Víra je revoluční

Přinášíme homilii papeže Františka z uvítacího ceremoniálu na pláži Copacabana. Překlad: Česká sekce Rádia Vatikán.
Publikováno: 27. 7. 2013 18:49

Drazí přátelé,

„Je krásné, že jsme zde!“ zvolal Petr poté, co spatřil proměněného Pána Ježíše, oděného slávou. Můžeme také zopakovat tato slova? Já myslím, že ano, protože dnes je pro nás všechny krásné, že jsme společně s Ježíšem! On nás tady v Riu přijímá a zpřítomňuje se mezi námi. A v evangeliu jsme slyšeli také slova Boha Otce: „To je můj vyvolený syn, toho poslouchejte!“ (Lk 9,35). Přijímá nás Ježíš, ale také my chceme přijmout Jeho a naslouchat Jeho slovu, protože právě přijetím Ježíše Krista, vtěleného Slova, nás přetváří Duch svatý, osvěcuje budoucí cestu a dává nám křídla naděje, abychom mohli s radostí putovat (srov. Lumen fidei, 7).

Co však můžeme dělat? „Bota fé – Podej víru“. Kříž Světového dne mládeže volal tato slova během své pouti po Brazílii. „Podej víru“ – co to znamená? Když se připravuje nějaké dobré jídlo a vidíš, že chybí sůl, tak „podáš“ sůl, chybí olej, podáš olej... „Podat“, tedy přinést, dodat. Tak je tomu i v našem životě, drazí mladí. Pokud chceme, aby měl opravdu smysl a plnost, jak si sami přejete a zasluhujete, říkám každému a každé z vás: „podej víru“ a tvůj život dostane novou příchuť, bude buzolou, která indikuje směr; „podej víru“ a každý tvůj den bude osvícen a tvůj horizont už nebude temný, nýbrž zářivý; „podej víru“ a tvoje existence bude jako dům postavený na skále, tvoje cesta bude radostná, protože potkáš mnoho přátel, kteří půjdou s tebou. Podej víru, podej naději, podej lásku! Všichni společně: Podej víru, podej naději, podej lásku!

Kdo nám však toto všechno může dát? V evangeliu slyšíme odpověď: Kristus. „To je můj vyvolený syn, toho poslouchejte!“ Ježíš je Ten, který nám přináší Boha a který nás vede k Bohu, s Ním se celý náš život proměňuje, obnovuje a my můžeme hledět na realitu novýma očima z Ježíšova hlediska, Jeho vlastníma očima (Lumen fidei, 18). Proto dnes každému z vás říkám: „podej Krista“ a dostaneš křídla naděje, aby ses mohl s radostí vydat budoucí cestou; „podej Krista“ a tvůj život bude naplněn Jeho láskou, bude plodným životem. Všichni totiž toužíme mít plodný život, život, který rozeznívá životy druhých.

Dnes každému prospěje, položí-li si upřímně otázku: v koho skládám svou důvěru? V sebe sama, ve věci nebo v Ježíše? Všichni jsme často pokoušeni stavět se do centra, věřit, že jsme osou veškerenstva, věřit, že pouze my budujeme svůj život anebo si myslet, že majetek, peníze a moc dávají štěstí. Ale všichni víme, že tomu tak není! Jistě, majetek, peníze a moc mohou poskytovat chvilkové opojení, iluzi štěstí, ale nakonec se sami staneme jejich majetkem, vnucují se nám stále více a nikdy nás nenasytí. Nakonec jsme „zahlceni“, ale nikoli „zasyceni“. Je velmi smutné vidět mládež „zahlcenou“, ale slabou. Mládež má být silná, živit se vírou a nikoli se cpát věcmi.
„Podej Krista“ ve svém životě, slož v Něho svou naději a nebudeš nikdy zklamán! Vidíte, drazí mladí, víra způsobuje v našem životě revoluci, kterou bychom mohli nazvat koperníkovskou. Vyvádí nás ze středu a klade tam Boha. Víra nás noří do Jeho lásky a dává nám jistotu, sílu a naději. Zdánlivě se nic nemění, ale v našem nejhlubším nitru se mění všechno. Je-li tam Bůh, přebývá v našem srdci pokoj, shovívavost, vlídnost, odvaha, tichost a radost, jež jsou plody Ducha svatého (srov. Gal 5,22) a naše existence se přetváří, náš způsob myšlení a jednání se obnovuje, stává se Ježíšovým, Božím způsobem myšlení a jednání. Drazí přátelé, víra je revoluční a já se dnes ptám: jsi ochoten, jsi ochotna jít s touto revoluční vlnou víry? Jedině vstupem do této vlny dostane tvůj mladý život smysl a bude plodný.

Drahý mladíku, drahá dívko: „podej Krista“ svým životem. On tě v těchto dnech očekává, naslouchej Mu pozorně a Jeho přítomností bude nadšeno tvé srdce; Podej Krista: On tě přijímá ve svátosti odpuštění a svým milosrdenstvím hojí všechny rány hříchu. Nemějte strach žádat Boha o odpuštění, protože On se ve své veliké lásce nikdy neunaví nám odpouštět, jako otec, který nás miluje. Bůh je čiré milosrdenství! „Podej Krista“: On tě čeká také v eucharistii, jež je svátostí Jeho přítomnosti, svátostí Jeho obětavé lásky a očekává tě také v lidství mnoha mladých, kteří tě obohatí svým přátelstvím, povzbudí svým svědectvím víry, naučí řeči lásky, dobroty a služby. Také ty, drahý mladíku a drahá dívko, můžeš být radostným svědkem Jeho lásky a odvážným svědkem Jeho evangelia a vnášet tak do světa trochu světla. Nechej se milovat Ježíšem, je to přítel, který nezklame.

„Je krásné, že jsme zde!“ - podat Krista v našem životě, podat víru, naději i lásku, které nám On dává. Drazí přátelé, přijali jsme zde sošku Naší Paní z Aparecidy. Prosme Marii, aby nás naučila následovat Ježíše, abychom byli učedníky a misionáři. Jako Ona chceme přitakat Bohu. Prosme její mateřské srdce o přímluvu za sebe, aby naše srdce bylo ochotné milovat Ježíše a dávat Jej milovat. Drazí mladí, Ježíš nás očekává. Ježíš s námi počítá!
Amen.

(Překlad: Milan Glaser)

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Sbírka v olomoucké arcidiecézi překročila rekordních 30 milionů

Tříkrálová sbírka na území olomoucké arcidiecéze již předčila dosavadní rekord a překročila hranici 30 milionů korun. V kasičkách, s nimiž koledníci vyšli na začátku ledna do ulic Olomouckého, Zlínského a části Pardubického a Jihomoravského kraje, dosud bylo 31,8 milionu korun. Zbývá přitom ještě sečíst půldruhého procenta. Loni koledníci vybrali 29,8 milionu korun a šlo o nejvyšší částku od založení sbírky v roce 2000. ČTK to zjistila z údajů charity na www.trikralovasbirka.cz.
21.01.2020

Česká křesťanská akademie oslavila 30 let trvání

Česká křesťanská akademie (ČKA) vznikla jako první nezávislá ekumenická instituce na počátku roku 1990; navázala na činnost křesťanských bytových seminářů v době komunismu. Jejím posláním je podporovat dialog mezi církvemi a společností, vnitrocírkevní dialog, ekumenický a mezináboženský dialog a rozvoj křesťanských intelektuálních center v regionech. Dnes má ČKA 1110 členů, 68 místních skupin po celé České republice, 11 odborných sekcí a několik kolektivních členů (jako je Asociace katolických lékařů, Společnost pro církevní právo, Vysokoškolské katolické hnutí apod.)
21.01.2020

Prosme o milost vděčnosti za to, že jsme křesťané

„Být křesťanem, knězem a biskupem je zdarma Bohem daný dar,“ kázal papež při ranní eucharistii v kapli Domu sv. Marty. „Být svatým znamená opatrovat bezplatnost tohoto vyvolení,“ konstatoval.
21.01.2020

Fotogalerie: Ekumenická slavnost v Praze v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů 20. ledna 2020

V rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů se v kostele sv. Vojtěcha v Dejvicích uskutečnila ekumenická slavnost za účasti českých a moravských biskupů a představitelů křesťanských církví. Předsedal Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a místopředseda ČBK; kázal Daniel Ženatý, synodní senior Českobratrské církve evangelické a předseda ERC. Foto: Jakub Šerých, Člověk a Víra
21.01.2020

Papež k Centru Simona Wiesenthala: Nikoli řešení silou, nýbrž cesta sbližování

Spojuje nás přání přivádět svět k většímu respektu vůči lidské důstojnosti, která náleží každému člověku rovným dílem a nezávisí na jeho původu, náboženství a společenském postavení.
20.01.2020