Odbor evropských fondů

Katolická církev realizuje projekty v oblasti kulturního dědictví

27. 11. 2017
Katolické subjekty díky schváleným dotacím revitalizují řadu kulturních památek. Opravena bude řada významných církevních památek, a to nejen kostely a kláštery, ale například i Kroměřížský zámek. Bude tak obnoveno a zachováno kulturní dědictví nevyčíslitelné historické hodnoty.

Významnou podporu směřovanou do oblasti kulturního dědictví přináší Integrovaný regionální operační program (dále IROP) řízený Ministerstvem pro místní rozvoj ČR (MMR ČR). V programu byly prozatím vyhlášeny 4 výzvy.

V první výzvě, která měla číslo 13, bylo podpořeno 21 církevních projektů z celkem 54 schválených. Projekty jsou v různých fázích realizace, nejčastěji příjemci pracují na přípravě zadávacích řízení na stavební a restaurátorské práce. 

Druhá výzva s číslem 52 se stále hodnotí. Vzhledem k počtu předložených projektů a výše alokace výzvy je jasné, že bude podpořeno okolo 50 procent předložených projektů. Prozatím byly schváleny projekty s plným počtem bodů, což představuje 13 projektů včetně 7 církevních. Pokud půjde vše podle předpokladu, bude výzva dohodnocena do konce roku 2017.

Další dvě výzvy byly vyhlášeny pro tzv. integrované nástroje. Tyto nástroje představují specifický systém podpory IROP, jehož cílem je koncentrovat podporu do vybraného území na základě potřeb zjištěných podrobnou analýzou. Jedná se o Integrované územní investice (ITI), Integrované plány rozvoje území (IPRÚ) a Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD). Oblast kulturního dědictví si do svých strategií zařadili pouze někteří nositelé integrovaných nástrojů ITI/IPRÚ. Velmi úspěšná v čerpání projektů z integrovaných nástrojů je olomoucká arcidiecéze, která má v rámci ITI Olomouc již schválené 2 projekty. Jedná se zároveň o první podpořené projekty v rámci ČR. Menší projekty v oblasti kulturního dědictví podporují i některé místní akční skupiny ve svých strategiích (CLLD). 

Celková plánovaná investice do církevních kulturních památek realizovaná prostřednictvím již schválených projektů v rámci IROP přesáhne 1,7 mld. Kč, z toho 95 % tvoří dotace z Evropské unie a státního rozpočtu a 5 % tvoří spolufinancování ze strany vlastníků památky, což je zhruba 85 mil. Kč. V rámci realizace projektů se zachrání kulturní památky na území celé ČR, které jsou nyní mnohdy v havarijním stavu, zlepší se využití historických objektů pro cestovní ruch a vznikne řada nových unikátních expozic. 

(Zdroj dat: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Informace o čerpání. Seznam operací pro programové obdbí 2014 - 2020. Seznam příjemců 2017-11-01. MS Excel 20.95 MB [cit. 2017-11-28].  Dostupné na: https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Informace-o-cerpani/Seznamy-prijemcu)

Autor článku: Eva Schönherrová