Základní informace o biskupské synodě

Ve dnech 4. – 25. října 2015 proběhne ve Vatikánu XIV. řádné shromáždění biskupské synody věnované rodině. Letošní zasedání představuje novou metodologii, v průběhu synody budou v Římě svatořečeni rodiče sv. Terezie z Lisieux jako první společně kanonizovaný manželský pár, který nezemřel mučednickou smrtí. Přinášíme základní informace o celé události.
Publikováno: 2. 10. 2015 16:15

Modlitební podpora

Papež František prosí o modlitbu věřící z celého světa, sám k biskupské synodě sestavil modlitbu.

V bazilice Panny Marie Sněžné v Římě (Santa Maria Maggiore) mohou věřící zvláště vzývat Pannu Marii a blahoslavené manžele Martinovi, kteří budou během synody svatořečeni a jejichž relikvie budou v chrámu vystaveny. V 17 hodin se zde bude každý den modlit růženec, v 18 hodin pak bude slavena mše sv. V prvním týdnu se budou věřící modlit za děti, v druhém týdnu za rodiče a ve třetím za prarodiče.

V blízkosti synodní auly bude také k dispozici kaple pro účastníky synody, v níž budou umístěny relikvie sv. Terezie z Lisieux, jejich rodičů a blahoslavených manželů Beltrame Quattrocchiových.

Téma

Tématem XIV. řádného zasedání biskupské synody, které se uskuteční ve Vatikánu ve dnech 4. – 25. října 2015, je „Povolání a poslání rodiny v církvi a v současném světě“.

Synodální proces věnovaný tématu rodiny

Letošní řádné zasedání biskupské synody uzavírá proces, který začal před dvěma lety rozesláním dotazníku biskupským konferencím z celého světa. Ten umožnil sestavit jakýsi „panoramatický pohled“ na současnou situaci rodin. Na základě odpovědí byl vypracován pracovní dokument, tzv. Instrumentum laboris, pro mimořádné zasedání biskupské synody, které se konalo ve dnech 5. – 19. října 2014.

Výsledkem loňské synody byla závěrečná zpráva (tzv. Relatio synodi), z níž vyplynuly další otázky, rozeslané následně místním církvím. Z odpovědí byl sestaven pracovní dokument pro letošní synodu (opět s názvem Instrumentum laboris).

V závěru letošního zasedání bude zpracován a odhlasován závěrečný dokument (tzv. Relatio finalis), který bude odevzdán papeži. Ten rozhodne o dalším postupu.

Nová metodologie letošního zasedání

Loňské zasedání probíhalo ve dvou fázích: Nejprve všichni účastníci pronesli své příspěvky na plénu, následně o tématech diskutovali v menších skupinách.

Na základě návrhů synodních otců byla vypracována nová metodologie. Změna má umožnit lepší rozložení příspěvků pronesených na plénu (bude jich min. 318), současně také přidá váhu práci v menších skupinách, kde se mohou synodní otcové vyjádřit komplexněji a v jazyku, který je jim bližší.

Nově bude synoda rozdělená na tři části věnované třem oddílům Instrumentum laboris. V každé části budou moci nejprve biskupové promluvit na plénu. Následně budou rozděleni do 13 skupin podle jazyků (tzv. „Menší kruhy“, circules minores), kde budou téma dále prohlubovat. V závěru bude vypracováno a publikováno shrnutí práce každé skupiny.

Po ukončení všech tří částí bude vypracována závěrečná zpráva. Tento úkol je svěřen komisi, v níž je zastoupeno pět kontinentů. Jejími členy jsou kardinál Péter Erdö z Maďarska (generální sekretář synody), Bruno Forte z Itálie, kardinál Oswald Gracias z Indie, kardinál Donald William Wuerl u USA, kardinál John Atcherley Dew z Nového Zélandu, Victor Manuel Fernandéz z Argentiny, Matthieu Madega Lebouakehan z Gabonu, Marcello Semeraro z Itálie a jeden řeholník, P. Adolfo Nicolás Pachón, generální představený jezuitů.

Závěrečná zpráva bude následně předložena plénu, které o ní bude hlasovat. Výsledný text bude předložen papeži, jemuž přísluší další rozhodování.

Účastníci synody

Události se zúčastní 270 synodních otců. Z toho je přítomno 42 z titulu úřadu (jedná se o představitele římských dikasterií a synodů východních církví), 183 zvolených a 45 jmenovaných papežem.  

Jedním ze zvolených členů je i královéhradecký biskup Jan Vokál, který zastupuje Českou biskupskou konferenci.

54 synodních otců pochází z Afriky, 64 z Ameriky, 36 z Asie, 107 z Evropy a 9 z Oceánie.

Biskupské synody se navíc zúčastní 24 expertů nebo spolupracovníků, 51 posluchačů a posluchaček a 14 delegátů nekatolických církví.

Vzhledem k tématu je dán zvláštní prostor manželům a rodičům, kterých bude na synodě přítomno 18 (17 mezi posluchači a 1 mezi experty). I tito promluví na plénu, kromě toho nabídnou účastníkům svědectví z rodinného života.

Kalendář řádného zasedání biskupské synody

sobota 3. října 2015

 • 17.30 Modlitební vigílie na Svatopetrském náměstí s papežem Františkem a synodními otci (přímý přenos)

neděle 4. října 2015

 • 10.00 Slavnostní mše sv. v bazilice sv. Petra ve Vatikánu, zahájení synody (přímý přenos)

pondělí 5. října – úterý 6. října

 • Generální shromáždění (plénum) věnované 1. části Instrumentum laboris (část v přímém přenosu)

úterý 6. října – čtvrtek 8. října

 • Práce v menších skupinách

pátek 9. října – sobota 10. října

 • četba výsledků práce v menších skupinách
 • generální shromáždění (plénum) o 2. části Instrumentum laboris

pondělí 12. října – úterý 13. října

 • Práce v menších skupinách

středa 14. října – pátek 16. října

 • četba výsledků práce v menších skupinách
 • generální shromáždění (plénum) o 3. části Instrumentum laboris

sobota 17. října

 • Připomínka 50. výročí od ustavení biskupské synody: Hlavní příspěvek pronese vídeňský kardinál Christoph Schönborn, mj. promluví také irácký patriarcha Louis Raphael I. Sako

neděle 18. října

 • 10.30 Mše sv., při níž budou svatořečeni: Louis Martin a Maria Azelia Guérin, rodiče sv. Terezie z Lisieux, dále italský kněz Vincenzo Grossi (+1917) a španělská řeholnice Maria od Neposkvrněného početí (+1998) – (přímý přenos)

pondělí 19. října – úterý 20. října

 • Práce v menších skupinách
 • Představení práce v menších skupinách na plénu

středa 21. října

 • volno (komise bude připravovat závěrečnou zprávu synody)

čtvrtek 22. října

 • představené závěrečné zprávy na plénu
 • diskuze o závěrečné zprávě

pátek 23. října

 • volno (komise bude připravovat závěrečnou zprávu synody)

sobota 24. října

 • četba závěrečné zprávy se zapracovanými připomínkami
 • hlasování o závěrečné zprávě
 • zpěv chvalozpěvu Te Deum

neděle 25. října

 • 10.00 Slavnostní zakončení synody – mše sv. ve Svatopetrské bazilice (přímý přenos)

Přímé přenosy

Na kanálu Vatikánu na portálu YouTube a skrze přehrávač Vatican Player bude možné sledovat v přímém přenosu:

 • veškeré zmíněné bohoslužby
 • zahajovací generální kongregaci (5. října od 9 hodin)
 • téměř každodenní tiskovou konferenci / brífink, na němž budou přítomní synodní otcové (celkem se tak novinářům představí cca 50 synodních otců) – zřejmě ve 13 hodin

Co je to biskupská synoda?

Biskupská synoda je shromáždění biskupů, kteří mají za úkol pomáhat papeži svou radou při vedení celé katolické církve. Jako stálá instituce byla biskupská synoda ustavena papežem Pavlem VI. v roce 1965. „Synoda je místem, kde se biskupové setkávají mezi sebou, kolem papeže a s ním, místem sdílení informací a zkušeností, společného hledání všeobecně platných pastoračních řešení,“ napsal Vatikán na svých stránkách.

Kdy se biskupská synoda schází?

Synoda se schází třemi způsoby:

1. Řádné generální shromáždění. Biskupové z celého světa v širším zastoupení se periodicky (v současnosti každé 3-4 roky) schází, aby diskutovali o aktuálních otázkách.

2. Mimořádné generální shromáždění. Biskupové v užším zastoupení se schází v určený čas, aby diskutovali o naléhavých tématech, které vyžadují rychlou odpověď.

3. Zvláštní shromáždění. Biskupové z jedné geografické oblasti se v určený čas schází, aby diskutovali o otázkách spojených s jejich regionem.

O jakých tématech se již na synodách diskutovalo?

V minulosti se diskutovalo např. o rodině (1980), smíření a pokání (1983) úloze laiků v církvi (1987), zasvěceném životě (1996), Božím slově (2008), nové evangelizaci (2012). Poslední zvláštní shromáždění se věnovala církvi v Africe (2009) a na Středním východě (2010).

Po synodě papež často píše tzv. postsynodální exhortaci – dokument, který zpracovává výsledky jednání biskupů. Druhý velký dokument papež Františka – Radost evangelia (Evangelii gaudium, 2013) – je reakcí na synodu o nové evangelizaci.

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

Podpořte s Arcidiecézní charitou Praha zodpovědné dlužníky, aby dosáhli na oddlužení v akci milostivé léto

Ojedinělou možnost dostat se z exekucí a začít normální život nabízí akce milostivé léto. Dlužníci se mohou zbavit dluhů vůči státu, obci, kraji nebo jimi vlastněným podnikům. Stačí zaplatit jistinu dluhu. Úroky, penále a další příslušenství dluhu jim bude odpuštěno.
27.10.2021

Papež František: Pouze Láska přitahuje a mění lidské srdce

Při pravidelné středeční audienci pokračoval papež František v katechezi zaměřené na výklad listu sv. apoštola Pavla Galaťanům. Tentokrát se zamýšlel nad ovocem Ducha Svatého, když připomněl, že středem spásy a víry je smrt a vzkříšení Páně, a varoval, že dnes existuje mnoho lidí, „kteří stále hledají náboženské bezpečí, spíše než živého a pravého Boha a zaměřují se na rituály a předpisy místo toho, aby celou svou bytostí přijali Boží lásku“.
27.10.2021

Caritas Internationalis: 70 let na straně chudých a zranitelných

Caritas Internationalis oslaví 12. prosince 70. výročí svého vzniku. Založení mezinárodní charity bylo reakcí na humanitární situaci na konci II. světové války v úsilí dosáhnout k co největšímu množství obětí konfliktu. Dnes tato vatikánská nadace zastřešuje více než než 160 lokálních charitativních organizací. Její generální sekretář Aloysius John v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas promluvil o významu tohoto výročí a o nejnaléhavějších výzvách, kterým Caritas čelí v pandemické době.
27.10.2021

Listopadové číslo časopisu IN! - dívčí svět

Stromy se zahalily do krásných barev. Cesty jsou poseté spadlým listím a dělají koberec, který nás vybízí vydat se na cestu. Na cestu za něčím novým a krásným a možná objevíme i věci zapadlé a dobře ukryté, nejen pod nánosy listí, ale i v našem srdci, ukryté pod vrstvou starostí.
27.10.2021

Výzva ke zvonění zvonů 17. listopadu 2021

Česká biskupská konference vyzývá všechny farnosti k rozeznění zvonů na několik minut 17. listopadu v 17.00 u příležitosti pádu komunistického režimu.
27.10.2021