Papež František: Obnovujme stále svůj křest, abychom žili ponořeni do lásky Nejsvětější Trojice

Papež František pokračoval při pravidelné středeční audienci s další katechezí o křtu na téma: Pramen života. Po vstupním evangeliu, při kterém byl připomenut křest Ježíše v Jordánu, vysvětlil symbolický význam vody, nad kterou je vzýván Duch Svatý, a poté se zaměřil na přípravu srdce před křtem, tj. odřeknutí se zlého a vyznání víry. Mezi přítomnými poutníky pozdravil delegaci polské charity, která svým projektem Bus Young Caritas pomáhá obětem pronásledování v Sýrii.
Publikováno: 2. 5. 2018 17:00

Foto: Vatican Media

Symbolický význam vody

V dnešní katechezi, která je již čtvrtou s tématem o křtu, se přesunul papež František k centrální části křestních obřadů, jež se odehrávají u křtitelnice. Nejprve se zamyslel nad důležitostí vody, nad kterou je vzýván Duch Svatý, aby získala sílu regenerovat a obnovovat. Voda má mnoho symbolických významů, je základem života, bez ní život není, ale zároveň může být i příčinou smrti (např. při povodních), a v neposlední řadě voda má i očistný význam.

V Bibli najdeme mnoho příkladů, kdy Bůh jedná symbolicky skrze znamení vody, např. u proroka Izajáše: „Já vyleji vody v místa zprahlá žízní, bystřiny na suchou zemi. Já vyleji svého ducha na tvé potomstvo a své požehnání na ty, kteří z tebe vzejdou,“ (Iz 44,3) nebo u proroka Ezechiela: „Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni; očistím vás ode všech vašich nečistot a ode všech vašich hnusných model.“ (Ez 36,25)

Sv. Ambrož vysvětloval nově pokřtěným, že síla odpuštění hříchů však není ve vodě samotné: “Viděl jsi vodu a ne každá voda uzdravuje: uzdravuje voda, která má Kristovu milost…  Působí voda, účinný je Duch Svatý.“ (De sacramentis 1,15).

Význam vody v Bibli

„Proto církev vzývá Ducha Svatého nad vodou, ´aby ti, kteří v ní budou pokřtěni, byli pohřbeni s Kristem ve smrti a s Ním vstali k životu nesmrtelnému´,“ citoval papež křestní obřady a uvedl, že v žehnací modlitbě je vysvětlen Boží záměr, aby se voda stala znamením křtu připomínkou těchto hlavních biblických obrazů: na počátku se nad vodami vznášel Duch, aby dal vzniknout životu (srov. Gn 1,1-2); voda při potopě označila konec hříchu a začátek nového života (srov. Gn 7,6-8,22); přechodem přes Rudé moře byli synové Abrahama osvobozeni z otroctví v Egyptě (srov. Ex 14,15-31). Ve spojitosti s Ježíšem je v žehnací modlitbě připomínám křest v Jordáně (srov. Mt 3,13-17); krev a voda, které vytryskly z Jeho boku (srov. J 19,31-37) a pověření učedníků, aby křtili všechny národy ve jménu Trojice (srov. Mt 28,19).

Zřeknutí se zlého

Po svěcení křestní vody, do které vstoupila milost Krista mrtvého a zmrtvýchvstalého, je potřeba připravit srdce ke křtu. To se děje skrze zřeknutí se zlého a vyznání víry. Ďábel rozděluje, Bůh stále spojuje společenství v jeden lid,“ řekl papež. Proto je důležité říci návrhům od ďábla „ne“, abychom mohli říci „ano“ Bohu, který nás volá, abychom se mu stále více podobali myšlením i skutky.

„Není možné přilnout ke Kristu a klást si podmínky. Je potřeba se odloučit od určitých vazeb, abychom mohli skutečně přijmout jiné,“ vysvětlil papež, že na nové cestě, kterou je Kristus, není možné být s Bohem jen tak na půl. Proto otázky „Zříkáte se tedy ducha zla a všeho, co působí a čím se pyšní?“ odpovídáme v první osobě: „Ano, (já se zříkám)“.

Vyznání víry

Stejným způsobem je také vyznána víra, kde odpovídáme „Věřím“. Život věřícího je podrobován různým zkouškám, proto papež připomněl, že křest „je zodpovědná volba, která vyžaduje, aby byla převedena do konkrétních gest důvěry v Boha. Připomeňme si starou moudrost Izraele: ´Synu, přicházíš-li sloužit Hospodinu, připrav svou duši na pokušení´ (Sir 2,1)“. Nejedná se tedy o momentální akt limitovaný na okamžik křtu, ale jedná se o postoj, který doprovází růst a zrání křesťanského života.

„Drazí bratři a sestry, když noříme ruku do požehnané vody a křižujeme se, mysleme s radostí a vděčností na křest, který jsme obdrželi, a obnovujme naše ´Amen´, abychom žili ponořeni do lásky Nejsvětější Trojice,“ uzavřel svoji katechezi papež František.

Před požehnáním pozdravil Svatý otec přítomné poutníky, mezi nimiž byla i delegace polské charity, která do Říma dorazila i s několika mladými ze Sýrie speciálním autobusem. Její mise Mobilní ambasáda charity mladých chce povzbudit společnost, aby byla vnímavá k problémům chudých. Mladí dobrovolníci se snaží pomáhat obětem pronásledování v Sýrii, proto se duchovním znamením projektu Bus Young Caritas stal poutní obraz Panny Marie z Aleppa. V závěru vyzval papež přítomné, aby svěřovali během měsíce května Panně Marii, Královně Polska, život církve, svou vlast a své rodiny, a aby se nezapomínali modlit za světový mír, obzvláště pak na Blízkém východě.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.
04.06.2020

Charita pokračuje v pomoci indickým rodinám

HRADEC KRÁLOVÉ: Mezi deset zemí, které nejvíce zasáhla pandemie nového koronaviru, patří také Indie. Počet nakažených aktuálně překročil 200 tisíc obyvatel a přes 100 milionů Indů přišlo kvůli koronakrizi o svoji obživu. Do pomoci potřebným v Indii se zapojili také dárci z České republiky. Diecézní charita Hradec Králové tak mohla podpořit hladovějící indické rodiny již částkou 715 657 korun. Další příspěvky je stále možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700 (VS 53000).
04.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020