Poutní mše svatá na Velehradě: vrchol jubilea

Vrcholem oslav 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu je bez pochyb dopolední poutní mše svatá na Velehradě. Hlavním celebrantem páteční liturgie je papežský legát, kardinál z chorvatského Záhřebu Josip Bozanić. Přinášíme vám celý text jeho úvodního srdečného pozdravu a homilie. Obé při této příležitosti pronesl v češtině.
Publikováno: 5. 7. 2013 13:02

Promluva papežského legáta kardinála Josipa Bozaniće
na Národní cyrilometodějské pouti
Velehrad, 5. července 2013

(Úvod)

Drazí bratři a sestry!
S radostí jsem se vydal na cestu na Velehrad, abych zde s vámi jako delegát papeže Františka slavil toto vzácné jubileum.

Srdečně vás všechny zdravím.

 celého srdce děkuji milému spolubratru v biskupské službě arcibiskupovi a metropolitovi olomouckému monsignorovi Janu Graubnerovi za pozdrav a přivítání.
S obzvláštním pocitem přátelství a vděčnosti zdravím předsedu České biskupské konference pražského arcibiskupa kardinála Dominika Duku, apoštolského nuncia v České republice monsignora Giuseppa Leanzu, všechny přítomné arcibiskupy a biskupy, stejně tak i všechny kněze a zasvěcené osoby.
Těší mě, že mohu uvítat prezidenta České republiky a představitele veřejného života.
Zdravím všechny Kristovy věřící a zvlášť děti a mládež, též starší a nemocné lidi.
V tomto Roce víry touto bohoslužbou vzdáváme díky za dar víry a evangelia, které jsme přijali z apoštolského hlásání svatých bratří Cyrila a Metoděje.
Drazí bratři a sestry, abychom to mohli vykonat co nejlépe, prosme všemohoucího Boha, aby Kristův mír naplnil naše srdce.

 
(Homilie)
Vážení páni kardinálové, drazí bratři v biskupské službě, kněží a jáhnové, drazí řeholníci a řeholnice, milovaní bratři a sestry v Kristu, poutníci z domova i zahraničí, jako i televizní diváci a rozhlasoví posluchači, milovaní bratři a sestry!
1. Dnes jsem zde na Velehradě při této slavnosti mimořádným vyslancem Svatého otce a společně s vámi poutníkem v tomto významném evropském poutním místě. Jako delegát Svatého otce chci dosvědčit papežovu vřelou náklonnost milované církvi v České republice a všem poutníkům ze sousedních zemí, které chovají úctu ke svatým Cyrilu a Metodějovi. Náš Svatý otec František se raduje z oslav tisícího sto padesátého výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu a všechny vás zde shromážděné ze srdce zdraví a žehná vám.
Nacházíme se na posvátné půdě, na které soluňští bratři Cyril a Metoděj na pozvání knížete Rostislava započali svoje apoštolské působení mezi Slovany. Tady někde se nachází hrob arcibiskupa Metoděje. Toto poutní místo má nesmírný význam, protože se zde dotýkáme kořenů, jež křesťanství zapustilo mezi Slovany.

2. Milovaní bratři a sestry, je potřebné putovat na Moravu, na Velehrad, abychom poděkovali za Ježíšovo evangelium a za ty, kteří nám ve své apoštolské službě hlásali pravdu o Bohu a člověku.
Evagelium (Lk 10,1-9), které jsme dnes slyšeli, je velmi příznačné. V počtu sedmdesát dva se symbolicky nacházejí všechny národy světa. Kristovo poselství je totiž univerzální, nikoho nevylučuje, a co víc: všechny národy jsou přizvány k budování Božího království. Apoštolové jsou vysláni po dvou, aby jejich poselství bylo dosvědčené a aby se mohli vzájemně podporovat. Dílo hlásání evangelia totiž není dílem jednotlivce, nýbrž roste ze společenství a k jeho rozvoji přispívá.
Kromě toho, Ježíš posílá své učedníky – bez jakéhokoli zastírání nebo falešných slibů – jako „ovce mezi vlky“, přičemž slabost a pokora jsou důležitými oporami křesťanského poslání. Pouze tehdy, když jsme ovce, můžeme vítězit; jestliže se staneme tím, co obrazně představují vlci, vzdalujeme se od našeho Pastýře Ježíše.
Dále – učedníci nepotřebují s sebou nic nosit. Naše síla je v Ježíši a ve svobodě, kterou nás Ježíš obdaroval, v nenavázanosti na věci. Jakákoli hledání pozemské jistoty, hodnoty nebo důležitosti v logice světské moci jsou pokušením k zapření Kristova kříže. Jestliže se naše chování nevyhne takovým způsobům, snadno se naše vznešené poslání zvrhne v jakýsi druh podnikání, divadla nebo propagandy.

3. Nejlepší překlad evangelia, který přichystali svatí bratři Cyril a Metoděj, byl sám jejich život. Víme, že právě lidé vedení vírou, kteří jsou připraveni žít Kristovu lásku, zanechávají nejviditelnější stopy v lidském srdci i v dějinách národů. Takové stopy dodnes rozeznávají nejen věřící, mohou je pochopit lidé každé doby a kultury.
Když prosíme o světlo Ducha Svatého v hledání cest nové evangelizace, jsou nám svatí soluňští bratři příkladem a inspirací. Protože neopustili principy evangelia a nepřekrucovali Boží slovo a nehlásali sami sebe (srov. 2 Kor 4,1-2.5-7), museli strpět i nespravedlivá nařčení a příkoří. Ale tak to v životě podle evangelia chodí, a kdo chce být křesťanem, musí s utrpením počítat, protože takové je pravidlo duchovního života, a ne výjimka.

4. Drazí bratři a sestry, je třeba putovat sem na Velehrad, abychom poděkovali za dědictví, které nám svatí Cyril a Metoděj zanechali, a abychom lépe poznali důležitost křesťanství v životě a kultuře slovanských národů. Nemůžeme pochopit naše dějiny bez poznání úlohy, kterou měla křesťanská víra v životě generací.
Svatí Cyril a Metoděj se při hlásání Ježíše Krista zabývali otázkami jazyka a kultury. Při evangelizaci svým talentem vytvořili kulturní identitu na základě Písma svatého, spojujíce přitom víru, jazyk, písmo, obřad a kulturu. Svatí bratři novým přístupem nezrušili to, co převzali, nýbrž to povznesli a zlepšili. Byli si vědomi důležitosti identity a zvláštnosti jednotlivých národů, ale stejně tak si vážili společné víry v lůně církve, která spojuje a jež spočívá na úhelném kameni – Ježíši Kristu.
V současných okolnostech, ve kterých žije Evropa a evropské národy, poselství této dvojice patronů Evropy neztratilo svěžest. Oni nás i dnes učí, jak budovat společenství evropské rodiny a vážit si zvláštností jednotlivých národů a jejich kultur.
Proto se na Velehradě, ve kterém blahoslavený papež Jan Pavel II. rozeznal jeden z úhelných kamenů evropské jednoty, dovoláváme mocné přímluvy svatých ochránců Evropy, aby nám vyprosili sílu k důvěryhodnému žití evangelia a milost sjednocení všech Kristových věřících.

5. Drazí bratři a sestry, jsem tu dnes s vámi i jako záhřebský arcibiskup, poutník z Chorvatska. Prvním záhřebským biskupem se v jedenáctém století stal biskup Duch, o kterém dějinný záznam vypovídá, že byl národností Čech. Od té doby až do současnosti vidíme nepřerušenou spojnici mezi chorvatským a českým národem. (potlesk) Naše kultura by byla velice ochuzena, kdyby k ní nepřispěli čeští duchovní velikáni a kdyby neexistovala místa, kde se setkávali Češi a Chorvaté. Mnozí lidé a události propletli dějiny našich dvou národů a v základě tohoto společenství je spiritualita, kterou z největší části zformovala radostná zvěst.

6. Nacházíme se před bazilikou Nanebevzaté Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje na Velehradě a jsme naplněni vděčností za dary Boží dobroty. Svatí soluňští bratři, kteří v devátém století dorazili na Velkou Moravu z Byzance, zde nevybudovali jen základy křesťanské víry, ale i mariánské zbožnosti. Pomoc a ochrana blahoslavené Panny Marie provázela váš národ v dávné i v nedávné minulosti, zvláště ve chvílích, kdy jste museli čelit utrpení a kdy jste museli nést kříž.
Je významným faktem, že když se národ ocitne v potížích, pocítí zvláštní vztah ke Kristově Matce a ona se mu stane znakem naděje a útěchy. Tak tomu bylo v mé vlasti Chorvatsku, tak tomu bylo i na Moravě, v Čechách a ve Slezsku. Proto i dnes všechny a zvláště naše křesťanské rodiny svěřujeme nebeské ochraně přesvaté Bohorodičky Marie.

7. Drazí bratři a sestry, tato slavnost je velikým poděkováním a velkou prosbou k Pánu žně, aby poslal dělníky na svou žeň a aby, podle slov Apoštola národů, Boží sláva zazářila na tváři církve, protože víme, že „Pánova věrnost trvá navěky“ (Žl 117,2).
Bůh žehnej vám, vašim rodinám a vaší vlasti a všem lidem dobré vůle! Amen

 

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Úmysl Apoštolátu modlitby na měsíc říjen 2022

Modleme se, aby církev, věrná evangeliu a odvážná při jeho ohlašování, byla místem solidarity, bratrství a otevřenosti a stále více žila v atmosféře synodality.
03.10.2022

Homilie arcibiskupa Jana Graubnera z poutní mše svaté ve Staré Boleslavi

Přinášíme homilii pražského arcibiskupa a předsedy ČBK Mons. Jana Graubnera, kterou pronesl 28. září při příležitosti svátku svatého Václava během poutní mše svaté ve Staré Boleslavi.
29.09.2022

Ve Staré Boleslavi si lidé připomněli poutní mší svatého Václava

Ve Staré Boleslavi na Mariánském náměstí si dnes lidé poutní mší, kterou vyvrcholila Národní svatováclavská pouť, připomněli odkaz českého patrona svatého Václava. Nedaleko kostela, kde byl před 1087 lety kníže zavražděn, se mše v silném vytrvalém dešti účastnily stovky lidí schovaných pod deštníky a v pláštěnkách. Bohoslužbu sloužil pražský arcibiskup Jan Graubner, koncelebrovali apoštolský nuncius arcibiskup Jude Thaddeus Okolo, čeští a moravští biskupové a řada kněží.
29.09.2022

Červená středa 2022 – postavme se za svou víru!

Budovy nasvícené na červeno, lidé se svíčkami v ulicích, všichni propojení modlitbou či jinou připomínkou za ty, kteří trpí ve světě pro svou víru. Více než 130 farností, sborů a synagog se v loňském roce zapojilo k mezinárodní iniciativě Červená středa, která se v České republice letos pořádá již pátým rokem, a to 23. listopadu 2022.
28.09.2022

Před 13 lety navštívil Českou republiku Benedikt XVI.

Ve dnech 26. - 28. září 2009 navštívil Českou republiku papež Benedikt XVI. při své 13. apoštolské cestě. Zavítal sem jako teprve druhý papež v historii.
27.09.2022