Lupa
Portál

Zásady zpracování osobních údajů

Vážení návštěvníci,

vážíme si toho, že zachováváte přízeň portálu Církev.cz a využíváte služeb nabízených jeho prostřednictvím. Leží nám na srdci Vaše spokojenost a Vaše práva, a proto si Vám dovolujeme poskytnout tuto informaci o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

1.
Správci osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů, tedy osobou, která určuje účely a způsoby zpracování osobních údajů, je KatMedia, s.r.o., IČO: 257 44 020, CZ25744020, se sídlem Antala Staška 511/40, 140 00 Praha 4 (dále jen „KatMedia“). V případě uživatelského účtu a marketingových sdělení pak KatMedia vystupuje jako jeden ze společných správců osobních údajů ve smyslu čl. 26 GDPR společně s Českou biskupskou konferencí, IČO: 005 40 838, se sídlem Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6-Dejvice.

2.
Případy zpracování
a)
Užívání webu – cookies

Pro správné fungování webového portálu je potřebné, aby měl webový portál přístup k některým údajům o Vašem počítačovém zařízení, a to pro správné zobrazení webové stránky. Jedná se o provozní údaje cookies. Kromě toho využívá webový portál údaje cookies také pro sledování návštěvnosti webových stránek a pro zobrazování relevantní reklamy, která tvoří součást příjmů webového portálu. Pro tento účel mohou být údaje cookies předány třetí osobě poskytující služby internetové reklamy.

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, tímto informujeme, že internetové stránky správce využívají pro svoji činnost údaje cookies, tedy že údaje cookies uživatelů, včetně trvalých cookies, zpracovává. K jejich využívání je však nutný prokazatelný souhlas uživatele s rozsahem a účelem jejich využívání. Kezpracování osobních údajů pro tyto účely dochází ztitulu souhlasu subjektu vesmyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. To se netýká technického ukládání nebo přístupu výhradně pro potřeby přenosu zprávy prostřednictvím sítě elektronických komunikací nebo je-li to nezbytné pro potřeby poskytování služby informační společnosti, která je výslovně vyžádána účastníkem nebo uživatelem. V těchto případech dochází ke zpracování osobních údajů z titulu ochrany oprávněných zájmů správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, respektive z titulu plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Souhlas s využíváním netechnických cookies lze udělit zaškrtnutím příslušného políčka na webové stránce. V případě neposkytnutí takového souhlasu ze strany uživatele nemohou být netechnické cookies nadále využívány. Pokud uživatel k použití souborů netechnických cookies nedá souhlas, některé funkce a stránky nemusí fungovat správně. I po udělení souhlasu bude nadále možná ruční modifikace povolování sdílení údajů cookies v uživatelově prohlížeči počítače.

b)
Nákup v E-shopu a přes telefon

Pro nákup v e-shopu a přes telefon je nutné zpracovávat Vaše jméno a adresu, případně IČO (pokud nakupujete jako podnikatel) pro účely Vaší identifikace jako zákazníka a pro doručení Vašeho zboží. Pro účely administrace platby údaje o zvoleném způsobu platby a bankovním spojení. Pro účely umožnění Vašeho kontaktování dopravcem je pak nutné zpracovávat rovněž Vaše telefonní číslo a e-mailovou adresu. Zpracování osobních údajů probíhá z titulu plnění smluvní povinnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Pro expedici objednaného zboží využívá KatMedia služeb externího zpracovatele osobních údajů, kterým je společnost WELL PACK s.r.o., IČO: 282 14 889, se sídlem Za Sedmidomky 15, 101 00 Praha 10 – Michle. Osobní údaje jsou pak předávány rovněž přepravcům. Osobní údaje zpracovávané pro účely nákupu jsou v nezbytné míře rovněž zpracovávány pro účely vedení účetnictví KatMedia v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví, a tedy z titulu plnění zákonné povinnosti správce ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

c)
Nahrávání telefonického hovoru

Jestliže se na nás telefonicky obracíte s žádostí o uzavření kupní smlouvy, anebo jestliže to vyplyne z našeho telefonického hovoru, je tento hovor zaznamenáván pro případ, že by vyvstaly nejasnosti o obsahu objednávky a kupní smlouvy. Záznam rovněž může sloužit jako důkaz v případném soudním či správním řízení. Titulem pro zpracování osobních údajů je ochrana oprávněných zájmů správce spočívajících v prokázání obsahu kupní smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

d)
Nákup alkoholu

S ohledem na požadavky zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, je nutné při nákupu alkoholických nápojů v E-shopu potvrzovat, že kupující dosáhl věku 18 let. Pro splnění této povinnosti proto požadujeme před dokončením objednávky vyplnění identifikačních údajů a potvrzení prohlášení, že splňujete předepsanou věkovou hranici. Při doručení budete v případě pochybností přepravcem vyzváni k předložení průkazu totožnosti pro ověření předepsané věkové hranice. Zpracování osobních údajů probíhá z titulu plnění zákonné povinnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

e)
Zjišťování dostupnosti zboží na prodejnách

Prostřednictvím E-shopu je možné provést zjištění dostupnosti zboží na konkrétní prodejně a jeho případnou nezávaznou rezervaci. Pro účely poskytnutí této služby shromažďuje KatMedia osobní údaje v rozsahu jméno, e-mail a případně telefonní číslo. Tyto údaje jsou využity pro informování o dostupnosti a slouží pro vyzvednutí rezervovaného zboží na prodejně. Titulem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a v případě telefonního čísla souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR.

f)
Uživatelský účet

Pro nákup v E-shopu a pro využívání služeb portálu Církev.cz je možné zřídit si uživatelský účet. Prostřednictvím uživatelského účtu je možné jednak urychlit nákup v E-shopu, jednat přihlásit se k odběru e-mailových sdělení o novinkách v E-shopu nebo jiným mailingovým službám portálu. Registrací uživatelského účtu vzniká smlouva mezi společnými správci a uživatelem, zpracování osobních údajů tedy probíhá z titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

g)
Přímý marketing a mailingové služby

Na základě Vašeho nákupu v E-shopu, případně využití služby zjištění dostupnosti zboží na prodejnách je KatMedia oprávněno zasílat Vám prostřednictvím e-mailu nebo SMS sdělení s nabídkami zboží a informacemi o probíhajících nebo nadcházejících akcích v E-shopu, která mají charakter přímého marketingu ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Odběr těchto sdělení můžete odmítnout v rámci objednávky nebo kliknutím na příslušný odkaz v zápatí každého takového sdělení. Titulem pro zpracování osobních údajů je ochrana oprávněných zájmů správce spočívajících v propagaci jeho činnosti u jeho zákazníků ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

V rámci uživatelského účtu se můžete přihlásit k odběru dalších mailingových služeb společných správců poskytovaných v rámci portálu. Zpracování osobních údajů pak probíhá na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů vyjádřeného přihlášením se k odběru ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Dále Vám budou zasílána sdělení o novinkách v rámci portálu Církev.cz, a to z titulu plnění smlouvy uzavřené registrací uživatelského účtu, a tedy z titulu plnění smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

h)
Předávání osobních údajů společnosti Heureka

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když unás nakoupíte, pokud vesmyslu § 7 odst. 3 zákonač.480/2004Sb. oněkterých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

i)
Předávání osobních údajů společnosti Seznam.cz

Na základě zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Vám můžeme jako našemu zákazníkovi zasílat marketingová sdělení týkající se našich služeb či informací o naší společnosti. Součástí toho mohou být i emailové dotazníky spokojenosti s nákupem u nás, k jejich rozesílce využíváme službu Hodnocení Zboží.cz, které předáme Váš email a informace o konkrétním nákupu. Proti zasílání emailových dotazníků prostřednictvím služby Zboží.cz můžete kdykoliv vyjádřit námitku, buď přímo v nákupním košíku nebo kliknutím na odkaz v doručeném emailu s dotazníkem.

3.
Další příjemci osobních údajů

Nad rámec zpracovatele zajišťujícího distribuci zboží využívá KatMedia služeb externího zpracovatele pro účely web hostingu. Tento ovšem přímo nepřistupuje k osobním údajům. V rámci státem nařízených kontrol mohou být osobní údaje zpřístupněny také příslušným orgánům státní správy, zejména Úřadu pro ochranu osobních údajů, Celní správě a orgánům finanční kontroly.

4.
Práva subjektů údajů

Kdykoli máte právo požadovat sdělení, zda Vaše osobní údaje zpracováváme, a v případě, že ano, také popis účelů a titulů zpracování osobních údajů a identifikaci případných příjemců. V případě zjištění nepřesnosti zpracovávaných osobních údajů máte právo požadovat jejich opravu. Za podmínek podle čl. 17 GDPR máte právo požadovat výmaz Vašich osobních údajů. V případě zpracování přímého marketingu máte právo vznést námitku proti zpracování, na jejímž základě bude toto zpracování osobních údajů ukončeno. Souhlas se zpracováním osobních údajů pak můžete kdykoli odvolat, a to prostřednictvím svého uživatelského účtu. V případě, že nebudete spokojeni s vyřízením Vaší žádosti o uplatnění práva, můžete se se stížností obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Ochrana vašeho soukromí je naší prioritou

Abyste mohli co nejlépe využívat služby portálu Církev.cz, včetně nakupování, používáme my a někteří naši partneři tzv. cookies (malé soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči). Díky nim si například pamatujeme, zdali jste přihlášeni, vámi provedená a preferovaná nastavení, co máte v košíku, jak máte seřazené a vyfiltrované produkty apod.

Díky nim vám také nenabízíme nevhodnou reklamu a pomáhají nám v analýzách sloužících k dalšímu rozvoji portálu.

Potřebujeme však váš souhlas s jejich zpracováváním. Děkujeme, že nám ho dáte, a ujišťujeme vás, že se k vašim datům chováme maximálně zodpovědně v souladu s platnou legislativou