banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Aktuální situace v oblasti příprav na nové programového období 2021+

Ač je v plném proudu stávající programové období strukturálních fondů EU 2014 – 2020, probíhají intenzivní jednání o podobě toho příštího, a to na národní i evropské úrovni. Přinášíme tedy přehled toho, co se nyní děje a co nás v nejbližší době čeká.
Publikováno: 12. 3. 2018 16:30

Přípravy na evropské úrovni

Nová podoba kohezní politiky, přestože debaty o ní teprve probíhají, bude ovlivněna geopolitickým a finančním vývojem souvisejícím s výzvami v EU, kam patří např. vystoupení Velké Británie z EU či nutnost řešit migrační a bezpečnostní otázky. Debaty o těchto otázkách probíhají na úrovni nejvyšších představitelů jednotlivých států EU.

Budoucí podobu kohezní politiky mohou ale ovlivnit všichni, které tato problematika zajímá a nějakým způsobem se jich dotýká. Od 10. ledna do 8. března t. r. bylo možné vyplňovat dotazník Evropské komise (EK) k politice soudržnosti. Dotazník je otevřen pro odbornou i širokou veřejnost a jeho cílem je zjistit, jakým způsobem by se daly co nejefektivněji využívat prostředky z rozpočtu Evropské unie. Za katolickou církev byl dotazník vyplněn z pozice České biskupské konference a k jeho vyplnění byly vyzvány i jednotlivé diecéze. Výsledky dotazníkového šetření by měla EK zveřejnit ještě v průběhu jara 2018.

Jednání probíhají i na úrovni ministerské. Zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR) se účastní setkání ředitelů zodpovědných za politiku soudržnosti (zástupci dotčených zodpovědných ministerstev členských států EU). První setkání v tomto roce proběhlo 14. února 2018, další jsou pak plánována na březen. EK na tomto jednání deklarovala, že je nutné poskytnout více prostředků na strukturální reformy; o podobě a mechanismu využití těchto prostředků se stále jedná. Jasná shoda mezi členskými státy panuje na tom, že je nezbytné další programové období začít včas a využít zkušeností z toho současného, eliminovat to, co se neosvědčilo a pokračovat v tom, co se daří.

Budoucnost politiky soudržnosti po roce 2020 závisí zejména na nastavení budoucího Víceletého finančního rámce, tedy rozpočtu programového období. O jeho podobě probíhají intenzivní jednání. Návrh nařízení by měl být znám 29. května 2018.

Přípravy na národní úrovni

Na půdě MMR se nyní připravují dva zásadní strategické dokumenty. První z nich je Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020, jehož cílem je určit hlavní věcné oblasti pro financování po roce 2020. Identifikovat hlavní cíle a priority ČR a následně navrhnout celou architekturu operačních programů. Příprava dokumentu je zatím v počátku, první návrh by měl být předložen Vládě ČR koncem roku 2018.

Druhým strategickým dokumentem je Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, která má již zpracovánu analytickou část a nyní se připravuje implementační část, která by měla být hotová do konce roku 2018. Finální verze by měla být v druhém čtvrtletí roku 2019. Česká biskupská konference návrhovou část strategie připomínkuje s tím, že klade důraz na prioritní témata jako je kulturní dědictví, sociální služby s důrazem na problematiku stárnutí obyvatelstva a péči o seniory, komunitní život a další.

MMR připravuje druhý kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020, který se uskuteční 26. března 2018. Účastníci budou diskutovat o tematickém zaměření politiky soudržnosti, územní dimenzi a zjednodušení a harmonizaci pravidel čerpání.

Do přípravy strategických dokumentů se aktivně zapojuje i katolická církev jako významný představitel neziskového sektoru. Vzhledem k dosavadnímu vývoji příprav také apelujeme na zjednodušení pravidel a dokumentů, které s kohezní politikou souvisí. O dalším vývoji příprav politiky soudržnosti v příštím programovém období budeme i nadále informovat.

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Informační systém projektových záměrů

Ministerstvo pro místní rozvoj spouští Informační systém projektových záměrů (ISPZ), a to na stránkách www.projektovezamery.cz. Systém by měl sloužit jako databáze projektových záměrů, která bude sloužit např. k mapování absorpční kapacity, nastavení dotační politiky, tvorbě analýz a strategií.
22.07.2021

Oblast životního prostředí jako nový segment zájmu pro církevní žadatele

Životní prostředí je jednou z hlavních priorit Evropské unie pro příští programové období. Tomu odpovídá i objem prostředků určených na projekty v oblasti životního prostředí a udržitelných zdrojů energie. Je dobré se na tuto oblast zaměřit z pohledu žadatele a finanční prostředky v maximální možné míře využít.
09.07.2021

Dotační zdroje na předškolní péči, energetickou účinnost nebo rozvoj digitálních dovedností

Ministerstvo pro místní rozvoj zpracovalo přehlednou grafiku evropských zdrojů pro nové programové období. Grafika ukazuje aktivity, na které lze čerpat a odkazuje na konkrétní dotační zdroj, tedy operační program či Národní plán obnovy.
01.07.2021

Národní plán obnovy je schválen vládou

Národní plán obnovy (NPO), ve kterém chce stát investovat zhruba 200 miliard korun 17. května 2021 schválila vláda. Z EU by měla ČR získat na investice 172 miliard korun.
15.06.2021

Aktivity podporované v příštím programovém období

Příprava jednotlivých operační programů pro období 2021 - 2027 pokročila. Pro lepší orientaci přinášíme zkrácený přehled plánovaných aktivit vhodných pro církevní organizace.
03.06.2021