Homilie papeže Františka při mši za oběti zneužívání

V pondělí 7. července 2014 se papež František setkal se zástupci obětí sexuálního zneužívání duchovními. V plném znění přinášíme homilii, kterou při této příležitosti přinesl.
Publikováno: 8. 7. 2014 19:13

Obraz plačícího Petra, který uviděl Ježíše, jak je odváděn po tvrdém výslechu a zkřížil svůj pohled s jeho pohledem, mi dnes vyvstává v srdci, když se můj pohled kříží s těmi vašimi, s pohledy mnoha mužů a žen, chlapců a dívek, cítím na sobě Ježíšův pohled a prosím o milost pláče.

Milost, aby církev plakala a odčiňovala viny těch svých synů a dcer, kteří zradili svoje poslání a zneužili nevinné svými zločiny. Jsem vám dnes vděčný za to, že jste sem přišli.

Dlouho cítím v srdci hlubokou bolest, dlouho skrývané utrpení, zastírané spoluvinou, která nemá vysvětlení, až do doby, než si někdo uvědomil, že se to dívá Ježíš. Jeden a pak další... a dodali si odvahy ustát tento pohled. A ti, kteří začali plakat, nakazili naše svědomí vnímavostí k tomuto zločinu a těžkému hříchu. Je mi úzko a bolí mě, že někteří kněží a biskupové znásilnili nevinnost nezletilých i svoje vlastní kněžské povolání, když se na nich dopustili sexuálního zneužití. Jde o něco více než o zavrženíhodné skutky. Je to něco jako svatokrádežný kult, protože tyto děti byly svěřeny kněžskému charismatu, aby byly vedeny k Bohu, a oni je obětovali idolu své žádostivosti. Zprofanovali samotný obraz Boha, k jehož obrazu jsme stvořeni. Dětství, jak všichni víme, je poklad. Mladé srdce je otevřené a plné důvěry, nazírá mystéria lásky Boží a jedinečným způsobem je ochotné nechat se živit vírou. Dnes se srdce církve dívá do očí Ježíše v těchto chlapcích a dívkách a chce plakat. Prosí o milost plakat nad těmito mrzkými skutky zneužití spáchanými na nezletilých. Skutky, které zanechaly jizvy na celý život.

Vím, že vaše zranění jsou zdrojem hluboké a často neutišitelné, emotivní a duchovní bolesti a také zoufalství. Mnozí z těch, kdo mají tuto zkušenost, hledali kompenzaci v různých závislostech. Někteří zakusili vážné poruchy ve vztazích s rodiči, manželi a dětmi. Utrpení rodin bylo obzvláště závažné, protože škody vzniklé zneužitím postihují tyto vitální vztahy.

Někteří prožili hrůznou tragédii sebevraždy drahého člověka. Smrt těchto milovaných Božích dětí spočívá jako tíha na srdci a svědomí mém i celé církve. Svoje city bolesti a lásky nabízím těmto rodinám. Ježíš s nenávistí mučen a vyslýchán je odváděn na jiné místo a dívá se. Hledí na jednoho ze svých, který jej zapřel, a rozpláče jej. Prosme o tuto milost a o milost odčinění.

Hříchy sexuálního zneužití nezletilých členy kléru mají ničivý účinek na víru a naději v Boha. Někteří k víře přilnuli, zatímco u jiných byla touto zradou a opuštěností jejich víra v Boha narušena. Vaše přítomnost tady je výrazem zázraku naděje, která převážila nad nejhlubší temnotou. Je to bezpochyby znamení Božího milosrdenství, že máme dnes příležitost se setkat, klanět se Pánu, hledět si do očí a hledat milost smíření.

Jsem před Bohem a Jeho lidem hluboce zarmoucen nad hříchy a těžkými zločiny sexuálního zneužití spáchanými členy kléru na vás a pokorně prosím o odpuštění.

Prosím o odpuštění také za hříchy opomenutí církevních představených, kteří neodpověděli adekvátně na oznámení o zneužití prezentované rodiči i samotnými oběťmi zneužití. Způsobilo to ještě větší utrpení těm, kdo byli zneužiti, a vystavilo nebezpečí další nezletilé, kteří se tak ocitli v situaci ohrožení.

Na druhé straně pak odvaha, kterou jste prokázali vy a ostatní v tom, aby vyšla najevo pravda, byla službou lásky, protože vrhla světlo na strašlivou temnotu v životě církve. Pro ty, kdo se dopustí sexuálního zneužití, není místo v řadách služebníků církve, a já se zavazuji, že nebudu tolerovat škodu způsobenou nezletilému, ať už ji spáchá kdokoli, bez ohledu na stupeň jeho kněžského stavu. Všichni biskupové musí svoji pastýřskou službu vykonávat s maximální pečlivostí, starat se o ochranu nezletilých a vydávat počet z této zodpovědnosti.

Pro nás všechny platí rada, kterou dal Ježíš těm, kdo působí pohoršení, totiž mlýnský kámen na krk a moře (srov. Mt 18,6).

Budeme tedy nadále bdít nad přípravou ke kněžství. Spoléhám na členy Papežské komise pro ochranu nezletilých, všech nezletilých, protože, ať už patří k jakémukoli náboženství, jsou to maličcí, na které Pán hledí s láskou.

Žádám o tuto podporu, aby mi v univerzální církvi pomohli přijmout lepší opatření na ochranu nezletilých a prosazovat je ve formaci církevního personálu. Musíme se všemožně snažit zajistit, aby se takovéto hříchy v církvi už neopakovaly.

Drazí bratři a sestry, všichni jsme členy Boží rodiny, jsme povoláni vstoupit do dynamiky milosrdenství. Pán Ježíš, náš Spasitel, je svrchovaným příkladem, nevinným, který vynesl naše hříchy na kříž. Smíření je samotná podstata naší společné identity jakožto Kristových učedníků. Obraťme se k Němu, provázeni naší Nejsvětější Matkou stojící pod křížem, a prosme o milost smíření s veškerým Božím lidem. Něžná a milosrdná přímluva Naší Paní je nevyčerpatelným zdrojem pomoci na naší cestě uzdravení.

Vy a všichni, kteří jste zakusili zneužití od členů kléru jste Bohem milováni. Prosím, aby to, co zbývá z temnot, které se vás dotkly, bylo uzdraveno objetím Děťátka Ježíše, a na místo škody, kterou jste utrpěli, ať nastoupí obnovená víra a radost.

Děkuji za toto setkání a prosím vás: Modlete se za mne, aby oči mého srdce vždycky jasně viděly cestu milosrdné lásky a Bůh mi udělil odvahu ubírat se touto cestou pro dobro nezletilých.

Ježíš odchází od nespravedlivého soudu a krutého výslechu, pohlédne Petrovi do očí a Petr se rozpláče. Prosíme, aby na nás pohlédl a abychom Jej na sebe nechali hledět; abychom mohli plakat a aby nám daroval milost zahanbení, abychom Mu jako Petr po čtyřiceti dnech mohli odpovědět: „Víš, že tě milujeme“ a uslyšeli Jeho hlas: „Vrať se na svoji cestu a pas moje ovce“ - a dodávám – „a nedopusť, aby nějaký vlk vešel ke stádci“.

(přeložil Milan Glaser , Radio Vaticana; ilustrační foto Roman Albrecht)

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

Benedikt XVI. napsal list k pohřbu svého bratra Georga

Emeritní papež Benedikt XVI. sledoval pohřeb svého bratra Georga Ratzingera, zesnulého 1. července, v přímém přenosu z Vatikánu. Zůstal tak v duchovním spojení s komunitou v řezenském dómu, zdůraznil biskup Rudolf Voderholzer při zahájení rekviem. Na pohřebních obřadech, které začaly ve středu 8.7.2020 v 10 hodin v řezenském dómu, zastupoval emertiního papeže jeho osobní sekretář, arcibiskup Georg Gänswain, který také přednesl pohřební řeč napsanou Benediktem XVI. a adresovanou řezenskému biskupovi. Přinášíme ji v plném znění:
09.07.2020

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červenec 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě k Panně Marii, aby nám vyprosila moudré a svobodné srdce, které Bohu svým životem říká: dělej si, Pane, se mnou, co chceš!
09.07.2020

Papež František: Hledání Boží tváře je zárukou dobrého konce naší cesty

Petrův nástupce sloužil jako obvykle v kapli Domu sv. Marty mši svatou, ale dnes také v přímém televizním přenosu. Připomněl tímto způsobem svoji první pastorační cestu za hranice svojí diecéze, když se 8. července roku 2013, jen necelých pět měsíců od svého zvolení (13. 3.), vydal na ostrov Lampedusa, nejjižnější výspu Itálie a Evropské unie. Dnešní bohoslužby se proto účastnili členové úřadu Svatého stolce pro integrální lidský rozvoj ze Sekce pro migranty a uprchlíky, kterou vede pod přímým papežovým vedením kardinál Michael Czerny SI.
08.07.2020

Sdělení ČBK k omezením v době pandemie

Sdělení ČBK k zavedeným omezením v liturgii v době pandemie:
07.07.2020

Skončilo 123. plenární zasedání ČBK

Biskupové Čech, Moravy a Slezska se sešli 6. a 7. července na 123. plenárním zasedání ČBK na Velehradě. Jednání se účastnili i předsedové konferencí vyšších řeholních představených. Po celou dobu byl zasedání biskupů přítomen i apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Charles D. Balvo.
07.07.2020