banner sekce
Sekce

Katecheze

Zasedání Komise ČBK pro katolickou výchovu

Dne 7. 4. 2010 proběhlo v prostorech Arcibiskupského semináře v Praze pravidelné zasedání Komise České biskupské konference pro katolickou výchovu. Celému shromáždění předsedal biskup Mons. František Václav Lobkowicz OPraem, který zastupoval předsedu komise Mons. ThLic. Dominika Duku OP.
Publikováno: 13. 4. 2010 11:45

Praha: Přítomní řešili otázky týkající se dotování církevních škol. Dále byla přednesena informace o schůzce se zástupci církevních gymnázií o přípravě Rámcově vzdělávacího programu (RVP) pro výuku náboženství na gymnáziích. Subkomise regionálního školství také informovala ostatní členy komise o setkání zástupců církevních škol. Katechetická sekce České biskupské konference seznámila přítomné s přípravami IV. vědecké katechetické konference pro odborníky působící v oblasti katecheze. V krátkosti byly představeny ještě další body programu.

Po společném jednání se komise rozdělila na jednotlivé subkomise, aby se přítomní mohli podrobněji věnovat oblastem dle svého zaměření. Vysokoškolská subkomise nezasedala, Katechetické subkomisi předsedal Mons. Karel Herbst SDB a Mons. František Lobkowicz OPraem vedl jednání Subkomise regionálního školství. Jednotlivé subkomise probíraly nové podněty z jednotlivých diecézí.

K závěru celého zasedání jednotlivé subkomise představily témata, kterým se věnovaly. Na úplný závěr bylo ustanoveno datum příštího zasedání.


 

Cílem Komise ČBK pro katolickou výchovu je sledovat růst křesťanské nauky a usilovat o vhodnou aplikaci této nauky do pedagogických a formačních programů v rámci univerzitního teologického studia, středního a základního školství.

Vzhledem k šíři a specializaci zmíněných úkolů má komise tři pracovní sekce/subkomise: Vysokoškolskou subkomisi, Subkomisi regionálního školství a Katechetickou subkomisi.

Komise ČBK pro katolickou výchovu zasedá zpravidla dvakrát do roka, kdy řeší společné téma. Jednotlivé subkomise ale mají během roku ještě další pracovní setkání k projednávání specifických otázek.


  

Související články