Světové dni mládeže v Madridu mají devět patronů

Duchovní příprava na Světové dny mládeže v Madridu (16. – 21. 8. 2011) se bude opírat o příklady života a poselstvích osmi svatých a jedné blahoslavené. Přinášíme krátký životopis svatého Jana od Kříže, svatého Ignáce z Loyoly, svatého Františka Xaverského, svatého Izidora z Madridu, blahoslavené Marie od Hlavy, svatého Rafaela Arnaiz Barona, svatého Jana z Avily, svaté Terezie z Avily a svaté Růženy z Limy.
Publikováno: 22. 12. 2010 16:00

Madrid (ES): Devět patronů Světových dní mládeže v Madridu 2011

 

Svatý Jan od Kříže (1542-1591)

John de Yepes bylo rodné jméno svatého Jana od Kříže, který se narodil se v roce 1542 ve španělském městě Fontiveros. V církevním kalendáři se jeho svátek slaví 14. prosince. Je znám pro reformu mužské větve řádu Bosých karmelitánů a získal církevní titul Učitel církve (spirituální teologie). Je považován za duchovního syna a duchovního vůdce svaté Terezie z Avily a za patrona kontemplativního života, spirituální teologie, mystiků a španělských básníků. Mezi jeho díla patří Výstup na horu Karmel, Temná noc, Živý plamen lásky a Duchovní píseň. V duchovním životě vybízel k následujícím cílům - dosáhni jednoty s Bohem skrze modlitbu, nespokojuj se s průměrností, přilni k Bohu tváří tvář pronásledování a nikdy se nevzdávej, obracej každé utrpení v růst ve svatosti, neboj se úkolů, které jsou ti svěřeny, a věř ve vedení naší Svaté Matky. Svatý Jan od Kříže byl 4. prosince 1577 uvězněn spolubratry svého vlastního řádu. Byl převezen do starověkého kláštera v Toledu, kde mlčel tváří v tvář falešným obviněním, byl zbaven možnosti slavit mši svatou, mučen a bit spolumnichy. V noci na 16. srpna 1578 provedl podle inspirace a vedení Panny Marie neuvěřitelný únik z kláštera a našel útočiště v konventu svaté Terezie z Avily.

 

Svatý Ignác z Loyoly (1491-1556)

Svatý Ignác z Loyoly se narodil 14. prosince 1491 na slavném hradě rodu Loyola v Guipuzcoa v Baskicku na severozápadě Španělska. Své rodné jméno Inigo si změnil na Ignáce podle svatého Ignáce z Antiochie, který si cenil mučednictví a miloval Svatý Stolec. Jeho svátek církev slaví 31. července. Založil Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuity) a je známý pro své hluboké pochopení duchovního života a rozlišování duchů, svou pokoru a inteligenci, zakládání univerzit a apoštolskou horlivost. Napsal knihu s názvem Duchovní cvičení (Exercicie) a i proto je patronem duchovních cvičení, jezuitů a vojáků. Jeho hlavními hesly bylo - pracuj svědomitě ze všech svých sil, usiluj o pokoru a všechno čiň k větší slávě Boží, vyhledávej solidní duchovní formaci, odvážně haj pravdu, odolávej pokušením světa a nabádej druhé slovem a příkladem k opravdovému křesťanskému životu. Zajímavostí z jeho života je, že byl svatý Ignác upoután na lůžko po zranění kanónem v průběhu francouzského obléhání pevnosti v Pamploně. Na místě, kde jej ošetřovali, nebyly žádné rytířské romány, jejichž čtení miloval. Místo toho začal Ignác číst knihu o životech svatých a životě Krista, která ho inspirovala ke konverzi.

 

Svatý František Xaverský (1506-1552)

Na zámku Xavier ve španělské provincii Navarra se 7. dubna 1506 narodil svatý František Xaverský. V kalendáři má svátek 3. prosince a nese církevní titul apoštol Dálného Východu. Je známý jako velikán v dějinách misií, který pokřtil přes 50 000 lidí všech možných ras a věků od dětí po univerzitní studenty, od malomocných chudáků po bohaté krále. Evangelizoval v celé Asii, Africe, Východní Indii, Portugalsku, Itálii. Proto je patronem zahraničních misií, misionářů, navigátorů, lidových misií, Austrálie, Číny, Indie, Japonska a Nového Zélandu. Příčinou jeho smrti byla horečka, kterou se nakazil během misionářské činnosti v Číně. V oblasti duchovního života nabádal k tomu, aby člověk dovolil Bohu, aby ho použil k hlásání Evangelia a službě lidskosti kdekoli bude chtít. Nedovol, aby tvé studium mělo přednost před tvým duchovním životem a pracuj neúnavně na budování Božího království na zemi, i když musíš čelit nepříznivým okolnostem. Víru získal svatý František Xaverský, když studoval se svatým Ignácem na Pařížské univerzitě. František žil světským životem a konvertoval, když k němu svatý Ignác promluvil slovy Písma: "Co člověku prospěje, že získá celý svět, když ztratí svou duši?" (Marek 8,36)

 

Svatý Izidor z Madridu (Izidor Rolník) (1080-1172)

Izidor Rolník se narodil roku 1080 v Madridu. Živil se jako rolník a jeho ctnostmi byla prostota, pokora, poslušnost, pracovitost, soucit a štědrost vůči chudým, život modlitby a kající duch. Byl ženatý s blahoslavenou Marií Torribiovou (svatá Marie od Hlavy). Cesta k následování podle svatého Izidora je: účastni se mše svaté každý den, pokud k tomu máš příležitost, modli se při práci, neplýtvej časem, buď věrný v malých věcech, vždycky se děl s potřebnými o to, co máš. Svatý Izidor začínal každý den brzy ráno účastí na mši svaté. Úplně se spoléhal na Boha a pomoc andělů při své práci a někdy zastal tolik práce, kolik by ve stejném čase odvedli tři muži. Jednoho dne viděl pán svatého Izidora orat vedle jeho pluhu další pluh tažený bílým volkem. Běžel k němu, ale když se přiblížil, zmizeli mu z očí. Když se na to zeptal svatého Izidora, odpověděl mu: "Pane, pracuji sám a sílu nehledám u nikoho jiného než u Boha." Tak se rozšířila pověst o svatém Izidoru jako o světci, kterému andělé pomáhají i při orání pole.

 

Blahoslavená Marie od Hlavy (žila na přelomu 11. – 12. století - přesná léta nejsou známá)

Místo narození Blahoslavené Marie od Hlavy je Uceda, ve španělské provincii Guadalajara. Pak žila v Torrelaguně, kde potkala svatého Izidora, za kterého se provdala. Byla ženou v domácnosti, která pomáhala s prací svému muži, například při hloubení studní, také pomáhala v místním společenství při úklidu kaple a podobně. Je známá pro svou prostotu, úspornost, dobročinnost, život v jednotě s manželem, čistotu, umírněnost, oddanost Bohu a ducha služby. V životě se řídila následujícím mottem: vyhledávej prosté úkoly, dělej malé věci s velkou láskou, rozvíjej ve svých vztazích čistou a nezištnou lásku. Příjmení blahoslavené Marie je ve skutečnosti Torribia. Přívlastek "od Hlavy" jí je dáván proto, že její hlava je relikvií uctívanou po staletí. Její tělo a hlava byly uchovávány ve františkánském konventu v Torrelaguně. V roce 1645 bylo tělo blahoslavené Marie převezeno do kostela svatého Ondřeje v Madridu, aby mohlo být uctíváno spolu s tělem jejího manžela, svatého Izidora.

 

Svatý Rafael Arnaiz Baron (1911-1938)

Svatý Rafael Arnaiz Baron se narodil 9. dubna 1911 ve španělském Burgosu a zemřel ve věku 27 let v roce 1938. Kanonizován byl 11. října 2009 papežem Benediktem XVI. V církevním kalendáři se bude připomínat 26. dubna. Byl známý pro svou pokoru, odevzdanost do Boží vůle, umělecký talent a citlivost, radost, dobrý smysl pro humor, touhu žít, aby miloval Ježíše, Marii, Kříž a svůj trapistický klášter. Vybízel k odpovědi na Pánovo volání ihned, svěřování se cele do Božích rukou, přijímání utrpení s radostí a hledání blaženosti v Bohu. Po studiích architektury v Madridu uslyšel Rafael volání od Boha k zasvěcení se klášternímu životu a poté, co požádal o povolení, vstoupil 15. dubna 1934 do trapistického kláštera. Bůh si přál jej tajemně zkoušet bolestivou chorobou – akutními záchvaty cukrovky – které ho přinutily třikrát opustit klášter, ale pokaždé se vrátil s velkorysou a štědrou odpovědí na to, co poznal jako Boží volání.  

 

Svatý Jan z Avily (1500-1569)

Ve španělském městě Almodóvar del Campo, poblíž Toleda se 6. ledna 1500 narodil Svatý Jan z Avily. Byl známý pro své slavení mše svaté s velkým zanícením, nesmírný dar kazatelství, povzbuzování k častému Přijímání, snahy o reformu laického státu a kléru, apoštolskou a sociální práci, moudré duchovní rady, dobročinnost, uvážlivost a rozvážnost. K následovníkům přitahovaným jeho kázáním a pověstí svatosti patřila svatá Terezie z Avily, svatý Jan z Boha, svatý František Borigáš a ctihodný Ludvík z Granady. Mezi jeho hlavní díla se řadí Audi Fili (Poslouchej, dcero) a Spiritual Letters (Duchovní dopisy). Jeho životními hesly byly: snaž se o hlubokou lásku k Ježíši v Eucharistii, buď reformátorem svého dne vždy, když se vyskytne potřeba, ber svou duchovní formaci vážně, hlásej a žij pravdu, i když bys za ni mohl být pronásledován. V Salamance se svatý Jan velmi sblížil s Tovaryšstvem Ježíšovým, studoval spolu s nimi, chtěl na ně převádět školy a pomohl řádu, který se v Salamance potýkal s mnohými těžkostmi. Když svatý Ignác viděl jednotu mezi svatým Janem a jezuity, toužil, aby se také on stal členem řádu. Přestože tomu Boží Prozřetelnost a nemoc svatého Jana zabránili, pokračoval v rozsáhlé pomoci jezuitům. Mnoho z jezuitského rozmachu ve Španělsku je připisováno svatému Janovi.

 

Svatá Terezie z Avily (1515-1582)

Řádové jméno svaté Terezie z Avily bylo sestra Terezie od Ježíše.  Narodila se 28. března 1515 ve španělské Avile a její svátek připadá na 15. října. Je známá pro svou reformu karmelitánského řádu, založení 15 klášterů Bosých karmelitánů a intenzivní život mystické modlitby. Proto získala církevní titul Učitelka modlitby a stala se tak vůbec první ženou jmenovanou Učitelkou církve. K jejím hlavním dílům patří Život (vlastní životopis), Hrad v nitru, Cesta k dokonalosti. Hlásala následující cíle: soustřeď svůj život na modlitbu, dej své srdce Pánu, žij pokoru v pravdě o sobě samém, usiluj o cvičení ve ctnostech v každém okamžiku. V dětství ráda četla se svým bratrem Rodrigem životopisy svatých. Byli fascinováni faktem, že kdyby umřeli, šli by přímo do nebe. Zdálo se jim, že by "zaplatili opravdu malou cenu za přijetí do Boží radosti", tak se rozhodli vydat do země Maurů (smrtelných nepřátel křesťanů), aby se stali mučedníky.

 

Svatá Růžena z Limy (1586-1617)

Křestní jméno svaté Růženy z Limy bylo Isabel. Narodila se 20. dubna 1586 v Limě, Peru. Svůj vzor viděla ve svaté Kateřině Sienské. Jako první kanonizovaná Američanka je patronkou Ameriky, lidí vysmívaných za jejich zbožnost a proti domýšlivosti. Vybízela k tomu nehledat cestu světské velikosti, ale snažit se žít každý den tak věrně svému povolání, jak je to jen možné, přijímat každé utrpení radostně jako dar od Boha. Svatá Růžena nebyla jeptiškou, ale laickou terciářkou, takže většinu svého života strávila doma u své rodiny, které pomáhala svou svědomitou prací. Pro její krásu jí od malička říkali Rosa (Růže) a to jméno jí zůstalo. Jak rostla, byla stále krásnější, ale byla tak oddaná svému slibu čistoty, že použila pepř a louh, aby si poškodila pleť a nebyla tak atraktivní. Svatá Růžena byla mystičkou a vizionářkou, která přijala mnoho duševních a fyzických utrpení včetně neviditelných stigmat.

 

Novénu ke svatému Františku Xaverskému bylo možné se modlit ve dnech 3. – 11. prosince 2010. Texty k modlitbě této novény najdete zde. V průběhu příštího roku jednotlivé světce na našem webu představíme obsáhleji.

Související články

Další aktuality

Evropští biskupové budou slavit společnou mši za Evropu

Bohoslužbu pořádá Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE). V Bruselu se při ní u jednoho oltáře sejdou biskupští zástupci všech členských zemí.
22.09.2022

Křížová cesta s oběťmi sexuálního zneužívání

Pomodleme se tuto křížovou cestu za oběti sexuálního zneužívání v církvi i mimo ni. Nesme je při této modlitbě všechny ve své mysli i srdci.
22.09.2022

Poselství Svatého otce Františka při příležitosti 50. výročí apoštolského listu sv. Pavla VI. Ministeria quaedam vydaného z vlastního rozhodnutí (motu proprio)

Přinášíme Poselství Svatého otce Františka biskupům, kněžím, jáhnům, zasvěceným osobám a věřícím laikům při příležitosti 50. výročí apoštolského listu sv. Pavla VI. Ministeria quaedam vydaného z vlastního rozhodnutí (motu proprio). Toto Františkovo poselství bylo zveřejněno 24. srpna 2022.
22.09.2022

Zpravodajství jen na webu zpravy.cirkev.cz

ČBK spustila 21. ledna 2022 nový zpravodajský web zpravy.cirkev.cz, který nabízí více zpráv a článků z církevního prostředí, a to nejen z oficiálních zdrojů ČBK a diecézí, ale i z dalších církevních médií doma a ve světě. Zpravodajství o dění v církvi se přesunulo z webu cirkev.cz jen na tento web.
22.09.2022

Poselství Svatého otce Františka k 37. světovému dni mládeže 2022 a 2023

Přinášíme překlad poselství papeže Františka k XXXVII. Světovému dni mládeže, které se uskuteční v Lisabonu v roce 2023 poté, co byl odložen kvůli pandemii Covid-19. V poselství papež vyzývá mladé lidi, aby šli ve stopách Panny Marie, spěchali za druhými a zasvětili svůj život Ježíši.
21.09.2022