Skončilo 82. plenární zasedání

V Duchovním centru sv. Františka z Pauly ve Vranově u Brna se ve dnech 12. a 13. 10. 2010 konalo podzimní plenární zasedání České biskupské konference, kterého se zúčastnili biskupové Čech, Moravy a Slezska a zástupci konferencí vyšších řeholních představených mužských a ženských řádů.
Publikováno: 13. 10. 2010 18:45

Vranov u Brna: Po společné ranní modlitbě biskupy přivítal a zároveň zahájil plenární zasedání předseda České biskupské konference (ČBK) arcibiskup Dominik Duka. Následovalo duchovní slovo světícího biskupa Josefa Hrdličky z olomoucké arcidiecéze. Vycházel přitom z 3. eucharistické modlitby, konkrétně ze slov "ať se před tebou stáváme obětí úplnou a ustavičnou". Výraz "ať se stáváme" vyjadřuje skutečnost, že celý náš život je procesem stávání se, dozrávání, naplňování a dovršování. A čím se chceme a máme stát? Obětí úplnou a ustavičnou. U těchto termínů narážíme na hranice svého egoismu. Své limity prožívali i nejvěrnější Ježíšovi učedníci, které vyzval k bdění, a oni přesto upadali do spánku. Biskup Hrdlička se v této souvislosti zamýšlel i nad výročím 600 let staroměstského orloje, které se v těchto dnech připomíná, na kterém defilé apoštolů, jakási první biskupská konference na světě, mlčky hlásá, že přišel mezi nás někdo, kdo nám řekl, proč tu jsme a kam jdeme. Zajímavé je, že atributy, které nesou, jsou nástroje jejich umučení. Ukazují, že oběť života je cesta k vítězství, jádro následování Krista.

V informaci o církvi v dnešní společnosti seznámil arcibiskup Duka ostatní biskupy se dvěma svými nedávnými zahraničními cestami. Jednak to bylo plenární zasedání předsedů evropských biskupských konferencí, které se konalo ve dnech 30. září až 3. října 2010 v chorvatském Záhřebu a hlavním tématem byl demografický vývoj a otázky související s úlohou a situací rodiny v současné době. Dne 6. října 2010 přednesl v Berlíně přednášku v rámci každoročního setkání vedení římskokatolické církve se zástupci politického života a médií. Hovořil na téma "Náboženství v sekularizované společnosti" a plné znění přednášky je zveřejněno na jeho stránkách www.dominikduka.cz. Při hodnocení situace v České republice zmínil arcibiskup jednak perspektivu kroků vedoucích k ratifikaci smlouvy mezi ČR a Vatikánem a dále zákon o majetkovém narovnání, po kterém volají především obce, do jejichž života negativně zasahuje blokační paragraf. To bude také tématem připravované odborné konference zodpovědných pracovníků diecézí 26. října 2010 na pražském arcibiskupství. V souvislosti s letošní Svatováclavskou národní poutí vyzdvihl fakt, že svatováclavská tradice je vnímána a připomínána i představiteli státu.

Na toto téma navázal ve svém pozdravu biskupské konference i apoštolský nuncius v ČR arcibiskup Diego Causero. Připomněl, že Česká republika je jedinou zemí, jejíž dva národní svátky jsou věnovány světcům (sv. Cyril a Metoděj, sv. Václav) a jeden Mistru Janu Husovi. To svědčí o tom, jak "silnou křesťanskou stopu“ vtiskli do dějin naší země. Navrhl biskupům, aby se svými spolupracovníky provedli "určitou reflexi a rozhodli se, zda stojí za to, aby se u všech občanů České republiky – věřících i nevěřících – prohlubovalo živé vědomí, že se národ zrodil z křesťanské vize prvního knížete". Zmínil se rovněž o prohlubování poznání role Mistra Jana Husa v českých dějinách s přihlédnutím k publikaci doc. Jiřího Kejře Jan Hus známý i neznámý. Dále apoštolský nuncius připomněl projekt, o němž biskupská konference hovořila již v minulosti: historické studium náboženských dějin českých a moravských zemí. Vrátil se také k loňské návštěvě Svatého otce v naší republice a vyzval biskupy, aby svými postoji i prohlášeními ukazovali, že církev stojí lidem nablízku a sdílí s nimi jejich starosti i obavy a chce přispívat k rozvoji české společnosti bratrskou podporou a spoluprací.

Během prvního dne plenárního zasedání biskupové vyjádřili podporu návrhu brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho k zahájení diecézního procesu beatifikace P. Václava Drboly. Delegát pro pastoraci mládeže biskup Jiří Paďour informoval biskupy o zapojení Sekce pro mládež ČBK do příprav na Světový den mládeže, který se bude konat v srpnu příštího roku v Madridu, a tlumočil biskupům pozvání. Většina biskupů pozvání přijala a doprovodí mládež z ČR na setkání s papežem. Jako host se jednání biskupů zúčastnil P. Pavel Dokládal, koordinátor děkovné Národní poutě do Říma letos v listopadu, kde bude příležitost vyjádřit Svatému otci vděčnost za jeho loňskou návštěvu. Seznámil biskupy s vývojem příprav a detaily programu. Při té příležitosti arcibiskup Duka zopakoval přání biskupů o možnosti pozvat Svatého otce k bleskové návštěvě Velehradu při příležitosti oslav 1150. výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v roce 2013.

První den plenárního zasedání vyvrcholil mší svatou v zaplněné brněnské katedrále sv. Petra a Pavla. Hlavním celebrantem byl plzeňský biskup František Radkovský a v homilii k věřícím promluvil arcibiskup Dominik Duka. Zdůraznil historickou úlohu sv. Radima, jehož svátek připomínal liturgický kalendář, pro naši zem i pro region střední Evropy. V souvislosti s prvním čtením také zdůraznil význam svobody v Kristu pro život člověka. Po mši svaté navštívil spisovatele a básníka Zdeňka Rotrekla, aby mu popřál k nedávnému životnímu jubileu a odevzdal stříbrnou svatovojtěšskou medaili jako ocenění "za osobní statečnost a přínos spirituální poezii".

Druhý den zasedání zahájili biskupové mší svatou ve vranovské bazilice zasvěcené Narození Panny Marie. Hlavním celebrantem byl olomoucký arcibiskup Jan Graubner a biskup Ladislav Hučko, generální sekretář ČBK, se ve své homilii zamýšlel nad čtyřmi "běda" z evangelia. Zdůraznil, že se týkají i dnešního člověka a mohou se aplikovat i na službu biskupa: tedy nejen kult, ale i láska k bližním (nebýt jednostranný); pokud pocty, pak ne nám, ale Kristu (vytrhnout ze sebe i poslední zbytky pýchy); náš zevnějšek, naše chování má být vždy v souladu s tím, jak smýšlíme (ani náznak pokrytectví) a nebát se (nebýt zbabělcem) být vždy v první linii.

Biskupové se shodli na navržených úpravách stanov Charity ČR (CHČR). Biskupská konference s uznáním hodnotila činnost Charity a také se zabývala problémy financování sociálních služeb, jejichž zákonná reforma nebyla provedena šťastně. Rovněž se věnovali otázce kompetencí krajských úřadů, které rozdělují finanční prostředky určené pro sociální služby a zároveň jsou zřizovateli těchto služeb, které často při dělení prostředků preferují před službami poskytovanými neziskovými organizacemi.

Arcibiskup Jan Graubner informoval biskupy o tom, že k jubileu roku 2013 vychází publikace prof. Petra Piťhy. Biskupové se shodli na tom, že v prvním roce tříleté přípravy, zaměřeném na téma křest, se bude ve dnech od 1. do 9. dubna 2011 konat novéna na základě textů, které by měly být k dispozici v únoru 2011. Biskupové připomněli také jubileum sv. Anežky, 800. výročí narození, k této příležitosti bude například dne 11. června 2011 v Doksanech mše svatá v den její obláčky, připravují se výstavy v Anežském klášteře v Praze i na Pražském hradě. V roce 2015 se bude připomínat výročí smrti Mistra Jana Husa a v roce 2017 jubileum 500 let od reformace.

Sestavením a koordinací pracovní skupiny pro zpracování a sjednocení zásad prevence proti možnému zneužívání mládeže zaměstnanci institucí zřizovaných katolickou církví a v rodinách byli pověřeni biskup František Lobkowicz, předseda Ekonomicko-právní komise ČBK, a biskup Vojtěch Cikrle, delegát ČBK pro rodinu.

 

Foto: Jiří Uher

Související články

Další aktuality

Podpořte s Arcidiecézní charitou Praha zodpovědné dlužníky, aby dosáhli na oddlužení v akci milostivé léto

Ojedinělou možnost dostat se z exekucí a začít normální život nabízí akce milostivé léto. Dlužníci se mohou zbavit dluhů vůči státu, obci, kraji nebo jimi vlastněným podnikům. Stačí zaplatit jistinu dluhu. Úroky, penále a další příslušenství dluhu jim bude odpuštěno.
27.10.2021

Papež František: Pouze Láska přitahuje a mění lidské srdce

Při pravidelné středeční audienci pokračoval papež František v katechezi zaměřené na výklad listu sv. apoštola Pavla Galaťanům. Tentokrát se zamýšlel nad ovocem Ducha Svatého, když připomněl, že středem spásy a víry je smrt a vzkříšení Páně, a varoval, že dnes existuje mnoho lidí, „kteří stále hledají náboženské bezpečí, spíše než živého a pravého Boha a zaměřují se na rituály a předpisy místo toho, aby celou svou bytostí přijali Boží lásku“.
27.10.2021

Caritas Internationalis: 70 let na straně chudých a zranitelných

Caritas Internationalis oslaví 12. prosince 70. výročí svého vzniku. Založení mezinárodní charity bylo reakcí na humanitární situaci na konci II. světové války v úsilí dosáhnout k co největšímu množství obětí konfliktu. Dnes tato vatikánská nadace zastřešuje více než než 160 lokálních charitativních organizací. Její generální sekretář Aloysius John v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas promluvil o významu tohoto výročí a o nejnaléhavějších výzvách, kterým Caritas čelí v pandemické době.
27.10.2021

Listopadové číslo časopisu IN! - dívčí svět

Stromy se zahalily do krásných barev. Cesty jsou poseté spadlým listím a dělají koberec, který nás vybízí vydat se na cestu. Na cestu za něčím novým a krásným a možná objevíme i věci zapadlé a dobře ukryté, nejen pod nánosy listí, ale i v našem srdci, ukryté pod vrstvou starostí.
27.10.2021

Výzva ke zvonění zvonů 17. listopadu 2021

Česká biskupská konference vyzývá všechny farnosti k rozeznění zvonů na několik minut 17. listopadu v 17.00 u příležitosti pádu komunistického režimu.
27.10.2021