banner sekce
Sekce

Odbor analýz církevních dat

Charita ČR v očích české veřejnosti

Charita ČR je známá a pozitivně vnímaná organizace. Klienti kladně hodnotí poskytované služby, ale povědomí u veřejnosti o jejich nabídce je nízké a vztah k církvi jako zřizovateli není příliš znám ani mezi věřícími. Patří to k základním zjištěním z výzkumu, který do hloubky zkoumal vztah populace k Charitě a očekávání s ní spojená.
Publikováno: 8. 11. 2016 8:00

Ilustrační foto: Jarmila Lomozová / Arcidiecézní charita Praha

Charita patří k nejznámějším

Začátkem roku 2016 proběhl výzkum na výběrovém souboru 3400 respondentů, který umožňuje reprezentativní třídění výsledků do jednotlivých diecézí i podle skupin respondentů (tzv. segmentů) - rozdělených podle vztahu k víře v Boha a vztahu k církvi. Zjišťována byla znalost Charity veřejností v porovnání s ostatními charitativními organizacemi, dále znalost poskytovaných služeb a také vnímání a hodnocení Charity ČR.

V otázce spontánní znalosti, tedy odpovědi na otázku, jaké charitativní organizace respondenti znají, patří Charita ČR mezi tři nejznámější pomáhající organizace, a to především díky samotnému jménu obsahujícímu její poslání (zatímco alternativní název Caritas je téměř neznámá značka). 

Charita ČR je známější na Moravě a u věřících, což souvisí s častější přímou zkušeností s její činností. Při testování vynucené znalosti, kdy respondenti vybírají ze seznamu ty organizace, které znají, Charitu předstihla většina mediálně známějších organizací. Logo Charity sice znala více než polovina respondentů, ale značku mezi respondenty nejpopulárnější organizace poznalo dokonce devět z deseti. Nejvýznamnějším zdrojem informací o Charitě jsou pro více než polovinu respondentů celoplošná média v čele s televizí a internetovým zpravodajstvím, což poukazuje na důležitost reprezentace v těchto médiích a také na význam jednotné komunikace. Z tematicky zaměřených internetových stránek čerpá informace méně než čtvrtina respondentů a z katolických médií méně než pětina.

Pouze třetina respondentů, kteří Charitu znají, má povědomí o katolické církvi jako zřizovateli, a to i mezi věřícími. Přitom Charitě podle názorů dotázaných přidává znalost zřizovatele důvěryhodnost.   

Charita stabilní a důvěryhodná

Podle respondentů se Charita profiluje jako stabilní, silná a důvěryhodná organizace, která pomáhá při řešení obtížných životních situací a také pomáhá zachovávat lidskou důstojnost. U všech těchto výroků byla míra souhlasu vyšší než 60 %. Obdobně jako ve znalosti a při hodnocení služeb je i v případě výroků vyšší míra souhlasu u věřících respondentů.

Nejslabší míra souhlasu je u výroků, které se týkají transparentnosti hospodaření

Služby jsou známé hlavně lokálně

Obecné povědomí o službách poskytovaných Charitou je spíše mlhavé, převážně pasivně přijímané z médií. Představa o službách je proto spojována s očekávanými a předvídatelnými službami, zaměřenými především na osoby v nouzi, ať už se jedná o finanční podporu formou sbírek finančních či sběr ošacení nebo poskytování poradenských služeb a domů pro potřebné všeho druhu.

Nejlépe jsou hodnoceny zdravotní služby, služby sociální péče, sociální prevence a odborné sociální poradny. Nejhůře v hodnocení dopadly služby spojené s migrací a integrací cizinců, což spíše odráží strach z hrozby migrační krize než vlastní zkušenost. Podobné pořadí služeb vzešlo z odpovědí, na jaké ze služeb by se Charita měla zaměřit do budoucna. Nejžádanější jsou služby sociální péče a nejméně žádané služby pomoci migrantům.

Nejvíce dotázaných zná konkrétní služby Charity ČR na Moravě, zejména v Olomoucké diecézi, nejméně v Litoměřické diecézi.

Zadavatelem výzkumu byla ČBK. Podrobnější závěry z výzkumu a další informace vám v případě zájmu poskytne PhDr. Kateřina Pulkrábková, pulkrabkova@cirkev.cz.

(Autor: Daniel Chytil / Odbor analýzy církevních dat)

 

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Robert Schuman, jeden ze zakladatelů EU, blíže ke svatosti

Roberta Schumana, jednoho z otců zakladatelů Evropské unie, čeká podle prefekta Kongregace pro blahořečení a svatořečení kardinála Semerara první krok na cestě ke svatosti. Papež František by mu měl již letos v červnu udělit přídomek "ctihodný", což je úvodní stupeň kanonizačního procesu.
13.04.2021

Charta Œcumenica: 20 výročí od podpisu

Charta Œcumenica - směrnice ohledně spolupráce mezi církvemi v Evropě, kterou v roce 2001 podepsali předsedové CCEE a CEC, je zásadním dokumentem, který usiluje o zachování a rozvoj bratrství mezi evropskými církvemi. K připomínce 20. výročí od podpisu tohoto dokumentu vydávají kardinál Angelo Bagnasco, předseda Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), a reverend Christian Krieger, předseda Konference evropských církví (CEC), společné prohlášení.
13.04.2021

Únos pěti kněží a dvou sester na Haiti

Zločinecká banda unesla na Haiti pět kněží a dvě řeholní sestry. Pachatelé požadují za rukojmí tučné výkupné.
12.04.2021

Prezentace Mezinárodního sympózia o teologii kněžství

Fundamentální teologii kněžství se bude věnovat mezinárodní sympózium, které bylo dnes představené v Tiskovém středisku Svatého stolce. Jeho pořadatelem je Kongregace pro biskupy a náplánováno bylo na únor příštího roku (17. – 10. 2. 2022).
12.04.2021

Přímé přenosy bohoslužeb od 12. do 18. dubna 2021

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
12.04.2021