Tyden vzajemneho poznani a porozumeni 2009 HK

06. 05. 2010