Veritas Gaudium: Nová apoštolská konstituce bude reformovat vyšší katolické vzdělávání

Na konci ledna byla ve Vatikánu zveřejněna apoštolská konstituce papeže Františka Veritas Gaudium, která představuje důležitou úpravu pravidel zajišťujících řízení církevních univerzit a fakult. V této konstituci vyzývá Svatý otec, aby instituty vyššího katolického vzdělávání ve své praxi zohlednily potřebu obnovy odpovídající misijní proměně směrem k církvi pružně reagující na výzvy dnešní doby.
Publikováno: 5. 2. 2018 15:00

Foto: Daniel Ibáñez/CNA

Je to výzva jít s dobou. Změna doby vybízí církev, aby přehodnotila, aktualizovala a přizpůsobila podstatu svého učení a metod. Nové skutečnosti, jako jsou sekularismus, multikulturalismus, multireligiosita, vyžadují od církve schopnost vést dialog. To znamená naslouchat druhým, být schopni nabídnout to, co je v církvi podstatné, a neztratit se, jak říká papež v apoštolské exhortaci Evangelii gaudium, v mnoha informacích, ale jít k podstatě, k srdci evangelia a přenášet tuto radostnou zvěst do všech oblastí života,“ řekl prefekt Kongregace pro katolickou výchovu kardinál Giuseppe Versaldi.

K dobrému pochopení nové apoštolské konstituce je důležité vycházet z vize papeže Františka, který volá po misionářské konverzi na všech úrovních včetně škol a univerzit. Církev by měla dnešní sekularizované společnosti nabídnout radostnou zvěst evangelia novým a srozumitelným způsobem, novým jazykem. Měla by do tohoto procesu zapojit také všechny prostředky moderní komunikace, které využívá zejména mladá generace. Tomuto tématu se bude také zevrubně věnovat letošní Synoda o mládeži. V rámci její přípravy Kongregace pro katolickou výchovu provádí mezi jiné průzkum na školách a univerzitách, aby zjistila očekávání a představy mladé generace.    

Mons. Angelo Vincenzo Zani shrnuje, jaké jsou hlavní novinky apoštolské konstituce Veritatis gaudium:

Tato konstituce aktualizuje apoštolskou konstituci Sapientia christiana z roku 1979. Předchozí konstituce byla aktualizovaná dalšími dekrety v letech 2002, 2011 a 2015 a také dalšími směrnicemi. S problematikou souvisí také Apoštolská konstituce Ex corde Ecclesiae z roku 1990 o katolických univerzitách. Novinky se týkají především studijních oborů a kvalifikací, dále vyučujících a institucionálních aspektů.

1. První novinka se týká charakteristiky a úkolů Agentury pro hodnocení a podporu kvality (AVEPRO), instituce založené v roce 2007 papežem Benedikt XVI, a nyní zahrnuté do ústavních norem. Čl. 1. § 2: „Univerzity, církevní fakulty a další vysokoškolské instituce podléhají hodnocení agentury AVEPRO Svatého stolce.“  Toto je dáno skutečností, že Svatý stolec se řídí mezinárodními úmluvami, skrze které může vstoupit do dialogu s akademickou kulturou a garantovat tím kvalitu vzdělávání.

2. Další novinka se týká dohod o vysokoškolské spolupráci: „Církevní fakulty založené nebo schválené Svatým stolcem působící na „necírkevních“ univerzitách musí při udělování akademických titulů, jak kanonických tak i civilních, dodržovat předpisy této konstituce, respektovat oboustranné dohody a mnohostranné úmluvy uzavřené mezi Svatým stolcem a jednotlivými státy nebo univerzitami.“

3. Další bod se zabývá distančním vzděláváním. Revoluce informatiky a telekomunikace pronikla i do akademických studií a otevírá nové příležitosti ke vzdělávání, studiu a výzkumu. Čl. 31. § 2.: „Část kurzů může probíhat formou distančního vzdělávání, pokud je stanoven studijní systém, schválený Kongregací pro katolickou výchovu, a jsou určeny podmínky.“

4. Do konstituce byl přidán čl. 32, který se týká postoje vysokých škol ke stále rostoucímu počtu studentů se statusem uprchlíka, kteří nemohou prokázat dosavadní nabytou kvalifikaci. Fakulta musí ve svých stanovách stanovit vstřícné procedury vůči těmto osobám v těžkých situacích.

5. Další novinka se týká dodatku k diplomu. V zemích, se kterými Svatý stolec uzavřel mezinárodní dohody, v rámci zjednodušení mobility studentů a uznávání titulů, může student požádat fakultu o udělení doplňujícího dokumentu k diplomu (tzv. Diploma Supplement), který obsahuje detailnější informace o obsahu a jednotlivých oborech studia.

6. Následující článek se zabývá možností udělování dalších titulů kromě těch akademických, podle povahy fakult a struktury studia. K tomu je zapotřebí souhlasu Kongregace a uvedení, že povaze těchto studií nepřísluší titul akademický a na diplomu je uvedeno, že udělení titulu je svěřeno Svatému stolci.

(Zdroj: Vatican News, Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Vatikánská varování k německé synodální cestě

Církev v Německu nastoupila vlastní synodální cestu. Její počínání vzbuzuje otazníky v jiných místních církvích a rovněž ve Vatikánu, jak dosvědčuje papežův list Němcům a naposled list kardinála Marca Ouelleta německému episkopátu. Situaci přibližuje berlínský korespondent Vatikánského rozhlasu Tomasz Kycia.
20.09.2019

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Programové tipy Radia Proglas na 39. týden 2019

V týdnu od 23. září se můžete těšit například na tematický svatováclavský program v sobotu 28. září nebo novinku – Barvínkovský jukebox.
20.09.2019

Náboženská výchova ve školách v Evropě

Ve většině zemí EU (s katolickou tradicí) je vyučování náboženství ve státních školách  ovlivňováno jednotlivými církvemi. O tom, jaká je situace ve výuce náboženství v jednotlivých zemích Evropy informuje P. Mariusz Kuźniar, ředitel Katechetické sekce České biskupské konference.
20.09.2019

Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
19.09.2019