banner sekce
Sekce

Odbor analýz církevních dat

Charita ČR v očích české veřejnosti

Charita ČR je známá a pozitivně vnímaná organizace. Klienti kladně hodnotí poskytované služby, ale povědomí u veřejnosti o jejich nabídce je nízké a vztah k církvi jako zřizovateli není příliš znám ani mezi věřícími. Patří to k základním zjištěním z výzkumu, který do hloubky zkoumal vztah populace k Charitě a očekávání s ní spojená.
Publikováno: 8. 11. 2016 9:00

Ilustrační foto: Jarmila Lomozová / Arcidiecézní charita Praha

Charita patří k nejznámějším

Začátkem roku 2016 proběhl výzkum na výběrovém souboru 3400 respondentů, který umožňuje reprezentativní třídění výsledků do jednotlivých diecézí i podle skupin respondentů (tzv. segmentů) - rozdělených podle vztahu k víře v Boha a vztahu k církvi. Zjišťována byla znalost Charity veřejností v porovnání s ostatními charitativními organizacemi, dále znalost poskytovaných služeb a také vnímání a hodnocení Charity ČR.

V otázce spontánní znalosti, tedy odpovědi na otázku, jaké charitativní organizace respondenti znají, patří Charita ČR mezi tři nejznámější pomáhající organizace, a to především díky samotnému jménu obsahujícímu její poslání (zatímco alternativní název Caritas je téměř neznámá značka). 

Charita ČR je známější na Moravě a u věřících, což souvisí s častější přímou zkušeností s její činností. Při testování vynucené znalosti, kdy respondenti vybírají ze seznamu ty organizace, které znají, Charitu předstihla většina mediálně známějších organizací. Logo Charity sice znala více než polovina respondentů, ale značku mezi respondenty nejpopulárnější organizace poznalo dokonce devět z deseti. Nejvýznamnějším zdrojem informací o Charitě jsou pro více než polovinu respondentů celoplošná média v čele s televizí a internetovým zpravodajstvím, což poukazuje na důležitost reprezentace v těchto médiích a také na význam jednotné komunikace. Z tematicky zaměřených internetových stránek čerpá informace méně než čtvrtina respondentů a z katolických médií méně než pětina.

Pouze třetina respondentů, kteří Charitu znají, má povědomí o katolické církvi jako zřizovateli, a to i mezi věřícími. Přitom Charitě podle názorů dotázaných přidává znalost zřizovatele důvěryhodnost.   

Charita stabilní a důvěryhodná

Podle respondentů se Charita profiluje jako stabilní, silná a důvěryhodná organizace, která pomáhá při řešení obtížných životních situací a také pomáhá zachovávat lidskou důstojnost. U všech těchto výroků byla míra souhlasu vyšší než 60 %. Obdobně jako ve znalosti a při hodnocení služeb je i v případě výroků vyšší míra souhlasu u věřících respondentů.

Nejslabší míra souhlasu je u výroků, které se týkají transparentnosti hospodaření

Služby jsou známé hlavně lokálně

Obecné povědomí o službách poskytovaných Charitou je spíše mlhavé, převážně pasivně přijímané z médií. Představa o službách je proto spojována s očekávanými a předvídatelnými službami, zaměřenými především na osoby v nouzi, ať už se jedná o finanční podporu formou sbírek finančních či sběr ošacení nebo poskytování poradenských služeb a domů pro potřebné všeho druhu.

Nejlépe jsou hodnoceny zdravotní služby, služby sociální péče, sociální prevence a odborné sociální poradny. Nejhůře v hodnocení dopadly služby spojené s migrací a integrací cizinců, což spíše odráží strach z hrozby migrační krize než vlastní zkušenost. Podobné pořadí služeb vzešlo z odpovědí, na jaké ze služeb by se Charita měla zaměřit do budoucna. Nejžádanější jsou služby sociální péče a nejméně žádané služby pomoci migrantům.

Nejvíce dotázaných zná konkrétní služby Charity ČR na Moravě, zejména v Olomoucké diecézi, nejméně v Litoměřické diecézi.

Zadavatelem výzkumu byla ČBK. Podrobnější závěry z výzkumu a další informace vám v případě zájmu poskytne PhDr. Kateřina Pulkrábková, pulkrabkova@cirkev.cz.

(Autor: Daniel Chytil / Odbor analýzy církevních dat)

 

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.
04.06.2020

Charita pokračuje v pomoci indickým rodinám

HRADEC KRÁLOVÉ: Mezi deset zemí, které nejvíce zasáhla pandemie nového koronaviru, patří také Indie. Počet nakažených aktuálně překročil 200 tisíc obyvatel a přes 100 milionů Indů přišlo kvůli koronakrizi o svoji obživu. Do pomoci potřebným v Indii se zapojili také dárci z České republiky. Diecézní charita Hradec Králové tak mohla podpořit hladovějící indické rodiny již částkou 715 657 korun. Další příspěvky je stále možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700 (VS 53000).
04.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020