Zakončení 43. plenárního zasedání ČBK

43. plenární zasedání bylo zakončeno v Hradci Králové.
Publikováno: 14. 11. 2001 22:00

Hradec Králové: 43. plenární zasedání České biskupské konference (ČBK) bylo dnes zakončeno v Hradci Králové.

Biskupové se zabývali materiály pro sněmovní kroužky připravovaného Plenárního sněmu katolické církve v ČR. Byl schválen materiál s tématikou Bible. Základním textem je věroučná konstituce 2. vatikánského koncilu o Božím zjevení "Dei Verbum".
Tato konstituce popisuje pomocí citátů z Bible, pomocí výroků církevních otců, koncilů a učitelského úřadu církve křesťanskou víru a postavení této víry v kulturním a církevním rámci dnešního světa. Dokument ukazuje na jedné straně hluboké propojení Písma svatého s tradicí, na druhé straně poukazuje na význam Písma pro život křesťanů.

Tématem druhého materiálu, kterým se biskupové v rámci přípravy sněmu zabývali, je liturgie. Výchozím dokumentem je v tomto případě liturgická konstituce koncilu "Sacrosanctum concilium" (SC).
Při vypracovávání sněmovního materiálu byly také využity některé projevy papežů Pavla VI. a Jana Pavla II. o liturgické obnově. Bylo přihlíženo též k dokumentu Italské biskupské konference o liturgické obnově.
V předkládaném materiálu jsou však na předním místě zohledněny vlastní zkušenosti a potřeby církve v Čechách a na Moravě. Text má dát především určité impulzy k obnově ducha liturgie podle 2. vatikánského koncilu.
Skutečnost, že někteří jednotlivci i skupiny věřících mají dnes tendenci vracet se k předkoncilové liturgii, ukazuje velice jasně, že liturgická obnova 2. vatikánského kocilu a její duch nebyly vždy dobře pochopeny a že změna smýšlení, kterou SC zamýšlí a vyžaduje, nebyla mnohde uskutečněna.

Dalším z bodů zasedání byly stanovy Křesťanského sdružení zrakově postižených a jejich přátel. Zrakově postižení lidé potřebují udržovat mezi sebou pravidelný kontakt a vzájemně se posilovat. To platí zejména pro ty zrakově postižené spoluobčany, které navíc spojují i stejné zájmy a samozřejmě základní životní postoj, jakým je víra v Boha.
Náplň společných setkání tvoří například bohoslužby, duchovní promluvy, osobní modlitba, informace z oblasti společenského a veřejného života, zájmová činnost apod.
ČBK tuto aktivitu podporuje a doporučuje zaregistrování tohoto sdružení jako občanského sdružení u Ministertva vnitra ČR.

Rada ČBK pro informační technologie předložila plenárnímu zasedání návrh církevního informačního systému. Jeho cílem je zefektivnit správu jednotlivých diecézí a farností katolické církve v ČR a usnadnit administrativu související s touto správou.
Smysl jednotného informačního systému spočívá ve vzájemné kompatibilitě programů užívaných v jednotlivých diecézích i farnostech, v možnosti vytvářet celostátní přehledy, např. katalogy farností, bohoslužeb, celostátní pátrání v matrikách apod. Významným faktorem je rovněž značná finanční úspora, která vznikne tím, že si každá diecéze nebude muset vytvářet či kupovat tento program sama. Významná je též jednotná poradenská činnost jak ze strany dodavatele, tak i mezi uživateli vzájemně.
V první fázi bude církevní informační systém zaveden ve správních centrech jednotlivých diecézí - v sídlech jednotlivých biskupství. V další fázi systematického nasazování je nutno počítat s jeho plošným rozšířením na vikariáty (děkanství).

V odpoledních hodinách bylo podzimní zasedání ČBK zakončeno a biskupové se rozjeli do svých diecézí.

Oprava: Při dnešní ranní bohoslužbě v kostele Panny Marie v Hradci Králové byl kazatelem českobudějovický biskup-koadjutor Jiří Paďour, a nikoliv ostravsko-opavský biskup František Lobkowicz, jak bylo uvedeno v avízu.

Související články

Další aktuality

Přímé přenosy bohoslužeb od 29. září do 4. října 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
29.09.2020

Kardinál Czerny sloužil mši u oltáře sv. Václava ve vatikánské bazilice

Jako každý rok na slavnost sv. Václava oslavila národního patrona také česká komunita žijící v Římě. Bohoslužbu zorganizovali členové České papežské koleje Nepomucenum v čele rektorem, otcem Romanem Czudkem. Svého křestního patrona uctil také velvyslanec České republiky při Svatém stolci, Václav Kolaja, spolu s ostatními členy naší římské ambasády. Mši svatou sloužil kardinál Michael Czerny SI, kterého, jak známo, pojí s naší vlastí rodové kořeny.
28.09.2020

Ve Staré Boleslavi se konala Národní svatováclavská pouť

I přes přísná koronavirová opatření se dnes ve Staré Boleslavi konala Národní svatováclavská pouť. Hlavním celebrantem poutní bohoslužby byl pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, kazatelem olomoucký arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK. Společně s nimi koncelebrovali čeští a moravští biskupové a řada kněží.
28.09.2020

Obrácení je milost, o kterou musíme neustále prosit

V neděli před polednem se na Svatopetrském náměstí sešlo několik set lidí, aby si v dešti vyslechli pravidelnou papežovu promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
27.09.2020

Papež vyzval evropské církve k duchovnímu výkladu pandemie

Papež ve svém poselství pro účastníky plenárního zasedání Rady evropských biskupských konferencí, které se z důvodu pandemie koná 26.-27. října pouze online, ujistil biskupy o své duchovní podpoře.
25.09.2020