Apoštolský list papeže Františka Humanam progressionem

Přinášíme v plném znění apoštolský list formou motu proprio Humanam progressionem, jímž se zakládá Dikasterium pro službu integrálnímu lidskému rozvoji. Tento úřad bude od 1. ledna zahrnovat 4 doposud samostatné papežské rady.
Publikováno: 6. 9. 2016 14:30

Foto: Mazur/catholicnews.org.uk

Apoštolský list formou „motu proprio” papeže Františka, jímž se zakládá Dikasterium pro službu integrálnímu lidskému rozvoji

Celým svým bytím a konáním je církev povolána k tomu, aby se zasazovala o integrální rozvoj člověka ve světle evangelia. Takový rozvoj se uskutečňuje prostřednictvím péče o nesmírná dobra, jímž jsou spravedlnost, mír a starost o stvoření. Při své činnosti ve prospěch prosazování těchto hodnot nástupce apoštola Petra trvale přizpůsobuje s ním spolupracující orgány k tomu, aby mohly lépe vycházet vstříc požadavkům mužů a žen, k jejichž službě jsou povolány.

Proto, s cílem uskutečňovat péči Svatého stolce o zmíněné oblasti, jakož i o ty, které se týkají zdraví a charitativních činností, zakládám Dikasterium pro službu integrálnímu lidskému rozvoji. Toto dikasterium bude mít kompetenci zvláště v otázkách týkajících se migrace, lidí potřebných, nemocných a vyloučených, postavených na okraj a obětí ozbrojených konfliktů a přírodních katastrof, vězňů, nezaměstnaných a obětí otroctví a mučení jakékoli podoby.

Do nového dikasteria, jež se řídí stanovami, které dnešním dnem schvaluji ad experimentum, budou počínaje 1. lednem 2017 spadat kompetence těchto současných papežských rad: Papežské rady pro spravedlnost a mír, Papežské rady „Cor Unum“, Papežské rady pro pastoraci migrantů a lidí mimo domov a Papežské rady pro pastoraci zdravotníků. K tomuto datu končí uvedená čtyři dikasteria svou činnost a zanikají, čímž se ruší články 142-153 apoštolské konstituce Pastor Bonus.

Nařizuji, aby rozhodnutí uvedená v tomto apoštolském listě vydaným formou „motu proprio“ měla pevnou a stálou platnost, navzdory všemu, co by s tím mohlo být v rozporu, i kdyby si to zasluhovalo zvláštní ohled, aby byla promulgována zveřejněním v Osservatore Romano, tudíž publikována v Acta Apostolicae Sedis, a vstoupila v platnost dnem 1. ledna 2017.

Dáno v Římě u sv. Petra 17. srpna 2016, ve Svatém roce milosrdenství, čtvrtém mého pontifikátu

František PP.

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019