Poselství prezidenta Václava Havla představitelům světových náboženství

Publikováno: 17. 10. 2001 12:00

Praha: Prezident České republiky Václav Havel pronesl 16.10. při multireligiozním shromáždění ve Svatovítské katedrále - v rámci konference Forum 2000 - následující poselství:

Nedávno otřásl světem krutý útok teroristů na New York. Tato událost byla jedním z mnoha soudobých projevů pohrdání životem, základními lidskými právy a etikou lidského soužití, pohrdání, které je dnes o to nebezpečnější, oč dokonalejší technikou disponuje.

Veden hlasem svého svědomí odhodlal jsem se spolu se svými přáteli a spolupracovníky, s nimiž už po léta pořádáme konferenci Forum 2000, oslovit vás, přední představitele největších světových náboženství, kteří jste přítomni zde, na této společné meditaci v pražské katedrále, i všechny další, kteří tu přítomni nejsou, abyste ve světle nedávné hrozné události zvážili možnosti své hlubší spolupráce.

Oslovujeme vás z české země, jejíž minulost je poznamenána krutým násilím vedeným ve jménu náboženství.

Oslovujeme vás ve chvíli, kdy se v Praze už popáté na našem Foru sešli myslitelé, vědci, politici, umělci a náboženští představitelé ze všech kontinentů, aby společně rozmlouvali o nadějích a obavách, perspektivách a ohroženích, jež provázejí lidstvo na počátku nového milénia.

Posvátná Písma a ctihodné tradice všech velkých světových náboženství jsou zdroji duchovní energie, kterou náš svět nezbytně potřebuje - dnes určitě víc než kdykoliv v minulosti. Státníci, politici a další veřejní činitelé nemohou plně dostát své odpovědnosti za mír, respekt k lidským právům a obecnou prosperitu, budou-li odcizeni duchovním kořenům svých kultur, které reprezentujete vy. Pokorná otevřenost všemu, co z těchto kořenů proudí nebo může proudit do mysli soudobého lidstva, je podle našeho hlubokého přesvědčení jedním ze základních klíčů k uzdravení tohoto nemocného světa.

Náš svět je propojen tisícerými způsoby v jednu globální civilizaci, byť nesmírně rozrůzněnou. Nedávné události v USA nám drasticky ukázaly, jak rychle se může globalizovat zlo. Zločin, násilí, fanatismus, arogance, sobectví, bezohlednost k lidem, národům i přírodě se šíří po celé planetě a využívají všech závratných vymožeností dnešní vědy a techniky.

Proto si myslíme, že čas dozrál k tomu, aby se v zájmu "globalizace dobra" daleko víc než dosud spojovaly síly všech, kteří cítí odpovědnost za budoucnost lidského rodu na této planetě. Nejdůležitější zdroje duchovní inspirace a mravní síly k takovému spojování spatřujeme v srdci všech světových náboženství. Význam vaší práce je proto veliký a nezastupitelný. Prosíme vás, abyste využili veškeré své autority ke společnému boji se vším, co ohrožuje důstojný lidský život, a abyste společně čelili všem pokusům zahalovat nenávist a násilí rouškou náboženské argumentace či jejich projevy zdůvodňovat zvráceně pokřiveným výkladem svatých slov, symbolů a tradic. Prosíme, pokračujte ve všech snahách o hlubší vzájemné poznání a dialog světových náboženství, jakož i o dialog představitelů duchovní moci s těmi, kteří spoluutvářejí podobu našeho světa, ať už v politice, hospodářství či vědě. Prosíme, podporujte všechny, kdo se snaží hledat to, co je společné různým náboženstvím, a kdo poukazují na význam pokory, lásky k bližnímu a úcty k řádu přírody a vesmíru.

Domníváme se, že nastal čas vytvářet jakousi "velkou duchovní koalici", která by prohlubovala dosud existující snahy o spolupráci světových náboženství a jejich společné úsilí společně se postavit proti silám zmaru ve jménu úcty k životu a důstojnosti člověka, bratrství a rovnosti národů, spravedlivých světových poměrů a ohledu na zájmy budoucích generací. Úkolem takovéto "duchovní koalice" by bylo hledat a prosazovat základní etické hodnoty, na nichž se shodují všichni lidé dobré vůle, a v duchu těchto hodnot společně působit na život světového společenství.

Související články

Další aktuality

Půl milionu korun ze sbírky ČBK odešlo na opravu katedrály Notre-Dame

Ze sbírky vyhlášené ČBK na obnovu pařížské katedrály Notre-Dame po ničivém požáru byla dnes odeslána první platba ve výši 499 586 Kč (19 tis euro). Finanční prostředky jsou určené na podporu aktivit katedrály po dobu její opravy a na opravy po požáru. Sbírka nadále pokračuje, dary můžete zasílat na číslo účtu 1387680243/2700.
17.07.2019

Sant' Egidio: 1000 mladých Evropanů v Osvětimi

Po 80 letech od vypuknutí druhé světové války se tisíc mladých lidí z 16 evropských zemí sejde v Krakově, od 19. do 21. července, aby se zúčastnili setkání "A Global Friendship to live Together in Peace".
17.07.2019

Katolický týdeník: Křesťanská inspirace

Zatímco křesťanů v Evropě ubývá, v jiných koutech světa se děje opak – zejména právě v Jižní Koreji, kde ještě před 150 lety byla křesťanů jen hrstka a nyní tvoří třetinu populace.
17.07.2019

Papež František navštíví diecézi Albano

Biskup suburbikální diecéze Albano Laziale, mons. Marcello Semeraro, při nedělních bohoslužbách ohlásil papežovu návštěvu, která připadne na sobotu 21. září. Jedná se o datum s dvojím významem – jednak osobní papežovu připomínku dne, kdy se v roce 1953 zrodilo jeho duchovní povolání, jednak diecézní slavnost dedikace nového katedrálního oltáře, který před jedenácti lety požehnal Benedikt XVI.
17.07.2019

Otevřený dopis signatářům dopisu proti Mariánskému sloupu

V reakci na dopis adresovaný primátoru Hřibovi a dalším zastupitelům hl. města Prahy napsal kardinál Dominik Duka otevřený dopis, ve kterém se podivuje, že se takto fundovaní odborníci podepsali pod takovýto text.
16.07.2019