Apoštolský list papeže Františka Humanam progressionem

Přinášíme v plném znění apoštolský list formou motu proprio Humanam progressionem, jímž se zakládá Dikasterium pro službu integrálnímu lidskému rozvoji. Tento úřad bude od 1. ledna zahrnovat 4 doposud samostatné papežské rady.
Publikováno: 6. 9. 2016 12:30

Foto: Mazur/catholicnews.org.uk

Apoštolský list formou „motu proprio” papeže Františka, jímž se zakládá Dikasterium pro službu integrálnímu lidskému rozvoji

Celým svým bytím a konáním je církev povolána k tomu, aby se zasazovala o integrální rozvoj člověka ve světle evangelia. Takový rozvoj se uskutečňuje prostřednictvím péče o nesmírná dobra, jímž jsou spravedlnost, mír a starost o stvoření. Při své činnosti ve prospěch prosazování těchto hodnot nástupce apoštola Petra trvale přizpůsobuje s ním spolupracující orgány k tomu, aby mohly lépe vycházet vstříc požadavkům mužů a žen, k jejichž službě jsou povolány.

Proto, s cílem uskutečňovat péči Svatého stolce o zmíněné oblasti, jakož i o ty, které se týkají zdraví a charitativních činností, zakládám Dikasterium pro službu integrálnímu lidskému rozvoji. Toto dikasterium bude mít kompetenci zvláště v otázkách týkajících se migrace, lidí potřebných, nemocných a vyloučených, postavených na okraj a obětí ozbrojených konfliktů a přírodních katastrof, vězňů, nezaměstnaných a obětí otroctví a mučení jakékoli podoby.

Do nového dikasteria, jež se řídí stanovami, které dnešním dnem schvaluji ad experimentum, budou počínaje 1. lednem 2017 spadat kompetence těchto současných papežských rad: Papežské rady pro spravedlnost a mír, Papežské rady „Cor Unum“, Papežské rady pro pastoraci migrantů a lidí mimo domov a Papežské rady pro pastoraci zdravotníků. K tomuto datu končí uvedená čtyři dikasteria svou činnost a zanikají, čímž se ruší články 142-153 apoštolské konstituce Pastor Bonus.

Nařizuji, aby rozhodnutí uvedená v tomto apoštolském listě vydaným formou „motu proprio“ měla pevnou a stálou platnost, navzdory všemu, co by s tím mohlo být v rozporu, i kdyby si to zasluhovalo zvláštní ohled, aby byla promulgována zveřejněním v Osservatore Romano, tudíž publikována v Acta Apostolicae Sedis, a vstoupila v platnost dnem 1. ledna 2017.

Dáno v Římě u sv. Petra 17. srpna 2016, ve Svatém roce milosrdenství, čtvrtém mého pontifikátu

František PP.

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články