Informace ze 40. plenárního zasedání ČBK

Ve dnech 23.-24. ledna konalo v Praze 40. plenární zasedání ČBK.
Publikováno: 25. 1. 2001 3:00

Praha: 40. plenární zasedání České biskupské konference (ČBK) se ve dnech 23.-24. ledna konalo v Praze. Zasedání řídil předseda ČBK olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Program zahájil duchovním slovem plzeňský biskup František Radkovský, který je v rámci ČBK odpovědný za ekumenismus a mezináboženský dialog. Biskup Radkovský připomněl právě probíhající Týden modliteb za jednotu křesťanů a pozitivně zhodnotil vývoj na poli ekumenismu v uplynulých letech. Ve své úvaze se nechal inspirovat nedávným výrokem papeže Jana Pavla II., který prohlásil, že: "ekumenismus je cestou církve". Plzeňský biskup citoval rovněž předsedu Papežské rady pro jednotu křesťanů kardinála Edwarda Idrise Cassidyho, že "podstatnými prvky ekumenismu musí být láska k pravdě a láska k bratřím". Pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk, do jehož odpovědnosti patří v ČBK vztahy mezi katolickou církví a státem, přednesl zprávu o současném vývoji vztahů mezi církvemi a státem, v souvislosti s připravovanými zákony a mezinárodní smlouvou mezi Českou republikou (ČR) a Svatým Stolcem. Biskupové se podrobně zabývali návrhem zákona o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností a dosavadním průběhem připomínkového řízení k tomuto návrhu. V této souvislosti biskupové zdůraznili, že i nadále je třeba respektovat, že právní režim církevních právnických osob, které si církve a náboženské společnosti samy zřizují, se řídí výlučně vnitřními předpisy svých zakladatelů. Za nepřijatelné bylo označeno, kdyby církve a náboženské společnosti získávaly právní subjektivitu až momentem evidence státem. Pozornost byla věnována také médiím, zvláště Katolickému týdeníku, a jeho koncepci pro letošní rok. Biskupové podpořili dosavadní linii listu, který má v současné době téměř 60 tisíc odběratelů. Rozsah každého čísla je 12 stran a jednou měsíčně příloha Perspektivy (8 stran). Hlavním tématem letošního roku bude tradice, dědictví a vývoj církve. Přibude rubrika o poutních a významných místech v Evropě a o zajímavých místech Bible. Velké tématické okruhy chtějí čtenářům přibližovat Bibli, Desatero, řeholní řády, Plenární sněm katolické církve v ČR i plody Velkého jubilea roku 2000. Zazněla rovněž zpráva o činnosti Sdružení Česká katolická charita (SČKCH) v roce 2000 a plná podpora jejímu současnému vedení. SČKCH je nezisková nestátní humanitární organizace katolické církve, jejímž krédem je pomoc potřebným bez ohledu na jejich etnickou či náboženskou příslušnost. Prostřednictvím tří stovek farních, oblastních, městských a diecézních charit, provozuje SČKCH přes dvě stě poraden, stacionářů, přechodných ubytování, domovů pro trvalý pobyt, hospiců apod. Charitní pracovníci se rovněž účastní na tvorbě legislativy a práce v odborných komisích na ministerstvech zdravotnictví a práce a sociálních věcí. Od roku 1995 je SČKCH členem konfederace charitních organizací světa - Caritas Internationalis a jejího evropského regionu - Caritas Europa. SČKCH poskytuje téměř všechny typy zdravotních a sociálních služeb pro seniory, handicapované osoby, onkologicky nemocné, národnostní menšiny, uprchlíky atd. Výrazně se podílí i na zahraničních humanitárních projektech v různých zemích světa (Balkán, Čečensko, Turecko, Ukrajina, Rumunsko, Venezuela, Mozambik). Biskupové se zabývali rovněž otázkami pobytu a služebního poměru cizinců u nás, s ohledem na kněze a řeholní osoby - cizí státní příslušníky, kteří pracují ve službách církve na území ČR. ČBK bude žádat úpravu právních předpisů o zaměstnanosti a pobytu cizinců, ve smyslu prodloužení povolení k zaměstnání a pobytu za účelem zaměstnání, z dosavadního jednoho roku na delší časové období. Dalším důležitým tématem bylo schválení dokumentu ČBK, který obsahuje směrnice pro duchovní péči o laiky působící v pastorační službě církve. Hlásání evangelia, udělování svátostí a vytváření živého společenství Božího lidu je úkolem především biskupů, kněží a jáhnů. V případě jejich nedostatku však mohou laici nahrazovat některé jejich úkoly. Jedná se například o vedení bohoslužby slova, řízení liturgických modliteb, udíle

Související články

Další aktuality

Účastníci panamazonské synody obnovili Pakt z katakomb

Asi 150 účastníků a sympatizantů Panamazonské synody se v neděli 20. října sešlo v Domitiliných katakombách při římské Via Ardeatina, aby obnovili tzv. „Pakt z katakomb“, kterým na sklonku II. vatikánského koncilu deklarovala skupina převážně latinskoamerických biskupů svou odhodlanost k životu podle postulátu „chudá církev pro chudé“. Nová verze dokumentu nese nadpis: „Pakt z katakomb za společný dům. Za církev s amazonskou tváří, chudou a sloužící, prorockou a samaritánskou“. Oproti původnímu paktu je zcela přepracovaná a hlavní důraz klade na ekologickou problematiku, obranu domorodců a jejich práv a nároků v profánní i církevní sféře.
22.10.2019

Růže v zimě - nový film o Edith Steinové putuje Evropou

Růže v zimě – tak zní titul nového filmu o významné katolické myslitelce židovského původu, karmelitce Edith Steinové, zavražděné ve vyhlazovacím táboře v Osvětimi a svatořečené Janem Pavlem II. v roce 1998. Podle vlastního scénáře jej zrežíroval herec, režisér a producent Joshua Sinclair, který se pro film o německé mystičce rozhodl po jednom přátelském telefonátu s Johnem Debnym, skladatelem hudby k filmu Mela Gibsona Umučení Krista.
22.10.2019

Blahoslavený se srdcem misionáře

Itálie má nového blahoslaveného. Stal se jím minulou sobotu 19. října italský misionář a mučedník z Myanmaru, otec Alfredo Cremonesi z Papežského institutu zahraničních misií (PIME). Blahořečen byl v lombardském městečku Crema.
22.10.2019

Nový „turnus“ Studijně-formačního kurzu

Jako již tradičně, začal nový „turnus“ Studijně-formačního kurzu, pod záštitou Sekce pro mládež ČBK – kurz probíhal ve dnech 13. až 18. října 2019. Tentokrát se účastníci sešli v rekreační oblasti Češkovice nad Blanskem, kterou obklopuje krásná a nyní podzimně zbarvená Drahanská vrchovina.
21.10.2019

Konference připomněla duchovní odkaz kardinála Tomáše Špidlíka

V rámci oslav 100. výročí narození kardinála Tomáše Špidlíka se dnes uskutečnila v Hlavním sále Valdštejnského paláce mezinárodní konference nazvaná „Duchovní odkaz J. E. Tomáše kardinála Špidlíka SJ (1919 – 2010)“. Na konferenci vystoupil kardinál Dominik Duka OP, apoštolský nuncius Charles Daniel Balvo, prof. Pavel Ambros a další osobnosti.
21.10.2019