Odbor evropských fondů

Aktivity katolické církve v přípravách na nové programové období 2021+

12. 03. 2018
Od podzimu loňského roku proběhla i za účasti České biskupské konference (ČBK) řada jednání platforem k přípravě kohezní politiky po roce 2021+.

Pod taktovkou Ministerstva pro místní rozvoj ČR probíhá příprava Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+(SRR), což je jeden ze zásadních strategických dokumentů příštího programového období a celkového směřování ČR. Strategie definuje priority a cíle České republiky v oblasti regionální politiky, popíše problémy a potřeby jednotlivých typů regionů a představí jejich řešení. V tuto chvíli je hotová analytická část strategie a připravuje se implementační část.

K přípravě strategie byly zřízeny pracovní skupiny viz přiložený soubor.  

Zástupci ČBK se účastní 3 pracovních skupin – tematické pracovní skupiny Sociální pilíř, územní pracovní skupiny Venkov a Pracovní skupiny SRR 21+. Všechny pracovní skupiny se sešly v průběhu února 2018 a hlavním bodem jednání bylo projednání návrhové části strategie a její připomínkování. Ze strany ČBK je na jednání prosazováno zejména zařazení témat, která katolická církev považuje za prioritní pro další směřování ČR a v návrhu strategie chybí či jsou nedostatečně akcentována. V rámci připomínek zazněla zejména oblast problematiky stárnutí obyvatel a s tím související péče o seniory a podpora rodin, které se o seniory starají, problematika sociálního bydlení a sociálního podnikání. Další téma, které v návrhu strategie chybí, je oblast podpory kulturního dědictví. Analytický podklad k přípravě strategie si můžete stáhnout zde.

Připomínky členů pracovních skupin by měly být vypořádány a zapracovány do strategie během jara 2018. Doplněná strategie by měla být projednána na dalším kole setkání pracovních skupin v průběhu května 2018. Ještě předtím, v průběhu dubna, se sejde celý tým zástupců ČBK v operačních programech, který projedná případné další připomínky a náměty, které by měly na jednání pracovních skupin zaznít.

Příprava nového programového období je řešena i v rámci dalších platforem jako je např. Rada ESIF na pracovní úrovni, kde 1. března 2018 MMR ČR informovalo o stavu čerpání tohoto programového období a postupu přípravy toho nového. Důležitou platformou je také Národní stálá konference, což je platforma, která přispívá k zajištění vzájemné provázanosti a koordinace státu a regionů (územních partnerů) při implementaci územní dimenze a realizaci Dohody o partnerství a programů spolufinancovaných z ESI fondů. Její jednání proběhne v půlce března t. r.

Soubory ke stažení

PS_souhrn.pdf velikost: 272,9 KB Stáhnout
Autor článku: Eva Schönherrová