Papež František: Učte děti dobře znamení kříže

Při pravidelné středeční audienci pokračoval papež František v cyklu katechezí o křtu s názvem: Symbol křesťanské víry. Mezi tyto symboly na samém začátku křesťanského života patří svěcená voda, volba křesťanského jména a znamení kříže. Víra je dar, za který můžeme prosit, a jediným vlastníkem našeho života je Bůh, tudíž v závěru papež připomněl, že je naší povinností dělat vše pro ochranu života.
Publikováno: 18. 4. 2018 15:00

Foto: Daniel Ibáñez/CNA

Podstata křtu jasně vyplývá z jeho liturgické oslavy, proto se papež František zaměřil v dnešní katechezi na význam gest a slov křestní liturgie, díky kterým můžeme pochopit milost a smysl této svátosti.  

Svěcená voda

Prvním ze symbolů je svěcená voda, kterou jsme byli pokropeni při velikonoční vigilii, kdy jsme obnovovali své křestní závazky, a kterou může kněz kropit věřící i na začátku nedělní mše svaté. Tato voda je na začátku křesťanského života, je jakýmsi „startérem“, který nám dovoluje žít ve spojení s Kristem a provází nás celý život.

Vracet se k prameni křesťanského života nás vede k lepšímu pochopení daru, který jsme obdrželi v den našeho křtu,“ řekl papež a zdůraznil, jak je důležité „Obnovit závazky, pochopit lépe tento dar, kterým je křest, a pamatovat si den našeho křtu.“ Nezapomněl také připomenout úkol, který zadal již minulý týden, tj. abychom znali datum svého křtu, našeho znovuzrození.

Jméno

Při vstupních obřadech se ptá kněz na jméno kandidáta, který má být pokřtěn, protože jméno určuje identitu člověka, jméno nás nechává vyjít z anonymity, bez něho bychom zůstali neznámými, bez práv a povinností.

Bůh volá každého jménem a má rád každého jednotlivě,“ pokračoval papež a vysvětlil, že křest v nás zapaluje osobní povolání žít jako křesťané. „Křesťanský život je provázen řadou volání a odpovědí: Bůh neustále vyslovuje naše jméno v průběhu let, své volání nechává zaznít mnoha způsoby, abychom se připodobnili Jeho Synu Ježíši. Tudíž jméno je velmi důležité,“ zdůraznil papež a připomněl, že i rodiče myslí na to, jaké jméno dají svému dítěti ještě před jeho narozením, patří to k jeho očekávání. Jménem získává člověk originální identitu a to se týká i křesťanského života spojeného s Bohem.

„Víra se nemůže koupit, ale může se prosit o dar víry. ´Pane, dej mi dar víry´ je pěkná modlitba,“ pokračoval papež František s vysvětlením, že křest je odpovědí na evangelium Krista, poté co jsme byli osvíceni milostí Ducha Svatého. Příprava katechumenů a rodičů před křtem dítěte vede k upřímnějšímu probuzení víry, stejně tak jako naslouchání Božímu slovu a účast na křestní bohoslužbě.

Znamení kříže

Při vstupním dialogu vyslovují katechumeni své přání být pokřtěni, zatímco za děti je vyslovují jejich rodiče a kmotři. „Výrazem toho je znamení kříže, kterým celebrant a rodiče označí čelo dítěte,“ je uvedeno v křestních obřadech a dále v katechismu: Znamení kříže na počátku slavnosti vyjadřuje Kristovu pečeť na tom, který mu hodlá náležet, a znamená milost vykoupení, kterou nám Kristus získal svým křížem.“ (KKC 1235)

Znamení kříže je velmi důležité a proto se obrátil papež na přítomné věřící s otázkou: „Umí naše děti správně znamení kříže?“ a všechny důrazně povzbudil, aby nezapomínali učit děti již od mala dělat dobře znamení kříže a připomínali jim, žetím opakují to, co bylo učiněno při křtu.

Zatímco děti jsou označeni na začátku křestní bohoslužby znamením kříže na čelo, dospělí jsou při vstupu do katechumenátu označeni znamením kříže na uších: aby vždy slyšeli hlas Kristův, na očích: aby ustavičně hleděli na Krista, na ústech: aby vždy vyznávali Krista, na srdci: aby v něm bydlel Kristus a na ramenou: aby na sebe vzali jho Kristovo.

Kříž je znamením, které ukazuje na to, kým jsme, „proto děláme znamení kříže, když se probudíme, před jídlem, když nám hrozí nebezpečí jako obrana proti zlu, večer před spaním, znamená to, uvědomit si sami a říct ostatním, komu patříme, kým se chceme stát,“ vysvětlil papež František. A stejně tak, jako si děláme při příchodu do kostela znamení kříže svěcenou vodou, můžeme i doma mít malou kropenku a neustále si tak připomínat svůj křest.

V závěru audience papež vyslovil před požehnáním výzvu k úspěšnému výsledku jarních zasedání Světové banky ve Washingtonu, které se bude konat příští sobotu. Poté připojil chvíli ticha a osobní modlitbu za Vicenta Lamberta, který leží sedm let ochrnutý na lůžku a nyní Evropský soud pro lidská práva rozhodl o tom, že může být odpojen od umělé výživy a zemřít, a dále za malého Alfieho Evanse, který trpí neznámou chorobou a o kterém Vrchní soud rozhodl, že dítě má být odpojeno od ventilátoru. Papež připomněl, že jediným vlastníkem života je Bůh a je naší povinností dělat vše pro ochranu života.

 

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce, Vatican News)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články