Odbor evropských fondů

Aktuální situace v oblasti příprav na nové programového období 2021+

12. 03. 2018
Ač je v plném proudu stávající programové období strukturálních fondů EU 2014 – 2020, probíhají intenzivní jednání o podobě toho příštího, a to na národní i evropské úrovni. Přinášíme tedy přehled toho, co se nyní děje a co nás v nejbližší době čeká.

Přípravy na evropské úrovni

Nová podoba kohezní politiky, přestože debaty o ní teprve probíhají, bude ovlivněna geopolitickým a finančním vývojem souvisejícím s výzvami v EU, kam patří např. vystoupení Velké Británie z EU či nutnost řešit migrační a bezpečnostní otázky. Debaty o těchto otázkách probíhají na úrovni nejvyšších představitelů jednotlivých států EU.

Budoucí podobu kohezní politiky mohou ale ovlivnit všichni, které tato problematika zajímá a nějakým způsobem se jich dotýká. Od 10. ledna do 8. března t. r. bylo možné vyplňovat dotazník Evropské komise (EK) k politice soudržnosti. Dotazník je otevřen pro odbornou i širokou veřejnost a jeho cílem je zjistit, jakým způsobem by se daly co nejefektivněji využívat prostředky z rozpočtu Evropské unie. Za katolickou církev byl dotazník vyplněn z pozice České biskupské konference a k jeho vyplnění byly vyzvány i jednotlivé diecéze. Výsledky dotazníkového šetření by měla EK zveřejnit ještě v průběhu jara 2018.

Jednání probíhají i na úrovni ministerské. Zástupci Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR) se účastní setkání ředitelů zodpovědných za politiku soudržnosti (zástupci dotčených zodpovědných ministerstev členských států EU). První setkání v tomto roce proběhlo 14. února 2018, další jsou pak plánována na březen. EK na tomto jednání deklarovala, že je nutné poskytnout více prostředků na strukturální reformy; o podobě a mechanismu využití těchto prostředků se stále jedná. Jasná shoda mezi členskými státy panuje na tom, že je nezbytné další programové období začít včas a využít zkušeností z toho současného, eliminovat to, co se neosvědčilo a pokračovat v tom, co se daří.

Budoucnost politiky soudržnosti po roce 2020 závisí zejména na nastavení budoucího Víceletého finančního rámce, tedy rozpočtu programového období. O jeho podobě probíhají intenzivní jednání. Návrh nařízení by měl být znám 29. května 2018.

Přípravy na národní úrovni

Na půdě MMR se nyní připravují dva zásadní strategické dokumenty. První z nich je Národní koncepce realizace politiky soudržnosti v ČR po roce 2020, jehož cílem je určit hlavní věcné oblasti pro financování po roce 2020. Identifikovat hlavní cíle a priority ČR a následně navrhnout celou architekturu operačních programů. Příprava dokumentu je zatím v počátku, první návrh by měl být předložen Vládě ČR koncem roku 2018.

Druhým strategickým dokumentem je Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+, která má již zpracovánu analytickou část a nyní se připravuje implementační část, která by měla být hotová do konce roku 2018. Finální verze by měla být v druhém čtvrtletí roku 2019. Česká biskupská konference návrhovou část strategie připomínkuje s tím, že klade důraz na prioritní témata jako je kulturní dědictví, sociální služby s důrazem na problematiku stárnutí obyvatelstva a péči o seniory, komunitní život a další.

MMR připravuje druhý kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020, který se uskuteční 26. března 2018. Účastníci budou diskutovat o tematickém zaměření politiky soudržnosti, územní dimenzi a zjednodušení a harmonizaci pravidel čerpání.

Do přípravy strategických dokumentů se aktivně zapojuje i katolická církev jako významný představitel neziskového sektoru. Vzhledem k dosavadnímu vývoji příprav také apelujeme na zjednodušení pravidel a dokumentů, které s kohezní politikou souvisí. O dalším vývoji příprav politiky soudržnosti v příštím programovém období budeme i nadále informovat.

Autor článku: Eva Schönherrová