Justitia et Pax: nebohatněme jeden na druhém!

Přinášíme vyjádření Rady Iustitia et Pax České biskupské konference k problematice vymáhání dluhů v ČR. Rada reaguje na situaci, kdy dosavadní státní regulace v této oblasti selhává a velké množství dlužníků se tak ocitá v neřešitelných situacích.
Publikováno: 25. 10. 2012 17:36

Nebohatňeme jeden na druhém...

Zadluženost, která se obecně stala naším životním standardem, přináší řadu negativních jevů. Problém nastane, když se dlužník dostane do stavu předluženosti a není schopen dlouhodobě dostát svým závazkům.

Hospodářské krize napomáhá tomu, že soudy dnes evidují téměř 1 milion exekucí ročně. Dlužníci se dostávají do prodlení. Zadluženost domácností je již téměř 1,5 biliónu korun.

Pro exekuční společnosti a advokátní kanceláře představují exekuce snadný byznys, zejména prostřednictvím automatického přiznání náhrad. Lze předpokládat, že novela občanského soudního řádu a exekučního řádu, která by měla platit od 1. 1. 2013, situaci zlepší, ulehčí soudům a zjednoduší vymáhací systém, nicméně současný stav exekucí a obchodování s pohledávkami je z mnoha důvodů nepřijatelný a nepřiměřeně tvrdě může zasáhnout téměř každého.

Celý stav věcí komplikují vysoké odměny advokátům, kteří vzniklé spory s nesolventností dlužníka řeší, ale i vysoké exekutorské odměny. Uvedené oficiální skutečnosti mohou mít v konkrétních případech nedozírné následky, pokud se řešení případů s nemožností splácet ujmou lidé, kteří na komplikovaných životních situacích jedněch chtějí rychle na jejich úkor zbohatnout. Netýká se to jen těch, kteří přímo spory řeší, ale i okruhu těch, kteří na vzniklý řetězec navazují a bohatnou buď na cenových rozdílech nebo nedodržováním svých služebních povinností, překračováním svých pravomocí či způsobech provádění zprostředkovatelské činnosti mezi věřiteli a exekutory.

Obchodování s pohledávkami v současné době zažívá rozkvět; cílem však není vymoci dlužnou částku, ale získat náhradu nákladů, která několikanásobně převyšuje dluh. I proto je nejvyšší čas tento miliardový byznys s pohledávkami znemožnit. Soudní poplatky a náklady soudního řízení jsou v ČR i v případech vymáhání bagatelních (zanedbatelných) pohledávek vysoké a zvyšují neúměrně pro dlužníka celkový náklad pohledávky. Běžná praxe v ostatních evropských státech je naproti tomu taková, že je výše poplatků odvozována od výše samotné pohledávky tak, aby nárůst byl pouze v řádu desítek procent, tedy adekvátní dlužné částce. Dosud nestanovená hranice zanedbatelné (bagatelní) částky komplikuje situaci, a tak dochází často k tomu, kdy je dlužná částka rozdělena na více nižších, takže dlužník musí na poplatcích zaplatit desetinásobky dlužné částky. Bohužel se výše uvedeným způsobem chovají také i velké banky a firmy. Firmy a instituce, které peníze půjčují, zdůrazňují výhodnost zapůjčení peněz vyjádřenou úrokovou mírou, kterou se budoucí dlužník nejčastěji řídí. Málokdy se ale zaměří na další smluvní podmínky, které jsou pro něj rizikové. Tím jsou sankce při pozdním splácení, které nastupují za zpoždění splátky včetně rozhodčích doložek, kdy řeší spory rozhodce najatý věřitelem místo nestranného soudu, a často čtyř- až pětinásobně vyšší úrok z prodlení, než umožňuje občanský zákoník. To jsou nejčastější příčiny, kdy se dlužník při změně své schopnosti úvěr splácet dostává do vážných problémů. Pro dlužníka neadekvátně zvyšují také částku jeho dluhu náklady exekutorů, a to vzhledem k tomu, že neexistuje systém místně příslušných exekutorských úřadů. V neposlední řadě celý systém komplikuje existence několika velkých exekutorských společností, které si drží monopol a vzájemně o věřitele usilují.

Je proto třeba co nejrychleji dosavadní systém změnit, protože ten současný tvrdě zasahuje každého, i ty, kdo přijdou nikoli vlastní vinou o práci nebo toho, kdo opomene včas zaplatit malou dlužnou částku.

Věřme, že nový systém, kdy má dojít ke slučování exekucí, omezení cestovného pro exekutory, zrušení dvoukolejnosti vymáhání pohledávek (kdy soudní výkon rozhodnutí byl nejnákladnějším postupem), předžalobní výzvě, videozáznamu z mobiliárních exekucí, dražbě členských práv v bytových družstvech, zrušení exekutorských zápisů a kdy soudy nebudou už tak přetížené, vnese lepší pořádek do tak závažného společenského fenoménu, jakým zadluženost a vymáhání pohledávek skutečně je.

Zabouchnout dveře před exekucí nelze, tak jako nelze zabouchnout dveře před plněním povinností. Povinnosti musí plnit ti, kdo si půjčili i ti, kteří dohlíží na plnění splátek. Povinnosti máme všichni k sobě navzájem v tom, jaká pravidla si nastavíme a hlavně v tom, jakým způsobem je budeme interpretovat. Pokud převáží touha zbohatnout jeden na druhém, pak se v dluhové pasti ocitne brzy celá společnost. Apelujeme na odpovědné veřejné činitele, instituce, soudy, exekutorské úřady, banky a firmy, jichž se daná problematika týká, aby se zasadily o změnu současného alarmujícího stavu.

Václav Malý, biskup

předseda rady Iustitia et Pax České biskupské konference

25. 10. 2012

www.iupax.cz

Související články