Exkluzivní výzkum mezi mladými lidmi: Jak dnes žijí věřící v ČR?

Co sledují mladí věřící lidé z ČR na internetu? Jak tráví svůj volný čas? Jak praktikují svou víru? Jaké projekty a témata z oblasti církevního učení jsou pro ně zajímavé? Jaké vyznávají hodnoty? Jak se jejich názory vyvíjejí v čase? Odpovědi na tyto a další otázky hledal výzkumný tým pod vedením Jana Balíka a Jana Čapka, který se ptal 1900 účastníků Celostátního setkání mládeže 2017 v Olomouci. K jakým závěrům dospěli? Představujeme výsledky prezentované na středeční tiskové konferenci.
Publikováno: 20. 4. 2018 15:15

Foto: Vojtěch Orlík / Sekce pro mládež ČBK

Výzkumný tým pod vedením ThDr. Jana Balíka, PhD. a Mgr. Jana Čapka se na přelomu roku 2017 a 2018 zaměřil na analýzu dat získaných v dotazníkovém šetření v rámci srpnového Celostátního setkání mládeže v Olomouci (CSM), kam přijelo více než 7000 převážně věřících účastníků z různých částí republiky. Na 1900 z nich pak poskytlo data pro toto zkoumání.

Cílem výzkumu bylo získat údaje, o co se katolická mládež zajímá, jaké jsou její hodnoty a jakým způsobem praktikují svou víru,“ řekl k záměru celého projekt P. Jan Balík.  

Předseda Rady ČBK pro mládež biskup Pavel Posád připomněl, že s výstupy dotazníku jsou nyní velmi potřeba, neboť přicházejí v době, kdy se téma mládeže dostává i v souvislosti s podzimní synodou do středu pozornosti církve. Ve svém úvodu na tiskové konferenci taktéž zdůraznil skutečnost, že výsledky výzkumu mohou pomoci v momentě, kdy je potřeba k pastoraci mládeže přistupovat kvalifikovaně.

Jaké závěry lze ze získaných dat vyvodit?

Dotazovaní mají:

- hodnotový žebříček upřednostňující Boha a rodinu

- pohled na sexualitu odpovídající tradičním hodnotám

- příklon k altruismu, odpovědnosti a duchovním hodnotám

Respondenti mají jiné hodnoty než většina jejich vrstevníků. Jsou názorově a hodnotově velmi solidně orientovaní. Žijí vnitřním náboženským životem a důležité jsou pro ně i církevní náboženské aktivity. Jsou hodně zaměřeni na emotivní prožitek a k Bohu je nejvíce přibližuje hudba, písně a zpěvy, dále společenství, mše svatá, svátost smíření, modlitba vlastními slovy a Eucharistie,“ vysvětlil Balík

Výzkumníci zjistili, že mladí lidé vyhledávající účast na takovýchto setkáních žijí náboženským stylem života, pro který jsou dominantní formální náboženské aktivity a niterná spiritualita, které doplňuje volnočasová kulturní orientace a z hodnot je to společensko-politická orientace. Silná je zde i orientace na lásku spojenou s dětmi, partnerem a rodinou.

Co se týká žebříčku hodnot, tak na prvním místě mají Boha, lásku, pak životního partnera a rodinu a děti. Většina mladých v populací má na prvním místě zdraví, lásku, pak mír, život bez válek, životního partnera, svobodu, přátelství a pak teprve rodinu a děti.

Mladí respondenti:

- pociťují nedostatek přiměřeného, kvalitního a praktického náboženského vzdělání,

- uvědomují si absenci malých společenství věřících lidí,

- směřují k emotivně prožívané víře.

Účastníci výzkumu jsou podobní současné generaci v tom, že využívají komunikační a informační technologie; nejčastějšími aktivitami jsou povídání s přáteli a známými a práce na počítači. V průměru denně na internetu tráví 175 minut, z toho na sociálních sítích 108 minut. Sledují: Facebook, hudbu a písničky,  YouTube - videa, filmy a seriály, chat. Církevní weby a média respondenty CSM zajímají spíše okrajově. 

Pokud využívají na sítích náboženské programy, jedná se spíše o emoční nabídku (hudba), než o pořady připravované pro promýšlení, vzdělávání a tříbení kritického myšlení.

Četbu Bible a rozjímání nad jejím textem konají spíše výjimečně. Náboženskou výuku většina z nich nemá. Neznají ani publikace přibližující katechismus, které jsou psány na míru mladým lidem a v naší zemi dlouhodobě propagované jako je Youcat a Twetuj s Bohem. Dokonce zpověď, které si váží, využívají spíše občas. Náboženskou výchovu získávají převážně od rodičů, kněží a ze společenství

Z našich zjištění lze dovodit, že pokud jsou mladí ve své víře spíše emotivně zaměřeni a schází jim racionální přijetí víry, jsou ohroženi. Buď se spokojí s náboženským sentimentem, ale jejich život bude nedostatečně a nespolehlivě zakotven v evangeliu nebo se dostanou do rozporu mezi vírou a rozumem a snadno podlehne tlaku okolí,“ přiblížil jedno ze zjištěných rizik Jan Balík.

Ukázalo se také, že si mladí věřící velice váží společenství, ale spíše velkého, protože malou skupinu, kde se sdílí a prohlubuje víra, navštěvují spíše občas.

Potvrdila se i dlouhodobá tendence mladých věřících, že se vydávají na velká setkání mládeže na základě pozvání svých vrstevníků či na základě osobního vybídnutí nejbližších včetně kněží. Od své účasti očekávají duchovní povzbuzení a prožití kamarádství.  

Příležitosti církve v komunikaci s mladými lidmi

Jak s výsledky pracovat? „Jako podstatné vidím snahu nadchnout mladé pro studium víry a pracovat na zlepšení systému výuky náboženství a katecheze či přípravy na biřmování. Klíčové je i prohloubit aktivity směrem k vysokoškolské mládeži a podpořit různé tipy společenství mladých lidí i mladé rodiny. Svou energii musíme věnovat např. i zintenzívnění profesionální práce na internetu,“ řekl k závěrům plynoucím z výzkumu Jan Balík.

Se získanými podněty bude nadále pracovat Sekce pro mládež ČBK. Její ředitel Kamil Strak ve středu označil za jednu ze svých priorit srozumitelně zprostředkovat mladým lidem na internetu jasné odpovědi na jejich otázky v oblasti víry a duchovního života.

Podrobnosti naleznete v přiložené prezentaci.

Distribuci brožur s výsledky výzkumu zajišťuje Sekce pro mládež ČBK; elektronická verze, která bude dostupná na webu Církev.cz se připravuje.

Soubory ke stažení

Autor článku:
František Jemelka

Související články

Další aktuality

Školení online komunikace

Jednodenní školení je zaměřeno na praktické využití sociálních sítí v marketingu neziskových organizací. Po stručném úvodu do světa sociálních sítí se naučíte jak vytvořit kvalitní a efektivní příspěvek na Facebook, Instagram nebo Twitter, jak a kdy ho publikovat a jak ho dostat k co nejvíce uživatelům.
30.09.2020

Apoštolský list k 1600. výročí úmrtí svatého Jeronýma

Za „velkého učitele a otce církve, který položil bibli do středu svého života“ označil papež František v apoštolském listě svatého Jeronýma, jehož výročí smrti si dnes připomínáme.
30.09.2020

Papež: Laskavost je signálem Ježíšovy přítomnosti

Nádvoří sv. Damase hostilo dnes dopoledne generální audienci Petrova nástupce. Několik stovek lidí si vyslechlo závěrečnou část cyklu papežových katechezí Uzdravit svět. Papež také v závěru audience oznámil, že dnes vydal zvláštní apoštolský list o vztahu k Písmu svatému - Sacrae Scripturae affectus - u příležitosti 1600. výročí smrti svatého Jeronýma.
30.09.2020

Katolický týdeník: O „nebezpečné“ literatuře

Ve středu 7. října uplyne 60 let ode dne, kdy v sanitním voze u Vlčatína zemřel při převozu do třebíčské nemocnice básník Jan Zahradníček. Toto výročí je příležitostí připomenout si jeho tragický osud, ale i další literáty pronásledované nejen v 50. letech.
30.09.2020

Závěrečné poselství z plenárního zasedání CCEE

Na závěr plenárního zasedání Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), které se konalo 26.-27. září, vydali evropští biskupové krátké poselství určené nejen pro katolíky, ale pro všechny obyvatele Evropy:
29.09.2020