Biskupové se zabývali činností Charity

6. červenec 2011 strávili čeští a moravští biskupové pracovně na společném studijním zasedání na Velehradě. Cílem studijního dne bylo seznámit se s činností Charity (největší laickou organizací církve), ale i otevřít některá aktuální témata, definovat společné potřeby a výhledy do budoucna. Studijního dne se společně s biskupy účastnil i nový generální sekretář ČBK Mons. Tomáš Holub.
Publikováno: 7. 7. 2011 2:00

Velehrad:  Olomoucký arcibiskup Jan Graubner v krátkém úvodu představil počátky Charity v České republice a její postupné budování v diecézích po pádu komunismu. Jednotliví ředitelé diecézních charit poté v krátkých prezentacích představili strukturu a hlavní činnosti svých poboček, specifika řízení, pravomoci odpovědných pracovníků včetně pomoci realizované v zahraničí. Poté následovaly prezentace, ve kterých byla přítomným nastíněna témata a činnosti Charity jako celku.  

Jako první pohovořil P. Bohumír Vitásek, prezident Arcidiecézní charity Olomouc, o propojení činnosti Charity s životem místní církve v diecézích či farnostech a spolupráci mezi kněžími a Charitou. Zdůraznil také důležitost vzdělávání bohoslovců v oblasti diakonie (charitativní služby církve), osobních kontaktů mezi kněžími a pracovníky Charity a propojení Charity s diecézními centry, např. se Sekcí pro mládež.  V další prezentaci seznámil biskupy P. Vojtěch Eliáš, prezident Arcidiecézní charity Praha, s komunikační strategií Charity. Debatovalo se také o nutnosti začlenění do komunikační strategie církve. Ředitel Arcidiecézní Charity Praha, Jaroslav Němec, poté hovořil o humanitární a rozvojové pomoci v zahraničí. Vysvětlil, že rozvojová pomoc řeší problémy dlouhodobě a mezi její hlavní poslání patří důstojnost člověka, rovnost pohlaví, pomoc lidem v nouzi, solidarita, respekt k odlišnosti, důvěra atd.  Cílem rozvojové pomoci je zpřístupnění vzdělání, podpora svépomoci, zlepšení zdravotní péče atd.  Vysvětlil také koordinaci pomoci mezi Charitou ČR a diecézními charitami a rovněž mezi Caritas Internationalis. Hlavním koordinátorem pro pomoc v zahraničí je Charita ČR a diecézní charity se zapojují v zemích, kde mají již vybudované své zázemí.  Zdůraznil, že rozvojová pomoc je nosná činnost pro diecézní charity a je velmi důležitá její dlouhodobá realizace na jednom místě. Také krátce pohovořil o vyhlašování sbírek na humanitární pomoc a podal přehled o pomoci Charity v roce 2010.

Ředitel Charity ČR a Diecézní charity Brno, Oldřich Haičman se zaměřil na humanitární pomoc Charity v České republice, konkrétně informoval o pomoci při povodních, na které Charita ČR vydala cca. 0,5 mld. Kč. Hovořil také o působení organizačních složek diecézních charit a o smlouvě mezi ČBK s ředitelstvím Hasičského záchranného sboru Ministerstva vnitra ČR o zajištění duchovní služby při mimořádných krizových událostech, což bylo delegováno na diecézní charity a momentálně tato služba funguje v pěti diecézích. Také vysvětlil, že pod gesci Charity ČR přechází událost, pokud bylo zasaženo území tří a více diecézních charit. Biskupové také společně diskutovali o pravidlech vyhlášení sbírky, kdo je zodpovědný za její vyhlášení, zajištění financování a také o pomoci duchovních při nastalých krizových situacích.

Odpolední blok jednání zahájil zajímavou vsuvkou docent Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akademie věd ČR, který přítomným v krátkosti přiblížil historii Velehradu a jeho spirituální, politicko-společenský, státní a kulturní význam. V souvislosti s Cyrilometodějským jubileem v roce 2013 informoval o plánovaných kulturně-společenských aktivitách ze strany různých subjektů, které koordinuje Cyrilometodějská komise.  Cílem přípravy je důstojná oslava tohoto důležitého jubilea, které by se mělo stát setkáním co nejširší veřejnosti a připomenout kořeny naší víry a státnosti.

Další prezentací pak již opět pokračoval studijní den zaměřený na činnost Charity. O situaci v sociálních službách, sociálních reformách a jejich dopadech na Charitu pohovořil ředitel Diecézní charity Plzeň, Jiří Lodr. Informoval o úpravách legislativy týkající se sociálních služeb, základním členění těchto služeb a o přínosu nového zákona pro jejich poskytovatele.  Nový zákon přináší pozitivní body, např. jednoznačně definuje, kdo je zadavatel, poskytoval a uživatel sociálních služeb. Nicméně dochází ke střetu zájmů v zákoně v souvislosti s dotacemi. Dotace státu v přenesené působnosti navrhují a prakticky o nich rozhodují kraje, což znamená, že rozhodují ve prospěch svých příspěvkových organizací (PO). Tato základní nerovnost by se měla odstranit. Všichni poskytovatelé sociálních služeb mají stejné povinnosti, ale zcela jiná práva, nestátní nezisková organizace (NNO) o dotacích rozhodovat nemůže. Stát provozuje PO v ČR, krajích, obcích a městech, a může svým rozhodnutím ovlivnit výši dotací pro svá zařízení. Zpravidla si totiž zřizovatelé PO naplní rozpočty na provoz svých organizací, což je jistě patrné z výše již rozdělených dotací. Tato skutečnost velmi ztěžuje rozvoj služeb NNO, zvyšuje pracnost zajištění provozních příjmů a dopadá i na uživatele služeb. K vyřešení tohoto problému by se měly místo dotací zavést úhrady prokazatelných průměrných nákladů registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, které budou zařazeny jako služby potřebné pro zajištění potřeb občanů na daném území.

Václav Keprt, ředitel Arcidiecézní charity Olomouc, pak v návaznosti hovořil o financování diecézních Charit, které je diametrálně odlišné pro každou diecézi. Představil také 4 různé modely financování diecézních charit. Financování by mělo být vyřešeno do budoucna tak, aby vedlo k větší stabilitě a byla snížena závislost na farních charitách a finančních prostředcích z veřejných zdrojů. V posledním příspěvku ředitel Charity ČR, Oldřich Haičman, prezentoval postavení Charity ČR a vymezení rolí diecézních charit. Představil navrhované změny ve Stanovách a v jednacím řádu Rady ředitelů Charity ČR. P. Vojtěch Eliáš, prezident Arcidiecézní charity Praha, pakl jednotlivé reformy Stanov přítomným blíže vysvětlil.

Biskupové se v proběhů řady diskuzí dohodli na větší podpoře charitního díla ze strany duchovních, na přijetí zástupců Rady Charity ČR jednou ročně na plénu ČBK. Budou také konzultovat odborná stanoviska Charity k zásadním otázkám sociálních problémů společnosti a definovat zastřešení charitního díla v České republice s Charitou ČR.

 

Více informací o struktuře a činnosti Charity můžete najít na stránkách www.charita.cz.

Související články

Další aktuality

Mír spočívá na modlitbě a dialogu, píše papež komunitě Sant´Egidio

Ve španělském hlavním městě v neděli začalo každoroční mezinárodní setkání za mír, které za účasti tří set náboženských představitelů a osobností ze světa politiky i kultury pořádá římská komunita Sant´Egidio, tentokrát pod mottem „Mír bez hranic“. Třiatřicet let po modlitbě za mír v Assisi, k níž vyzval sv. Jan Pavel II., tak pokračuje tato „pouť míru“, jak ji v pozdravném poselství definuje papež František.
16.09.2019

Pastýřský list biskupa Vlastimila Kročila

Pastýřský list diecézního biskupa českobudějovického k 24. neděli v mezidobí.
16.09.2019

Svatoludmilská pouť na Levém Hradci

Ve dnech 14.-15. 9. 2019 se konala na Levém Hradci Svatoludmilská pouť, během níž byla vystavena lebka sv. Ludmily. V sobotu 14. 9. byla relikvie uvítána v kostele sv. Klimenta, poté byla slavena byzantsko-slovanská liturgie sv. Jana Zlatoústého ke cti sv. Ludmily. Hlavním celebrantem byl gen. vikář Apoštolského exarchátu Mons. Milan Hanuš. V neděli 15.9. slavnostní mši sv. celebroval Mons. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský. Po mši kardinál Duka požehnal vyhlídku sv. Ludmily, následovala beseda a řeckokatolický chvalozpěv - Akathist.
16.09.2019

Přímé přenosy bohoslužeb od 16. do 22. září 2019

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele a chtěli by se připojit alespoň prostřednictvím médií, nabízíme přehled bohoslužeb, vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
16.09.2019

Pastýřský list biskupa Vlastimila Kročila

Pastýřský list diecézního biskupa českobudějovického k 24.neděli v mezidobí.
15.09.2019