Oslava Dne zasvěceného života v diecézích

Na svátek Uvedení Páně do chrámu 2. 2. slaví církev Den zasvěceného života. V českých a moravských diecézích oslava tohoto dne proběhla v týdnu 29. 1. – 5. 2. 2011.
Publikováno: 7. 2. 2011 20:00

Na 2. února připadá v církvi svátek Uvedení Páně do chrámu, dříve nazývaný Očišťování Panny Marie. Jde o 40. den od Vánoc a v tento den podle tradice přinesla Panna Maria s Josefem malého Ježíše do jeruzalémského chrámu, aby jej jako prvorozeného zasvětila Bohu. Právě proto se tento den z rozhodnutí papeže Jana Pavla II. slaví jako Světový den zasvěceného života (poselství z 6. ledna 1997). Svátek je podobenstvím ochoty zasvětit vlastní život vyšším ideálům.

 

Brno: 29. ledna 2011

Letošního setkání se zúčastnilo přes sto řeholnic, řeholníků a dalších osob, které svůj život zasvětily Bohu a službě církvi, například v sekulárních institutech. Po přivítání brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem zazněla v katedrále sv. Petra a Pavla přednáška R.D. Doc. Josefa Hřebíka, Th.D., S.S.L., sídelního kanovníka pražské kapituly Všech svatých, docenta Katedry biblických věd Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Ústředním motivem přednášky, která se věnovala prohloubení duchovního života, se staly dva pojmy, které tvoří teologickou základnu, totiž Boží království a Duch. Tento základní princip zahrnuje několik dílčích aspektů, jako je obrácení k adoraci, k Božímu slovu, ke svátostem, ke službě a život ve společenství. Vzorem takto pojatého zasvěceného života je Maria.

Po přednášce následovala slavnostní bohoslužba, při které přítomní obnovili svou připravenost ke službě Bohu a druhým lidem. Bohoslužbě předsedal biskup Vojtěch Cikrle, který ve své homilii zdůraznil nezbytnost lidské důvěry v Boží doprovázení v každé životní situaci. Již tradičně patří k oslavě Dne zasvěceného života v Brně možnost vzájemného sdílení a přátelského posezení v prostorách biskupství při malém občerstvení.

V brněnské diecézi působí v současné době 16 mužských a 26 ženských řeholí a sedm sekulárních institutů.

 

Hradec Králové: 2. února 2011

Na svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice) se setkaly Bohu zasvěcené osoby z různých řádů a hnutí působících v královéhradecké diecézi při mši svaté v katedrále Svatého Ducha, které předcházel průvod s požehnanými svícemi z kaple sv. Klimenta. Biskup Josef Kajnek v promluvě vyzdvihl hodnoty, které zasvěcené osoby do společnosti nezištně přinášejí, a popřál přítomným radost z povolání, kterého se jim dostalo.

Následovalo setkání v Novém Adalbertinu. Na 60 účastníků si nejprve vyslechlo přednášku P. Vincenta Zontáka, CM na téma "Bratrský život ve společenství" a pak mělo příležitost krátce pobesedovat s biskupem Josefem Kajnekem. Program uzavřela denní modlitba církve a modlitba Anděl Páně. Společný oběd byl příležitostí k osobním rozhovorům.

"Mnohé těžkosti způsobuje společný život, proto církev víckrát vyzývá všechny zasvěcené osoby k obnově bratrského vztahu ve společenství. Mnoho z těch, kteří ze zasvěceného života odešli, uvádějí jako hlavní důvod zlý zážitek z vnitřního komunitního života. Chtěl jsem proto připomenout pozapomenutý dokument Kongregace pro instituty zasvěceného života a pro společnosti apoštolského života 'Congregavit nos in unum Christi amor'," poznamenal k výběru tématu pro svůj příspěvek P. Vincent Zonták, CM.

Fotografie: Luděk Bárta

 

Praha: 2. února 2011

Slavnost 2. února 2011 začala bohoslužbou s žehnáním svící v kapitulním kostele Všech svatých na Pražském hradě, odkud vyšel průvod do katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Mši svatou zde celebroval pražský arcibiskup Dominik Duka OP a homilii přednesl apoštolský nuncius Mons. Diego Causero. Účastnilo se jí několik stovek členů pražských řeholních komunit.

Po mši svaté řeholníky na pražském arcibiskupství oslovil pražský arcibiskup. Jeho přednáška se týkala významu klášterů v rámci specifické pastorační práce, kterou si pražská arcidiecéze vyžaduje. Přestože se naše hlavní město nevyznačuje příliš silnou religiozitou, je podle pražského arcibiskupa městem kostelů a klášterů, je městem katolickým. Praha je však současně křižovatkou kultur, národností a náboženství. Pojetí farností je zde tedy jiné než v jiných částech naší země. S tím je třeba při pastorační práci počítat a důležitou roli zde hrají kláštery. Arcibiskup Duka si všiml třech oblastí, v nichž kláštery mohou rozvíjet a rozvíjejí své aktivity. Poděkoval těm klášterům, které se velmi dobře starají o zahraniční komunity cizinců, kteří v Praze dlouhodobě žijí. Zmínil také péči o další specifické skupiny věřících, jako jsou např. studenti. Další pole, na němž mohou řeholní komunity rozvíjet svou činnost, je výuka náboženství a katechismus. Zde se velmi dobře uplatňují především ženské řehole. Podle arcibiskupa Duky je však této oblasti třeba věnovat ještě více úsilí než dosud. Je třeba také vidět souvislost mezi stále ještě nedostatečným náboženským vzděláním a nedostatkem řeholních a kněžských povolání. Jako třetí oblasti se pražský arcibiskup dotkl také duchovních programů pro sekulární veřejnost. Poděkoval těm klášterů, které nechávají otevřeny brány kostela i v době, kdy v nich neprobíhá bohoslužba. Již při svém nástupu pražský arcibiskup zmínil, že tím nejsnazším způsobem, jak se církev může otevřít celé společnosti, je nezavírat katolické chrámy, ale nechat jejich uměleckou, architektonickou a duchovní sílu působit.

V pražské arcidiecézi působí celkem asi 530 řeholnic a řeholníků, mezi kterými je necelých 100 řeholních kněží.

 

Olomouc: 2. února 2011

Letošní setkání řeholníků a řeholnic olomoucké arcidiecéze proběhlo v Arcibiskupském kněžském semináři, kterého se zúčastnilo téměř 130 osob. Dopolední mši svaté předsedal arcibiskup Jan Graubner. Spolu s ním celebroval i světící biskup Josef Hrdlička, který také přednesl homilii, a více než dvacet kněží.

Téma celého setkání bylo zvoleno s ohledem na probíhající přípravu k 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů do naší země a zaměřilo se tak na křest.

"K tomu, abychom mohli dobře žít svůj život zasvěcený Bohu, musíme správně žít své křesťanství a k tomu je zase třeba být dobrým člověkem," řekl hned v úvodu mše svaté arcibiskup Graubner a pokračoval: "Od křtu nepatřím sám sobě, ale Kristu, do něhož jsem byl pokřtěn. Pokud tento křest žiji, mám důvod k důvěře a klidu, protože Bůh se umí dobře postarat o to, co mu patří. Je ale dobré neukrádat po částech zpět to, co jsem Bohu daroval, když jsem se mu odevzdal," uzavřel olomoucký arcibiskup.

Přednášku ke shromážděným kněžím, řeholníkům a řeholnicím přednesl Mons. Vojtěch Šíma, bývalý rektor kněžského semináře. Po obědě pak všechny přítomné pobavila scénka v podání představených a studentů teologického konviktu.

Na území olomoucké arcidiecéze působí celkem 16 mužských a 18 ženských řeholních řádů a kongregací.

 

Ostrava – Opava: 2. února 2011

Sedm desítek řeholníků a řeholnic z řádů a kongregací působících v ostravsko-opavské diecézi  se shromáždilo v Opavě u minoritů. Oslavu Dne zasvěceného života zahájili společně se svým biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem v kostele sv. Ducha. Otec biskup ve své promluvě připomněl, že povolání k duchovnímu životu vychází z Ducha svatého, který mužům a ženám dává sílu stát se řeholníkem, řeholnicí. Vlastní řeholní život pak je svědectvím každého, kdo žije v zasvěcení, o bláznovství pro Krista.

Po mši svaté následovala v sále minoritského kláštera přednáška biblisty P. ThLic. Marka Kozáka na téma Křest v teologii svatého Pavla. Setkání řeholníků a řeholnic bylo zakončeno společným obědem a sdílením novinek z jednotlivých komunit.

V ostravsko-opavské diecézi působí 10 mužských a 17 ženských řeholních řádů a kongregací.

 

Litoměřice: 5. února 2011

Mons. Jan Baxant se u příležitosti Dne zasvěceného života setkal se zasvěcenými osobami působícími v litoměřické diecézi v sobotu 5. února, kdy sloužil od 10.00 hodin mši svatou v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích. Po ní setkání pokračovalo v biskupské rezidenci.

Jak biskup poukázal, Den zasvěceného života není pouze dnem řeholníků a řeholnic, protože v současné církvi existuje několik forem zasvěcení. "Právě na Hromnice, na svátek Uvedení Páně do chrámu, kdy byl malý Ježíš představen v jeruzalémském chrámě a jakoby zasvěcen službě Hospodinu, službě spásy, připomínají tuto událost právě zasvěcené osoby. Jsou zasvěceny v tom smyslu, že nabízejí všechny své síly Pánu Bohu a dobru lidí," řekl biskup.

 V litoměřické diecézi působí členové 11 mužských řeholí, 4 ženských řeholí a 4 sekulárních institutů.

Fotografie: Marie Koscelníková

Autor článku:
Ing. Markéta Jírů

Související články

Další aktuality

Benedikt XVI. napsal list k pohřbu svého bratra Georga

Emeritní papež Benedikt XVI. sledoval pohřeb svého bratra Georga Ratzingera, zesnulého 1. července, v přímém přenosu z Vatikánu. Zůstal tak v duchovním spojení s komunitou v řezenském dómu, zdůraznil biskup Rudolf Voderholzer při zahájení rekviem. Na pohřebních obřadech, které začaly ve středu 8.7.2020 v 10 hodin v řezenském dómu, zastupoval emertiního papeže jeho osobní sekretář, arcibiskup Georg Gänswain, který také přednesl pohřební řeč napsanou Benediktem XVI. a adresovanou řezenskému biskupovi. Přinášíme ji v plném znění:
09.07.2020

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červenec 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě k Panně Marii, aby nám vyprosila moudré a svobodné srdce, které Bohu svým životem říká: dělej si, Pane, se mnou, co chceš!
09.07.2020

Papež František: Hledání Boží tváře je zárukou dobrého konce naší cesty

Petrův nástupce sloužil jako obvykle v kapli Domu sv. Marty mši svatou, ale dnes také v přímém televizním přenosu. Připomněl tímto způsobem svoji první pastorační cestu za hranice svojí diecéze, když se 8. července roku 2013, jen necelých pět měsíců od svého zvolení (13. 3.), vydal na ostrov Lampedusa, nejjižnější výspu Itálie a Evropské unie. Dnešní bohoslužby se proto účastnili členové úřadu Svatého stolce pro integrální lidský rozvoj ze Sekce pro migranty a uprchlíky, kterou vede pod přímým papežovým vedením kardinál Michael Czerny SI.
08.07.2020

Sdělení ČBK k omezením v době pandemie

Sdělení ČBK k zavedeným omezením v liturgii v době pandemie:
07.07.2020

Skončilo 123. plenární zasedání ČBK

Biskupové Čech, Moravy a Slezska se sešli 6. a 7. července na 123. plenárním zasedání ČBK na Velehradě. Jednání se účastnili i předsedové konferencí vyšších řeholních představených. Po celou dobu byl zasedání biskupů přítomen i apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Charles D. Balvo.
07.07.2020