banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Aktuální situace v oblasti příprav na nové programového období 2021+

Ač je v plném proudu stávající programové období strukturálních fondů EU 2014 – 2020, probíhají intenzivní jednání o podobě toho příštího, a to na národní i evropské úrovni. Přinášíme tedy přehled toho, co se nyní děje a co nás v nejbližší době čeká.
Publikováno: 12. 3. 2018 17:30

Přípravy na evropské úrovni

Nová podoba kohezní politiky, přestože debaty o ní teprve probíhají, bude ovlivněna geopolitickým a finančním vývojem souvisejícím s výzvami v EU, kam patří např. vystoupení Velké Británie z EU či nutnost řešit migrační a bezpečnostní otázky. Debaty o těchto otázkách probíhají na úrovni nejvyšších představitelů jednotlivých států EU.

Budoucí podobu kohezní politiky mohou ale ovlivnit všichni, které tato problematika zajímá a nějakým způsobem se jich dotýká. Od 10. ledna do 8. března t. r. bylo možné vyplňovat dotazník Evropské komise (EK) k politice soudržnosti. Dotazník je otevřen pro odbornou i širokou veřejnost a jeho cílem je zjistit, jakým způsobem by se daly co nejefektivněji využívat prostředky z rozpočtu Evropské unie. Za katolickou církev byl dotazník vyplněn z pozice České biskupské konference a k jeho vyplnění byly vyzvány i jednotlivé diecéze. Výsledky dotazníkového šetření by měla EK zveřejnit ještě v průběhu jara 2018.

Jednání probíhají i na úrovni ministerské. Zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR) se účastní setkání ředitelů zodpovědných za politiku soudržnosti (zástupci dotčených zodpovědných ministerstev členských států EU). První setkání v tomto roce proběhlo 14. února 2018, další jsou pak plánována na březen. EK na tomto jednání deklarovala, že je nutné poskytnout více prostředků na strukturální reformy; o podobě a mechanismu využití těchto prostředků se stále jedná. Jasná shoda mezi členskými státy panuje na tom, že je nezbytné další programové období začít včas a využít zkušeností z toho současného, eliminovat to, co se neosvědčilo a pokračovat v tom, co se daří.

Budoucnost politiky soudržnosti po roce 2020 závisí zejména na nastavení budoucího Víceletého finančního rámce, tedy rozpočtu programového období. O jeho podobě probíhají intenzivní jednání. Návrh nařízení by měl být znám 29. května 2018.

Přípravy na národní úrovni

Na půdě MMR se nyní připravují dva zásadní strategické dokumenty. První z nich je Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020, jehož cílem je určit hlavní věcné oblasti pro financování po roce 2020. Identifikovat hlavní cíle a priority ČR a následně navrhnout celou architekturu operačních programů. Příprava dokumentu je zatím v počátku, první návrh by měl být předložen Vládě ČR koncem roku 2018.

Druhým strategickým dokumentem je Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, která má již zpracovánu analytickou část a nyní se připravuje implementační část, která by měla být hotová do konce roku 2018. Finální verze by měla být v druhém čtvrtletí roku 2019. Česká biskupská konference návrhovou část strategie připomínkuje s tím, že klade důraz na prioritní témata jako je kulturní dědictví, sociální služby s důrazem na problematiku stárnutí obyvatelstva a péči o seniory, komunitní život a další.

MMR připravuje druhý kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020, který se uskuteční 26. března 2018. Účastníci budou diskutovat o tematickém zaměření politiky soudržnosti, územní dimenzi a zjednodušení a harmonizaci pravidel čerpání.

Do přípravy strategických dokumentů se aktivně zapojuje i katolická církev jako významný představitel neziskového sektoru. Vzhledem k dosavadnímu vývoji příprav také apelujeme na zjednodušení pravidel a dokumentů, které s kohezní politikou souvisí. O dalším vývoji příprav politiky soudržnosti v příštím programovém období budeme i nadále informovat.

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Ministerstvo zemědělství podpoří obnovu a údržbu kulturních prvků

Ministerstvo zemědělství ČR vyhlásilo dotační program Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny.
13.12.2019

Integrovaný regionální operační program po roce 2020 již dostává konkrétní podobu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v listopadu 2019 představilo první oficiální verzi programového dokumentu IROP 2.
28.11.2019

Úvěry a poradenství pro sociální podnikatele S-podnik

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zajistilo ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) výraznou finanční pomoc pro sociální podnikatele, kteří budou díky zvýhodněnému úvěru a poradenství moci rozšířit aktivity svých podniků.
25.11.2019

IROP podpoří rozvoj uhelných regionů novými výzvami

Aktualizovaný harmonogram výzev Integrovaného regionálního operačního programu na rok 2019 počítá s vyhlášením nové výzvy na podporu infrastruktury základních škol v tzv. uhelných regionech (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj).
04.07.2019

Integrované nástroje budou i v příštím programovém období EU

V současném programovém období (2014– 2020) je pro integrované nástroje určeno přibližně 30 % finančních zdrojů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Přesná podoba toho příštího pro roky 2021 – 2027 zatím ještě není známá, přesto je jasné, že integrované nástroje budou znovu využívány a jejich úloha bude možná ještě posílena.
19.06.2019