Lupa
Obsah
Portál
Reklama

Svátek tří archandělů

Datum publikace25. 9. 2010, 10.00
TiskTisk

Ve středu 29. 9. 2010 slaví církev svátek tří archandělů: Michaela, Gabriela a Rafaela. V souvislosti s tímto svátkem přinášíme zamyšlení bratra Augustina, kapucína z kláštera u kostela Panny Marie a svatých Andělů v Praze-Hradčanech.

Bible nám archanděly představuje jako ty, kteří stojí před Bohem (Lk 1,19; Tob 12,15). Povšimněme si jejich jmen a významu slova v hebrejštině. Michael – 'Kdo je jako Bůh?'; Gabriel – 'Bůh ukázal svou sílu' (či 'Muž Boží') a Rafael – 'Bůh uzdravil'. Nevystupují jako ti, kdo své činy připisují pouze sobě, ale dávají za ně Boží jméno, neboť věrně stojí před jeho tváří a plní svěřené úkoly jeho jménem. Společný svátek vyjadřuje přání, aby více vynikla úcta k nim.

Nevěřící kladou existenci andělů a zlých duchů do říše bájí. Popírat a neuznat úhlavního nepřítele lidstva a naší spásy je však velký omyl. Nám, věřícím, je vodítkem Písmo svaté, které od popisu pádu prvního člověka až po novozákonní Apokalypsu na tolika místech jasně hovoří o existenci zlých duchů (a nejen těch). Dbáme proto na varovná slova apoštola Petra: 'Buďte střízliví a bděte, neboť váš protivník ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil. Jemu se braňte silní ve víře!' (1Pt 5,8)

Katechismus katolické církve (KKC) v článku 350 říká: 'Andělé jsou duchovní tvorové, kteří neustále oslavují Boha a slouží jeho spásným plánům, které má vzhledem k jiným tvorům.' Archandělé představují zástupce těchto čistých duchů a nebeská knížata. Když se jeden z archandělů představoval Tobiášovi, řekl: 'Já jsem Rafael, jeden ze sedmi andělů, kteří jsou připraveni, aby vcházeli před Hospodinovu slávu.' (Tob 12,15) Přitom se číslo 7 vyskytuje v Bibli jako symbolické, značící plnost.

Katechismus nám o andělích říká, že 'jsou celým svým bytím Boží služebníci a poslové, stále hledí na tvář Otce a jsou dbalí rozkazů, poslušní na jeho slovo' (viz KKC 329 s odvoláním na Mt 18,10 a Ž 103,20). Připomíná také slova sv. Augustina: 'Anděl je název úkolu, ne přirozenosti. Ptáš-li se, jak se nazývá tato přirozenost, je to duch; ptáš-li se, jaký má úkol, je to anděl. Podle toho, co je, je duch, podle toho, co koná, je anděl.'

 

Svatý Michael (Kdo je jako Bůh?)

Jeho jméno zní jako bojový pokřik proti těm, co by se chtěli rovnat Bohu. Svatý Jan jej představuje v Apokalypse jako vítězného bojovníka s drakem, který znázorňuje satana svrženého na zem. O jejich boji vypráví píseň 'Byl boj na nebi'... s drakem zlým, lstivým. Zpívá se v ní, že drak je svržen na zem, ale ten boj trvá dál, neboť ještě v srdcích mužů, v srdcích žen ten drak musí být přemožen.
Ve výše uvedeném je naznačen význam nebeského ochránce církve v boji se satanem, který chtěl být jako Bůh. Mimo úkolu obránce církve je tento svatý bojovník uváděn jako průvodce do nebe. Zdá se, že tam, kde vystupuje ďábel jako žalobce, Michael vystupuje jako obhájce. Můžeme to vidět ve zmínce apoštola Judy, který ve svém listě uvedl spor archanděla Michaela s ďáblem o Mojžíšovo tělo (viz Jud 9).

Duše lidí bojujících o čistotu nalézají ve sv. Michaelu, podobně jako v Panně Marii, jistou pomoc. Abychom se obraceli na svaté, může nám být povzbuzením např. sv. Jana z Arku (památka 30. května), které se zjevoval sv. Michael s anděly a dával jí dobré rady, posilu a nauku, jak sama uvedla.    

Ctihodný služebník Boží, papež Pius XII., dne 8. května 1940 zdůraznil zvláštní úlohu archanděla Michaela slovy: 'Vést duše k Bohu, do nebeské slávy, to je úkol, který liturgie i tradice připisuje sv. Michaelovi... Michael vás také podporuje ve vaší roli jako rodiče a stará se o vás i o vaše děti.' A vyzval věřící: 'Proste sv. Michaela, aby vzdálil od vašich rodin starosti, které rodičovskému srdci připravuje vratké zdraví vašich dětí, jejich krize v dospívání nebo jejich nemoci.' 

Papež Jan Pavel II. dne 27. května 1987 při pouti na Monte Gargano v jižní Itálii řekl: 'Přišel jsem, abych uctil a vzýval archanděla Michaela, aby chránil církev ve chvíli, kdy je obtížné vydávat autentické křesťanské svědectví bez kompromisů a bez polovičatosti.' Na sv. Michaela bychom se měli častěji obracet se slovy modlitby: 'Svatý Michaeli, archanděli, braň nás v boji proti zlobě a úkladům ďáblovým. Kníže nebeského vojska, svrhni božskou mocí do pekelné propasti satana a zlé duchy, kteří usilují o zkázu duší. Amen.'

Svatý Gabriel (Bůh ukázal svou sílu)

Je zvěstovatelem Božího poselství, oznamuje nejvznešenější události a poučuje ve Starém zákoně Daniela. Papež Řehoř Veliký v jedné homilii říká: 'K Marii je poslán Gabriel, nazvaný 'Bůh ukázal svou sílu', protože přišel zvěstovat toho, který se zjevil v poníženosti, aby pokořil zlé moci. Tedy archanděl, který se nazývá 'Bůh ukázal svou sílu', měl zvěstovat toho, jenž přicházel jako Pán všech mocností, udatný v boji.'

S archandělem Gabrielem se setkáváme především v Lukášově evangeliu, které nám říká, že byl poslán do Nazareta k Panně Marii, zasnoubené s mužem jménem Josef: 'Anděl k ní vešel a řekl: ´Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou´….' (Lk 1,28-38)  V tomto dialogu je nám představen nejen sv. Gabriel přicházející k Panně Marii s poselstvím od Boha, ale i odpověď Panny Marie, která je nám vzorem, jak má i každý z nás být otevřený a oslovitelný pro Boha, i když jde o někoho, koho nám do života pošle.

S Božím rozhodnutím, které se týká početí života, se také setkáváme při Gabrielově zvěstování Zachariášovi,  Alžbětinu manželovi, v Jeruzalémském chrámu. Gabriel mu oznámil, že bude mít syna a má mu dát jméno Jan. Zachariáš však pochyboval: 'Podle čeho to poznám? Vždyť jsem stařec a také moje žena je v pokročilém věku. Anděl mu odpověděl: 'Já jsem Gabriel. …'' (Lk 1,18-20)

Kromě tohoto se Gabriel také dvakrát představil v knize Daniel. Tam je Gabriel vyzván, aby Danielovi vysvětlil vidění. (Dan 8,16) Daniel dále říká: 'Ještě jsem rozmlouval v modlitbě, když Gabriel, ten muž, kterého jsem prve viděl ve vidění, spěšně přilétl a dotkl se mě v době večerního obětního daru. Poučil mě, když se mnou mluvil...' (Dan 9,21n) V Bibli ho tedy vidíme v úloze Božího posla, proto je patronem těch, kteří jsou rovněž nositeli poselství. 

    
Svatý Rafael (Bůh uzdravuje)

V Bibli, v knize Tobiáš, je uveden jako průvodce a strážce. Doprovází Tobiášova syna na jeho cestě plné nebezpečí a pomáhá mu vypořádat se s úkoly. Dopomohl mu i k ctnostnému sňatku, když před ním vyhnal ze Sáry zlého ducha. Jeho úkolem je doprovázet a poskytovat lék, který uzdravuje i ode všech duchovních nemocí.

Svatý Rafael je andělem lásky, posily, zdraví a správné volby. Je silou proti duchu nečistoty, nestoudnosti a poživačnosti. Je patron našich cest, proto si, podobně jako sv. Michael a strážný anděl, zaslouží naši úctu a důvěru v jeho pomoc, kterou si u něj vyprošujme.

Bůh nám nabízí svoji pomoc i skrze anděly. Využívat ji znamená dbát ve svém nitru na jejich vedení a nezapomínat jim projevovat vděčnost.

 

br. Augustin OFMCap, Praha

Foto převzato

Ochrana vašeho soukromí je naší prioritou

Abyste mohli co nejlépe využívat služby portálu Církev.cz, včetně nakupování, používáme my a někteří naši partneři tzv. cookies (malé soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči). Díky nim si například pamatujeme, zdali jste přihlášeni, vámi provedená a preferovaná nastavení, co máte v košíku, jak máte seřazené a vyfiltrované produkty apod.

Díky nim vám také nenabízíme nevhodnou reklamu a pomáhají nám v analýzách sloužících k dalšímu rozvoji portálu.

Potřebujeme však váš souhlas s jejich zpracováváním. Děkujeme, že nám ho dáte, a ujišťujeme vás, že se k vašim datům chováme maximálně zodpovědně v souladu s platnou legislativou