ve dnech 23.-24. ledna konalo v Praze 40. plenární zasedání ČBK.
Publikováno: 25. 1. 2001 3:00

Praha: 40. plenární zasedání České biskupské konference (ČBK) se ve dnech 23.-24. ledna konalo v Praze. Zasedání řídil předseda ČBK olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Program zahájil duchovním slovem plzeňský biskup František Radkovský, který je v rámci ČBK odpovědný za ekumenismus a mezináboženský dialog. Biskup Radkovský připomněl právě probíhající Týden modliteb za jednotu křesťanů a pozitivně zhodnotil vývoj na poli ekumenismu v uplynulých letech. Ve své úvaze se nechal inspirovat nedávným výrokem papeže Jana Pavla II., který prohlásil, že: "ekumenismus je cestou církve". Plzeňský biskup citoval rovněž předsedu Papežské rady pro jednotu křesťanů kardinála Edwarda Idrise Cassidyho, že "podstatnými prvky ekumenismu musí být láska k pravdě a láska k bratřím". Pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk, do jehož odpovědnosti patří v ČBK vztahy mezi katolickou církví a státem, přednesl zprávu o současném vývoji vztahů mezi církvemi a státem, v souvislosti s připravovanými zákony a mezinárodní smlouvou mezi Českou republikou (ČR) a Svatým Stolcem. Biskupové se podrobně zabývali návrhem zákona o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností a dosavadním průběhem připomínkového řízení k tomuto návrhu. V této souvislosti biskupové zdůraznili, že i nadále je třeba respektovat, že právní režim církevních právnických osob, které si církve a náboženské společnosti samy zřizují, se řídí výlučně vnitřními předpisy svých zakladatelů. Za nepřijatelné bylo označeno, kdyby církve a náboženské společnosti získávaly právní subjektivitu až momentem evidence státem. Pozornost byla věnována také médiím, zvláště Katolickému týdeníku, a jeho koncepci pro letošní rok. Biskupové podpořili dosavadní linii listu, který má v současné době téměř 60 tisíc odběratelů. Rozsah každého čísla je 12 stran a jednou měsíčně příloha Perspektivy (8 stran). Hlavním tématem letošního roku bude tradice, dědictví a vývoj církve. Přibude rubrika o poutních a významných místech v Evropě a o zajímavých místech Bible. Velké tématické okruhy chtějí čtenářům přibližovat Bibli, Desatero, řeholní řády, Plenární sněm katolické církve v ČR i plody Velkého jubilea roku 2000. Zazněla rovněž zpráva o činnosti Sdružení Česká katolická charita (SČKCH) v roce 2000 a plná podpora jejímu současnému vedení. SČKCH je nezisková nestátní humanitární organizace katolické církve, jejímž krédem je pomoc potřebným bez ohledu na jejich etnickou či náboženskou příslušnost. Prostřednictvím tří stovek farních, oblastních, městských a diecézních charit, provozuje SČKCH přes dvě stě poraden, stacionářů, přechodných ubytování, domovů pro trvalý pobyt, hospiců apod. Charitní pracovníci se rovněž účastní na tvorbě legislativy a práce v odborných komisích na ministerstvech zdravotnictví a práce a sociálních věcí. Od roku 1995 je SČKCH členem konfederace charitních organizací světa - Caritas Internationalis a jejího evropského regionu - Caritas Europa. SČKCH poskytuje téměř všechny typy zdravotních a sociálních služeb pro seniory, handicapované osoby, onkologicky nemocné, národnostní menšiny, uprchlíky atd. Výrazně se podílí i na zahraničních humanitárních projektech v různých zemích světa (Balkán, Čečensko, Turecko, Ukrajina, Rumunsko, Venezuela, Mozambik). Biskupové se zabývali rovněž otázkami pobytu a služebního poměru cizinců u nás, s ohledem na kněze a řeholní osoby - cizí státní příslušníky, kteří pracují ve službách církve na území ČR. ČBK bude žádat úpravu právních předpisů o zaměstnanosti a pobytu cizinců, ve smyslu prodloužení povolení k zaměstnání a pobytu za účelem zaměstnání, z dosavadního jednoho roku na delší časové období. Dalším důležitým tématem bylo schválení dokumentu ČBK, který obsahuje směrnice pro duchovní péči o laiky působící v pastorační službě církve. Hlásání evangelia, udělování svátostí a vytváření živého společenství Božího lidu je úkolem především biskupů, kněží a jáhnů. V případě jejich nedostatku však mohou laici nahrazovat některé jejich úkoly. Jedná se například o vedení bohoslužby slova, řízení liturgických modliteb, udíle

Související články

Další aktuality

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.
04.06.2020

Charita pokračuje v pomoci indickým rodinám

HRADEC KRÁLOVÉ: Mezi deset zemí, které nejvíce zasáhla pandemie nového koronaviru, patří také Indie. Počet nakažených aktuálně překročil 200 tisíc obyvatel a přes 100 milionů Indů přišlo kvůli koronakrizi o svoji obživu. Do pomoci potřebným v Indii se zapojili také dárci z České republiky. Diecézní charita Hradec Králové tak mohla podpořit hladovějící indické rodiny již částkou 715 657 korun. Další příspěvky je stále možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700 (VS 53000).
04.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020