Setkání ČBK s Chiarou Lubichovou

Publikováno: 4. 5. 2001 3:00

Praha: Studijní den České biskupské konference (ČBK) s Chiarou Lubichovou proběhl 3. května v Konírně arcibiskupského paláce v Praze. Studijní den, který byl věnován duchovním hnutím v církvi jako prostředku nové evangelizace, zahájil předseda ČBK, olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk představil zakladatelku a prezidentku hnutí Fokoláre (Dílo Mariino) Chiaru Lubichovou. Ve svém úvodním příspěvku kardinál připomněl poselství papeže Jana Pavla II. adresované konferenci zakladatelů a moderátorů nových církevních hnutí a komunit, konané v předvečer svatodušních svátků 1998 na náměstí sv. Petra ve Vatikánu. Papež zde hovořil o charismatickém rozměru, který je vedle rozměru petrinského - institucionálního, jedním ze zásadních pilířů církve.

Chiara Lubichová pak hovořila na téma "Charismatická církev". Zmínila počátky hnutí Fokoláre, které vyrostlo v období 2. světové války v severoitalském Tridentu - spontánně ze způsobu života Chiary a jejích prvních společnic. Ježíšova slova "Kde jsou dva nebo tři shromáždění v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich" (Mt 18,20) a "Aby všichni byli jedno jako ty Otče ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil" (Jan 17,21) se stala Magnou chartou jejich života. "Inspirující jiskra", jak to nazval papež Jan Pavel II., přeskočila i do dalších zemí Evropy a postupně do všech kontinentů, takže hnutí Fokoláre je dnes rozšířeno ve 182 zemích a sdružuje 5 až 7 milionů lidí.

Idea původně čistě laického hnutí mužů a žen, svobodných či žijících v manželství, se rozšířila i do mužských a ženských řeholí, oslovila kněze i biskupy a zasahuje nejrůznější oblasti života církve. Jádrem spirituality je jednota, která překračuje hranice mezi církvemi, světovými náboženstvími i všemi lidmi dobré vůle, ateisty nevyjímaje. Tento stále mohutnější proud se poté začal rozlévat v církvi i do teologie a vytvořil novou teologickou školu. Specifické charisma Fokoláre se začalo přelévat rovněž do oblastí vědy, ekonomie, módy, politiky atd.

Chiara Lubichová hovořila o nové evangelizaci formou konkrétní lásky mezi lidmi. Na základě své osobní životní zkušenosti zdůraznila dva centrální body fokolarínské spirituality: jednotu a opuštěného Krista na kříži.

Po přednášce následovala živá diskuse. Biskupové měli rovněž možnost shlédnout krátký film "V duchu společenství", který ukázal význam charismatického aspektu v církvi od jejích počátků až po dnešní dobu.

Související články

Další aktuality

Futsalisté se modlili v pražské katedrále

Portugal, Belarus, Kosova, Austria: už nápisy na bundách věřících prozrazují, že tentokrát zasedli do katedrálních lavic sportovci. Jsou z celé Evropy a jsou to futsalisté. A také kněží. Na závěr 14. ročníku evropského šampionátu, který pořádají v Říčanech, se přišli pomodlit do nejvýznamnějšího chrámu v zemi.
20.02.2020

Tři kardinálové vyzývají biskupské konference přijmout uprchlíky z Řecka

Tři kardinálové ve společném dopise apelují za přemístění uprchlíků ze záchytných táborů na řeckém ostrově Lesbos prostřednictvím humanitárních koridorů do jednotlivých zemí Evropy. Kardinálové Hollerich, Czerny a Krajewski zaslali biskupským konferencím zemí Evropské unie spolu s listem i směrnice k proceduře přemístění uprchlíků a žadatelů o azyl. Pomáhat jim v tom bude Komunita sv. Egidia.
20.02.2020

Josef Toufar - akce v příštích dnech

Připomenutí 70. výročí úmrtí číhošťského faráře Josefa Toufara.
20.02.2020

Papež: Tichost spojuje, hněv rozděluje

Vatikánská aula Pavla VI. se dnes dopoledne zcela zaplnila lidmi, kteří přišli na generální audienci se Svatým otcem. Byla zahájena čtením Žalmu (Žl 37,3-8-11), který nabádá: »Doufej v Hospodina a čiň dobro, pak budeš přebývat v zemi a těšit se klidu«, a konstatuje, že »pokorní budou vlastnit zemi«.
19.02.2020

Katolický týdeník: Chraň své srdce

Slýcháváme řadu dobrých rad, jak předcházet infarktu a dalším srdečním onemocněním úpravou jídelníčku či sportem, ale jak často bereme ohled na svá srdce ve významu duchovním? Je to přitom výzva právě pro blížící se postní dobu.
18.02.2020