banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Aktivity katolické církve v přípravách na nové programové období 2021+

Od podzimu loňského roku proběhla i za účasti České biskupské konference (ČBK) řada jednání platforem k přípravě kohezní politiky po roce 2021+.
Publikováno: 12. 3. 2018 17:30

Pod taktovkou Ministerstva pro místní rozvoj ČR probíhá příprava Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+(SRR), což je jeden ze zásadních strategických dokumentů příštího programového období a celkového směřování ČR. Strategie definuje priority a cíle České republiky v oblasti regionální politiky, popíše problémy a potřeby jednotlivých typů regionů a představí jejich řešení. V tuto chvíli je hotová analytická část strategie a připravuje se implementační část.

K přípravě strategie byly zřízeny pracovní skupiny viz přiložený soubor.  

Zástupci ČBK se účastní 3 pracovních skupin – tematické pracovní skupiny Sociální pilíř, územní pracovní skupiny Venkov a Pracovní skupiny SRR 21+. Všechny pracovní skupiny se sešly v průběhu února 2018 a hlavním bodem jednání bylo projednání návrhové části strategie a její připomínkování. Ze strany ČBK je na jednání prosazováno zejména zařazení témat, která katolická církev považuje za prioritní pro další směřování ČR a v návrhu strategie chybí či jsou nedostatečně akcentována. V rámci připomínek zazněla zejména oblast problematiky stárnutí obyvatel a s tím související péče o seniory a podpora rodin, které se o seniory starají, problematika sociálního bydlení a sociálního podnikání. Další téma, které v návrhu strategie chybí, je oblast podpory kulturního dědictví. Analytický podklad k přípravě strategie si můžete stáhnout zde.

Připomínky členů pracovních skupin by měly být vypořádány a zapracovány do strategie během jara 2018. Doplněná strategie by měla být projednána na dalším kole setkání pracovních skupin v průběhu května 2018. Ještě předtím, v průběhu dubna, se sejde celý tým zástupců ČBK v operačních programech, který projedná případné další připomínky a náměty, které by měly na jednání pracovních skupin zaznít.

Příprava nového programového období je řešena i v rámci dalších platforem jako je např. Rada ESIF na pracovní úrovni, kde 1. března 2018 MMR ČR informovalo o stavu čerpání tohoto programového období a postupu přípravy toho nového. Důležitou platformou je také Národní stálá konference, což je platforma, která přispívá k zajištění vzájemné provázanosti a koordinace státu a regionů (územních partnerů) při implementaci územní dimenze a realizaci Dohody o partnerství a programů spolufinancovaných z ESI fondů. Její jednání proběhne v půlce března t. r.

Soubory ke stažení

velikost 272 KB
Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

IROP podpoří rozvoj uhelných regionů novými výzvami

Aktualizovaný harmonogram výzev Integrovaného regionálního operačního programu na rok 2019 počítá s vyhlášením nové výzvy na podporu infrastruktury základních škol v tzv. uhelných regionech (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj).
04.07.2019

Integrované nástroje budou i v příštím programovém období EU

V současném programovém období (2014– 2020) je pro integrované nástroje určeno přibližně 30 % finančních zdrojů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Přesná podoba toho příštího pro roky 2021 – 2027 zatím ještě není známá, přesto je jasné, že integrované nástroje budou znovu využívány a jejich úloha bude možná ještě posílena.
19.06.2019

I malé památky mají šanci na dotaci z Evropské unie

Změna pravidel Programu rozvoje venkova umožní nově čerpat prostřednictvím Místních akčních skupin (pokud si aktivity zařadí do své strategie) dotace na školství, kulturní památky a kulturní a spolkovou činnost.
04.06.2019

Program Kultura fondů EHP a Norska zahájen

28. května 2019 proběhlo oficiální zahájení programu Kultura v ČR. Výzvy nejen na revitalizaci kulturního dědictví jsou plánovány v půlce roku 2019.
04.06.2019

6. kulatý stůl MMR ČR k politice soudržnosti

13. února 2019 proběhl již 6. kulatý stůl k politice soudržnosti ČR po roce 2020 pořádaných Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
22.02.2019