Výroční zpráva Církve římskokatolické za rok 2015

Zveřejňujeme výroční zprávu Církve římskokatolické za rok 2015.
Publikováno: 29. 12. 2016 10:30

Ilustrační foto: Karel Pažourek / Člověk a víra

Římskokatolická církev nabízí a také uskutečňuje spolupráci s ostatními institucemi v oblasti armády, policie, charity, školství. Tuto službu vykonává prostřednictvím téměř 1750 kněží, mnoha desítek řeholníků, řeholnic a laických spolupracovníků.

Římskokatolická církev má dle §7 odst. 1 zákona č. 3/2002 Sb. o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (dále jen zákon o církvích a náboženských společnostech) oprávnění k výkonu zvláštních práv. Všechna zvláštní práva v roce 2012 vykonávala a ohledně níže uvedených zvláštních práv ve smyslu §7 odst. 3 zákona č. 3/2002 Sb. v platném znění zveřejňuje následující:

1. Církev je oprávněna vyučovat náboženství na veřejných školách.

Výuka náboženství na veřejných školách byla uskutečňována jako nepovinný předmět. Tento předmět navštěvovalo celkem 38 843 žáků a studentů. Dalších cca 16 000 dětí a mládeže absolvuje výuku náboženství mimo školu (např. na farách apod.)

2. Církev je oprávněna pověřit osoby vykonávající duchovenskou činnost k výkonu duchovenské služby v ozbrojených silách České republiky, v místech, kde se vykonává vazba, trest odnětí svobody, ochranné léčení a ochranná výchova.

Výkon duchovenské služby v ozbrojených silách České republiky (ČR) je upraven dohodami mezi Ministerstvem obrany ČR a ČBK a ERC. V armádě působilo k 31. 12. 2015 32 vojenských kaplanů, z toho bylo 9 římskokatolických kněží a 5 trvalých jáhnů. Pro spolupráci s Policií ČR byl vyčleněn 1 duchovní.

Římskokatolická církev se v r. 2015 podílela na pastoraci vězňů téměř ve všech 35 českých věznicích. V zaměstnaneckém poměru VSČR (převážně s částečnými úvazky) pracovalo 15 kaplanů a kaplanek. Do věznic pravidelně docházelo také více než 100 dobrovolníků (kněží, zasvěcených osob a laiků). Řeholní sestry pracovaly v ženské věznici pro prvotrestankyně v Praze-Řepích, ve Vinařicích, v Opavě, Kuřimi, v Brně, Olomouci, v Praze-Pankráci a ve vazební věznici v Českých Budějovicích. Ve věznici Plzeň-Bory působili také členové komunity Koinonia sv. Jana Křtitele. Vězně ve Vinařicích u Kladna pravidelně navštěvovali bohoslovci z Arcibiskupského semináře v Praze a studenti KTF UK.

3. Církev je oprávněna konat obřady, při nichž jsou uzavírány církevní sňatky podle zvláštního právního předpisu.

Dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění je možno uzavřít manželství církevním obřadem. V roce 2015 bylo uzavřeno celkem 5479 sňatků dle obřadu Církve římskokatolické. V tomto počtu jsou zahrnuty jak sňatky znamenající vznik manželství, tak církevní sňatky osob již v manželství žijících - tzv. církevně zplatněná manželství.

4. Církve jsou oprávněny zřizovat církevní školy podle církevního zákona č. 3/2002 Sb. a podle školského zákona č. 561/2004 Sb.

Katolická církev zřizovala k  31. 12. 2015 celkem 90 školských právnických osob (ŠPO) a 6 spol. s r. o., celkem 96 právnických osob, které sdružují 108 škol a školských zařízení. Toto číslo zahrnuje: 

  • Celkem 27 mateřských škol. Z toho bylo 19 mateřských škol jako samostatné ŠPO a 8 mateřských škol, které jsou součástí ŠPO základní nebo střední školy.
  • Celkem 23 základních škol. Z toho bylo 14 základních škol jako samostatné ŠPO, 1 základní škola je s. r. o. a 8 základních škol, které jsou součástí ŠPO mateřské školy, gymnázia, střední školy a ZUŠ.
  • Celkem 1 základní uměleckou školu, která je součástí ŠPO základní školy. 
  • Celkem 18 gymnázií. Z toho bylo 12 gymnázií jako samostatné ŠPO, 1 gymnázium s. r. o. a 5 gymnázií, která jsou součástí ŠPO mateřské, základní nebo střední školy.
  • Celkem 12 středních odborných škol. Z toho bylo 9 středních odborných škol jako samostatné ŠPO, 1 střední odborná škola s. r. o. a 2 střední odborné školy, které jsou součástí ŠPO s mateřskou školou nebo gymnáziem.
  • Celkem 5 vyšších odborných škol (samostatné ŠPO).
  • Celkem 1 konzervatoř (samostatná ŠPO).
  • Celkem 21 školských zařízení, z nichž 18 jsou samostatné ŠPO a 3 jsou s. r. o. Patří mezi ně 1 teologický konvikt, 6 domovů mládeže, 2 křesťanské pedagogicko-psychologické poradny, 2 dětské domovy a 10 středisek volného času.

V Praze dne 22. prosince 2016

+ kardinál Dominik Duka OP, v.r.

předseda České biskupské konference

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

Homilie arcibiskupa Jana Graubnera z poutní mše svaté ve Staré Boleslavi

Přinášíme homilii pražského arcibiskupa a předsedy ČBK Mons. Jana Graubnera, kterou pronesl 28. září při příležitosti svátku svatého Václava během poutní mše svaté ve Staré Boleslavi.
29.09.2022

Ve Staré Boleslavi si lidé připomněli poutní mší svatého Václava

Ve Staré Boleslavi na Mariánském náměstí si dnes lidé poutní mší, kterou vyvrcholila Národní svatováclavská pouť, připomněli odkaz českého patrona svatého Václava. Nedaleko kostela, kde byl před 1087 lety kníže zavražděn, se mše v silném vytrvalém dešti účastnily stovky lidí schovaných pod deštníky a v pláštěnkách. Bohoslužbu sloužil pražský arcibiskup Jan Graubner, koncelebrovali apoštolský nuncius arcibiskup Jude Thaddeus Okolo, čeští a moravští biskupové a řada kněží.
29.09.2022

Červená středa 2022 – postavme se za svou víru!

Budovy nasvícené na červeno, lidé se svíčkami v ulicích, všichni propojení modlitbou či jinou připomínkou za ty, kteří trpí ve světě pro svou víru. Více než 130 farností, sborů a synagog se v loňském roce zapojilo k mezinárodní iniciativě Červená středa, která se v České republice letos pořádá již pátým rokem, a to 23. listopadu 2022.
28.09.2022

Před 13 lety navštívil Českou republiku Benedikt XVI.

Ve dnech 26. - 28. září 2009 navštívil Českou republiku papež Benedikt XVI. při své 13. apoštolské cestě. Zavítal sem jako teprve druhý papež v historii.
27.09.2022

Signály Awards 2022: Na sítích s Bohem

Podzim už klepe na dveře a přináší s sebou spoustu zajímavých akcí. Jednu z nich pořádá přímo web signály.cz - nedávno byly totiž spuštěny nominace do třetího ročníku ankety Signály Awards. Co to je a na co se letos můžeme těšit nám řekne moderátorka předchozích ročníků, Kateřina Sedláčková.
27.09.2022