Mladí lidé končí v dluhových pastech. Charita varuje a navrhuje řešení

Zadluženost, bezdomovectví a nedostupné bydlení – to jsou klíčové problémy České republiky související s chudobou a sociálním vyloučením mladých lidí. Nejvíce ohroženou skupinou jsou pak mladí rodiče samoživitelé. Vyplývá to z nejnovější zprávy Caritas CARES, sestavené na základě statistických dat a zkušeností lidí z terénu – více než osmi desítek sociálních pracovníků Charity Česká republika, kteří pracují s mladými lidmi. Zpráva současně navrhuje zákonodárcům a institucím, jak problémy mladých lidí „na okraji“ řešit.
Publikováno: 13. 2. 2018 13:00

 Foto: Charita ČR/Aleš Masner

Nedostatečná finanční gramotnost a chybějící legislativní nástroje ke zmírnění zadluženosti uvrhují mnoho lidí do chudoby, ze které nelze uniknout. Dluhy jim brání v přístupu na trh práce a posilují „dědičnost“ chudoby. Většina mladých lidí totiž zažila sociální vyloučení již v dětství. „Mezigenerační přenos“ chudoby má jasnou příčinu: mladí lidé neznají jiné způsoby života ani pozitivní vzory a neumějí svou situaci zlepšit.

Naše analýza poukázala na několik problémů, které jsou zdrojem dluhových pastí. Jedná se o dostupnost pracovních pozic pro mladé lidi, dostupnost sociálního bydlení, ochranu dětí před dluhy rodičů, potřebu zákona o sociálním podnikání a problémy spjaté s placením výživného na děti. Velký problém je současný stav vymáhání exekucí, které demotivují lidi pracovat, v ČR se vede zhruba 4,6 milionu exekucí, přičemž dokonce 14 tisíc exekucí je uvaleno na mladistvé do 18 let,“ řekl ředitel Charity ČR Lukáš Curylo.

Zkušenosti sociálních pracovníků Charity Česká republika navíc ukazují, že dluhy mladým lidem často způsobí jejich rodiče, když poskytovanou službu napíší na dítě či nezletilého anebo za dítě neuhradí ve veřejné dopravě pokutu. Kromě toho se jedná o nezaplacené poplatky za odpad, služby mobilním operátorům, dlužné zdravotní pojištění nebo nájemné.

Jedná se o systémový problém, který má vícero příčin. Mezi ně patří nezodpovědnost rodičů při zanedbání péče, nedokonalá legislativa, systém odměn exekutorů a časté selhávání soudců. Od zavedení institutu exekutorů se např. náklady za vymáhání pokuty za šestikorunou jízdenku vyšplhaly v letech 2006 až 2012 až přes 20 tisíc korun. Soudy exekuce vedou třeba i proti osmiletým dětem,“ uvedla advokátka Alena Vlachová, které vede projekt Děti bez dluhů.

Mezi zvlášť znevýhodněné skupiny patří mladé matky samoživitelky, lidé odcházející ze zařízení ústavní péče (ti postrádají základní sociální návyky), osoby ze sociálně vyloučených lokalit, drogově závislí a lidé se zdravotním postižením. Na pracovním trhu citelně schází taková zaměstnání, která lze skloubit s péčí o děti. Zájemcům o práci však také chybí návyky nutné pro standardní zaměstnání a mají nízké vzdělání. Proto najdou jen nekvalifikovaná a špatně placená místa anebo zůstávají odkázáni na dávky.

Problematická situace mladých lidí je také ve většině zemí evropského kontinentu, zejména týkající se zaměstnanosti nebo dostupného bydlení. „Vysoká kauce při pronájmu je častý problém, který vidíme napříč Evropou, například v Portugalsku nebo ve Velké Británii. Stejně tak čelíme v některých zemích masivnímu růstu nezaměstnanosti mladých lidí, v Řecku je bez práce zhruba 40% mladých, v Portugalsku zhruba čtvrtina mládeže uvažuje o emigraci, v Rumunsku dokonce každý druhý,“ řekl generální sekretář Caritas Europa Jorge Nuňo Mayer na dnešní konferenci, kde byla představená zpráva Caritas CARES.

Podle něj je krok správným směrem přijetí opatření v souvislosti s evropským pilířem sociálních práv. Ten požaduje zlepšení rovných příležitostí, lepší přístup na pracovní trh pro mladé lidi, férové pracovní podmínky a posílení sociální ochrany a inkluzi.

V současné době se bohužel profiluje trend vytváření pracovních míst, avšak s nízkou kvalitou, což snižuje důstojnost zaměstnance. Abychom tento trend mohli zvrátit, tak potřebujeme, aby evropské instituce a národní vlády ukázaly skutečnou vůli to měnit,“ dodal generální sekretář Caritas Europa Jorge Nuňo Mayer.

Bezdomovectví a bydlení

Pro mladé lidi není vytvořena dostatečná záchranná síť pro prevenci bezdomovectví. Mnohým hrozí pád do extrémní chudoby, života na ulici nebo v dočasných ubytovacích zařízeních. To vede ke špatnému fyzickému i psychickému zdraví, drogové závislosti a k jejich diskriminaci.

Chudí a sociálně vyloučení lidé na komerční nájem bytu prakticky nedosáhnou. Majitelé nemovitostí navíc nemají zájem znevýhodněným skupinám (např. Romům či rodičům samoživitelům) byty pronajímat.

Přibližně 68 500 lidí v České republice žije bez přístřeší a asi 119 000 lidem hrozí ztráta bydlení, protože mají nejisté nebo nevhodné (substandardní) bydlení. K ohroženým paří také další skupiny: lidé drogově závislí, oběti domácího násilí nebo osoby, které mají ve svých rodinách vážné konflikty.

 Mladí rodiče samoživitelé

V každé sedmé české rodině figuruje pouze jeden rodič, z nichž 90 % jsou matky samoživitelky a 35 % z nich zažívá příjmovou chudobu. Trh práce nabízí jen omezenou nabídku zkrácených pracovních úvazků a služeb péče o děti je nedostatek. Výživné na děti ze strany druhého rodiče v mnoha případech není řádně placeno, což mnoha rodičům samoživitelům způsobuje vážné finanční problémy.

Charita ČR ve spolupráci s fondem Renovabis a agenturou IBRS loni připravila studii finanční situace rodin s nezaopatřenými dětmi.  Zvláštní pozornost byla věnována mladým matkám do 30 let věku. Potvrdilo se, že mladé samoživitelky mají finanční potíže mnohem častěji než jiní rodiče – třetina z nich má vážné potíže uspokojit potřeby své rodiny ze svého měsíčního rozpočtu, 56 % má alespoň jednu půjčku nebo jiný typ dluhu. 

Zpráva Caritas CARES

Jak řešit tristní situaci (mladých) lidí na okraji? Takovým příkladem může být Charitní sociální podnik v Plzni, který dlouhodobě zaměstnává sociálně vyloučené lidi a to v oblasti lesnictví, zahradnictví a veřejných služeb. Rodiny a jedince v těžké životní situaci, kteří neumějí hospodařit, doprovází v domácnostech na mnoha místech v Česku Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Zpráva doporučuje institucím odstranění legislativních bariér, které brání jedincům v oddlužení a tím je demotivují k řádné placené práci. Potřebné je umožnit rodinám přístup k dostupnému bydlení, dokončit koncepci sociálního bydlení a zajistit stabilní vyplácení výživného na děti.

„Součástí charitního díla je i boj za spravedlivější systém, který lidem na okraji umožní začlenění do normální společnosti, aby mohli žít plnohodnotný život. Naše zkušenosti z praxe dokážeme přetavit do praktických doporučení,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika.

Chudoba mladých lidí ze znevýhodněného prostředí je hlavním tématem Caritas Europa. Tato zastřešující organizace rozeslala svým členům, národním Charitám, dotazník. Ve výsledku pak vznikne přehled o postavení mladých lidí v Evropě a o míře jejich ohrožení chudobou.    

„Českou“ zprávu připravily analytičky Iva Kuchyňková a Martina Veverková na základě dotazníkového šetření provedeného mezi 85 sociálními pracovníky Charity Česká republika.

Charita Česká republika pomáhá rodinám, mužům, ženám i dětem bez ohledu na jejich věk, víru nebo zemi původu. Po celé zemi poskytují organizace Charity ČR 822 registrovaných sociálních služeb, 85 zdravotních služeb a 329 služeb jiného druhu. V České republice v roce 2016 Charita ČR evidovala v rámci všech těchto služeb pomoc celkem 135 171 osobám.

Pro mladé lidi a rodiny Charita ČR provozuje 40 azylových domů pro rodiče s dětmi v tísni (v roce 2016 to bylo 1 219 rodin/3 393 uživatelů), 4 domy na půl cesty (78 uživatelů), 69 nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (9 389 uživatelů) a 59 sociálně-aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi (2 444 uživatelů).

(Zdroj: Charita ČR)

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Naživo s Indy o tom, jak čeští dárci mění životy chudých indických dětí

Tento týden přijede do východních Čech indický koordinátor charitního projektu Adopce na dálku® P. Patrick Edward Pinto z oblasti Bangalore. O životě dětí z nejchudších indických rodin, kterým čeští dárci pomáhají získat vzdělání, bude vyprávět studentům na školách v Hradci Králové (20. 9.) a na Pardubicku (18., 19. a 23. 9.). Živé besedy pro veřejnost se uskuteční v Poličce (18. 9.), v Novém Městě nad Metují (20. 9.), v Kutné Hoře (21. 9.), v Dobrušce a v Rychnově (22. 9.) i v dalších městech. Ve čtvrtek 19. září se P. Pinto ještě setká s radním Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavlem Šotolou a s řediteli Charit.
17.09.2019

Mše svatá zahájí proces blahořečení Adolfa Kajpra

Dnes uplynulo přesně 60 let od smrti P. Adolfa Kajpra SJ (1902–1959). Při příležitosti tohoto výročí a zahájení diecézní fáze procesu jeho blahořečení se bude slavit mše svatá v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí. Začne v neděli 22. září v 9 hodin a hlavním celebrantem bude pražský arcibiskup Dominik Duka OP. V závěru bohoslužby budou ostatky Božího služebníka Adolfa Kajpra uloženy v kostele.
17.09.2019

Mír spočívá na modlitbě a dialogu, píše papež komunitě Sant´Egidio

Ve španělském hlavním městě v neděli začalo každoroční mezinárodní setkání za mír, které za účasti tří set náboženských představitelů a osobností ze světa politiky i kultury pořádá římská komunita Sant´Egidio, tentokrát pod mottem „Mír bez hranic“. Třiatřicet let po modlitbě za mír v Assisi, k níž vyzval sv. Jan Pavel II., tak pokračuje tato „pouť míru“, jak ji v pozdravném poselství definuje papež František.
16.09.2019

Pastýřský list biskupa Vlastimila Kročila

Pastýřský list diecézního biskupa českobudějovického k 24. neděli v mezidobí.
16.09.2019

Svatoludmilská pouť na Levém Hradci

Ve dnech 14.-15. 9. 2019 se konala na Levém Hradci Svatoludmilská pouť, během níž byla vystavena lebka sv. Ludmily. V sobotu 14. 9. byla relikvie uvítána v kostele sv. Klimenta, poté byla slavena byzantsko-slovanská liturgie sv. Jana Zlatoústého ke cti sv. Ludmily. Hlavním celebrantem byl gen. vikář Apoštolského exarchátu Mons. Milan Hanuš. V neděli 15.9. slavnostní mši sv. celebroval Mons. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský. Po mši kardinál Duka požehnal vyhlídku sv. Ludmily, následovala beseda a řeckokatolický chvalozpěv - Akathist.
16.09.2019