Homilie biskupa V. Cikrleho na zahájení NEKu 2015 v Brně

Dnes, ve čtvrtek 15. října 2015, začíná mší svatou od 10.30 hod. na brněnském Petrově hlavní část Národního eucharistického kongresu (NEK) 2015. Přinášíme homilii hlavního celebranta bohoslužby, brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho.
Publikováno: 15. 10. 2015 12:27

Milí přátelé,

přemýšleli jste někdy v určité sebereflexi, co vlastně nese váš vztah k Bohu, váš náboženský pohled na sebe, na druhé i na svět, vaše smýšlení? Čím je to všechno určováno? Z čeho to vychází? - Když jsem se na to ptal několika věřících lidí, jejich odpovědi mířily do sféry citů a emocí, ve kterých zakoušejí  přátelství s Bohem.

Ptal jsem se dál. A co určuje váš vztah k druhým lidem v nenáboženské sféře? Řekli, že samozřejmě také city a emoce, ale zazněly i jiné odpovědi a poukazy na určitá pravidla. Pravidla jak sociální, tak právní.

V této odpovědi už zaznívá něco, co nejen ovlivňovalo chápání i smýšlení vyvoleného národa, ale co se stalo základem a výchozím bodem celého jeho náboženského chápání a co je odlišovalo od myšlenkového světa jejich sousedů, kteří uctívali přírodní božstva.

Skutečně základním a také výchozím tématem vyvoleného lidu od doby, kdy se ocitl pod Sinajskou horou, bylo vědomí smlouvy s Hospodinem. On ji s nimi uzavřel jako jednostrannou, bez jejich zásluh. Jen ze svého vlastního rozhodnutí. A také ve věrnosti slibům, které dal praotcům: Noemovi po potopě,  Abrahamovi a jeho potomkům a také Mojžíšovi, když mu v hořícím keři vyjevuje své jméno i rozhodnutí spasit Izrael.

Sinajská smlouva se stala základem existence národa Izraele jako Božího lidu. On bude jejich Bůh a oni se budou jeho vůlí a jeho předpisy řídit ve svém politickém i náboženském životě. Kniha Exodus ve své 24. kapitole popisuje tuto událost a zaznamenává i liturgii  celého obřadu: celopaly a oběti mladých býčků, jejichž krví Mojžíš poleje oltář a pokropí lidi, kteří se slavnostně zavázali k zachovávání smlouvy, a překvapivě také hostinu, při které se jedlo a pilo. Ovšem nejdůležitější úlohu v celém obřadu hrála „krev smlouvy“.

Smlouva nebo také Zákon, latinsky testamentum, jako ekvivalent hebrejského slova berith, vyjevuje Boží záměr navázat k sobě člověka v bohoslužebném shromáždění, aby jej mohl vést cestami, které směřují k vykoupení a spáse. Tato smlouva byla v dějinách Izraele mnohokrát obnovována a stala se  rozhodujícím prvkem a základem všech liturgických i jiných reforem. Když  proroci kritizovali nevěrnosti Izraele vůči Bohu, odvolávali se na ni, a jako důsledek zpronevěry předpovídali národní pohromy jako rozboření Jeruzaléma a vyhnanství.  Prorok Ozeáš tuto smlouvu přirovnává k manželství, kde ji Izrael jako cizoložná manželka rozbíjí a ruší.

Proroci vzhledem ke stálému porušování smlouvy začínají mluvit o smlouvě nové, která vychází z věrnosti Boha. Ozeáš mluví o nových zásnubách s nevěstou, kterou bude zdobit spravedlnost, věrnost a poznání Boha, Ezechiel o novém srdci, Jeremiáš o proměně lidských srdcí, do kterých bude vepsán Boží zákon, a Izaiáš o prostředníku této nové smlouvy. Už to nebude Noe nebo David, ale tajemný služebník, který bude „smlouvou lidu a světlem národů“.  Tato smlouva bude dokonce zahrnovat celé lidstvo. Bude to nová smlouva – Nový Zákon.

Sestry a bratři, celá společnost v Ježíšově době, náboženská i politická, byla formována tímto pohledem a Pán Ježíš sám na sebe vztahuje Izaiášova slova o trpícím služebníku, o smírné oběti i o osobním prostřednictví nové smlouvy ohlášené Jeremiášem a Ezechielem. Takto jsou formováni samotným Ježíšem i apoštolové, kteří mají tendenci chápat Mesiáše jako politického osvoboditele a nechtějí nic slyšet o krvi smlouvy, o utrpení s tím spojené, o totálním vydání se Ježíše Krista Otci a nám lidem jako prostředníkovi nové a věčné smlouvy.

Když kolem roku 250 před Kristovým narozením překládali Židé v egyptské Alexandrii  Starý zákon do tehdejšího světového jazyka číslo jedna, do řečtiny, použili pro stěžejní výraz smlouva – zákon slovo diatheke, které v řeckém právním jazyce znamená pořízení nebo čin, kterým člověk rozhoduje o svém majetku. A právě tento výraz se nachází ve všech zprávách o poslední večeři. Při ní apoštolové slyší z úst Pána:  „Vezměte a jezte, toto je moje tělo a tento kalich je nová smlouva v mé krvi“.

Jsme zde dnes shromážděni, abychom tento čin zpřítomnili v obřadu, který odkázal svým učedníkům sám Pán Ježíš s příkazem, aby tak činili na jeho památku. Eucharistickou účastí na Ježíšově smrti a vzkříšení jsme spojováni s Bohem laskavými pouty nové a věčné smlouvy a dostává se nám od něj nekonečných milostí.

(zdroj: Martina Jandlová, tisková mluvčí Biskupství brněnského)

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

TOP - Týden otevřených kostelů v Hradci Králové

Týden otevřených kostelů (TOK), pokud to vládní nařízení dovolí, se letos uskuteční v Hradci Králové ve dnech 23. - 30. 5. 2021. Projekt má za cíl představit křesťanství a ukázat co nejširší rozsah jeho aktivit a tím pomoci odbourat zažité předsudky, rozšířit povědomí o historicko-kulturním dědictví křesťanství, které nabízejí sakrální stavby a praktické připomenutí toho, že jsou centrem společenského a kulturního života města i dnes.
16.04.2021

Blahořečení P. Dominika Zavřela můžete sledovat živě na TV Noe

V sobotu 17. dubna 2021 od 10.30 se ve Vatikánu bude konat mše svatá s blahořečením Simona Cadrona a druhů mezi které patřil i P. Dominik Zavřel pocházející z Chodova u Prahy. Bohoslužbu bude živě přenášet TV Noe.
16.04.2021

Papež František: Svatost není pro “specialisty na božské záležitosti"

Modlitba, skutky lásky a povolání ke svatosti – o těchto základních kamenech řeholního života mluvil papež František ve videoposelství k účastníkům kongresu uspořádaného k padesátému výročí prohlášení svaté Terezie od Ježíše za učitelku církve.
16.04.2021

Výzvy REACT pro oblast zdravotnictví

ŘO IROP vyhlásil 15. dubna 2021 výzvy IROP pro oblast zdravotnictví. Jedná se o 3 oblasti zvýšení připravenosti subjektů zapojených do řešení hrozeb, rozvoj a zvýšení odolnosti poskytovatelů péče o zvlášť ohrožené pacienty a rozvoj, modernizace a posílení odolnosti páteřní sítě poskytovatelů zdravotní péče s ohledem na potenciální hrozby.
16.04.2021

Vychází nová kniha arcibiskupa Jana Graubnera

V Karmelitánském nakladatelství vychází kniha Zbožnost je užitečná ke všemu, jejíž autorem je olomoucký arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK. V publikaci autor vzpomíná i na svůj boj s nemocí covid-19 v prosinci loňského roku.
15.04.2021