Papež František vyzval věřící, aby se Kristem nechali proměnit a rozšířili své duše

05. 04. 2018 téma: Půst a Velikonoce Rubrika: Papež František
Ve středu 4. dubna při pravidelné generální audienci uzavřel papež František cyklus katechezí o mši svaté a své zamyšlení zaměřil na závěrečné obřady či plody mše svaté, které mají být viditelné v běžném životě křesťana. S přáním požehnaných Velikonoc vyzval také všechny přítomné, aby společně pozdravili papeže Benedikta XVI.

Foto: Daniel Ibáñez/CNA

Náměstí sv. Petra slavnostně vyzdobené květinami nám připomíná velikonoční radost, a jak zmínil papež František: „V různých místech se říká ´Rozkvetlé Velikonoce´, protože vzkvétá vzkříšený Kristus: je novým květem; rozkvétá naše ospravedlnění; vzkvétá svatost naší církve.“ Papež také vyzval přítomné věřící ke společnému přání požehnaných Velikonoc a ve svém přání nezapomněl ani na papeže Benedikta, kterého nechal pozdravovat silným potleskem.

Těžištěm středečního setkání ovšem byla následující poslední katecheze z cyklu katechezí věnovaných tématu mše svaté.

„Stejně jako se mše sv. začala znamením kříže, ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého, tak je i ve jménu Nejsvětější Trojice ´zapečetěna´,“ vysvětil papež František a připomněl, že zatímco mše svatá končí, začíná náš úkol o křesťanství svědčit. „Křesťané nechodí na mši svatou, aby si splnili svoji týdenní povinnost a poté, aby zapomněli. Ne, křesťané chodí na mši, aby se účastnili utrpení a Zmrtvýchvstání Pána a poté, aby žili více jako křesťané; otevírá se před nimi úkol předávat křesťanské svědectví,“ zaznělo z úst papeže. Z kostela vycházíme v pokoji a Boží požehnání pak máme přinášet dále do našeho každodenního života, do našich domovů, na pracoviště a svým životem tak oslavovat Boha.

Římský misál nám připomíná: „Eucharistií Pán Ježíš vstupuje do nás, do našeho srdce, do našeho těla, aby se v našem životě projevila milost získaná vírou“.  „Nesmíme zapomenout, že slavíme eucharistii, abychom se stali eucharistickými muži a ženami…což znamená nechat jednat Krista v našich životech: aby se Jeho myšlenky staly našimi, Jeho city našimi city, Jeho volby naší volbou. A toto je svatost: jednat jako jednal Kristus je křesťanskou svatostí,“ vysvětil papež František. Křesťané by měli silou Ducha Svatého poté, co přijmout Tělo a Krev Páně, rozšířit svoji duši. „Nechte rozšířit svoji duši! Žádné scvrklé, uzavřené, malé, egoistické duše, ne! Ale duše široce otevřené, velké duše s velkými horizonty…,“ kladl všem důrazně na srdce papež František.

Plody mše svaté by měly dozrávat v každodenním životě. Obrazně to vyjádřil Svatý otec slovy: „Mše svatá je jako zrno, jako pšeničné zrno, které v běžném životě roste a dozrává v dobré skutky a jednání, kterým se stále více připodobňujeme Kristu.“ Eucharistie v nás tak díky působení Ducha Svatého stále oživuje naše spojení s Kristem, které jsme získali skrze křest a biřmování, a odděluje nás od hříchu.

Na závěr pak papež vybídl věřící, aby nezapomněli od Těla Krista přejít k tělu bratrů, ve kterých On chce být rozpoznán, obsloužen, uctíván a milován.  Stále tak musíme pociťovat potřebu vracet ke svatému oltáři, „dokud nebudeme v ráji plně zakoušet blaženost při svatební hostině Beránkově“ (srov. Zj 19,9). Svoji promluvu zakončil poděkováním Pánu za znovuobjevení mše sv., které nás má s obnovenou vírou znovu přitáhnout k reálnému setkáním s Ježíšem, pro nás ukřižovaným a zmrtvýchvstalým, a poté všem přítomným požehnal a popřál, aby náš život stále vzkvétal jako Velikonoce květy naděje, víry a dobrých skutků.

Tato poslední katecheze z cyklu katechezí věnovaných tématu mše svaté završila 8. cyklus tematicky zaměřených katechezí. Témata předchozích cyklů: Povolání víry, Svátosti, Dary Ducha Svatého, Církev, Rodina, Milosrdenství a Křesťanská naděje.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce.)

Autor článku: Radka Blajdová