Biskup Lobkowicz udělí v den slavnosti sv. Hedviky 20 ocenění

Slavnost svaté Hedviky, která je patronkou ostravsko-opavské diecéze, je již třetím rokem spojena s udílením ocenění biskupa za zásluhy pro život diecéze. Biskup František Václav Lobkowicz předá dvacet ocenění po mši svaté, která v katedrále Božského Spasitele v Ostravě začíná v úterý 16. 10. 2012 v 17.00 hodin.
Publikováno: 15. 10. 2012 14:41

Ostrava:  Letos se ocenění dočká celkem 21 lidí, které nominovali jejich duchovní správci nebo děkani. Mezi oceněnými jsou zaměstnanci Charity, kněží, ale také dlouholetí kostelníci, varhaníci nebo vedoucí chrámových sborů. Poděkování biskupa přijmou také muži, kteří se významně podíleli na opravách nebo stavbách nových kostelů. Jedno ocenění přijme společně manželský pár. Slavnost svaté Hedviky se stala vhodnou příležitostí pro poděkování a ocenění těch, kteří se příkladným životem, svou obětavostí a ochotou zvláštním způsobem podílejí na životě diecéze.

Seznam oceněných v roce 2012

1. Ing. Pavel Bužek

za významný přínos k službě charity v diecézi

Pan Ing. Pavel Bužek je ředitelem Charity Frýdek-Místek. Pod jeho vedením se charita rozvinula ze dvou na 12 služeb a zařízení a její působnost se rozšířila na celý region. Pan ředitel Bužek je příkladem biblického „rozvážného hospodáře, který ze svých zásob vynáší staré i nové“, a vše využívá k smysluplné pomoci bližním. Pod jeho vedením Charita Frýdek-Místek naplňuje své poslání věrně a s neúnavnou vynalézavostí.

2. JUDr. Miluše Černínová

za významný přínos k službě charity v diecézi

Spolupráce paní JUDr. Miluše Černínové s Charitou Ostrava začala k 1. 1. 2004. Trvá až doposud, a to zejména v poradenství pro osoby v nepříznivé životní situaci a v oblasti všeobecných právních i organizačních konzultací. Pokladem a bezednou studnicí zkušeností je její celoživotní, více než šedesátiletá právní praxe. Její vitalita a nadhled je inspirací pro mnohé charitní pracovníky.

3. Irena Demlová

Za dlouholetou obětavou službu kostelnice a příkladný křesťanský život

Paní Irena Demlová pochází z Luboměře. Celý svůj aktivní život prožila ve Spálově, kde s manželem vychovali 3 děti. V r. 1982 ovdověla. Od r. 1989 až do letošního roku sloužila ve farním kostele ve Spálově jako kostelnice. Byla velkou pomocí kněžím, jak příkladem svého života, tak svou službou v kostele i na faře. Letos oslavila 80 let života a svou službu kostelnice ukončila. Ráda zůstane ve farnosti i nadále aktivní a každý měsíc doprovodí kněze při návštěvách nemocných.

4. Jan Drobisz

za dlouholetou a vzornou službu kostelníka a pomoc ve farnosti

Psal se rok 1952, když pan Jan Drobisz začal spolu se svým otcem ministrovat v kostele v Chotěbuzi u Českého Těšína a ve farním kostele v Českém Těšíně. Služba v kostele trvá tedy již 60 let, i když se postupně proměňovala až k úloze hlavního kostelníka farního kostela, kterou převzal v r. 1998. Pan Jan Drobisz se nejen vzorně stará o řádný chod kostela, ale sám ochotně slouží jako ministrant a pomáhá při nejrůznějších opravách. V letošním roce pan Drobisz spolu s manželkou Annou oslavil zlatou svatbu.

5. Jan Hellebrand

Za dlouholetou službu varhaníka, obětavou péči o kostel a příkladný život v křesťanské rodině

Od svých 22 let hraje pan Jan Hellebrand na varhany. Navázal tak na varhanní službu svého otce. Svou službu koná obětavě a nezištně. Jako vyučený zedník se ochotně zapojil do oprav kostela a hřbitovní kaple. Péče o kostel je mu stále vlastní, sám iniciativně vylepšuje a opravuje. Se svou ženou vychovali 4 děti, dočkali se několika vnoučat a žijí příkladným životem křesťanské rodiny. V srpnu pan Jan Hellebrand oslavil 60 let.

6. Emilie Chalupová

za dlouholetou a obětavou službu kostelnice, varhanice, péči o kostel a příkladný křesťanský život

V listopadu letošního roku oslaví paní Emilie Chalupová 75 let života. Bydlí ve Slezských Pavlovicích, farnost Osoblaha. Letos tomu bude již 60 let, co se aktivně zapojuje do služby ve farnosti. Je kostelnicí i varhanicí, ale především živoucí kronikou farnosti, oporou i pomocí kněžím. Paní Chalupová a její rodina mají velký podíl na rekonstrukci kostela ve Slezských Pavlovicích, která probíhala ještě v době nesvobody a dokončena byla před 20 lety v r. 1992. Ke spolupráci dokázala paní Emilie získat i nevěřící.

7. Josef Jakubík

za dlouholetou službu kostelníka a obětavou pomoc kněžím ve farnosti

Již 47 let žije pan Josef Jakubík v Odrách. Vždy se rád zapojoval do života farnosti, ať už při opravách, nebo obětavou službou kostelníka, kterou vykonává od roku 1989. Nemalou zásluhu má na přestavbě oderské fary a na rekonstrukci její části pro klášter Milosrdných sester Svatého Kříže. Od r. 1995 pracoval ve farnosti jako technický administrátor a jako řidič sloužil také otcům Vojtěchu Klimentovi a Jindřichu Knappovi. Po mnoho let působil v oderském pěveckém sboru jako zpěvák a sólista. V současnosti se stará o přípravu liturgie, zajišťuje drobné opravy a pomáhá s organizací brigád. Druhého října letošního roku oslavil 70 let.

8. P. Stanislav Jochymek

Za dlouholetou obětavou kněžskou službu a příkladný kněžský život

P. Stanislav Jochymek se narodil v Jablunkově a již od raného mládí toužil být knězem. Na kněze byl vysvěcen 24. 6. 1962 v Litoměřicích a oslavil tedy letos zlaté kněžské jubileum. Vlastně celý dosavadní kněžský život spojil s farností Karviná, kde je od svého vysvěcení farním vikářem s tím, že 17 let spravoval jako administrátor exkurendo také farnost Stonava a několik let i farnosti Petrovice u Karviné a Louky nad Olší. Je příkladem skromného a poctivého služebníka.

9. Štěpán Kubátka

Za dlouholetou obětavou službu varhaníka a příkladný křesťanský život

Pan Štěpán Kubátka se již 32 let věnuje zpěvu a varhanické službě ve farnosti Dobratice. Hře na varhany se vyučil jako samouk. Ve farnosti je znám jako obětavý, ochotný a spolehlivý člověk. Často vypomáhá také při bohoslužbách ve Vojkovicích, Vyšních Lhotách a v kostele na Prašivé. Svým osobním i rodinným životem je příkladem dobrého křesťana.

10. Alois Kubica

Za dlouholetou obětavou službu varhaníka, vedení chrámového sboru a příkladnou spolupráci ve farnosti

Celý svůj život žije pan Alois Kubica ve farnosti Spálov. Se svou manželkou vychovali 4 děti. Je znám jako pokorný a obětavý člověk. Svou službu varhaníka vykonává ve farnosti již od roku 1966. Vedl také chrámový sbor. Zasloužil se o uvedení zpěvů a ordinária P. Mgr. Olejníka do liturgie ve farnosti a je velkým pomocníkem v oblasti liturgické hudby. Obětavě se zapojuje do organizací poutí a církevních slavností.

11. P. Stanislav Lekavý

Za obětavou službu rektora poutního kostela Panny Marie Pomocné u Zlatých Hor, za záchranu kostela v Horním Údolí a příkladný kněžský život

P. Stanislav Lekavý se narodil v Josefově okres Hodonín. Jeho životní cesta byla plna nečekaných překážek, ve kterých se ale upevňovala jeho víra. V roce 1948 ve svých 18. letech byl zatčen pro nelegální šíření tiskovin. Po fyzickém týrání dostal v korekci otravu krve a byl na pokraji smrti. Jen živá víra v pomoc Boží jej zachránila. Byl neustále sledován a perzekuován státní policií. V roce 1968 započal dálkově teologické studium, které bylo dva roky na to zakázáno, a musel studovat tajně. V roce 1979 byl tajně vysvěcen na kněze. Do pastorace v diecézi byl začleněn ale až dne 25. 10. 1998, kdy byl ustanoven nejprve farním vikářem ve farnosti Petrovice u Krnova a pak rektorem poutního kostela Panny Marie Pomocné ve Zlatých Horách. Zasloužil se také o záchranu kostela v Horním Údolí. P. Stanislav Lekavý je znám svým citlivým postojem ke všem, kdo trpí. Jeho laskavost a vnímavost, ochota pomoci jsou otevřenou náručí, která dovede potěšit, obejmout a povzbudit. Fyzicky, byla jeho životní cesta klikatá, ale ve víře kráčí přímou cestou spravedlivých. A to i nyní, kdy pro kříž nemoci a stáří musel odejít ze služby rektora a svěřit se do péče Milosrdných sester sv. Kříže v Kroměříži.

12. Veronika a Miloslav Maršálkovi

za obětavou péči o kostel, nezištnou službu ve farnosti a příkladný křesťanský život

Manželé Maršálkovi bydlí ve farnosti Uhelná, v Nových Vilémovicích. V r. 2009 oslavili 50 let společného života. Pan Miloslav obětavě slouží jako kostelník, stará se o přípravu liturgie, o výzdobu a opravy kostela. Paní Veronika pečuje o kostelní roucha kněží a ministrantů, ale vede také zpěvy při poutích i Májové Růžencové pobožnosti. Manželé Maršálkovi se svými oběťmi a dary zasloužili o pořízení nových lavic a oken v kostele sv. Kateřiny. Oba jsou známi svou ochotou pomoci a vstřícností k potřebám druhých.

13. Karel Měrka

za dlouholetou činnost varhaníka v katedrále, vedení chrámového sboru a příkladný křesťanský život

Pan Karel Měrka působil dlouhá léta jako hlavní varhaník a vedoucí sboru v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. Jeho každodenní obětavá služba byla spojena se snahou šířit kvalitní provedení chrámové hudby. V životě pan Karla je potřeba ocenit také charakterní křesťanský postoj a svědectví víry v době nesvobody a ústrků totalitního režimu v 50. letech minulého století.

14. Ing. Milan Mičaník

za obětavou pomoc při opravách kostelů v diecézi a ochotnou službu ve farnosti

Pan Milan Mičaník se obětavě podílí na životě farnosti Ostrava-Vítkovice, zvláště při opravách kostela a farní budovy. V r. 1997 se zasloužil o majetkové vypořádání věže tamějšího kostela. Aktivně spolupracuje také s biskupstvím ve věci stavebního dozoru a odborných konzultací při opravách kostelů v Ostravě-Přívoze, Dona Boska v Ostravě, v Sedlištích a ve Štramberku-Tamovicích. Dozoroval také celou stavbu nového kostela svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu. Pan Mičaník tomto měsíci oslaví 75 let.

15. Marta Pivoňová

za dlouholetou a obětavou službu katechetky a matrikářky

Ve farnosti Ostrava-Poruba paní Marta Pivoňová vyučovala řadu let náboženství a od roku 1990 až dodnes velmi svědomitě vykonává práci matrikářky.

16. Brigita Pohanělová

za významný přínos k službě charity v diecézi

Paní Brigita Pohanělová nastoupila do Charity Opava v r. 1996. Dlouhou dobu působila jako vrchní sestra a vedoucí Charitní ošetřovatelské služby. Je živoucím příkladem odborného pracovníka na vysoké kvalitativní úrovni a současně vzorem opravdové lásky bez hranic.

17. Zdeněk Pokorný

Za podíl na výstavbě a péči o kostel sv. Antonína v Ostravě-Vřesině

Pan Zdeněk Pokorný vykonával od roku 1995 až do letošního roku funkci předsedy kostelního výboru sv. Antonína v Ostravě- Vřesině. Má velkou zásluhu na postavení nového kostela a velký podíl na jeho dokončení i další údržbě.

18. Antonie Řehulková

Za obětavou a srdečnou službu církvi, rodině a bližním

Druhá světová válka a smrt otce přivedly paní Antonii Řehulkovou od dětství k starostlivosti o rodinu, sousedy a všechny potřebné. V tomto postoji našla své životní povolání i poslání. S manželem Josefem vychovala pět dětí, syn Vítězslav se stal knězem. Dosud se snaží pro své děti a především pro vnoučata vytvářet dobré duchovní rodinné zázemí. Svou ochotnou službou je známa širokému okolí. Mnohokrát organizovala tábory pro děti, pomáhala s vařením či jinak přiložila ruku k dílu. V obci Zlatníky se stará o kapli sv. Jana Křtitele. Dlouhou dobu paní Antonie slouží jako kuchařka na faře v Opavě. Vede společenství živého růžence a aktivně se zapojuje do mariánských pobožností.

19. František Vrábel

Za dlouholetou službu kostelníka a pomoc ve farnosti

Ve farnosti Ostrava-Poruba vykonává pan František Vrábel velmi obětavě službu kostelníka. Kromě této pomoci se také nezištně podílí na dalších aktivitách farnosti.

20. Reinhold Vyletělek

za dlouholetou obětavou činnost ve farnosti a příkladný život v křesťanské rodině

Pan Reinhold Vyletělek žije se svou rodinou v Hati. S manželkou, která před dvěmi lety zemřela, vychovali 2 děti. Jejich společný život byl příkladem křesťanské rodiny a její angažovanosti ve farnosti. Pan Reinhold je ochotným farníkem, který nikdy neodmítne pomoc a sám iniciativně mnohé věci organizuje. Jako vyučený tesař kvalifikovaně vedl stavby lešení, odborně zajišťoval výměny částí krovů a bednění. Pracoval vždy precizně a nezištně.

Související články

Další aktuality

Pozvání k návštěvě INSPIRACE na vánočních trzích v Praze

Upřímně Vás zveme k návštěvě prodejního stánku školní chráněné dílny Inspirace při Dívčí katolické střední škole. Na horní části Václavského náměstí v rámci tradičních adventních trhů zde ve dnech 25. 11. - 22. 12. naleznete originální výrobky handicapovaných absolventek Dívčí školy, které po studiu v Dívčí škole, respektive její chráněné dílně, nalezly i zaměstnání…. Děkujeme!
01.12.2022

Vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitele/ky Střední zdravotnické školy Evangelické akademie, Šimáčkova 1, 628 00 Brno – Líšeň

Synodní rada Českobratrské církve evangelické vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitele/ky škol Evangelické akademie v Brně. Přihlášky k výběrovému řízení obsahující profesní životopis, motivační dopis a výpis z Rejstříku trestů zájemci doručí nejpozději do: 30. ledna 2023. Předpokládaný nástup do funkce je 1. srpna 2023.
01.12.2022

Úmysl Apoštolátu modlitby na měsíc prosinec 2022

Modleme se, aby rozvojové a dobrovolnické organizace nacházely osoby ochotné zapojit se do společného dobra a neustále hledat nové způsoby spolupráce na mezinárodní úrovni.
01.12.2022

Vedení COMECE a CEC navštíví příští týden Česko

V rámci probíhajícího českého předsednictví v Radě EU navštíví 7.-8. prosince 2022 Prahu ekumenická delegace Komise biskupských konferencí Evropské unie (COMECE) a Konference evropských církvi (CEC).
30.11.2022

Video: Jan Graubner k 1. neděli adventní

29.11.2022