Lupa
Obsah Obsah
Portál
Reklama

Benedikt XVI.: předávat základní hodnoty mladým generacím

Datum publikace7. 11. 2010, 20.45
TiskTisk

Po včerejším intenzivním programu v Santiagu de Compostela pokračoval papež dnes (7. 11. 2010) ve svém programu dvoudenní návštěvy Španělska v Barceloně. Český překlad promluv papeže najdete v přílohách k článku, fotogalerii na oficiálních stránkách.

Vatikán/Barcelona (ES): Dnes ráno okolo deváté hodiny odjel Svatý otec z arcibiskupství v Barceloně ke kostelu Svaté rodiny, mistrovskému dílu velkého katalánského architekta Antoni Gaudího.

Setkání s královským párem

Papeže po příjezdu přivítal prezident nadace Svatá rodina a architekt Jordi Bonet i Armengol, hlavní projektant stavby kostela. Papež se pak odebral do musejního sálu kostela Svaté rodiny, kde se setkal s králem Juanem Carlosem I. a jeho chotí královnou Sofií.

Mše svatá v kostele Svaté rodiny

Od 10.00 hodin předsedal papež mši svaté v kostele, který je podle jeho slov 'podivuhodnou syntézou techniky, umění a víry'. Slavnostní bohoslužby se účastnil také královský pár.

Na začátku mše svaté přivítal Benedikta XVI. barcelonský arcibiskup kardinál Lluís Martínez Sistach. Po něm architekt Jordi Bonet i Armengol stručně představil projekt stavebních prací. Papež pak odevzdal klíče od brány knězi odpovědnému za kostel. Následoval obřad kropení oltáře a po něm liturgie slova. Papež ve své homilii nejprve poděkoval všem, kdo se na stavbě podíleli. V souvislosti se vznikem kostela hovořil také o významu rodiny: 'Podnět k postavení tohoto kostela přišel ze Sdružení přátel svatého Josefa, kteří jej chtěli zasvětit Svaté rodině z Nazareta. Domov tvořený Ježíšem, Marií a Josefem je od nepaměti považován za školu lásky, modlitby a práce. Stoupenci kostela chtěli světu ukázat lásku, práci a službu prožívané před Bohem tak, jak je žila Svatá rodina z Nazareta. Životní podmínky se hluboce změnily a s nimi došlo k obrovskému technickému, sociálnímu a kulturnímu pokroku. Tento pokrok nás nemůže uspokojit. Spolu s ním se musí neustále rozvíjet morální pokrok, jako je pozornost vůči rodině, její ochrana a pomoc, protože velkorysá a nerozlučná láska muže a ženy je opravdovým rámcem a základem lidského života při jeho zrodu, narození, růstu a přirozeném skonu. Pouze tam, kde existují láska a věrnost, rodí se a trvá pravá svoboda. Proto církev volá po odpovídajících ekonomických a sociálních opatřeních, aby žena mohla najít své plné uplatnění doma i v práci, aby muž a žena, kteří vstoupí do manželství a vytvoří rodinu, měli rozhodnou podporu ze strany státu, aby se život dětí chránil od okamžiku jejich početí jako posvátný a nedotknutelný, aby byla v úctě porodnost, aby byla doceněna a podporována na právní, sociální a legislativní rovině. Církev se proto staví proti jakékoli formě popírání lidského života a podporuje to, co odpovídá přirozenému řádu v oblasti instituce rodiny.'

Po vyznání víry následoval obřad posvěcení chrámu a pomazání oltáře i zdí kostela. Byla také inaugurována kaple Nejsvětější svátosti a na závěr kardinál Lluíz Martínez přečetl bulu povýšení chrámu Svaté rodiny na baziliku minor (malou).

Modlitba Anděl Páně

Po ukončení mše svaté vyšel papež z kostela Bránou narození a spolu s věřícími, kteří se shromáždili na náměstí, se modlil modlitbu Anděl Páně, kterou uvedl krátkou promluvou. Zmínil se v ní o významu manželství: 'Dnes jsem s velikou radostí zasvětil tento kostel Synu Nejvyššího, který se zřekl sám sebe a stal se člověkem, v tichu nazaretského domu v péči Josefa a Marie nás beze slov učil důstojnosti a prvotní hodnotě manželství a rodiny, která je nadějí lidstva, v níž se život přijímá od početí do přirozeného skonu. Učil nás také, aby se celá církev změnila v jeho rodinu nasloucháním a uskutečňováním jeho Slova. A ještě více. Svěřil nám poslání, abychom byli semenem bratrství, které bude po zasetí do každého srdce živit naději.' Přiblížil také stručně unikátní stavbu kostela a jeho tvůrce: 'Génius Antoni Gaudího, prostoupen úctou ke Svaté rodině, kterou v katalánském lidu rozšířil svatý José Manyanet, inspirovaný horlivostí své křesťanské víry, dokázal proměnit tento kostel na chválu Bohu vytvořenou z kamene. Chválu Boha, jejímiž protagonisty stejně jako při Kristově narození, byli ti nejprostší a nejpokornější lidé. Gaudí svým dílem skutečně přinesl svému lidu evangelium. Proto pojal tři venkovní arkády jako katechezi o Ježíši Kristu, jako velký růženec, který je modlitbou prostých lidí, v níž lze rozjímat radostná, bolestná a slavná tajemství našeho Pána. A nejen to: ve spolupráci s farářem donem Gilem Parésem navrhl a ze svých úspor uhradil založení školy pro děti zedníků a těch nejobyčejnějších rodin v tehdejší předměstské čtvrti Barcelony. Uskutečnil tak své přesvědčení, které vyjádřil slovy: 'Chudým se vždycky musí dostat přijetí v chrámu, kterým je křesťanská láska.'“ Z náměstí papež odjel na arcibiskupství, kde poobědval s kardinály, biskupy a členy svého doprovodu.

Návštěva institutu Nen Déu

Odpoledne okolo půl páté se papež rozloučil s pracovníky arcibiskupství v Barceloně a odjel do institutu Nen Déu pro nemocné a potřebné děti, který založila v roce 1892 Matka Karmen od Dítěte Ježíše, která byla 6. května 2007 blahoslavená a je zakladatelkou františkánského řeholního řádu. Papeže po příjezdu přivítala generální představená institutu a doprovodila ho do kaple, kde se shromáždily řeholnice, zdravotní personál a asi 200 osob využívajících služby institutu se svými příbuznými. Na začátku Svatého otce pozdravili barcelonský arcibiskup Martínez, sestra představená Marie Rosario a dvě děti z institutu. Poté pronesl krátkou řeč Svatý otec. Mimo jiné hovořil o nárocích kladených na pokrok v medicíně: 'V péči o nejslabší velmi pomohl během posledních desetiletí obdivuhodný pokrok ve zdravotnictví, který provázelo stále větší přesvědčení o důležitosti ohleduplného lidského vztahu pro dobrý výsledek léčebného procesu. Požadavkem lidské bytosti tedy je, aby k novému technologickému vývoji v medicíně nikdy nedocházelo na úkor lidského života a důstojnosti, aby se tak lidem trpícím nemocemi nebo fyzickým či psychickým postižením vždy dostalo té lásky a pozornosti, která by jim dala pocítit, že jsou ve svých konkrétních potřebách přijímáni jako osoby.' Na závěr papež udělil přítomným požehnání a v krátkém obřadu požehnal i základní kámen nové budovy. Po setkání odjel na mezinárodní letiště.

Závěrečná ceremonie na letišti v Barceloně

Po příjezdu na letiště v Barceloně okolo půl sedmé večer měl Svatý otec ještě krátké soukromé setkání s předsedou vlády José Luisem Rodríguezem Zapaterou. Následovala ceremonie rozloučení ve velkém hangáru nového terminálu s účastí královského páru. Po projevu krále Juana Carlose I. se s přítomnými rozloučil Benedikt XVI. Ve svém závěrečném pozdravu poděkoval za srdečné přijetí a pohostinnost a shrnul svůj pobyt ve dvou španělských městech: 'V Compostele jsem se chtěl připojit jako jeden z poutníků k mnoha lidem ze Španělska, Evropy a dalších míst světa, kteří přicházejí k hrobu apoštola, aby posílili svou víru a obdrželi odpuštění a pokoj. Jako Petrův nástupce jsem přišel také proto, abych utvrdil své bratry ve víře. V té víře, která přišla do těchto zemí již na počátku křesťanství a zakořenila tak hluboce, že formovala ducha, zvyky, umění a charakter národů, které zde žijí. Ochrana a rozvíjení tohoto bohatého duchovního odkazu je nejenom projevem lásky země vůči vlastním dějinám a kultuře, ale také výsadní cestou, jak předávat mladým generacím základní hodnoty, které jsou nezbytné pro vytváření harmonického a solidárního soužití v budoucnosti. (…) V Barceloně jsem měl nesmírnou radost z posvěcení baziliky Svaté rodiny, kterou Gaudí pojal jako kamenný hymnus chvály Boha, a navštívil jsem také významnou církevní instituci dobročinného a sociálního charakteru. V dnešní Barceloně jsou to dva symboly plodnosti téže víry, která do hloubi poznamenala zdejší lid a skrze lásku a krásu tajemství Boha přispívá k vytváření společnosti, která bude člověka více hodna. Krása, svatost a láska k Bohu skutečně vedou člověka k tomu, aby žil ve světě s nadějí.' Svůj pobyt ukončil Benedikt XVI. s nadějí, že se do Španělska vrátí v příštím roce do Madridu při příležitosti Světového dne mládeže. Z paluby letadla během zpáteční cesty do Říma poslal papež telegram španělskému králi ve chvíli, kdy opouštěl území Španělska.

Ochrana vašeho soukromí je naší prioritou

Abyste mohli co nejlépe využívat služby portálu Církev.cz, včetně nakupování, používáme my a někteří naši partneři tzv. cookies (malé soubory uložené ve vašem webovém prohlížeči). Díky nim si například pamatujeme, zdali jste přihlášeni, vámi provedená a preferovaná nastavení, co máte v košíku, jak máte seřazené a vyfiltrované produkty apod.

Díky nim vám také nenabízíme nevhodnou reklamu a pomáhají nám v analýzách sloužících k dalšímu rozvoji portálu.

Potřebujeme však váš souhlas s jejich zpracováváním. Děkujeme, že nám ho dáte, a ujišťujeme vás, že se k vašim datům chováme maximálně zodpovědně v souladu s platnou legislativou