Papež František vyzval věřící, aby se Kristem nechali proměnit a rozšířili své duše

Ve středu 4. dubna při pravidelné generální audienci uzavřel papež František cyklus katechezí o mši svaté a své zamyšlení zaměřil na závěrečné obřady či plody mše svaté, které mají být viditelné v běžném životě křesťana. S přáním požehnaných Velikonoc vyzval také všechny přítomné, aby společně pozdravili papeže Benedikta XVI.
Publikováno: 5. 4. 2018 15:00

Foto: Daniel Ibáñez/CNA

Náměstí sv. Petra slavnostně vyzdobené květinami nám připomíná velikonoční radost, a jak zmínil papež František: „V různých místech se říká ´Rozkvetlé Velikonoce´, protože vzkvétá vzkříšený Kristus: je novým květem; rozkvétá naše ospravedlnění; vzkvétá svatost naší církve.“ Papež také vyzval přítomné věřící ke společnému přání požehnaných Velikonoc a ve svém přání nezapomněl ani na papeže Benedikta, kterého nechal pozdravovat silným potleskem.

Těžištěm středečního setkání ovšem byla následující poslední katecheze z cyklu katechezí věnovaných tématu mše svaté.

„Stejně jako se mše sv. začala znamením kříže, ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého, tak je i ve jménu Nejsvětější Trojice ´zapečetěna´,“ vysvětil papež František a připomněl, že zatímco mše svatá končí, začíná náš úkol o křesťanství svědčit. „Křesťané nechodí na mši svatou, aby si splnili svoji týdenní povinnost a poté, aby zapomněli. Ne, křesťané chodí na mši, aby se účastnili utrpení a Zmrtvýchvstání Pána a poté, aby žili více jako křesťané; otevírá se před nimi úkol předávat křesťanské svědectví,“ zaznělo z úst papeže. Z kostela vycházíme v pokoji a Boží požehnání pak máme přinášet dále do našeho každodenního života, do našich domovů, na pracoviště a svým životem tak oslavovat Boha.

Římský misál nám připomíná: „Eucharistií Pán Ježíš vstupuje do nás, do našeho srdce, do našeho těla, aby se v našem životě projevila milost získaná vírou“.  „Nesmíme zapomenout, že slavíme eucharistii, abychom se stali eucharistickými muži a ženami…což znamená nechat jednat Krista v našich životech: aby se Jeho myšlenky staly našimi, Jeho city našimi city, Jeho volby naší volbou. A toto je svatost: jednat jako jednal Kristus je křesťanskou svatostí,“ vysvětil papež František. Křesťané by měli silou Ducha Svatého poté, co přijmout Tělo a Krev Páně, rozšířit svoji duši. „Nechte rozšířit svoji duši! Žádné scvrklé, uzavřené, malé, egoistické duše, ne! Ale duše široce otevřené, velké duše s velkými horizonty…,“ kladl všem důrazně na srdce papež František.

Plody mše svaté by měly dozrávat v každodenním životě. Obrazně to vyjádřil Svatý otec slovy: „Mše svatá je jako zrno, jako pšeničné zrno, které v běžném životě roste a dozrává v dobré skutky a jednání, kterým se stále více připodobňujeme Kristu.“ Eucharistie v nás tak díky působení Ducha Svatého stále oživuje naše spojení s Kristem, které jsme získali skrze křest a biřmování, a odděluje nás od hříchu.

Na závěr pak papež vybídl věřící, aby nezapomněli od Těla Krista přejít k tělu bratrů, ve kterých On chce být rozpoznán, obsloužen, uctíván a milován.  Stále tak musíme pociťovat potřebu vracet ke svatému oltáři, „dokud nebudeme v ráji plně zakoušet blaženost při svatební hostině Beránkově“ (srov. Zj 19,9). Svoji promluvu zakončil poděkováním Pánu za znovuobjevení mše sv., které nás má s obnovenou vírou znovu přitáhnout k reálnému setkáním s Ježíšem, pro nás ukřižovaným a zmrtvýchvstalým, a poté všem přítomným požehnal a popřál, aby náš život stále vzkvétal jako Velikonoce květy naděje, víry a dobrých skutků.

Tato poslední katecheze z cyklu katechezí věnovaných tématu mše svaté završila 8. cyklus tematicky zaměřených katechezí. Témata předchozích cyklů: Povolání víry, Svátosti, Dary Ducha Svatého, Církev, Rodina, Milosrdenství a Křesťanská naděje.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce.)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.
04.06.2020

Charita pokračuje v pomoci indickým rodinám

HRADEC KRÁLOVÉ: Mezi deset zemí, které nejvíce zasáhla pandemie nového koronaviru, patří také Indie. Počet nakažených aktuálně překročil 200 tisíc obyvatel a přes 100 milionů Indů přišlo kvůli koronakrizi o svoji obživu. Do pomoci potřebným v Indii se zapojili také dárci z České republiky. Diecézní charita Hradec Králové tak mohla podpořit hladovějící indické rodiny již částkou 715 657 korun. Další příspěvky je stále možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700 (VS 53000).
04.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020