Papež František: Všichni musíme znát datum svého křtu

Při středeční generální audienci začal papež František nový cyklus katechezí věnovaných křtu. Na náměstí sv. Petra zazněl závěr Matoušova evangelia, ve kterém dává Ježíš svým učedníkům čtyři úkoly: jít ke všem národům, získávat učedníky, křtít je a učit je zachovávat Jeho přikázání. Papež dal všem konkrétní úkol: všichni musíme znát datum svého křtu a vybídl rodiče, aby nezapomínali nechat křtít své děti.
Publikováno: 12. 4. 2018 13:00

Foto: Daniel Ibáñez/CNA

Křest je základem křesťanského života

Doba velikonoční je vhodná k reflexi křesťanského života, a tudíž nelze začít jinak než vstupní branou ke všem svátostem, kterou je křest. „Křesťany jsme do té míry, v níž dovolujeme Ježíši Kristu, aby žil v nás,“ vysvětlil papež František a pokračoval: „Pokřtění patří Ježíši Kristu, On je Pánem nad jejich životem.“ Křtem dovolujeme Ježíši, aby si u nás učinil příbytek a abychom se ponořili do Jeho tajemství.

Křest je znovuzrození  

Význam řeckého slova „křtít“ je podle katechismu „ponořit“. Koupel ve vodě jako symbol očištění a nového začátku můžeme najít v různých náboženstvích, ale v křesťanství nesmíme zapomenout na to, že „zatímco tělo je ponořeno do vody, duše je ponořena do Krista, aby dosáhla odpuštění hříchu a znovu zazářila Božským světlem", citoval papež Tertulliana a dále řekl: „Díky působení Ducha Svatého jsme křtem ponořeni do smrti a Vzkříšení Pána, přičemž je v křestním prameni utopen starý člověk, ovládaný hříchem, který nás dělí od Boha, a rodí se člověk nový, znovuzrozený v Kristu. V Něm jsou všichni potomci Adama povoláni k novému životu.“   

Křestní koupelí jsme ponořeni do života Nejsvětější Trojice, jak vyplývá z posledních slov Pána Ježíše: „Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal.“ (Mt 28,19-20) Nad vodou, kterou jsme pokřtěni, je vzýván Duch Svatý, která dává život, proto je křest nazýván „znovuzrozením“.  

Papež František ve své katechezi citoval také rozhovor mezi Ježíšem a Nikodémem, kterému vysvětluje, jak se může člověk narodit znovu, tj. z Ducha Svatého (viz. J 3,5-6).

Každý z nás musí znát datum svého křtu

Je jasné, že každý zná datum svého narození, ale na papežovu otázku: „Pamatujete si všichni datum svého křtu?“ ne všichni znají přesnou odpověď. Přitom křest bychom měli slavit jako den našeho znovuzrození, naše „druhé narozeniny“. Proto dal papež všem konkrétní úkol: „Vy, kteří si nepamatujete datum svého křtu, zeptejte se maminky, tety, strýce…: ´‘Ty víš, kdy jsem byl pokřtěný?´ a pak si to pamatujte navždy.“  V ten den bychom pak měli vždy poděkovat Pánu, protože je to den, kdy do nás vstoupil Ježíš a Duch Svatý.

Křtem se stáváme údy Kristova Těla, tj. církve

Křest nás neizoluje, ale naopak nás začleňuje do Kristova Těla, kterým je církev. Ježíš vyjádřil toto začlenění podobenstvím: „Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.“ (J 5,15)

„Křest umožňuje Kristu, aby žil v nás, a nám, abychom žili v Něm, abychom spolupracovali s církví, každý dle svých možností, a tak přetvářeli svět,“ uvedl papež. Křest je neopakovatelnou svátostí, neboť křestní koupel ozáří celý náš život a vede nás až do Nebeského Jeruzaléma. Je život před křtem a po křtu, ke kterému je potřeba cesty víry, která se nazývá katechumenát, pokud se jedná o dospělého.

Nezapomeňte křtít děti

Často stojí někteří křesťané před otázkou, zda nechat pokřtít malé děti nebo zda počkat, až si najdou cestu ke Kristu sami. Na tuto otázku dal papež jasnou odpověď: „Toto znamená, že nemáme důvěru v Ducha Svatého, protože při křtu do dítěte vstupuje Duch Svatý, který v něm umožňuje růst křesťanských ctností, jež později vykvetou.“ Je proto důležité dát tuto příležitost všem, tj. křtít děti na základě víry rodičů.

Křest je nezasloužený dar

„Nikdo si křest nezaslouží, je to dar, který dostáváme zadarmo všichni, jak dospělí, tak i novorozeňata,“ připomněl papež. Křest je jako semeno, které zasadíme, ale aby mohlo přinést plody, musí být živeno vírou. Každý den, nejen o Velikonoční vigilii, bychom měli obnovovat své křestní závazky, abychom se křtem stávali stále více podobnými Kristu.

Svoji středeční katechezi uzavřel papež František specifickým výrazem: „Křest nás ´kristifikuje´, kdo byl pokřtěn, je ´kristifikován´, připodobněn Kristu, proměňuje se v Krista a stává se opravdu druhým Kristem,“ a poté všem požehnal.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články