banner sekce
Sekce

Katecheze

Revue Cesty katecheze na téma Boží království vyšla v polovině října

Čtvrtým číslem se uzavírá téma letošního roku "Objevujeme Boží lásku". Redakce si spolu se členy redakční rady kladla za cíl představit témata, která patří k jádru Ježíšova učení a tím osvětlují smysl křesťanství.
Publikováno: 24. 11. 2009 13:30

Praha: Ročníkové téma časopisu bylo nabídnuto v těchto dílčích tématech: Pozvání na cestu (1. číslo), Bůh s námi (2. číslo), Boží plán spásy (3. číslo) a Boží království (4. číslo). V polovině měsíce října bylo distribuováno čtvrté číslo, ve kterém naleznete následující články:

- "Boží království ve Starém a Novém zákoně": článek nabízí jakýsi průřez Písmem svatým z pohledu tématu Božího království (autor: Petr Chalupa).

- "Plán spásy ještě před selháním": nahlíží na Boží království jako na "spásu" realizovanou Ježíšem Kristem ve prospěch celého lidstva. Autor Jozef Šelinga se snaží ukázat, že tato spása není jen záchranou od zlého, ale daruje člověku vyšší důstojnost, než měl při stvoření. Článek nabízí i praktickou část pro využití v katechezi.

- "Boží království v podobenstvích": autorka Jitka Šebková nahlíží na poselství podobenství o otci a dvou synech a o milosrdném Samaritánovi na základě biblické exegeze z pohledu spravedlnosti, která je u Boha jiná, než člověk očekává, a z pohledu milosrdenství. Přínosem článku je též upozornění na časté interpretace těchto podobenství v katechetických pomůckách, které jsou poznamenány problematickými přístupy k biblickému textu.

- "Pozdravení pokoje": Boží království spočívá podle sv. Pavla ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha Svatého (srov. Řím 14,17). Jan Šlégr přibližuje pojetí gesta pozdravení pokoje v liturgii v průběhu historie církve a jeho pojetí v různých liturgiích.

- "Úvaha nad knězem pro 21. století": Církev má ve světě zviditelňovat Boží království a kněz je jejím takřka "nejviditelnějším" zástupcem ve společnosti. Petr Šabaka se v souvislosti s Rokem kněží zamýšlí nad identitou kněze v současnosti a pokouší se inspirovat i v poselství života sv. Jana Maria Vianneye. Článek je zamýšlen jako východisko k dialogu na téma "Kněz a společenství církve" v rámci katecheze nebo jiných setkání.

- "Boží království v modlitbě 'Otče náš'": autorka Miloslava Popilková "posbírala" podněty v různých výkladech modlitby Otče náš s cílem zaměřit se na podání celé modlitby Páně jako na prosbu o příchod Božího království.

- "Svatí v katechezi a ve výuce náboženství": krátký článek Marie Zimmermannové poskytuje návrh osnovy katechetického materiálu k životu světců s krátkým komentářem, který se snaží nastínit žádoucí a přijatelný způsob, jak využít bohatství této tradice církve v dnešní katechezi nebo ve výuce náboženství. Na toto téma časopis nabízí ještě příspěvek na straně 2 s podněty a pomůckami k osobnosti sv. Anežky České, a dále pozvání na seminář pořádaný ostravsko-opavským Katechetickým a pedagogickým centrem k životu sv. Cyrila a Metoděje.

- "Nová evangelizace": ve výčtu článků nechybí ani zahraniční příspěvek, a to dokončení zamyšlení kardinála Kaspera nad tématem "Být novým způsobem církví".

 

Více informací o revue pro katechetiku a náboženskou pedagogiku Cesty katecheze je možné nalézt na webové prezentaci časopisu www.cestykatecheze.cz.

Související články