Veritas Gaudium: Nová apoštolská konstituce bude reformovat vyšší katolické vzdělávání

Na konci ledna byla ve Vatikánu zveřejněna apoštolská konstituce papeže Františka Veritas Gaudium, která představuje důležitou úpravu pravidel zajišťujících řízení církevních univerzit a fakult. V této konstituci vyzývá Svatý otec, aby instituty vyššího katolického vzdělávání ve své praxi zohlednily potřebu obnovy odpovídající misijní proměně směrem k církvi pružně reagující na výzvy dnešní doby.
Publikováno: 5. 2. 2018 14:00

Foto: Daniel Ibáñez/CNA

Je to výzva jít s dobou. Změna doby vybízí církev, aby přehodnotila, aktualizovala a přizpůsobila podstatu svého učení a metod. Nové skutečnosti, jako jsou sekularismus, multikulturalismus, multireligiosita, vyžadují od církve schopnost vést dialog. To znamená naslouchat druhým, být schopni nabídnout to, co je v církvi podstatné, a neztratit se, jak říká papež v apoštolské exhortaci Evangelii gaudium, v mnoha informacích, ale jít k podstatě, k srdci evangelia a přenášet tuto radostnou zvěst do všech oblastí života,“ řekl prefekt Kongregace pro katolickou výchovu kardinál Giuseppe Versaldi.

K dobrému pochopení nové apoštolské konstituce je důležité vycházet z vize papeže Františka, který volá po misionářské konverzi na všech úrovních včetně škol a univerzit. Církev by měla dnešní sekularizované společnosti nabídnout radostnou zvěst evangelia novým a srozumitelným způsobem, novým jazykem. Měla by do tohoto procesu zapojit také všechny prostředky moderní komunikace, které využívá zejména mladá generace. Tomuto tématu se bude také zevrubně věnovat letošní Synoda o mládeži. V rámci její přípravy Kongregace pro katolickou výchovu provádí mezi jiné průzkum na školách a univerzitách, aby zjistila očekávání a představy mladé generace.    

Mons. Angelo Vincenzo Zani shrnuje, jaké jsou hlavní novinky apoštolské konstituce Veritatis gaudium:

Tato konstituce aktualizuje apoštolskou konstituci Sapientia christiana z roku 1979. Předchozí konstituce byla aktualizovaná dalšími dekrety v letech 2002, 2011 a 2015 a také dalšími směrnicemi. S problematikou souvisí také Apoštolská konstituce Ex corde Ecclesiae z roku 1990 o katolických univerzitách. Novinky se týkají především studijních oborů a kvalifikací, dále vyučujících a institucionálních aspektů.

1. První novinka se týká charakteristiky a úkolů Agentury pro hodnocení a podporu kvality (AVEPRO), instituce založené v roce 2007 papežem Benedikt XVI, a nyní zahrnuté do ústavních norem. Čl. 1. § 2: „Univerzity, církevní fakulty a další vysokoškolské instituce podléhají hodnocení agentury AVEPRO Svatého stolce.“  Toto je dáno skutečností, že Svatý stolec se řídí mezinárodními úmluvami, skrze které může vstoupit do dialogu s akademickou kulturou a garantovat tím kvalitu vzdělávání.

2. Další novinka se týká dohod o vysokoškolské spolupráci: „Církevní fakulty založené nebo schválené Svatým stolcem působící na „necírkevních“ univerzitách musí při udělování akademických titulů, jak kanonických tak i civilních, dodržovat předpisy této konstituce, respektovat oboustranné dohody a mnohostranné úmluvy uzavřené mezi Svatým stolcem a jednotlivými státy nebo univerzitami.“

3. Další bod se zabývá distančním vzděláváním. Revoluce informatiky a telekomunikace pronikla i do akademických studií a otevírá nové příležitosti ke vzdělávání, studiu a výzkumu. Čl. 31. § 2.: „Část kurzů může probíhat formou distančního vzdělávání, pokud je stanoven studijní systém, schválený Kongregací pro katolickou výchovu, a jsou určeny podmínky.“

4. Do konstituce byl přidán čl. 32, který se týká postoje vysokých škol ke stále rostoucímu počtu studentů se statusem uprchlíka, kteří nemohou prokázat dosavadní nabytou kvalifikaci. Fakulta musí ve svých stanovách stanovit vstřícné procedury vůči těmto osobám v těžkých situacích.

5. Další novinka se týká dodatku k diplomu. V zemích, se kterými Svatý stolec uzavřel mezinárodní dohody, v rámci zjednodušení mobility studentů a uznávání titulů, může student požádat fakultu o udělení doplňujícího dokumentu k diplomu (tzv. Diploma Supplement), který obsahuje detailnější informace o obsahu a jednotlivých oborech studia.

6. Následující článek se zabývá možností udělování dalších titulů kromě těch akademických, podle povahy fakult a struktury studia. K tomu je zapotřebí souhlasu Kongregace a uvedení, že povaze těchto studií nepřísluší titul akademický a na diplomu je uvedeno, že udělení titulu je svěřeno Svatému stolci.

(Zdroj: Vatican News, Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

125. plenární zasedání ČBK proběhlo opět částečně online

Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali v rámci 125. plenárního zasedání 19. - 20. ledna 2021 v Praze na Arcibiskupství pražském. Z důvodu protipandemických opatření ze strany Vlády ČR se část biskupů setkala osobně a část se připojila na jednání formou online konference stejně jako na podzimním jednání loni. Hlavním tématem tohoto plenárního zasedání byly ekonomické záležitosti, jejichž schválení bylo nezbytné pro další chod církevních institucí v roce 2021.
20.01.2021

Papež František: Jednota je dar, o nějž je třeba prosit modlitbou

Dopoledne pronesl Petrův nástupce v přímém přenosu z knihovny Apoštolského paláce pravidelnou katechezi. Jako každý rok zaměřil papež pozornost na probíhající Týden modliteb za jednotu křesťanů (18. - 25. ledna), což dobře zapadlo do cyklu, ve kterém již od 6. května loňského roku pojednává o modlitbě. Ve své katechezi připomněl, že jednoty je dosaženo pouze s Boží milostí, a ne naší vlastní silou vůle.
20.01.2021

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ schválila Vláda ČR

Vláda ČR na svém zasedání 11. ledna 2021 schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ pro roky 2021 a 2022, na jehož tvorbě se podíleli i zástupci České biskupské konference.
20.01.2021

Katolický týdeník: Sociální izolace drtí vztahy

Za poslední rok jsme to slyšeli bezpočtukrát: buďte doma, s nikým se nepotkávejte. Zvláště jste-li vyššího věku, nemocní nebo s někým takovým žijete.
20.01.2021

IROP podpoří projekty v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a IZS

Evropská unie poskytne ČR dodatečné prostředky z nového investičního nástroje REACT-EU. Celkem se jedná o cca 21,7 mld. Kč, které budou rozděleny prostřednictvím nových výzev Integrovaného regionálního operačního programu.
19.01.2021