Shrnutí 81. plenárního zasedání ČBK

Ve dnech 2. a 3. 7. 2010 se na Velehradě sešli biskupové českých a moravských provincií a zástupci představených mužských a ženských řeholí na svém 81. plenárním zasedání, které řídil pražský arcibiskup Dominik Duka OP, předseda České biskupské konference (ČBK).
Publikováno: 3. 7. 2010 19:30

Velehrad: Duchovním slovem na téma osobního vztahu ke Kristu zahájil včera zasedání České biskupské konference (ČBK) pražský světící biskup Václav Malý. Vycházel ze slov sv. Pavla, že vše pro něho ve srovnání s poznáním Krista je bezcenný brak. V Kristu, nejen s Kristem, znamená, že jsme vtaženi do jeho života: do kříže, ale i do vzkříšení. Být zakotven v Kristu otevírá možnost žít svobodu v Kristu. Člověk, který žije z Kristovy spravedlnosti, zakouší vnitřní mír, pokoj a v něm přijímá i bolesti a požadavky, které přináší život.

Arcibiskup Dominik Duka ve své reflexi života církve v dnešní společnosti opět zdůraznil široký dopad loňské návštěvy Svatého otce u nás. Vrátil se také k významu dohody o užívání pražské katedrály sv. Víta, Vojtěcha a Václava. V souvislosti s dalšími otevřenými tématy vztahu církve a státu vyjádřil připravenost církve jednat ve snaze o maximální vstřícnost při hledání spravedlivého a oboustranně výhodného řešení.

Během prvního dne navštívil plenární zasedání ČBK Mons. Jean-Louis Bruguès OP, sekretář Kongregace pro katolickou výchovu, který biskupy detailněji seznámil s oblastmi, které spadají do kompetence této kongregace: univerzity, kterých je ve světě asi 1300, katolické školy, jejichž počet je asi 250 000, a semináře, pokud nespadají pod Kongregaci pro evangelizaci národů, tedy asi 2 700 seminářů. Kongregace pravidelně vydává texty, které mají sloužit k usnadnění formace kněží. Poslední vydaný dokument se týkal využití psychologie pro rozlišení povolání a doprovázení seminaristů během studia. V současné době připravuje kongregace reformu studia filosofie. Následoval dialog, v němž se biskupové mj. zajímali o formaci kněze. Mons. Bruguès zdůraznil čtyři roviny formace: lidskou, intelektuální, duchovní a pastorální. Za nejdůležitější v dnešní době považuje formaci lidskou, která je důležitá pro přijetí závazku na celý život – ať v případě povolání ke kněžství nebo vstupu do manželství.

Arcibiskup Dominik Duka OP seznámil biskupy s projektem Bible pro mládež, o kterém jednal s ředitelem Karmelitánského nakladatelství P. Janem Fatkou. Dále biskupové jednomyslně schválili návrh Směrnic ČBK pro přípravu na svátost manželství v ČR. Po šesti měsících budou doplněny manuálem, který by měl být pomůckou pro realizaci směrnic. Po šesti letech budou tyto materiály aktualizovány v souladu se zkušenostmi z jejich praktického uplatňování. Biskupové také podpořili podněty Konference vyšších představených mužských řeholí k oslavám 800. výročí narození sv. Anežky v roce 2011. Protože se k tomuto významnému jubileu připravuje řada kulturních i odborných aktivit, doporučují biskupové, aby byl na podzim letošního roku vydán "kalendář akcí" souvisejících s oslavami tohoto výročí.

Brněnský biskup Vojtěch Cikrle informoval biskupy o připravovaném Celosvětovém sjezdu trvalých jáhnů v roce 2013 na Velehradě. V této souvislosti připomněl arcibiskup Duka přípravy na oslavu 1150. jubilea příchodu věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu právě v roce 2013. Biskupové se shodli na vytvoření komise pro toto jubileum ve složení: olomoucký arcibiskup Jan Graubner, pražský arcibiskup Dominik Duka OP a biskup-apoštolský exarcha Ladislav Hučko. Vedle pastoračního programu, který ČBK schválila na 79. plenárním zasedání letos v lednu (letošní přípravný rok je věnován Božímu slovu a následující tři roky budou postupně zaměřeny na iniciační svátosti – křest, biřmování a eucharistii) se připravuje mezinárodní konference ve spolupráci se Slovenskem a Maďarskem konference v Brně, tematické výstavy a publikace, spolupráce při tvorbě dokumentárních a vzdělávacích pořadů pro Českou televizi a Český rozhlas. Přípravy by měly vyvrcholit eucharistickým kongresem v jubilejním roce. Jubileum má celospolečenský kulturně-historický rozměr, o tom svědčí i zřízená přípravná komise Senátu Parlamentu ČR.
Biskupové přivítali informaci Kongregace pro bohoslužbu a svátosti a Papežské rady pro rodinu, že 27. listopadu 2010 během nešpor První neděle adventní bude Svatý otec v bazilice sv. Petra předsedat slavnostní "Vigilii za počatý lidský život" a že je jeho přáním, aby se tato vigilie slavila ve všech kostelích. Biskupové se shodli na zařazení této slavnosti do liturgického kalendáře a na vydání doporučených materiálů pro potřeby kněží při přípravě na tuto významnou událost.
Druhým hostem plenárního zasedání byl Mons. Jan Mráz, rektor Papežské koleje Nepomucenum v Římě, který biskupy seznámil s aktuální situací této významné české církevní instituce v zahraničí a jejích perspektivách v budoucnosti.
První den zasedání ukončili biskupové slavením mše svaté v Provodově, mariánském poutním místě, které se účastnilo asi tisíc věřících. Hlavním celebrantem byl předseda ČBK a pražský arcibiskup Dominik Duka OP. V homilii plzeňský biskup František Radkovský poukázal na touhu Panny Marie sdílet s někým tu "nevysvětlitelnou a nepochopitelnou" událost, kterou jí zvěstoval anděl. Ten jí také "napověděl", kdo by jí mohl porozumět – její příbuzná Alžběta. A tak při tom mimořádném setkání Panna Maria poznává, že Alžběta, osvícena Duchem Svatým, ví o jejím podivuhodném mateřství, a proto Maria může vyslovit svůj chvalozpěv Bohu.
Po ukončení plenárního zasedání, v neděli 4. července, navštíví biskupové na pozvání probošta Kolegiátní kapituly u sv. Mořice P. Josefa Říhy Kroměříž, kde budou v 11.00 hodin v kostele sv. Mořice, jehož 750. výročí vysvěcení se letos slaví, koncelebrovat mši svatou. Hlavním celebrantem bude biskup ostravsko-opavské diecéze František Václav Lobkowicz, kazatelem bude brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Po návratu z Kroměříže se biskupové zúčastní koncertu Večer lidí dobré vůle.
V pondělí 5. července budou biskupové slavit eucharistickou slavnost na prostranství před velehradskou bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje. Hlavním celebrantem poutní mše svaté bude kardinál Miloslav Vlk. V homilii k poutníkům promluví pražský arcibiskup Dominik Duka a v závěru bohoslužby předá několik ocenění: Řád Cyrila a Metoděje za celoživotní dílo manželům Františku Xaverovi a Dagmar Halasovým, Děkovné uznání ČBK za literární a básnické dílo a dlouhodobý přínos naší kultuře MUDr. Jaroslavu Eliášovi a Věroslavu Mertlovi a Pamětní medaili ČBK MUDr. Petru Příhodovi a P. ThDr. Josefu Koláčkovi.
Dopoledne 5. července před mší svatou od 8.30 do 9.30 hodin bude ještě možnost setkat se s arcibiskupy Mons. Janem Graubnerem a Mons. Dominikem Dukou v areálu poutního místa (stánek Karmelitánského nakladatelství) během autogramiády jejich knih.
Odpoledne v 15.00 hodin bude biskup-apoštolský exarcha Ladislav Hučko sloužit byzantsko-slovanskou liturgii svatého Jana Zlatoústého v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje.

 

Foto: Milena Marečková, Markéta Jírů

Související články

Další aktuality

Komunikace na sociálních sítích, lektor Jen Zápotocký

Jak vytvořit kvalitní a efektivní příspěvek na Facebook, Instagram nebo Twitter? Jak a kdy ho publikovat a jak ho dostat k co nejvíce uživatelům? Jednodenní školení je zaměřeno na praktické využití sociálních sítí v marketingu neziskových organizací. Je určeno pro středně pokročilé uživatele sociálních sítí, kteří se chtějí naučit a procvičit si, jak efektivně oslovit lidi, jak plánovat kampaně a jak promovat své aktivity a projekty na sociálních sítích.
17.08.2022

Fotogalerie: Biskupové na CSM v Hradci Králové

Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové se zúčastnili čeští a moravští biskupové. Přinášíme fotogalerii pořízenou díky fotografům ze spolku Člověk a víra.
16.08.2022

Výzva IROP - knihovny

První výzvou, kterou vyhlásil Integrovaný regionální operační program v novém programovém období, je výzva zaměřená na revitalizaci, odbornou infrastrukturu a vybavení pro činnost knihoven. Nově mohou dotace čerpat i zřizovatelé základních knihoven se specializovaným knihovním fondem, kterých je řada i církevních.
15.08.2022

Výzva k tiché adoraci za mír na Ukrajině

Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící k tiché adoraci za mír na Ukrajině v den svátku Povýšení svatého Kříže.
15.08.2022

Fotogalerie: Celostátní setkání mládeže, 6. den

V neděli 14. srpna se v rámci Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové uskutečnilo setkání po diecézích. Mši svatou v neděli sloužil královehradecký biskup Mons. Jan Vokál, kázal ostravsko-opavský biskup Martin David a koncelebrovali i další čeští a moravští biskupové. Podívejte se na fotografie spolku Člověk a Víra.
14.08.2022