Reakce arcibiskupa ze Sydney na případy zneužívání v Austrálii

Přinášíme reakci arcibiskupa Sydney Anthonyho Fishera OP na případy sexuálního zneužívání dětí v Austrálii. V těchto dnech byla zveřejněna zpráva o podezřeních na zločiny, které mohli spáchat zaměstnanci církve v okolí australské metropole, zejména v 50.-70. letech. Arcibiskup zneužívání jasně odsuzuje a přibližuje kroky (již podniknuté i budoucí), které mají „vymýtit toto zlo z církve“.
Publikováno: 8. 2. 2017 10:30

Pastýřské poselství arcibiskupa Anthonyho Fishera, OP v reakci na zahájení závěrečných slyšení Královské komise ohledně katolické církve

Drazí přátelé,

Královská komise, zřízená jako institucionální reakce na případy sexuálního zneužívání dětí, zahájila své závěrečné třítýdenní zasedání, během něhož má shrnout dění v australské katolické církvi. Doposud zveřejněné informace jsou přitom už nyní velice trýznivé.

Já osobně se těmito sděleními, podobně jako dalšími, dřívějšími závažnými odhaleními královské komise, cítím otřesen a zahanben. Katolická církev i já osobně litujeme minulých selhání, která tolika lidem způsobila tak veliké škody. Vím, že mnozí kněží, řeholníci i věřící laici to cítí podobně: jako katolíci skláníme hlavu v zahanbení.

Slyšeli jsme už o mnoha znepokojivých a zavrženíhodných případech sexuálního zneužívání, se kterými se královské komisi svěřily odvážné oběti. Dnes tyto individuální příběhy vnímáme v souhrnných datech, představených komisí v porovnání s počtem kněží a řeholníků obviněných ze zneužívání v období od roku 1950.

K mému zahanbení a smutku se zdá, že po celé Austrálii bylo ze sexuálního zneužívání dětí od roku 1950 obviněno 384 katolických diecézních kněží, 188 řeholních kněží, 597 řeholních bratří a 96 řeholních sester. Obviněno bylo také 543 laiků – zaměstnanců církve a dalších 72 osob, jejichž náboženský status není znám.

Na rozdíl od předchozích slyšení, která se opírala o konkrétní případy a události a zahrnovala i výslechy všech, kdo s těmito záležitostmi mohli mít něco společného, se toto slyšení bude věnovat „širšímu obrazu“ a vystoupí při něm odborní svědkové společně s církevními představenými i laiky; někteří z nich pocházejí také z naší arcidiecéze. Královská komise se nyní zaměří na dvě hlavní oblasti: jaké faktory tyto historické případy sexuálního zneužívání dětí v církvi i neschopnost na ně adekvátně reagovat způsobily nebo k nim přispěly a co církev podnikla nebo podniknout plánuje, aby na tuto skutečnost odpověděla změnami ve své struktuře, strategii a kultuře, při rozlišování kněžského a řeholního povolání, ve formaci těch, kdo se podílejí na duchovní službě, v dohledu nad nimi a podobně.

(pokračuje pod videem)

Zpráva se zmiňuje o „obviněních“ a o „údajných pachatelích“. Nerozlišuje mezi obviněními, která byla prokázána podle zákona, a těmi neprokázanými. Stejně tak nerozlišuje mezi obviněními, která církev doložila interním vyšetřováním, od těch, která přijala bez vlastního vyšetřování.

Ačkoli statistiky ukazují, že naprostá většina případů se odehrála v 50., 60. a 70. letech minulého století a že v následujících obdobích se počet obvinění výrazně snižuje, nezůstáváme lhostejní k ochraně dětí ani k tomu, abychom pro ně v církvi vytvořili bezpečné prostředí, a hlásíme se ke své odpovědnosti za to, aby byla přijata všechna opatření, která by podobnému jednání propříště zabránila. Zároveň připouštíme, že zde jsou i další oběti zneužívání, které to dosud neoznámily a možná to nikdy neudělají. A musíme se postavit čelem ke skutečnosti, že obvinění byla vznesena proti zhruba 7 procentům kněží, kteří od roku 1950 sloužili nebo slouží ve 3 diecézích v oblasti kolem Sydney.

Následující týdny budou traumatizující pro všechny, kterých se tato záležitost týká, zejména pro oběti. Jakkoli to bude náročné, jsem i nadále odhodlaný udělat všechno pro to, abychom pomohli těm, jimž církev ublížila, a usilovat o kultivaci prostředí charakterizovaného větší transparentností, zodpovědností a bezpečím pro všechny děti.

Jak možná víte, podnikli jsme dosud už mnoho pro to, aby obvinění vznesená v naší arcidiecézi byla řešena bez prodlení, spravedlivě a se soucitným porozuměním, aby se obětem dostalo poradenské služby a kompenzace, abychom do praxe uvedli ty nejlepší postupy a strategie sloužící k ochraně dětí, abychom se důkladně angažovali v procesu rozpoznávání a další formace povolání, abychom své duchovní, řeholníky, učitele i laické pracovníky školili ve shodě se soudobými standardy v tomto směru a také abychom v co nejvyšší možné míře učinili církev a veškeré součásti jejího života bezpečné pro děti a všechny zranitelné osoby.

Jsem přesvědčený, že na konci tohoto ponížení a očištění, kterým nyní procházíme, budeme jako církev v této oblasti pokornější, bdělejší a soucitnější. Jsme ale na cestě a před námi je ještě mnoho práce: proto jsme vděční za trpělivé bádání a profesionální vedení ze strany Královské komise.

Během současného slyšení vystoupím i já v rámci panelu společně s dalšími arcibiskupy, abychom diskutovali nejen o tom, co bylo v minulosti špatně, ale také o tom, co můžeme v budoucnu udělat lépe. Společně tak budeme mít možnost opětovně ujistit o tom, že církevní představení i celé společenství katolické církve jsou odhodláni vymýtit toto zlo z církve, a zároveň můžeme představit to dobré, co jsme uskutečnili (a co nadále plánujeme uskutečnit). Jsem vděčný našim farnostem, školám i dalším institucím za důležitou práci, kterou konají pro to, aby církev byla bezpečným místem.

Sdělovací prostředky budou v nejbližších týdnech věnovat probíhajícímu slyšení velkou pozornost a některé jejich příspěvky nám budou nepříjemné. Mnohé z vás, věřících oddaných církvi, bude tato pozornost médií rozrušovat nebo demoralizovat: v takovém případě vás prosím, abyste všechno probrali se svým farářem nebo nadřízeným. Kněží se mohou obrátit na příslušné děkany a biskupy nebo na kancléřství.

Poradenská služba charitní organizace Catholic Care je k dispozici na telefonním čísle 13 18 19. Náš diecézní úřad pro ochranu před zneužíváním je k dispozici na čísle 9390 5810.

Velice důležité je i toto: Důrazně vybízím každého, kdo má podezření na sexuální zneužívání, aby se obrátil na policii. Právě; ona má nejlepší pozici k prošetření záležitosti.

Modlete se, prosím, za všechny, kdo jsou do probíhajícího slyšení zapojeni: za jejich moudrost a soucit. A především se, prosím, v tomto těžkém čase modlete za ty, kdo se stali oběťmi zneužívání, a za jejich rodiny.

Panno Maria, Pomocnice křesťanů a Těšitelko zarmoucených, oroduj za nás.

V Kristu váš

Mons. Anthony Fisher, OP

arcibiskup sydneyský

Sháníte-li podrobnější informace o tom, co arcidiecéze v Sydney dělá proti zneužívání a na ochranu dětí a mladých lidí, nebo návod, jak postupovat při práci s dětmi a mladými lidmi, navštivte, prosíme, webovou stránku www.sydneycatholic.org/safeguarding.

(překlad: Jiří Gračka)

Autor článku:
Ondřej Mléčka

Související články

Další aktuality

Homilie arcibiskupa Jana Graubnera z poutní mše svaté ve Staré Boleslavi

Přinášíme homilii pražského arcibiskupa a předsedy ČBK Mons. Jana Graubnera, kterou pronesl 28. září při příležitosti svátku svatého Václava během poutní mše svaté ve Staré Boleslavi.
29.09.2022

Ve Staré Boleslavi si lidé připomněli poutní mší svatého Václava

Ve Staré Boleslavi na Mariánském náměstí si dnes lidé poutní mší, kterou vyvrcholila Národní svatováclavská pouť, připomněli odkaz českého patrona svatého Václava. Nedaleko kostela, kde byl před 1087 lety kníže zavražděn, se mše v silném vytrvalém dešti účastnily stovky lidí schovaných pod deštníky a v pláštěnkách. Bohoslužbu sloužil pražský arcibiskup Jan Graubner, koncelebrovali apoštolský nuncius arcibiskup Jude Thaddeus Okolo, čeští a moravští biskupové a řada kněží.
29.09.2022

Červená středa 2022 – postavme se za svou víru!

Budovy nasvícené na červeno, lidé se svíčkami v ulicích, všichni propojení modlitbou či jinou připomínkou za ty, kteří trpí ve světě pro svou víru. Více než 130 farností, sborů a synagog se v loňském roce zapojilo k mezinárodní iniciativě Červená středa, která se v České republice letos pořádá již pátým rokem, a to 23. listopadu 2022.
28.09.2022

Před 13 lety navštívil Českou republiku Benedikt XVI.

Ve dnech 26. - 28. září 2009 navštívil Českou republiku papež Benedikt XVI. při své 13. apoštolské cestě. Zavítal sem jako teprve druhý papež v historii.
27.09.2022

Signály Awards 2022: Na sítích s Bohem

Podzim už klepe na dveře a přináší s sebou spoustu zajímavých akcí. Jednu z nich pořádá přímo web signály.cz - nedávno byly totiž spuštěny nominace do třetího ročníku ankety Signály Awards. Co to je a na co se letos můžeme těšit nám řekne moderátorka předchozích ročníků, Kateřina Sedláčková.
27.09.2022