Zakončení 43. plenárního zasedání ČBK

43. plenární zasedání bylo zakončeno v Hradci Králové.
Publikováno: 14. 11. 2001 22:00

Hradec Králové: 43. plenární zasedání České biskupské konference (ČBK) bylo dnes zakončeno v Hradci Králové.

Biskupové se zabývali materiály pro sněmovní kroužky připravovaného Plenárního sněmu katolické církve v ČR. Byl schválen materiál s tématikou Bible. Základním textem je věroučná konstituce 2. vatikánského koncilu o Božím zjevení "Dei Verbum".
Tato konstituce popisuje pomocí citátů z Bible, pomocí výroků církevních otců, koncilů a učitelského úřadu církve křesťanskou víru a postavení této víry v kulturním a církevním rámci dnešního světa. Dokument ukazuje na jedné straně hluboké propojení Písma svatého s tradicí, na druhé straně poukazuje na význam Písma pro život křesťanů.

Tématem druhého materiálu, kterým se biskupové v rámci přípravy sněmu zabývali, je liturgie. Výchozím dokumentem je v tomto případě liturgická konstituce koncilu "Sacrosanctum concilium" (SC).
Při vypracovávání sněmovního materiálu byly také využity některé projevy papežů Pavla VI. a Jana Pavla II. o liturgické obnově. Bylo přihlíženo též k dokumentu Italské biskupské konference o liturgické obnově.
V předkládaném materiálu jsou však na předním místě zohledněny vlastní zkušenosti a potřeby církve v Čechách a na Moravě. Text má dát především určité impulzy k obnově ducha liturgie podle 2. vatikánského koncilu.
Skutečnost, že někteří jednotlivci i skupiny věřících mají dnes tendenci vracet se k předkoncilové liturgii, ukazuje velice jasně, že liturgická obnova 2. vatikánského kocilu a její duch nebyly vždy dobře pochopeny a že změna smýšlení, kterou SC zamýšlí a vyžaduje, nebyla mnohde uskutečněna.

Dalším z bodů zasedání byly stanovy Křesťanského sdružení zrakově postižených a jejich přátel. Zrakově postižení lidé potřebují udržovat mezi sebou pravidelný kontakt a vzájemně se posilovat. To platí zejména pro ty zrakově postižené spoluobčany, které navíc spojují i stejné zájmy a samozřejmě základní životní postoj, jakým je víra v Boha.
Náplň společných setkání tvoří například bohoslužby, duchovní promluvy, osobní modlitba, informace z oblasti společenského a veřejného života, zájmová činnost apod.
ČBK tuto aktivitu podporuje a doporučuje zaregistrování tohoto sdružení jako občanského sdružení u Ministertva vnitra ČR.

Rada ČBK pro informační technologie předložila plenárnímu zasedání návrh církevního informačního systému. Jeho cílem je zefektivnit správu jednotlivých diecézí a farností katolické církve v ČR a usnadnit administrativu související s touto správou.
Smysl jednotného informačního systému spočívá ve vzájemné kompatibilitě programů užívaných v jednotlivých diecézích i farnostech, v možnosti vytvářet celostátní přehledy, např. katalogy farností, bohoslužeb, celostátní pátrání v matrikách apod. Významným faktorem je rovněž značná finanční úspora, která vznikne tím, že si každá diecéze nebude muset vytvářet či kupovat tento program sama. Významná je též jednotná poradenská činnost jak ze strany dodavatele, tak i mezi uživateli vzájemně.
V první fázi bude církevní informační systém zaveden ve správních centrech jednotlivých diecézí - v sídlech jednotlivých biskupství. V další fázi systematického nasazování je nutno počítat s jeho plošným rozšířením na vikariáty (děkanství).

V odpoledních hodinách bylo podzimní zasedání ČBK zakončeno a biskupové se rozjeli do svých diecézí.

Oprava: Při dnešní ranní bohoslužbě v kostele Panny Marie v Hradci Králové byl kazatelem českobudějovický biskup-koadjutor Jiří Paďour, a nikoliv ostravsko-opavský biskup František Lobkowicz, jak bylo uvedeno v avízu.

Související články

Další aktuality

Pražské křížové cesty pod širým nebem

V postní době organizuje několik pražských farností pobožnost křížové cesty pod širým nebem. Níže naleznete více informací, pokud byste se chtěli připojit.
27.02.2020

Komunikace s lidmi bez domova - lektorka Mgr. Leona Martinková

Oslovují Vás lidé bez domova s žádostí o pomoc? Cítíte výčitku, když jejich požadavkům vyhovíte i nevyhovíte? Leží Vám chudí na srdci a zároveň pochybujete o účinné pomoci? Jaké je skutečné poslání kněze ve vztahu k lidem bez domova?
27.02.2020

Papežská akademie pro život připravuje etické směrnice v oblasti umělé inteligence

„Správný algoritmus? Umělá inteligence: etika, zákon a zdraví“ – tak je nadepsán workshop organizovaný Papežskou akademií pro život, který bude probíhat v příštích dvou dnech (26. – 27. února) v Nové synodní aule ve Vatikánu. 28. února jej uzavře podpis apelu „Rome Call for AI Ethics“, jenž bude následně předložen papeži Františkovi.
27.02.2020

Papež: Půst je umění odříkat se marností a nadbytku

Na Svatopetrském náměstí se zrána sešlo asi 20 tisíc lidí na generální audienci. Byla zahájena čtením z Lukášova evangelia (Lk 4,1), které podává, jak Duch vodil Ježíše po čtyřicet dní pouští a ďábel ho pokoušel. Papež František věnoval svoji katechezi začátku postní doby.
26.02.2020

Postní dobu zahájí papež František na Aventinu

Podle dávné tradice zahajuje papež postní dobu na římském Aventinu. Liturgie popeleční středy začne dnes v benediktinské bazilice sv. Anselma a bude pokračovat procesím do baziliky sv. Sabiny. Ve čtvrtek bude papež zpovídat kněze v Lateránské bazilice.
26.02.2020