Benedikt XVI: Kéž kříž vždy září v zemích Evropy!

Dnes ráno (6. 11. 2010) zahájil Benedikt XVI. svou poslední letošní zahraniční cestu. Během dvou dní, které stráví ve Španělsku, navštíví dnes Santiago de Compostela a zítra Barcelonu. Překlad papežových promluv najdete v přílohách k článku, fotogalerii na oficiálních stránkách.
Publikováno: 6. 11. 2010 20:30

Vatikán/Santiago de Compostela (ES): Dnes ráno zahájil Svatý otec Benedikt XVI. svou 18. zahraniční cestu, během které vykoná pouť do Santiaga de Compostela při příležitosti Svatého roku Compostely a navštíví Barcelonu při příležitosti vysvěcení kostela Svaté rodiny.

Letadlo společnosti Alitalia se Svatým otcem na palubě odstartovalo z římského mezinárodního letiště Leonardo da Vinci v 8.30 hodin. V okamžiku, kdy opustilo italské území a letělo nad Francií, poslal papež telegramy prezidentům Itálie a Francie. A jak je již tradicí odpověděl během letu také na několik otázek novinářům.

 

Přivítaní na letišti v Santiagu de Compostela

Po přistání na mezinárodním letišti Lavacola v Santiagu de Compostela v 11.30 hodin přivítali Svatého otce Benedikta XVI. princ z Asturie Filip s chotí a arcibiskup ze Santiaga de Compostela Mons. Julián Barrio Barrio. Přítomni byli také představitelé národní vlády, autonomní Galicie a zastupitelstva Santiaga de Compostela, kardinálové a členové stálé rady Španělské biskupské konference a několik set věřících. Během uvítacího ceremoniálu po proslovu prince Filipa, papež ve své promluvě mimo jiné řekl: "Přínos a iniciativy vašich dlouhých dějin i současnosti spolu s významem těchto dvou míst vaší krásné země, která při této příležitosti navštívím, mne vedou k tomu, abych v duchu objal všechny národy Španělska a Evropy. Podobně jako Boží služebník Jan Pavel II., který z Compostely vyzval Starý kontinent k novému rozkvětu jeho křesťanských kořenů, chtěl bych i já povzbudit Španělsko a Evropu k tomu, aby stavěly svou přítomnost a plánovaly budoucnost na autentické pravdě o člověku, na svobodě, která tuto pravdu respektuje a nikdy ji nezraňuje, a na spravedlnosti pro všechny, počínaje těmi nejchudšími a nejbezmocnějšími. Tedy budovat Španělsko a Evropu, které se nestarají pouze o materiální potřeby lidí, ale také o morální, sociální, duchovní a náboženské potřeby, protože všechny tvoří autentické požadavky jediného člověka, a jen tak účinně, celistvě a plodně přispívají k jeho dobru." Po ukončení oficiálního přivítání se v reprezentačních prostorách mezinárodního letiště uskutečnilo soukromé setkání prince Filipa a jeho manželky Leticie se Svatým otcem.

 

Návštěva katedrály v Santiagu de Compostela

Z letiště papež odjel do katedrály v Santiagu de Compostela, kde okolo 13. hodiny zahájil svoji pouť. Nejprve v kapli setrval v krátké modlitbě před svatostánkem. Poté přešel k jedné z bran (Gloria), kde pozdravil věřící přítomné na náměstí Obradoiro. V kryptě katedrály se poklonil památce apoštola Jakuba u jeho hrobu. Nakonec podle dávné tradice objal Svatý otec sochu apoštola před hlavním oltářem. V katedrále byli shromážděni španělští řeholníci a řeholnice, spolu se seniory a nemocnými. Papeže přivítal arcibiskup Julián Barrio Barrio. Po něm Svatý otec v krátké promluvě zdůraznil vztah mezi pravdou a svobodou: "Mezi pravdou a svobodou existuje úzký a nepostradatelný vztah. Poctivé hledání pravdy a touha po ní je podmínkou autentické svobody. Jednu bez druhé nelze žít. Církev, která chce ze všech svých sil sloužit lidské osobě a její důstojnosti, je ve službě obou, pravdy i svobody. Nemůže se jich zříci, protože jde o lidskou bytost, protože ji pobízí láska k člověku, 'jedinému tvoru na zemi, kterého Bůh chtěl pro něho samého' (Gaudium et spes, 24), protože bez této touhy po pravdě, spravedlnosti a svobodě by člověk ztratil sebe sama." Návštěvu katedrály papež ukončil modlitbou a požehnáním. Poté odjel papež na arcibiskupství, kde poobědval se španělskými kardinály, členy stálé rady Španělské biskupské konference a svým doprovodem.

 

Mše svatá na náměstí Obradoiro

Odpoledne odjel papež z arcibiskupství na náměstí Obradoiro, kde předsedal mši svaté při příležitosti jubilejního roku Compostely. Bohoslužby se zúčastnil i princ Filip s chotí. Na začátku mše svaté přivítal papeže místní arcibiskup Mons. Julián Barrio Barrio. Po přečtení pasáže z evangelia se papež ve své homilii zamýšlel nad přínosem církve v Evropě: "Jako posel evangelia, které Petr i Jakub podepsali vlastní krví, bych odtud rád pohlédl na celou Evropu, která chodívala na pouť do Compostely. Jaké jsou její největší potřeby, obavy a naděje? Co je specifický a základní přínos církve této Evropě, která v posledním půlstoletí prošla cestou nových změn a projektů? Její přínos se soustředí na tuto prostou a rozhodující skutečnost: Bůh existuje a právě On nám dal život. Pouze On je absolutní, věrná a neměnná láska, nekonečný cíl, který vyzařuje z každého dobra, pravdy a podivuhodných krás tohoto světa; podivuhodných, ale pro srdce člověka nepostačujících. Svatá Terezie od Ježíše to dobře pochopila, když řekla: 'Stačí pouze Bůh.'" A pokračoval: "Tragédií je, že se v Evropě zejména během 19. století ujalo a rozšířilo přesvědčení, že Bůh je protivníkem člověka a nepřítelem jeho svobody. To mělo zastínit pravou biblickou víru v Boha, který poslal na svět svého Syna Ježíše Krista, aby nikdo nezahynul a všichni měli život věčný (srov. Jan 3,16). V souvislosti s pohanstvím, podle něhož Bůh člověku závidí a pohrdá jím, svatopisec neochvějně uvádí: jak by mohl Bůh všechno stvořit, kdyby to nemiloval, On, který ve své nekonečné plnosti nic nepotřebuje? (srov. Moudr 11, 24-26). Jak by se mohl zjevit lidem, kdyby je nechtěl chránit? Bůh je počátkem našeho bytí a základem i vrcholem naší svobody, nikoli jejím protivníkem. Jak by si smrtelný člověk mohl zakládat sám na sobě a jak by se hříšník mohl smířit se sebou samým? Jak je možné, že nastalo veřejné mlčení o první a podstatné realitě lidského života? Jak může být to, co je v něm nejvíce rozhodující, uzamčeno pouze do nitra nebo odsunuto do přítmí? My lidé nemůžeme žít ve tmě a nevidět světlo slunce. Jak je potom možné, že se upírá Bohu - slunci inteligence, moci vůle a magnetu našich srdcí - právo předkládat toto světlo, které rozhání každou temnotu? Proto je nezbytné, aby se Bůh opět vrátil a radostně zazníval pod nebesy Evropy; aby toto posvátné slovo nikdy nebylo hlásáno nadarmo; aby nebylo znetvořováno a nesloužilo účelům, které mu nejsou vlastní. Je třeba, aby bylo vyslovováno posvátně. Je nezbytné, abychom je tak vnímali v každodenním životě, v pracovním tichu, v bratrské lásce a těžkostech, které s sebou nese čas." Na závěr své promluvy vyzdvihl papež význam kříže: "Nepřestávejte si brát poučení od tohoto Krista na křižovatkách cest a života. Bůh nám v něm vychází vstříc jako přítel, otec a průvodce. Požehnaný Kříži, kéž vždycky záříš v zemích Evropy! Dovolte mu, aby odtud hlásal slávu člověka, který vnímá, že je ohrožena jeho důstojnost, když je zbavován svých hodnot a původního bohatství, když jsou ti nejslabší a nejchudší odsouváni na okraj společnosti či na smrt. Nelze se klanět Bohu a nechránit člověka, jeho dítě. Nelze si sloužit člověkem a neptat se, kdo je jeho Otec, a na tuto otázku neodpovídat. Evropa přírodních věd a technologií, Evropa civilizace a kultury musí být zároveň Evropou otevřenou pro transcendentno a bratrství s ostatními kontinenty, pro živého a pravého Boha, počínaje živým a pravým člověkem. Toto chce církev přinášet Evropě: pečovat o Boha a starat se o člověka, přitom vycházet z porozumění, které nám o nich nabízí Ježíš Kristus."

Po ukončení bohoslužby Svatý otec ještě pozdravil předsedu opoziční lidové strany Mariana Rajoye Breye s chotí. Poté odjel na mezinárodní letiště v Santiagu de Compostela a po 19. hodině odletěl do Barcelony, kde ho po příletu okolo 21. hodiny přivítají někteří představitelé veřejného života.

Zítra ho v Barceloně čeká intenzivní program. Dopoledne po setkání s královským párem bude slavit mši svatou v kostele Svaté rodiny, poobědvá s kardinály, biskupy a svým doprovodem. Odpoledne navštíví výchovné středisko a v 18.30 hodin na letišti v Barceloně ukončí svou letošní pátou zahraniční cestu.

Související články

Další aktuality

Komunikace na sociálních sítích, lektor Jen Zápotocký

Jak vytvořit kvalitní a efektivní příspěvek na Facebook, Instagram nebo Twitter? Jak a kdy ho publikovat a jak ho dostat k co nejvíce uživatelům? Jednodenní školení je zaměřeno na praktické využití sociálních sítí v marketingu neziskových organizací. Je určeno pro středně pokročilé uživatele sociálních sítí, kteří se chtějí naučit a procvičit si, jak efektivně oslovit lidi, jak plánovat kampaně a jak promovat své aktivity a projekty na sociálních sítích.
17.08.2022

Fotogalerie: Biskupové na CSM v Hradci Králové

Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové se zúčastnili čeští a moravští biskupové. Přinášíme fotogalerii pořízenou díky fotografům ze spolku Člověk a víra.
16.08.2022

Výzva IROP - knihovny

První výzvou, kterou vyhlásil Integrovaný regionální operační program v novém programovém období, je výzva zaměřená na revitalizaci, odbornou infrastrukturu a vybavení pro činnost knihoven. Nově mohou dotace čerpat i zřizovatelé základních knihoven se specializovaným knihovním fondem, kterých je řada i církevních.
15.08.2022

Výzva k tiché adoraci za mír na Ukrajině

Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící k tiché adoraci za mír na Ukrajině v den svátku Povýšení svatého Kříže.
15.08.2022

Fotogalerie: Celostátní setkání mládeže, 6. den

V neděli 14. srpna se v rámci Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové uskutečnilo setkání po diecézích. Mši svatou v neděli sloužil královehradecký biskup Mons. Jan Vokál, kázal ostravsko-opavský biskup Martin David a koncelebrovali i další čeští a moravští biskupové. Podívejte se na fotografie spolku Člověk a Víra.
14.08.2022